.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - ?agle firmy Langton:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:40,
19 paĽdziernik 2018

?agle firmy Langton
Data: Pi± 12 Lis, 2004
Autor: Hubert K?ak
Recenzja ?agli do modeli firmy Langton Miniatures

Opis:
?agle, Producent: Langton Miniatures, Skala: 1:1200, Numer katalogowy: FS, F-FS i inne

Recenzja:
Pojawiaj?ce si? na naszych ?amach ?aglowce w skali 1:1200 firmy GHQ® prezentuj? najwy?sz? jako?? wykonania. Jednak?e wi??e si? z nimi pewien mankament, ktry mo?e zniech?ci? graczy, ktrzy pragn? nada? swoim modelom bardziej realistyczny wygl?d. Tym mankamentem jest sposb wykonania ?agli. Przedmiotem tej recenzji s? zestawy ?agli do okr?tw z okresu napoleo?skiego, oferowanych w skali 1:1200 przez firm? Langton.

Poniewa? oferta zestaww ?agli jest bardzo szeroka w recenzji pos?u?? si? jednym zestawem jako przyk?adem. Uwagi i spostrze?enia dotycz?ce tego zestawu odnosz? si? w wi?kszo?ci przypadkw rwnie? do innych zestaww. Tym przyk?adowym zestawem b?dzie zestaw FS - zestaw ?agli pe?nych przeznaczony dla fregaty.
Zestaw ?agli FS


Elementy zestawu wykonane s? ze stopu metalu zawieraj?cego o?w. Inne sk?adniki stopu powoduj?, ?e staje si? on twardszy ni? czysty o?w, jednak w dalszym ci?gu jest on na tyle elastyczny, ?e na zimno mo?emy korygowa? kszta?t elementw.

W zestawie FS otrzymujemy 7 elementw. Bukszpryt wraz z kliwrami, fokmaszt i grotmaszt wraz ze sztakslami, stermaszt z bezan?aglem, oraz zestawy ?agli rejowych odpowiednio dla fokmasztu, grotmasztu i stermasztu. Elementy w tym zestawie s? wylane czysto, z niewielk? ilo?ci? nadlewek, na poziomie nieznacznie ust?puj?cym GHQ®. Jednak?e nie jest to regu??, czasami zdarza si? nieco gorszy poziom wykonania, nale?y nastawi? si? na to, ?e mo?e by? konieczny pewien nak?ad pracy przy usuwaniu nadlewek. Odwzorowanie drzewcy jest o wiele dok?adniejsze ni? w przypadku GHQ®. Wida? elementy konstrukcyjne ??cz?ce ze sob? poszczeglne cz??ci masztu. W przypadku ?agli warto zwrci? uwag? na to, ?e posiadaj? one dwustronn? faktur? (??cznie z bezan?aglem), na dwch dolnych kondygnacjach ?agli fokmasztu i grotmasztu s? odwzorowane reje ?agli wytykowych, mamy te? odwzorowane sztaksle, ca?kowicie pomini?te w modelach GHQ®. Co jednak najwa?niejsze, sami mo?emy wybra? ustawienie ?agli do wiatru, albowiem ?agle rejowe nie s? po??czone z masztem, a wybieraj?c zestaw mo?emy zadecydowa? ile ?agli ma by? postawionych (podczas gdy w ofercie GHQ® mo?emy mie? postawione dowolne ?agle, pod warunkiem, ?e oznacza to postawione marsle i bramsle a zwini?te ?agle dolne... – troch? to przypomina Forda T).
Zestaw ?agli z rozwini?tymi ?aglami wytykowymi


Kilka uwag praktycznych, dotycz?cych wykorzystania zestaww ?agli Langtona, szczeglnie na kad?ubach GHQ®. Po pierwsze warto zwrci? uwag?, ?e dalej jeste?my ograniczeni co do ustawienia okr?tu do wiatru przez ?agle sko?ne. S? one odlane w taki sposb, ?e ??cz? si? ze sob? „na zak?adk?”, co powoduje, ?e okr?t mo?e znajdowa? si? tylko na jednym halsie. Jest pewne rozwi?zanie tego problemu, ale b?dzie one przedmiotem osobnej recenzji.

Po drugie, przed monta?em zestawu na kad?ubie GHQ® warto dokona? najpierw dok?adnego pasowania „na sucho”, co prawda zestaw jest przeznaczony dla konkretnego rozmiaru okr?tu, ale nie dla konkretnego okr?tu. A 74 dzia?owy liniowiec nie musia? mie? rozmiaru identycznego jak inny 74 dzia?owy liniowiec. Co t?umaczy dlaczego zestaw mo?e wymaga? pewnych korekt.

Zestawy Langtona maj? stosunkowy wysoki stermaszt, co nie zgadza si? z wi?kszo?ci? materia?u ikonograficznego. W niektrych przypadkach konieczna jest w zwi?zku z tym korekta wysoko?ci.

Pewien problem stanowi bezan?agiel wykonany razem ze stermasztem. W pewnym stopniu daje si? go ustawi? przez wygi?cie, jednak w przypadku konieczno?ci jego wi?kszego wychylenia konieczne b?d? inne rozwi?zania (np. uci?cie go i zamontowanie w to miejsce oryginalnego ?agla GHQ®).

Prawie na pewno trzeba b?dzie tak dopi?owa? dolne cz??ci masztw, by wesz?y w otwory w kad?ubie – jest to lepsze rozwi?zanie ni? wiercenie wi?kszych otworw, co przewa?nie powodowa?oby zniszczenie odwzorowanych elementw pok?adowych.
HMS Valiant – ?agle i kad?ub produkcji Langtona. Co prawda nie jest to zestaw z wszystkimi postawionymi ?aglami, jak opisywany w recenzji, ale widoczna jest mo?liwo?? dowolnego ustawienia ?agli rejowych


Wreszcie, je?eli decydujemy si? na monta? zestawu Langtona, musimy liczy? si? ze znacznie wi?kszym nak?adem pracy, poniewa? zestaw sk?ada si? z wi?kszej liczby elementw ni? oryginalne o?aglowanie GHQ®, a co wi?cej szczeg?owo?? zestawu praktycznie wymusza wykonanie znacznej cz??ci olinowania, ktr? inaczej mogliby?my chcie? pomin?? (np. ci??ko sobie wyobrazi? ?eby sztaksle same z siebie wisia?y w powietrzu – ich obecno?? wymusza wykonanie stosownego olinowania, ci??ko te? wyobrazi? sobie ca?kowite pomini?cie znacznie bardziej rozbudowanego bukszprytu). Oczywi?cie ten wi?kszy nak?ad pracy przek?ada si? te? na znacznie lepszy wygl?d modelu....

Warto zwrci? uwag? na to, ?e Langton produkuje rwnie? kad?uby okr?tw. Jednak?e polityk? firmy jest sprzeda? kad?ubw i zestaww ?agli jako osobnych produktw, co pozwala mi?dzy innymi wykona? okr?ty na kad?ubach Langtona z r?nym ustawieniem ?agli... jak te? u?y? zestaww ?agli do waloryzacji okr?tw innych firm.

Oferta Langtona jest na pewno interesuj?ca dla wszystkich, ktrzy chcieliby wprowadzi? troch? r?norodno?ci w?rd okr?tw ?aglowych i nie satysfakcjonuj? ich bardzo schematyczne o?aglowania okr?tw GHQ®. W nied?ugim czasie postaramy si? zrecenzowa? jeszcze jedn? propozycj? Langtona w tym zakresie, zestawy ?agli fototrawionych.

Komentarze

Dodaj komentarz