.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Raport z bitwy mi?dzy armi? wczesnego Egiptu a armi? Nubii:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:41,
19 paĽdziernik 2018

Raport z bitwy mi?dzy armi? wczesnego Egiptu a armi? Nubii
Data: Nd 14 Lis, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
Opis kolejnej bitwy z okresu staro?ytnego rozegranej w systemie DBA

Informacje oglne

Si?y, teren i zadania ka?dej ze stron

Rozmieszczenie oraz plany

Przebieg walki

Komentarz (oczywi?cie subiektywny)Informacje oglne

Bitwa rozegrana zosta?a 9.10.2004 r. w systemie De Bellis Antiquitatis (DBA) wersja 2.2 ze stycznia 2004 r. Rozgrywka trwa?a nieco ponad 0,5 godziny (8 rund ka?da po 2 tury) a zatem wed?ug zasad przyj?tych w przepisach, w rzeczywisto?ci trwa?aby 4 godziny.

Nie oparta by?a na scenariuszu (rozgrywana by?a wed?ug zasad przewidzianych w przepisach) i nie uczestniczy? w niej s?dzia.

W bitwie wzi??o udzia? 2 graczy. Autor niniejszego opisu dowodzi? wojskami Nubii. (Przed bitw? gracze zdecydowali, ?e b?dzie ona rozegrana mi?dzy tymi dwiema konkretnymi armiami, po czym losowano, ktry gracz, jak? armi? b?dzie dowodzi?).

Szczeg?owe wyja?nienie poj?? dotycz?cych wojsk i inne informacje u?atwiaj?ce lepsze zrozumienie opisu bitwy czytelnik znajdzie w moim w artykule – „Rodzaje Wojsk w DBA – obja?nienie, charakterystyka, si?a, zalety i wady”.Si?y, teren i zadania ka?dej ze stron

Armia Wczesnego Egiptu:

Zgodnie z list? armii dla DBA I/2 Wczesny Egipt 3000-1543 r. p.n.e. a) lata 3000-1640 r. p.n.e. do standardowej rozgrywki mo?e by? u?yta armia w sk?adzie:1 x Genera? jako Miecze lub Poczet.

5 x ?ukw (? 1 do 5) - W tym wypadku ? reprezentuj? oddzia?y ?ucznikw egipskich.

2 x Miecze (M 1 do 2) - W tym wypadku M reprezentuj? piechot? z toporami ew. z wczesnymi mieczami przypominaj?cymi swoim wygl?dem sierpy i sporymi tarczami.

1 x Miecze lub ?uki

1 x Horda (Hd) - W tym wypadku Hd reprezentuj?c? mas? nie wy?wiczonych rekrutw-ch?opw

2 x Lekka Piechota (LP 1 do 2) - W tym wypadku LP reprezentuje egipskich oszczepnikw

Do bitwy Egipcjanie wystawili: (rezygnuj?c z Pocztu) Miecze jako Genera?a (M-Gen) i (rezygnuj?c z ?ukw) kolejne Miecze (M 3). W obu wypadkach reprezentuj?ce piechot? z toporami, ew. z wczesnymi mieczami przypominaj?cymi swoim wygl?dem sierpy i sporymi tarczami.Armia Nubii:

Zgodnie z list? armii dla DBA I/3 Nubia 3000-1480 r. p.n.e. do standardowej rozgrywki mo?e by? u?yta armia w sk?adzie:1 x Genera? jako ?uki (? - Gen) - W tym wypadku ? reprezentuj? oddzia?y ?ucznikw nubijskich.

2 x Grupy Walcz?ce (GW 1 do 2) - W tym wypadku GW reprezentuj? oddzia?y wojownikw nubijskich.

