.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Download - Przepisy:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:05,
21 paĽdziernik 2018

NAPOLEONIC WARFARE
Data: Wt 02 Wrz, 2008
Polskie t?umaczenie oryginalnych zasad NAPOLEONIC WARFARE opracowanych przez NEWBURY RULES.Oddajemy do Pa?stwa r?k polskie t?umaczenie oryginalnych zasad NAPOLEONIC WARFARE opracowanych przez NEWBURY RULES. Zasady te si?gaj? swoj? histori? lat siedemdziesi?tych ubieg?ego wieku, w kolejnych wersjach dopracowywane i uzupe?niane, s?u?y?y do rozgrywania wargamingowych Brytyjskich Mistrzostw Narodowych. Ich krótkie omówienie mo?na znale?? na Wargaming Zone w artykule Marcina Gaw?dy.

Zasady te s? dla nas wa?ne z powodów emocjonalnych. Dzi?ki starciom i kampaniom prowadzonym w Wiedniu, Warszawie i Krakowie wykrystalizowa?o si? nasze spojrzenie na wargaming i zawi?za?y si? osobiste relacje pomi?dzy poszczególnymi osobami i grupami. W pewnym sensie przyczyni?y si? one do powstania portalu Wargaming Zone i nadal stanowi? czynnik spajaj?cy nasze ?rodowisko. Szereg artyku?ów po?wi?conych raportom z poszczególnych bitew i kampanii z wykorzystaniem NAPOLEONIC WARFARE mo?na znale?? w odpowiednich dzia?ach portalu.

Przepisy te ewoluuj?, w miar? jak zwi?ksza si? nasza wiedza o okresie i dost?pno?? ?róde?. Wprowadzamy pewne modyfikacje i detale pozwalaj?ce na jeszcze wierniejsze oddanie realiów starcia w epoce napoleo?skiej. Ponadto, dzi?ki uprzejmo?ci Vienna Wargame Assocciation, korzystamy z rozbudowanych przepisów umo?liwiaj?cych toczenie kampanii- te ostatnie wkrótce tak?e b?d? dost?pne na Wargaming Zone.

Serdecznie dzi?kujemy Autorom za zgod? na publikacj? na naszej stronie t?umaczenia niniejszych zasad. Jednocze?nie, zgodnie z Ich pro?b?, zach?camy do zapoznania si? z systemem ESPRIT D'CORPS, który stanowi rozwini?cie i owoc dalszych prac Autorów nad systemami bitewnymi przeznaczonymi dla okresu napoleo?skiego http://www.spiritgames.co.uk/wgrulessin.php?UniqueNo=11709.

We would like to express our gratitude to the Authors of the NAPOLEONIC WARFARE set of rules for their kind permission to make Polish version of the rules available on line in form of free, downloadable pdf file. Although this particular rules are not available since many years now, their Authors are still active in the field and work on new wargaming rules. Their most recent product, Esprit d' Corps, is to be found at http://www.spiritgames.co.uk/wgrulessin.php?UniqueNo=11709.

Redakcja Wargaming Zone

NAPOLEONIC WARFARE w formie PDF.

NAPOLEONIC WARFARE - tabele do gry