.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Historia dzia?a? specjalnych. Od wojny troja?skiej do II wojny ?wiatowej:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 11:10,
25 wrzesień 2018

Historia dzia?a? specjalnych. Od wojny troja?skiej do II wojny ?wiatowej
Data: Nd 12 Gru, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja ksi??ki "Historia dzia?a? specjalnych. Od wojny troja?skiej do II wojny ?wiatowej", autor Hubert Krlikowski

Opis:
Tytu?: Historia dzia?a? specjalnych. Od wojny troja?skiej do II wojny ?wiatowej, Autor: Hubert Krlikowski, Wydawca: Dom Wydawniczy Bellona, Rok wydania: 2004, Oprawa: mi?kka, Format: 125x195 mm, J?zyk: polski, ISBN 8311099243, Ilo?? stron: 240 stron, Ilo?? ilustracji: 16

Recenzja:
Pojawienie si? na rynku pozycji o dzia?aniach si? specjalnych, w ?wietle tego co si? dzieje w Iraku, nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem. Zaskoczeniem mo?e by? natomiast fakt, ?e jak nas informuje autor w podtytule, dzia?aniami specjalnymi zajmuje si? na przestrzeni od staro?ytno?ci do wybuchu II wojny ?wiatowej. Tym samym celem ksi??ki jest przedstawienie historii szeroko poj?tych dzia?a? specjalnych. Historia niekonwencjonalnych dzia?a? bojowych zaczyna si? bowiem ju? w czasie wojny troja?skiej (s?ynny ko? troja?ski).

Ksi??ka podzielona jest na sze?? rozdzia?w:

1. Geneza dzia?a? specjalnych

2. Od staro?ytno?ci po czasy wsp?czesne

3. Wiek XIX

4. Pierwsza Wojna ?wiatowa

5. Okres mi?dzywojenny

6. Zako?czenie

Ka?dy z rozdzia?w przedstawia dzia?ania na l?dzie i morzu, oraz dzia?ania polskie; autor zwraca tak?e uwag? na prace teoretyczne. Autor przyj?? bardzo szerok? definicj? dzia?a? specjalnych pocz?wszy od partyzanckich i przeciwpartyzanckich, poprzez sabota? i dywersj?, a? po dzia?ania psychologiczne. Tak szerokie uj?cie tematu daje nam wprawdzie do?? szerokie t?o tego rodzaju niekonwencjonalnych dzia?a? do 1939 roku, ale jednocze?nie powoduje, ?e w niewielkiej obj?to?ciowo pracy wiele zagadnie? zostanie tylko zasygnalizowanych. Przyk?adowo w dzia?aniach specjalnych I wojny o stosstruppen mamy zaledwie jeden oglny akapit. Przyznam, ?e mia?em pewien niedosyt. Autor rekompensuje nam to jednak do?? dok?adn? i ciekaw? charakterystyk? innego rodzaju dzia?a? specjalnych: dywersyjnych i sabota?owych. Jest to o tyle interesuj?cy i frapuj?cy temat – uzna? tak zapewne tak?e autor ksi??ki – ?e z tego typu dzia?aniami ??cz? si? pierwsze prby wykorzystywania do transportu ludzi samolotw i u?ycie spadochronw.

Ksi??ka ma charakter syntezy, a jej niewielkie rozmiary powoduj?, ?e ta synteza musi by? – i jest – zwi?z?a. Co za tym idzie s? tematy, ktre omawiane s? bardzo lakonicznie lub tylko zasygnalizowane. Przyk?adowo sporo miejsca po?wi?ca autor zagadnieniu wojny troja?skiej, czy w ogle dzia?aniom si? specjalnych w staro?ytno?ci, ale ja nie znalaz?em nawet wzmianki o specjalnym oddziale przygotowanym do wspinaczki wysokogrskiej w armii Aleksandra Wielkiego. Po prostu ksi??ka jest niewielka obj?to?ciowo, a przyj?ty przez autora zakres zainteresowania – na 240 stron ma?ego formatu – zbyt szeroki. Niemniej znajdujemy tam wiele informacji na temat dzia?a? specjalnych, w du?ej mierze opartych na literaturze obcoj?zycznej. Wspomniani s? wi?c w ksi??ce i lisowczycy, i asasyni, i ninja, ale te? dzia?ania specjalne Legii Cudzoziemskiej, Freikorpusw, czy partyzantki w niemieckich koloniach w Afryce, na dzia?aniach sabota?owo-dywersyjnych w I wojnie i okresie mi?dzywojennym ko?cz?c. S? tak?e ciekawe wzmianki mog?ce zainteresowa? pasjonatw wojsk spadochronowych, ktre w okresie mi?dzywojennym testowane s? w wielu krajach (m. in. tak?e w Polsce). Wydaje si? jednak, ?e autor mg? opu?ci? niektre zagadnienia mniej zwi?zane z dzia?aniami specjalnymi (wliczanie do nich dzia?a? podjazdowych np. kozakw w XVII wieku, czy lisowczykw jest bowiem chyba nieco naci?gane), a skupi? si? na innych (np. mniej znane i bardzo ciekawe dzia?ania specjalne w XIX wieku). Warto podkre?li?, ?e autor nie ogranicza si? do omawiania dzia?a? specjalnych na l?dzie, ale tak?e na morzu (np. dywersja morska w czasie I wojny). Ksi??k? ko?czy zako?czenie, w ktrym autor bardzo skrtowo odnosi si? do dzia?a? specjalnych w II Wojnie ?wiatowej.

Hubert Krlikowski znany jest jako autor pozycji po?wi?conych dzia?aniom si? specjalnych nie mo?na wi?c mie? zastrze?e? do warsztatu. Ksi??ka opatrzona jest w liczne przypisy, a bibliografia zawiera kilka stron pozycji, w znacznej mierze obcoj?zycznych. Ksi??ka mimo swoich niewielkich rozmiarw godna jest polecenia wszystkim, ktrzy interesuj? si? niekonwencjonalnymi metodami dzia?a? bojowych.

Komentarze

Dodaj komentarz