9 x Lekka Piechota lub ?uki

Do bitwy Nubia wystawi?a 4 x Lekkie Piechoty (LP 1 do 4) - w tym wypadku reprezentuj?ce oszczepnikw nubijskich i 5 x ?uki (? 1 do 5) - w tym wypadku reprezentuj?ce nubijskich ?ucznikwPiechota:

Egipt mia? liczebn? przewag? w piechocie walcz?cej w zwartych formacjach, za ktr? niew?tpliwie nale?y uzna? oddzia?y z toporami (klasyfikowane jako M). Przy czym piechot? tego typu mo?na nazwa? ci??k?, gdy? jest klasyfikowana jako najsilniejsza przeciw Piechocie, (cho? nie w ka?dej sytuacji). Posiada? rwnie? znaczn? grup? wojsk zdolnych do prowadzenia walki na dystans, jak? s? ?ucznicy egipscy. W l?ejszych wojskach typu LP by? s?abszy.

Nubia nie posiada?a w ogle piechoty walcz?cej w zwartych formacjach. Przeciwko jednak takiej piechocie mia?a bardzo skuteczn? si?? w postaci wojownikw (GW). Jest to, co prawda s?absze wojsko ni? egipskie Miecze, ale dzi?ki swej agresywno?ci, uzyskuj?c nad nimi przewag? w walce s? w stanie ?atwo rozbi? zwarte formacje piechoty eliminuj?c j? w ten sposb z walki. Rwnie? i Nubia posiada?a znaczn? grup? wojsk zdolnych do prowadzenia walki na dystans (?ucznikw), a w l?ejszych wojskach typu LP mia?a przewag?.

W obu armiach (ze wzgl?du na bardzo wczesny okres) nie wyst?powa?y ?adne wojska, ktre mo?na by zaliczy? do jazdy.

Teren, na ktrym rozgrywa?a si? bitwa przedstawiony zosta? na za??czonych zdj?ciach. Ogranicz? si?, wi?c w tym miejscu tylko do kilku uwag i wyja?nie?:

a) Teren zosta? wystawiony przez gracza walcz?cego Nubi?, (czyli mnie), gdy? to on w losowaniu uzyska? statut strony broni?cej si?, a zatem gra by?a rozgrywana na "jego terenie". Uzna?em to za dobry omen gdy? poziom agresji obu armii wynosi? 1, a dzi?ki mo?liwo?ci wystawiania terenu mog?em rozegra? bitw? w terenie (jak zak?ada?em) przynajmniej cz??ciowo niedogodnym dla Egiptu!

b) Pozycje wyj?ciowe obu stron by?y faktycznie symetryczne. Armie obu stron mia?y na lewym skrzydle strome wzniesienie, a na prawym obszar nierwnego terenu.

Zadaniem obu stron by?o uzyskanie zwyci?stwa zgodnie z zasadami okre?lonymi w DBA, tj. poprzez wyeliminowanie 4 elementw armii przeciwnika, przy mniejszych stratach w?asnych, lub te? wyeliminowanie elementu Genera?a (rwnie? przy mniejszych stratach w?asnych).Rozmieszczenie oraz plany

Pocz?tkowe rozmieszczenie obydwu stron przedstawione zosta?o na zdj?ciu nr 1.

Pocz?tkowo Nubia ustawi?a na wzniesieniu na lewym skrzydle kolumn? z?o?on? z wszystkich 4 elementw swojej LP1 do 4. Centrum i prawe skrzyd?o tworzy?a jedna grupa z?o?ona z ?1 i 2, ?-Gen, ?3 do 5 i GW1. GW2 stan??a na lewej flance tej grupy za ?1. Po rozstawieniu wojsk Egiptu zamieniono miejscami LP1 i 2 stoj?ce na czele kolumny z GW1 i 2, w zwi?zku z tym LP1 stan??a na prawym skraju w miejsce GW1 obok ?5, LP2 stan??a za ?1, a GW1 i 2 stan??y jako dwa pierwsze elementy kolumny na lewym skrzydle. (I takie ustawienie przedstawia zdj?cie nr 1)

Egipt ustawi? swoje wojska w trzech grupach. Na prawym skrzydle (w nierwnym terenie, przed obozem) stan??a w linii silna grupa ?ucznikw (? 1 do 3) z grup? rekrutw (Hd), na prawym skraju tej grupy za ?1, w centrum, stan??a grupa piechoty walcz?cej w zwartych formacjach (w kolejno?ci od prawej: M1, M-Gen, M2 i M3 za M2), natomiast na lewym skrzydle (na stromym wzniesieniu) stan??y w linii kolejno od centrum (?4 i 5 oraz LP 1 i 2).

