.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Download - Przepisy:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:46,
21 paĽdziernik 2018

FAST PLAY RULES for NAPOLEONIC and CRIMEAN WARGAMES
Data: Wt 02 Wrz, 2008
Do pobrania FAST PLAY RULES for NAPOLEONIC and CRIMEAN WARGAMES. S? to zasady pomy?lane jako prosty i szybki system do rozgrywania star? w okresie napoleo?skim i Wojny Krymskiej.FAST PLAY RULES for NAPOLEONIC and CRIMEAN WARGAMES to zasady pomy?lane jako prosty i szybki system do rozgrywania star? w okresie napoleo?skim i Wojny Krymskiej. Stanowi on w zamy?le samych Autorów wprowadzenie do zasadniczych przepisów- Napoleonic Warfare- oraz narz?dzie do rozgrywania du?ych bitew.

Jak ka?de uproszczenie ma on swoje wady i zalety. Podstawow? zalet? jest szybko?? rozgrywki przy utrzymaniu najistotniejszych elementów pe?nej wersji przepisów, tj. symultaniczno?ci ruchów oraz testów reakcji oddaj?cych zachowanie oddzia?ów na zmieniaj?c? si? sytuacj? na polu bitwy. Dodatkowo system rozliczania strat jest prosty i szybki w stosowaniu, a w skali ca?o?ci starcia ma?o zale?ny od czynnika losowego.

G?ówne zaobserwowane minusy to chwilami zbyt daleko id?ce uproszczenia. Przyk?adem jest podzia? artylerii wy??cznie na piesz? i konn?, bez podzia?u na wagomiary. Starcia kawalerii s? niezwykle mordercze, co owocuje ahistorycznymi stratami obu stron, wreszcie tabela reakcji na szar?? wymaga od nacieraj?cej piechoty nacieranie z wyra?n? przewag? liczebn? lub po wcze?niejszym „zmi?kczeniu" przeciwnika. S?abo?ci te s? pochodn? samego za?o?enia- system ma by? przede wszystkim prosty i dawa? szybkie rozstrzygni?cia, recepta na sukces to koncentracja si? i ?rodków. Propozycje, jak w prosty sposób omin?? jego podstawowe wady, podamy wkrótce w kolejnym z artyku?ów na Wargaming Zone.

Serdecznie dzi?kujemy Autorom za zgod? na publikacj? na naszej stronie t?umaczenia niniejszych zasad. Jednocze?nie, zgodnie z Ich pro?b?, zach?camy do zapoznania si? z systemem ESPRIT D'CORPS, który stanowi rozwini?cie i owoc dalszych prac Autorów nad systemami bitewnymi przeznaczonymi dla okresu napoleo?skiego http://www.spiritgames.co.uk/wgrulessin.php?UniqueNo=11709.

We would like to express our gratitude to the Authors of the NAPOLEONIC WARFARE set of rules for their kind permission to make Polish version of the rules available on line in form of free, downloadable pdf file. Although this particular rules are not available since many years now, their Authors are still active in the field and work on new wargaming rules. Their most recent product, Esprit d' Corps, is to be found at http://www.spiritgames.co.uk/wgrulessin.php?UniqueNo=11709.

Redakcja Wargaming Zone

FAST PLAY RULES for NAPOLEONIC and CRIMEAN WARGAMES w formie PDF.

FAST PLAY RULES for NAPOLEONIC and CRIMEAN WARGAMES - tabele do gry