.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Bitwa mi?dzy Macedo?czykami a Spartanami:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 07:19,
19 paĽdziernik 2018

Bitwa mi?dzy Macedo?czykami a Spartanami
Data: Czw 11 Lis, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
Opis bitwy rozegranej w systemie DBA

Informacje oglne

Si?y, teren i zadania ka?dej ze stron

Rozmieszczenie oraz plany

Przebieg walki

Komentarz (oczywi?cie subiektywny)Informacje oglne

Bitwa rozegrana zosta?a 2.10.2004 r. w systemie De Bellis Antiquitatis (DBA) wersja 2.2 ze stycznia 2004 r. Rozgrywka trwa?a ok. 1,5 godziny (8 rund ka?da po 2 tury i 9-ta runda tylko z tur? Macedo?czykw) a zatem wed?ug zasad przyj?tych w przepisach, w rzeczywisto?ci trwa?aby oko?o 3 godzin czasu rzeczywistego. Do?? d?ugi czas gry (ok. 1,5h) by? spowodowany mi?dzy innymi tym, ?e gracz pisz?cy te s?owa zajmowa? si? w czasie tej rozgrywki jeszcze innymi rzeczami.

Nie oparta by?a na scenariuszu (rozgrywana by?a wed?ug zasad przewidzianych w przepisach) i nie uczestniczy? w niej s?dzia.

W bitwie wzi??o udzia? 2 graczy. Autor niniejszego opisu dowodzi? wojskami Aleksandra Macedo?skiego. (Przed bitw? wybra? on t? armi? spo?rd przeciwnikw wskazanych w przepisach dla armii Sparty z okresu 450-275 r. p.n.e. ktr? to armie wybra? do rozgrywki jego przeciwnik).

Szczeg?owe wyja?nienie poj?? dotycz?cych wojsk i inne informacje u?atwiaj?ce lepsze zrozumienie opisu bitwy czytelnik znajdzie w moim w artykule -"Rodzaje Wojsk w DBA – obja?nienie, charakterystyka, si?a, zalety i wady."Si?y, teren i zadania ka?dej ze stron

Armia Sparta?ska:

Zgodnie z list? armii dla DBA II/5 P?ni Hoplici Greccy 450-275 r. p.n.e. a) Spartanie do standardowej rozgrywki mo?e by? u?yta armia w sk?adzie:

1 x Genera? jako W?cznie (W? - Gen) - W tym wypadku W?. oczywi?cie reprezentuj? hoplitw.

8 x W?cznie (W? 1 do 8) - W tym wypadku W?. oczywi?cie reprezentuj? hoplitw.

1 x Lekka Piechota (LP 1) - W tym wypadku LP reprezentuj? greckich psiloi.

1 x W?cznie lub Sojusznicy

1 x W?cznie lub Kawaleria

Do bitwy Spartanie wystawili (rezygnuj?c z 2 W?czni) Sojusznikw (Soj 1) – w tym wypadku reprezentuj?cych hellenistycznych oszczepnikw, i Kawaleri? (Kaw 1) – w tym wypadku reprezentuj?c? greck? jazd?.

Armia Aleksandra Macedo?skiego:

Zgodnie z list? armii dla DBA II/12 Aleksander Macedo?ski 355-320 r. p.n.e. do standardowej rozgrywki mo?e by? u?yta armia w sk?adzie:

1 x Genera? jako Rycerze (R - Gen) - W tym wypadku R reprezentuj? hetajrw ("towarzyszy").

1 x Kawaleria (Kaw 1) - W tym wypadku Kaw reprezentuje tesalsk? jazd?.

1 x Lekka Jazda (LJ 1) - W tym wypadku LJ reprezentuje prodromoi nazywanych rwnie? sarissophoroi.

1 x Sojusznicy (Soj 1) - W tym wypadku Soj reprezentuj? najemnych peltastw greckich.

6 x Piki (P 1 do 6) - W tym wypadku P reprezentuj? pedztajrw ("pieszych towarzyszy") z sarissami

1 x Lekka Piechota (LP 1) - W tym wypadku LP reprezentuje krete?skich ?ucznikw.

1 x W?cznie lub Sojusznicy, lub Lekka Piechota, lub Artyleria

Do bitwy Macedo?czycy wystawili (rezygnuj?c z Artylerii lub drugiego elementu Soj albo LP) W?cznie (W? 1) - w tym wypadku reprezentuj?ce hypaspistw (ktrzy notabene mogliby wyst?powa? rwnie? w roli Soj.)