Plany - NubiaObz umieszczono za nierwnym terenem prawie przy prawej bocznej kraw?dzi pola walki. Obz nie zosta? obsadzony wojskiem i by? broniony tylko przez Czelad? obozow? (w tym wypadku reprezentuj?c? nie kombatantw towarzysz?cych armii).

Armia Nubii zak?ada?a rozegranie bitwy raczej w obronie z wykorzystaniem elementw terenu, zw?aszcza gdyby uda?o si? wci?gn?? egipskie M w trudny teren. Pocz?tkowe ustawienie kolumny LP na lewym skrzydle na wprost obozu Egipcjan, z za?o?enia mia?o zmyli? przeciwnika, a jednocze?nie (gdyby npla nie zabezpieczy? si? odpowiednio i pozwoli?a na to ilo?? ruchw w I turze) ustawienie takie mia?o da? mo?liwo?? szybkiego zaj?cia nierwnego terenu a mo?e nawet ataku na obz npla.

Wdz (Genera?) zaj?? pozycj? w centrum szyku, nieco po lewej stronie linii tworz?cej centrum i prawe skrzyd?o co mia?o mu umo?liwi? sprawne dowodzenie ca?o?ci? si?.

Plany – Egipt (opis w oparciu o pocz?tkowe rozstawienie).

Obz zosta? rozstawiony, podobnie jak u przeciwnika, na prawym skrzydle, prawie przy prawej kraw?dzi pola bitwy za nierwnym terenem.

Obz nie zosta? obsadzony wojskiem i by? broniony tylko przez Czelad? obozow? (w tym wypadku reprezentuj?c?, s?u?b? i niewolnikw towarzysz?cych armii).

Rozmieszczenie wojsk mog?o wskazywa? na zamiar uderzenia w centrum ci??k? piechot? w dobrym terenie umo?liwiaj?cym sprawne jej dzia?anie z pe?n? si??.

Pozycja Genera?a w centrum i w ?rodku grupy tam stoj?cej dawa?a nie tylko sprawne dowodzenie, ale rwnie? mo?liwo?? wykorzystania w pe?ni jego si?y przy zabezpieczeniu go przed oskrzydleniem.

Krtki komentarz:

Jak ju? wspomina?em w raporcie z bitwy mi?dzy Spart? i Aleksandrem Macedo?skim planowanie rozgrywki przed walk?, w przypadku bitew toczonych w systemie DBA, jest do?? utrudnione, bowiem system nie zak?ada takiej mo?liwo?ci, a sytuacja na polu walki ulega raczej dynamicznym zmianom.Przebieg walki

Przebieg walki zosta? zilustrowany na za??czonych zdj?ciach. Wykonywane one by?y raz na rund? w zwi?zku z tym w momencie, kiedy dosz?o do walk (rozstrzyganych po ka?dej turze) nie wszystkie zdarzenia s? na nich widoczne. Na pierwszym zdj?ciu przedstawiaj?cym pocz?tkowe rozstawienie umieszczono oznaczenie wszystkich elementw ka?dej ze stron i ruchy obu stron w 1 Rundzie. Opisu armii Nubii (jako broni?cej si?) dokonano niebieskimi literami, a egipskiej (jako atakuj?cej) czerwonymi. Ruchy wojsk przedstawiono strza?kami w tym samym kolorze, co opis armii (niebieskimi dla Nubii i czerwonymi dla Egiptu), z zaznaczeniem linii frontu, je?li ruch by? dokonywany grup? (wi?cej ni? 1 elementem). Je?li w wyniku ruchu dosz?o do walki w zwarciu, strza?ka ruchu jest zako?czona czarnym grotem. Ostrza? przedstawiono czarnymi strza?kami. Kolejne zdj?cia przedstawiaj? sytuacje po kolejnej rundzie i zawieraj? informacje o ruchach wykonanych w nast?pnej. Poni?ej przedstawiam szerszy opis bitwy.

