.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Berety z gwiazdami. Radzieckie wojska powietrznodesantowe:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 12:04,
25 wrzesień 2018

Berety z gwiazdami. Radzieckie wojska powietrznodesantowe
Data: Czw 06 Maj, 2004
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja ksi??ki "Berety z gwiazdami. Radzieckie wojska powietrznodesantowe", autor: Zaloga Steven J.

qaoslp3ksi?garnia
Opis:
Wydawnictwo: RYTM, Rok wydania: 2003, Oprawa: Twarda, Format: 17x25cm, J?zyk: polski, Ilo?? stron: 253, ISBN: 8311096228, Tytu? orygina?u: INSIDE THE BLUE BERETS. A COMBAT HISTORY OF SOVIET AND RUSSIAN AIRBORNE FORCES, T?umacz: Skowro?ski Jaros?aw, Seria: JEDNOSTKI ELITARNE ?WIATA

Recenzja:
Znane mi nazwisko Stevena Zalogi spowodowa?o, ?e ?mia?o wzi??em si? do czytania. Ksi??ka traktuje o historii radzieckich i rosyjskich wojsk powietrznodesantowych od zarania w latach trzydziestych, przez niezbyt udane operacje z okresu II wojny ?wiatowej, interwencj? na W?grzech, w Czechos?owacji i Afganistanie, a? po udzia? w t?umieniu antyjelcynowskiego puczu w 1993 roku.

Musz? przyzna?, ?e ksi??ka robi dobre wra?enie. Mo?e nie jest zbyt szczeg?owa i pewnie brakuje w niej analitycznych bada?, ale trudno oczekiwa? czego? takiego w ksi??ce licz?cej 250 stron i omawiaj?cej tak szeroki zakres czasowy i tematyczny. Ksi??ka jest raczej kompendium wiedzy na temat sowieckich wojsk powietrznodesantowych, ktr? nale?y traktowa? jako elementarz w poruszanym temacie i ewentualne wyj?cie do dalszych bada?. Nie brakuje w niej jednak masy wiadomo?ci, w tym tak?e takich, ktre po?rednio dotycz? wojsk powietrznodesantowych: wprowadzanie wozw bojowych BMD, badania i rozwj ?mig?owcw i ich zastosowanie, specnaz i inne jednostki specjalne itd.

Trudno mi sobie wyobrazi? pasjonatw II wojn? ?wiatow? lub okresem zimnej wojny, a zw?aszcza operacjami powietrznodesantowymi i specjalnymi, ktrzy nie zainteresuj? si? t? pozycj?, tym bardziej, ?e wiele rozdzia?w traktuje o sprawach szerzej nieznanych. Do „smaczkw” mo?e nale?e? chocia?by desant spadochronowy pod Bukrinem w 1943 roku, czy np. opis dzia?a? specjalnych w Kabulu w 1979 r.

Ksi??k? czyta si? ?atwo, chocia? mimo bogatej bibliografii nie ma w niej szczeg?owych przypisw, co mo?e nieco obni?a jej warto?? (w sumie jednak nie tak bardzo). Jest tak?e nieco zdj??, tabel i mapek, chocia? tych pierwszych mog?oby by? nieco wi?cej. Mocnym punktem ksi??ki s? tak?e schematy organizacji oddzia?w powietrznodesantowych w poszczeglnych okresach i r?ne tabele z wiadomo?ciami na og? nieznanymi (np. tabela ze stratami lotnictwa radzieckiego i druga ze stratami osobowymi w wojnie afga?skiej). Za to w warstwie tekstowej poza informacjami dotycz?cymi interesuj?cych epizodw i organizacji wojsk powietrznodesantowych z lat trzydziestych i II wojny ?wiatowej (sporo miejsca po?wi?ci? Zaloga wspomnianej operacji powietrznodesantowej pod Bukrinem nad Dnieprem w 1943 r.) om wione s? tak?e akcje radzieckich wojsk powietrznodesantowych w bratnich krajach socjalistycznych: walki w Budapeszcie i operacja „Dunaj” w Czechos?owacji. Oczywi?cie sporo miejsca zajmuje wojna afga?ska 1979-1989, w ktrej „niebieskie berety” wzi??y aktywny udzia?. Ksi??k? ko?czy omwienie rosyjskich wojsk powietrznodesantowych na pocz?tku lat 90-tych z OdB rosyjskich wojsk powietrznodesantowych w 1990 r. i opisem udzia?u niebieskich beretw w puczu 1993 roku.

Ksi??ka Zalogi niesie za sob? wady i zalety opracowania syntetycznego. Przyj?te ramy czasowe wykluczaj? szczeg?ow? analiz? wybranych zagadnie?, chocia? najwa?niejsze z nich omwione s? stosunkowo dok?adnie. Mocn? stron? ksi??ki na pewno s? schematy organizacyjne oraz spisy jednostek powietrznodesantowych istniej?cych w r?nych okresach czasu.

Generalnie bior?c pod uwag? nieznany u nas w wielu aspektach i nie poruszany temat radzieckich wojsk powietrznodesantowych (praktycznie wiadomo?ci na temat ich organizacji i u?ycia w II wojnie ?wiatowej s? w naszej literaturze minimalne, tym bardziej, ?e nierzadko by?y to operacje nieudane), uwa?am ksi??k? za niezb?dne kompendium wiedzy na ten temat. Ksi??ce z czystym sumieniem wystawiam ocen? dobr? plus, chocia? jak ju? mwi?em, obni?a j? nieco brak szczeg?owych przypisw (za to ten ma?y minus). Gdyby nie ten drobiazg (na ktry chyba nie wszyscy zwracaj? nawet uwag?) ocena by?aby lepsza. Tym niemniej dla entuzjastw wojsk radzieckich b?d? powietrznodesantowych ta pozycja jest obowi?zkowa. Do?? bogata bibliografia za??czona do ksi??ki umo?liwia dalsze, szczeg?owe poszukiwania. W oglnej ocenie ksi??ki trzeba pami?ta? o s?owach, ktre Zaloga podaje we wst?pie do bibliografii: „Generalnie brakuje powa?nych publikacji na temat radzieckich wojsk powietrznodesantowych...”. Nikogo nie musz? chyba przekonywa?, ?e tym bardziej odnosi si? to do naszej rodzimej literatury, a ksi??ka Zalogi w znakomity sposb t? czarn? dziur? zape?nia. Za t? cen? w jakiej jest dost?pna ksi??ka godna polecenia.

Komentarze

Dodaj komentarz