.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Operacja \"Twierdza Alpejska\":.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 11:46,
25 wrzesień 2018

Operacja "Twierdza Alpejska"
Data: Nd 16 Maj, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja ksi??ki "Operacja "Twierdza Alpejska", autor Roland Kaltenegger

qaoslp3ksi?garnia
Opis:
Wydawnictwo: OSKAR, Rok wydania: 2002, Oprawa: Mi?kka, Format: 16x24cm, J?zyk: polski, Ilo?? stron: 344, Fotografii: 58, Map: 6, ISBN: 838523957X, Tytu? orygina?u: OPERATION ALPENFESTUNG MYTHOS UND WIRKLICHKEIT, T?umacz: Luli?ska Barbara i Daniel

Recenzja:
Ksi??ka Rolanda Kalteneggera, autora, ktrego najbardziej interesuj? dzia?ania w terenie grskim, jest pozycj? niezwyk??. Niezwyk?? dlatego, ?e potencjalnie mo?e zainteresowa? wielu Czytelnikw: i tych , ktrzy interesuj? si? dzia?aniami w grach i jednostkami grskimi, i tych, ktrych fascynuje agonia III Rzeszy i jej si? zbrojnych, jak i tych, ktrych pasjonuje sensacja i tajne, nieznane na og?, hitlerowskie plany. W krtkim opisie ksi??ki napisano: „Poznajemy miejsca, w ktrych zgromadzono nieliczne za?ogi, zamiary spe?nione i utajnione plany. Poszukiwacze sensacji, przekonuj?cy od lat, ?e tajemnic powierzonych Alpom przez Trzeci? Rzesz? nie da si? zg??bi?, pewnie b?d? weryfikowa? wnioski.” Trzeba przyzna?, ?e Kaltenegger tym razem wzi?? na warsztat temat otoczony mitem i tajemnic? – czy naprawd? przygotowywano obron?, tzw. „Twierdzy Alpejskiej”? Je?li tak to jaki by? stan przygotowa?? Czy Eisenhower rzeczywi?cie wierzy?, ?e w Alpach wojska hitlerowskie mog? broni? si? jeszcze przez wiele miesi?cy? Na te pytania - i szereg innych - znajdziemy odpowiedzi w ksi??ce „Twierdza Alpejska”, do ktrej autor zbiera? materia?y przez wiele lat.

Dzia?ania na pozycjach przedalpejskich i w samych Alpach przedstawione s? przede wszystkim z niemieckiego punktu widzenia. Poznajemy wi?c nie tylko plany, ale tak?e zarys dzia?a? bojowych na wszystkich frontach wok? „Twierdzy Alpejskiej”; zachodnim, wschodnim, po?udniowym i p?nocnym. W interesuj?cych dygresjach mo?emy pozna? szczeg?y nie wi???ce si? bezpo?rednio z omawianym zagadnieniem, np. przedwczesnej kapitulacji wojsk niemieckich w p?nocnych W?oszech, armii W?asowa, czy charakterystyce tyrolskich strzelcw stanowych. Poznajemy dok?adnie stan jednostek niemieckich w Alpach oraz rozbudow? pozycji obronnych. Poza w?tkami stricte militarnymi nie brakuje w ksi??ce tak?e tematw o naturze „sensacyjnej”, np. dotycz?cych Banku Rzeszy.

Kaltenegger dog??bnie rozprawia si? z tematem, ktry przez wiele lat funkcjonowa? na zasadzie mitu. Fakty przedstawione przez autora s? niezwykle szczeg?owe i wyja?niaj? wiele dotychczasowych niewiadomych. Cenne s? liczne wtr?cenia ?rd?owe - przy ka?dym podane dok?adne pochodzenie cytatu. Mo?na wi?c ?mia?o powiedzie?, ?e ksi??ka jest bardzo dobrze opracowana i wida?, ze Kaltenegger po?wi?ci? gromadzeniu materia?w a? 9 lat (sic!). Tam, gdzie jest to konieczne autor opisuje dzia?ania nawet pojedynczych niemieckich batalionw i kompanii, albo drobiazgowo charakteryzuje warto?ci obronne poszczeglnych pozycji. W ten sposb mo?emy si? dowiedzie? np. jak przebiega?a rozbudowa schronw w Obersalzbergu przygotowywanych dla Hitlera i prominentw Rzeszy. Ksi??ka ta jest w pewnym sensie charakterystyk? dzia?a? bojowych jednostek, ktre koniec wojny zasta? w rejonie Alp. W szczeglno?ci dotyczy to jednostek grskich i improwizowanych jednostek Waffen-SS, bo z nich w du?ej mierze mia?o si? sk?ada? zgrupowanie alpejskie. Poniewa? z 11 niemieckich dywizji grskich Wehrmachtu nie mniej ni? 6 znajdowa?o si? w rejonie „Twierdzy Alpejskiej” lub zamierza?o si? do niej dosta?, bez cienia przesady mo?na powiedzie?, ?e ksi??ka Kalteneggera jest obowi?zkow? pozycj? dla mi?o?nikw „kwiecistych diab?w”. Tym bardziej, ?e w rejonie tym znajdowa?a si? ca?a masa szk? grskich i wysokogrskich oraz liczne oddzia?y grskie Waffen-SS.

Ksi??ka zawiera liczne i szczeg?owe przypisy oraz bogat? bibliografi? (kilka dobrych stron), ktra dog??bnie wyczerpuje literatur? przedmiotu. Co wi?cej, autor prawie 20 stron po?wi?ci? osobnemu omwieniu dost?pnych mu dziennikw, archiwaliw i relacji ?wiadkw. Warto?? ksi??ki podnosz? tak?e interesuj?ce reprodukowane w niej zdj?cia, ktrych jest blisko 60. W?rd nich wiele dotyczy niemieckich i w?oskich (!) wojsk grskich. Niestety za??czone do ksi??ki mapy s? fragmentami ma?o czytelne, co jest chyba jedynym minusem tej pozycji. Ksi??ka zawiera tak?e indeks osobowy, co w znacznej mierze u?atwia szybkie dotarcie do poszczeglnych postaci opisywanych przez Kalteneggera.

Podsumowuj?c: z uwagi na interesuj?cy i nieznany dotychczas temat oraz rzetelne przygotowanie jej przez autora, ksi??ka warta jest polecenia wszystkim pasjonatom historii II wojny ?wiatowej, a armii hitlerowskiej w szczeglno?ci. Na koniec warto powiedzie?, ?e Roland Kaltenegger nie tylko osobi?cie poznawa? teren „Twierdzy Alpejskiej” w czasie swoich wycieczek, ale tak?e dotar? do wielu ?wiadkw epoki pozyskuj?c ich cenne ?wiadectwa.

Komentarze

Dodaj komentarz