RUNDA 1


I tura Egiptu

Egipt jako strona atakuj?ca rozpoczyna gr? wykonuj?c swoj? I tur?. (B?dzie te? zaczyna?a ka?d? kolejn? rund?.) Ma 5 ruchw. Lewe skrzyd?o Egipcjan, g?wnie ?ucznicy (?1, Hd, ?2 i ?3) i centrum, czyli ci??ka piechota z faraonem (M1, M-Gen, M2 i M3) rusza naprzd. Prawe skrzyd?o natomiast zostaje w miejscu i jedynie jeden oddzia? ?ucznikw manewruje tam tworz?c kolumn? z oszczepnikami (?5 przed LP1). (By? mo?e ruszy ona nast?pnie na prawe skrzyd?o Nubii).

I tura Nubii (2 tura gry)

Nubia jako armia obro?cy w ka?dej rundzie b?dzie wykonywa?a swoj? tur? jako druga. Ma 1 ruch w zwi?zku z tym tylko kolumna z lewego skrzyd?a z?o?ona z wojownikw (GW1 i 2) oraz oszczepnikw (LP3 i 4) rusza na przd przechodz?c grzbiet wzniesienia.

RUNDA 2


II tura Egiptu (3 tura gry)

Egipcjanie maj? 5 ruchw jednak tylko centrum rusz? dalej w przd, na Nubijczykw. Za reszt? ruchw na lewym skrzydle nast?puje przestawienie wojsk z lekkim ruchem w przd. Na koniec tury znw stoi tam linia, ale tym razem kolejno od centrum stoj? ?ucznicy dwa elementy oszczepnikw w centrum grupy i drugi oddzia? ?ucznikw. Teraz ?ucznicy mog? ostrza?em dodatkowo os?ania? skrzyd?a tej grupy. Wygl?da to tak, jakby chcieli si? tam tylko broni?.

II tura Nubii (4 tura gry)

Nubia ma 5 ruchw. Jej wojska zajmuj? pozycje do ataku ze skrzyde? na centrum wroga. Na prawym skrzydle 2 oddzia?y (?4 i 5), a na lewym 6 oddzia?w (?1 i LP2) (GW1 i 2 i LP3 i 4) rusza do przodu.

W ten sposb pozostawiaj?c centrum na pozycjach wyj?ciowych i wykonuj?c ruchy tylko na skrzyd?ach usi?owa?em nie dopu?ci? do ataku centrum Egipcjan na w?asne centrum, a przy okazji przez atak ze skrzyde? wci?gn?? ewentualnie ci??k? piechot? Egipcjan w walk? w z?ym terenie.

RUNDA 3


III tura Egiptu (5 tura gry)

Egipcjanie maj? 2 ruchy, tym razem jednak centrum ich szyku czeka, a wprzd ruszaj? dwa oddzia?y ?ucznikw z prawego skrzyd?a (? 2 i 3) wychodz?c z nierwnego terenu.

III tura Nubii (6 tura gry)

Nubia ma 6 ruchw. Kolumna wojownikw (GW1 i 2) rusza w przd. Trzy oddzia?y oszczepnikw prbuj? zebra? si? w jedn? grup? na lewym skrzydle. Na prawym skraju wzniesienia tworzy si? trzecia kolumna tym razem z?o?ona z ?ucznikw (?1 i 2) Reszta wojsk z centrum, tj. dwa oddzia?y ?ucznikw, w tym jeden z Wodzem (?3 i ?-Gen), tworz? kolumn? i wchodz? w nierwny teren na prawym skrzydle. Pozosta?e oddzia?y z prawego skrzyd?a rwnie? ruszaj? w przd (?4) lub do??czaj? (LP1) do wcze?niej poruszaj?cych si? wojsk tworz?c czwart? kolumn? (tym razem na prawym skrzydle i z?o?on? z ?ucznikw i oszczepnikw. (Kolumny u?atwiaj? poruszanie si? w z?ym terenie).

W ten sposb wojska Nubii podzieli?y si? na dwie grupy dzia?aj?ce na skrzyd?ach ze spor? luk? w centrum. Niestety ju? po ruchu u?wiadomi?em sobie rwnie?, ?e Wdz przechodz?c na prawe skrzyd?o oddali? si? do?? znacznie od wojsk dzia?aj?cych na lewym skraju lewego skrzyd?a (na dodatek za grzbietem wzniesienia), przez co dowodzenie tamtymi wojskami mo?e sta? si? w przysz?o?ci utrudnione.

