.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Oglnopolski Przegl?d Modelarstwa Redukcyjnego 2004:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:17,
21 paĽdziernik 2018

Oglnopolski Przegl?d Modelarstwa Redukcyjnego 2004
Data: Czw 13 Sty, 2005
Autor: Hubert K?ak
Opisywana impreza nie jest w zasadzie imprez? wargamingow?, ale w praktyce ma pewne do?? istotne zwi?zki z grami wojennymi (wargamingiem)

Opisywana impreza nie jest w zasadzie imprez? wargamingow?, ale w praktyce ma pewne do?? istotne zwi?zki z grami wojennymi (wargamingiem). Po pierwsze gry wojenne z u?yciem figurek i modeli wymagaj? pewnych umiej?tno?ci modelarskich, w zwi?zku z czym ka?dy gracz jest zwykle do pewnego stopnia modelarzem. Po drugie, cz??? przedstawianych na tej imprezie modeli jest dzie?em, prezentowanego ju? na tej stronie, klubu „YELONKI”.

Impreza odbywa si? w warszawskim Muzeum Techniki. Jest to impreza periodyczna, jej bie??ca edycja potrwa do 6-go marca 2005. Na wystawie prezentowane s? modele w r?nych skalach, obejmuj?ce tematyk? l?dow?, morsk? i powietrzn?. Poza typowym zestawem popularnych tematw mo?emy te? znale?? na wystawie bardziej „egzotyczne” modele, w tym modele konstrukcji prototypowych i planowanych.

W?rd modeli l?dowych dominuje skala 1:35, raczej nieprzydatna w grach wojennych (mo?e z wyj?tkiem pasjonatw dysponuj?cych du?ym ogrdkiem, sowitym bud?etem i mas? czasu na sklejanie modeli...), jednak?e cz??? mo?liwych do podejrzenia technik modelarskich mo?e si? przyda? rwnie? w mniejszych skalach. Eksponowana jest rwnie? pewna liczba modeli w skali 1:72, w tym modele polskiego sprz?tu z 1939 roku.

Figurki na wystawie wyst?puj? g?wnie w skali 1:72, a najliczniejsza jest ekspozycja figurek klubu „YELONKI”. W?rd nich szczeglnie warte obejrzenia s? konwersje figurek, odtwarzaj?ce formacje niedost?pne w tej skali. Na wystawie wyst?puj? rwnie? w pewnej liczbie figurki w skali 1:35, w du?ej cz??ci w ramach dioram.

Okr?g?a rocznica Powstania Warszawskiego sprawia, ?e temat ten, rwnie? w modelarstwie, jest popularny. W zwi?zku z tym nie zabrak?o rwnie? kilku dioram umieszczonych w kontek?cie Powstania Warszawskiego. Dioramy te wykonane s? w skali 1:35, zdj?cie jednej z nich prezentujemy.

Tematyka morska reprezentowana jest przez modele okr?tw z r?nych okresw, poczynaj?c od galeonw, a ko?cz?c na okr?tach wsp?czesnych. Do?? szeroki jest przegl?d skal, zaczynaj?c od typowych 1:700, 1:400, a? po skale 1:100 (tak, to nie pomy?ka, modele w tej skali faktycznie s? efektowne, praktycznie samodzielnie wype?niaj?c ca?? gablot?).

Modele pojazdw lataj?cych, bo poza samolotami znajdziemy rwnie? pewn? liczb? ?mig?owcw, reprezentuj? popularne samoloty z okresu wojen ?wiatowych, oraz samoloty powojenne. Poza nimi mo?na te? zobaczy? modele konstrukcji z pocz?tkw lotnictwa. Reprezentowane s? skale 1:72 i wi?ksze, rwnie? raczej nie stosowane w grach wojennych, ale jak w przypadku modeli l?dowych warto skorzysta? z okazji podejrzenia technik modelarskich. Oczywi?cie nie zabrak?o modeli polskich samolotw z 1939 roku.

Swego rodzaju kuriozum stanowi? figurki elfw (chyba) i jakich? innych dziwnych stworw (nieznanych mi z nazwy). Technicznie s? one bardzo efektownie wykonane, ale zagadk? pozostaje co maj? wsplnego z modelarstwem redukcyjnym. I jak? dok?adnie definicj? tego terminu pos?ugiwa?a si? osoba odpowiedzialna za tematyczny zakres wystawy.

Podsumowuj?c, wystawa jest na pewno warta obejrzenia, zarwno ze wzgl?du na warto?? historyczn?, jak te? dla zapoznania si? z interesuj?cymi technikami modelarskimi. Wystawa, jak wspomniano na wst?pie, jest ekspozycj? czasow?, ktra b?dzie prezentowana do 6 marca 2005. Godziny otwarcia Muzeum Techniki: wt-pt. 9:00-16:00, sob. 9:00-17:00, niedz. 10:00-18:00.

Tekst: Hubert K?ak, wszystkie zdj?cia: Robert Sowi?ski.Budowa w toku.


?mig?owce.Diorama – scena z Powstania Warszawskiego, zdobyczny SdKfz. 251/1, Starwka, sierpie? 1944, skala 1:35, James Ryan, Wielka Brytania.


R?ne.Samoloty.Sprz?t, g?ownie polski, ale nie tylko.I Wojna ?wiatowa, klub „YELONKI”.


Armia Carskiej Rosji, klub „YELONKI”.Armia Austro-W?gier, klub „YELONKI”.


Armia Cesarstwa Niemieckiego klub „YELONKI”.


Samoloty, I Wojna ?wiatowa.


Samoloty.Pojazdy wsp?czesne.


Pojazdy wsp?czesne.


Pojazdy, II Wojna ?wiatowa.


Pojazdy, II Wojna ?wiatowa.


Armia Krlestwa Hiszpanii, klub „YELONKI”.


Armia ?wi?tego Cesarstwa Niemieckiego, klub „YELONKI”.Armia Krlestwa Hiszpanii, kopijnicy i piechota, klub „YELONKI”.


Armia Krlestwa Hiszpanii, artyleria, klub „YELONKI”.


Armia Krlestwa Hiszpanii, kopijnicy, klub „YELONKI”.


Armia ?wi?tego Cesarstwa Niemieckiego, kawaleria i artyleria, klub „YELONKI”.

Komentarze

Pi± 14 Sty, 2005 Marcin G napisał:
Wszystko jest ju? chyba w porz?dku.

Pi± 14 Sty, 2005 Hubert napisał:
Nawet mocno si? "pomerda?o". Redaktor ju? zosta? o tym poinformowany i jak si? domy?lam mo?na powiedzie?, ?e "pracujemy nad tym". Oczywi?cie wszystkich zainteresowanych przepraszamy.
Pozdrawiam

Pi± 14 Sty, 2005 rrober napisał:
Chyba co? si? pomerda?o z podpisami


Dodaj komentarz