RUNDA 4


IV tura Egiptu (7 tura gry)

Egipt ma 2 ruchy i do?? nieoczekiwanie dla Nubii decyduje si? na atak prawym skrzyd?em, gdy? grupa ?ucznikw (?2 i 3), ktra poprzednio wysz?a na dobry teren rusza naprzd, a pozostali ?ucznicy z tego skrzyd?a (?1) ruszaj? za nimi wychodz?c z nierwnego terenu. Na prawym skrzydle w nierwnym terenie pozostaj? jedynie rekruci (Hd).

Strza?y po ruchach:

Skrajny oddzia? ?ucznikw egipskich (?3) ma ju? w zasi?gu strza? wojownikw nubijskich, wi?c ich ostrzeliwuje. Na szcz??cie bez efektu.

IV tura Nubii (8 tura gry)

Nubia ma 5 ruchw i jej Wojownicy (GW1 i 2), wykorzystuj?c specjaln? zdolno?? do podwjnego ruchu, rzucaj? si? na egipskich ?ucznikw (?2 i 3) wychodz?c ostatecznie ze skutecznego zasi?gu dowodzenia Wodza. Rusza za nimi rwnie? kolumna oszczepnikw (LP3 i 4) ?eby w przysz?o?ci mc wspomc ich w walce.

Walki po ruchach:

1 walka rozegrana zosta?a mi?dzy wojownikami Nubii (GW2) i ?ucznikami egipskimi (?2). Nubijczycy mieli pewn? przewag?. Mimo to egipscy ?ucznicy wygrali t? walk? i wojownicy zostali odepchni?ci.

2 walka rozegrana zosta?a mi?dzy wojownikami Nubii (GW1) i ?ucznikami egipskimi (?3). W tym jednak wypadku ?ucznicy byli wspieranymi z boku przez drugi oddzia?, ktry przed chwil? wygra? walk?. Wspomaganie to odebra?o wojownikom nubijskim przewag?. Obie strony walczy?y z tak? sam? si?? pocz?tkow?. Tu jednak Nubijczycy mieli jeszcze wi?kszego pecha - nie tylko przegrali walk?, ale na dodatek zostali zniszczeni!

RUNDA 5


V tura Egiptu (9 tura gry)

Egipcjanie maj? 4 ruchy i generalnie pr? do przodu, pozostawiaj?c z ty?u jedynie s?abych rekrutw (Hd) na prawym skrzydle i oszczepnikw na lewym (LP1 i 2).

Wszystkie trzy oddzia?y ?ucznikw z prawego skrzyd?a ??cz? si? tworz?c bardzo siln? grup? strzelcz?. Ci??ka piechota tworz?ca centrum (M1, M.-Gen, M2 i 3) znw rusza naprzd i nawet dwa oddzia?y ?ucznikw (?4 i 5) zajmuj?ce dotychczas flanki lewego skrzyd?a Egipcjan ruszaj? w przd schodz?c si? i tworz?c grup? przed swoimi oszczepnikami (LP1 i 2).

Strza?y po ruchach:

?ucznicy egipscy tworz?cy prawe skrzyd?o (?1 do 3) ostrzeliwuj? ocala?ych wojownikw nubijskich (GW2). Pomimo przewagi (dzi?ki wspomaganiu przy strzelaniu) ostrza? nie daje efektu.

V tura Nubii (10 tura gry)

Nubia ma 4 ruchy, ale jej sytuacja na lewym skrzydle jest bardzo nieciekawa, ?eby nie powiedzie? fatalna. W zwi?zku z tym oszczepnicy (LP3) odchodz? w bok, ?eby da? wojownikom (GW2) wi?cej miejsca na wycofanie si?, a ci ostatni robi? to skwapliwie, wychodz?c z zasi?gu ostrza?u egipskich ?ucznikw.

Niestety ruch tych dwch oddzia?w kosztowa? podwjn? liczb? punktw ruchu ze wzgl?du na zbytnie oddalenie od swojego Wodza.

RUNDA 6


VI tura Egipcjan (11 tura gry)

Egipt ma 5 ruchw. Nie daje si? jednak porwa? euforii z dotychczasowych sukcesw. Egipscy ?ucznicy (?1 do 3) prawego skrzyd?a nieznacznie rusz? w przd. Tylko tyle, aby znw mc ostrzela? nubijskich wojownikw. Rwnie? ?ucznicy egipscy (?4 i 5) z lewego skrzyd?a ruszaj? wychodz?c z trudnego terenu (strome wzgrze). Natomiast oszczepnicy z tego skrzyd?a (LP1 i 2) zwracaj? si? w lewo tworz?c kolumn?.

Strza?y po ruchach:

Prawe skrzyd?o z?o?one z ?ucznikw egipskich (?1 do 3) ponownie ostrzeliwuje wojownikw nubijskich (GW2). W wyniku tego ostrza?u wojownicy zmuszeni zostali do wycofania si? odpychaj?c jednocze?nie swoich oszczepnikw (LP4) stoj?cych za nimi. Jednocze?nie jednak znw wyszli z zasi?gu ognia Egipcjan.

VI tura Nubii (12 tura gry)

Nubia ma 5 ruchw. Wdz nubijski (?-Gen) rusza ku lewemu skrzyd?u swych wojsk.

2 ruch - oddzia? nubijskich ?ucznikw (?3) rusza w przd i staje w jednej linii z wysuni?tymi samotnie dotychczas ?ucznikami (?4).

3 ruch - kolumna ze skraju prawego skrzyd?a z?o?ona z ?ucznikw i oszczepnikw (?5 i LP1) rusza w przd i staje w linii z pozosta?ymi ?ucznikami na tym skrzydle.

RUNDA 7


VII tura Egipcjanie (13 tura gry)

Egipcjanie maj? 1 ruch i korzystaj? z niego ?ucznicy egipscy z prawego skrzyd?a, by znw uzyska? mo?liwo?? prowadzenia ostrza?u.

Strza?y po ruchach:

1. Dwa oddzia?y ?ucznikw egipskich (?1 do 2) ostrzeliwuj? oszczepnikw nubijskich (LP3), niestety z bardzo dobrym skutkiem. Oszczepnicy zostaj? wyeliminowani z dalszej walki.

2. Ostatni oddzia? egipskich ?ucznikw z tej grupy (?3) ostrzeliwuje wojownikw nubijskich (GW2). W wyniku tego ostrza?u wojownicy ponownie zmuszeni zostaj? do wycofania si? odpychaj?c jednocze?nie oszczepnikw (LP4) stoj?cych za nimi. Tym razem jednak Nubijczycy nie wychodz? z zasi?gu ognia egipskich ?ucznikw.

VII tura Nubia (14 tura gry)

Nubia ma 4 ruchy. Gromadz? si?y na lewym skrzydle. Oszczepnicy (LP1) do??czaj? do kolumny, a ?ucznicy (?1 i ?2) prbuj? wej?? na flank? prawego skrzyd?a Egipcjan. Nie dochodz? jednak jeszcze na skuteczny zasi?g strza?u do npla. Rwnie? wdz nubijski (?-Gen) prbuje do??czy? do tego oskrzydlenia.

Strza?y po ruchach:

Wszyscy ?ucznicy egipscy z prawego skrzyd?a (?1 do 3) ostrzeliwuj? wojownikw nubijskich (GW2), tym razem jednak bez efektu.

RUNDA 8


VIII tura Egipcjan (15 tura gry)

Egipt ma 3 ruchy. Jeden oddzia? ci??kiej piechoty (M1) z prawego skraju centrum podchodzi do prawego skrzyd?a, staj?c eszelonem w ty? za egipskimi ?ucznikami (?3). Pozosta?e za? si?y z centrum (M.-Gen oraz M2 i 3) tworz? kolumn? i ruszaj? w przd. Kieruj?c si? w luk? miedzy wojskami Nubii jaka powsta?a w centrum. Rusza rwnie? kolumna oszczepnikw egipskich (LP1 i 2) z lewego skrzyd?a kieruj?c si? w stron? prawego skrzyd?a swoich wojsk.

Strza?y po ruchach:

1. Wszyscy ?ucznicy egipscy z prawego skrzyd?a (?1 do 3) ostrzeliwuj? wojownikw nubijskich (GW2). Robi? to tym razem bardzo skutecznie (ile? zreszt? mo?na wytrzymywa? ostrza?!) i eliminuj? ich z dalszej walki. W ten sposb Nubia przegrywa t? walk? ju? 3:0.

2. ?ucznicy nubijscy (?3), bez wi?kszej nadziei, jako ?e ostrzeliwani chronieni s? wielkimi tarczami, ostrzeliwuj? czo?o kolumny ci??kiej piechoty egipskiej (M3). Ostrza? ten, jak raczej nale?a?o si? spodziewa?, nie przynosi ?adnego efektu.

VIII tura Nubii (16 tura gry)

Nubia ma 4 ruchy. W nowej sytuacji Oszczepnicy (LP4) na lewym skrzydle odchodz? w lewo staj?c w linii z pozosta?ymi oszczepnikami (LP1) staraj?c si? jak najskuteczniej usun?? spod ewentualnego ostrza?u Egipcjan. ?ucznicy (?1 i ?2) wychodz? na flank? prawego skrzyd?a Egipcjan dochodz?c na skuteczny zasi?g strza?u do npla. Wdz Nubijski (?-Gen) pod??a za nimi staj?c rwnolegle z ty?u, ale nie przechodzi grzbietu.

W ten sposb nubijscy ?ucznicy (?1 i 2) uzyskali przewag? zarwno w strzelaniu jak i w ewentualnej przysz?ej walce w zwarciu Jednocze?nie pozycja oddzia?u z wodzem (?-Gen) dawa?a mo?liwo?? zabezpieczenia prawego boku tej grupy przed atakiem z flanki przez ktry? z oddzia?w ci??kiej piechoty egipskiej (M1 lub M3)

Strza?y po ruchach:

1. ?ucznicy nubijscy (?2) wspomagani przez drugi oddzia? (?1) strzelaj? do egipskich ?ucznikw (?3). Przy czym Egipcjanie ci odpowiadaj? im rwnie? ostrza?em. Niestety egipscy ?ucznicy maj? wyj?tkowo dobry dzie? i nawet przewaga w sile ostrza?u nie zda?a si? Nubijczykom na nic. Egipcjanie strzelaj? tak celnie, ?e ?ucznicy nubijscy (?2) zostaj? wyeliminowani!

W ten sposb Egipcjanie wygrywaj? ca?? bitw?.

2. Mimo to Nubijczycy, cho? nie maj? ju? faktycznie szans na zadanie jakichkolwiek strat przeciwnikowi, wykonuj? ostatni strza? w tej bitwie ko?cz?c swoj? tur?. Tym razem ?ucznicy nubijscy (?3) z prawego skrzyd?a, wspomagani przez oddzia? z ich wodzem (?-Gen) ponownie ostrzeliwuj? czo?o kolumny ci??kiej piechoty egipskiej (M3). Ostrza? ten, podobnie jak poprzedni, nie spowodowa? nawet odepchni?cia tych wojsk.

Zdj?cie 9 pokazuje sytuacje na polu bitwy po VIII turze Nubijczykw i na koniec gry.
Komentarz (oczywi?cie subiektywny)

Oglny:

a) ?adna ze stron nie mia?a przygniataj?cej przewagi, cho? egipska armia w 1/3 sk?ada?a si? z ci??kiej piechoty (M1 do 3 i M-Gen), o najwi?kszej sile w walce z inn? piechot?. Jednak?e w mojej ocenie Nubijczycy przewag? t? zrwnowa?yli przez du?? liczb? trudnego terenu, gdzie si?a tych wojsk jest zmniejszana.

b) w obu armiach po?ow? (Nubia), lub prawie po?ow? si?, stanowi?y wojska mog?ce prowadzi? walk? na dystans (?) i jak si? okaza?o to te wojska zdecydowa?y o wyniku bitwy.

Dzia?ania Egiptu.

W mojej ocenie dzia?ania tej armii by?y niemal?e wzorcowe.

Skutecznie zmylili przeciwnika sugeruj?c atak w centrum (Tak przynajmniej zak?adam).

Widz?c usuni?cie wojsk Nubii z centrum (atak Egipcjan poszed?by w pr?ni?) i ruchy na skrzyd?ach powstrzymali si? od dalszego ataku i umiej?tnie wyprowadzili na otwarty teren i u?yli swoich ?ucznikw z prawego skrzyd?a.

(Nie jest przy tym wykluczone, ?e od pocz?tku planowali rwnie? atak prawym skrzyd?em, na co mo?e wskazywa? fakt, ?e to w?a?nie tam wojska porusza?y si? od pocz?tku do przodu, co dawa?o mo?liwo?? opuszczenia nierwnego terenu. Tymczasem na lewym skrzydle w pocz?tkowej fazie bitwy wojska raczej korygowa?y pocz?tkowe ustawienie ni? rusza?y do przodu).

Wykorzystuj?c sukces w jedynym starciu w czasie bitwy i mo?liwo?ci ostrza?u przenie?li ci??ar walki z centrum, (ktre z si?y atakuj?cej sta?o si? zabezpieczaj?c? atak), na prawe skrzyd?o, ktre z kolei z si? zabezpieczaj?cych atak centrum przej??o g?wny ci??ar walki, a w?a?ciwie eliminowania nubijskich wojsk poprzez ostrza?.

To ostatnie mo?liwe by?o troch? dzi?ki szcz??ciu w walce w zwarciu, ale przede wszystkim dzi?ki stworzeniu optymalnej grupy (3 x ?) mog?cej prowadzi? ostrza? z maksymalna skuteczno?ci?.

Dzia?ania Nubii:

Oceniam, ?e armia Nubii nie wykorzysta?a mo?liwo?ci, jakie mia?a w tej bitwie. Pope?ni?em przy tym ca?y szereg b??dw, o ktrych za chwil?, a ktre okrutnie si? na mnie zem?ci?y.

Podstawowe b??dy dowdcy armii nubijskiej (czyli moje :-)

a) Zbytnio da?em si? uwie?? przekonaniu, ?e dzi?ki wystawieniu du?ej ilo?ci trudnego terenu zyska?em przewag? nad przeciwnikiem. Tymczasem okaza?o si?, ?e to w?a?nie ten teren, a konkretnie utrudnienia, jakie on stwarza w poruszaniu si? oraz dowodzeniu wojskiem, doprowadzi? w du?ej mierze do mojej sromotnej kl?ski.

b) Zbyt wcze?nie zdradzi?em zamiar uderzenia wojownikami (GW1 i 2) na si?y w centrum Egipcjan.

c) Przesun??em wodza (?-Gen) na prawe skrzyd?o, co spowodowa?o, ?e zbytnio oddali? si? od wojsk na lewym skrzydle, w wyniku czego, w kluczowym momencie bitwy dowodzenie tymi wojskami by?o utrudnione.

d) Uleg?em „sza?owi bojowemu” i zbyt wcze?nie uderzy?em na Egipcjan (GW1 i 2 na egipskie ?2 i 3) w nadziei na faktycznie z?udny sukces. Na dodatek atak ten spowodowa? wyj?cie 1/3 moich wojsk (GW1 i 2 oraz LP3 i 4), ze skutecznego zasi?gu dowodzenia ich wodza. W ten sposb zamiast wci?gn?? przeciwnika do walki w trudnym terenie, ktry mg? da? mi przewag? (cho?by tylko przez atak z gry), sam da?em si? wci?gn?? do walki bez dodatkowej przewagi, a nast?pnie by?em zmuszony g?wnie do reagowania na ruchy przeciwnika i ratowania, czego si? da?o nie maj?c w?a?ciwie mo?liwo?ci na w?asne dzia?ania.

e) Nie potrafi?em nawet w cz??ci wykorzysta? moich ?ucznikw tak jak zrobi? to przeciwnik.

Komentarze

Dodaj komentarz