Piechota:

Sparta nawet po rezygnacji z dwch opcjonalnych elementw W? mia?a liczebn? przewag? w piechocie, ktra stanowi?a 11/12 ich si?. Przewaga ta wyst?powa?a przede wszystkim w piechocie walcz?cej w zwartych formacjach, przy czym piechota tego typu jest stosunkowo najsilniejszym, (cho? nie w ka?dej sytuacji) i do?? skutecznym wojskiem. W l?ejszych wojskach typu LP i Soj wyst?powa?a rwnowaga si?. Z drugiej jednak strony wi?kszo?? piechoty a zatem i wojsk Sparty charakteryzuje powolno??, ktra mog?a stanowi? pewien mankament. Zw?aszcza maj?c na uwadze pewn? przewag? Macedo?czykw w je?dzie.

Macedo?czycy, jak ju? powiedziano, posiadali mniej piechoty (9/12 wszystkich si?). G?wne si?y jej piechoty stanowi?y Pik b?d?ce relatywnie s?abszym wojskiem w walce 1 na 1 z W?. Tylko u?ycie ich w g??bszej formacji daje przewag? - i to znaczn?. Takie jednak u?ycie Pik znacznie skraca d?ugo?? ich frontu daj?c przeciwnikowi szanse na oskrzydlenie, a w najlepszym wypadku na walk? z przeciwnikiem wspomaganym z boku. Takie wspomaganie zrwnuje wyj?ciow? si?? Pik w g??bszej formacji z si?a W?. Posiadali rwnie? 1 element W? nie mg? da? on jednak znacz?cego wsparcia.

Jazda:

Macedo?czycy posiadali w tym wypadku do?? znaczn? przewag? i to zarwno ilo?ciow? (3/12 wszystkich si?) jak i jako?ciow? (1 element R i to na dodatek jako Gen mg? stanowi? powa?ne zagro?enie zw?aszcza dla piechoty przeciwnika.) Nie bez znaczenia wydaje si? jednak fakt, ?e przewaga ta w walce z hoplitami sprowadza?a si? jedynie do ruchliwo?ci. Sparta nie by?a jednak ca?kowicie pozbawiona tego rodzaju wojsk korzystaj?c, bowiem z mo?liwo?ci opcjonalnej, wystawi?a 1 Kaw zamiast kolejnego elementu W?. (Pewnie rwnie? w tym przypadku zawa?y?a przes?anka zwi?kszenia ruchliwo?ci w tej armii, bo Kaw ma takie same szanse w walce z Pikami jak z W?czniami, czyli mwi?c wprost niewielkie.)

Teren, na ktrym rozgrywa?a si? bitwa przedstawiony zosta? na za??czonych zdj?ciach. Ich walory artystyczne ;-) oraz jako?? mog? by? dyskusyjne, wydaje mi si? jednak, ?e w?a?nie taki sposb ich wykonywania znacz?co u?atwia “rekonstrukcj?” przebiegu bitwy. Ogranicz? si?, wi?c w tym miejscu tylko do kilku uwag i wyja?nie?:

a) Teren zosta? wystawiony przez gracza walcz?cego Spart?, gdy? to on w losowaniu uzyska? statut strony broni?cej si?, a zatem gra by?a rozgrywana na "jego terenie". Mo?na si? by?o tego spodziewa?, jako ?e poziom agresji jego armii wynosi? 2 a Macedo?czykw 3. Jednak?e i Macedo?czycy mieli troch? szcz??cia, bo uda?o im si? wylosowa? t? stron? planszy z ktrej najbardziej chcieli rozpoczyna? bitw?!

b) Po wylosowaniu stron okaza?o si? (jak wida? na zdj?ciu), ?e bitwa ma prawie charakter spotkaniowy gdy? w poprzek pola bitwy (prawie, ?e dok?adnie przez ?rodek) biegnie droga, a armie rozmieszczaj? si? tak, jakby ka?da z nich nadesz?a w?a?nie po niej z przeciwnej strony.

c) Pozycje wyj?ciowe Macedo?czykw by?y lepsze (zarwno do obrony jak i ataku), gdy? po ich stronie znajdowa?y si? dwa ?agodne wzgrza (mniejsze na lewym skrzydle i wi?ksze na prawym), opadaj?ce w kierunku armii Spartan, z drog? biegn?c? jak gdyby w w?wozie mi?dzy nimi.

d) Spartanie po swojej stronie mieli jedynie niewielki las na swoim prawym skrzydle. Mg? on by? wa?ny w przypadku przyj?cia taktyki obronnej. Dawa? zabezpieczenie przed dzia?aniem Jazdy Macedo?skiej i mg? stanowi? os?on? dla obozu.

Zadaniem obu stron by?o uzyskanie zwyci?stwa zgodnie z zasadami okre?lonymi w DBA, tj. poprzez wyeliminowanie 4 elementw armii przeciwnika przy mniejszych stratach w?asnych, lub te? wyeliminowanie elementu Genera?a (rwnie? przy mniejszych stratach w?asnych).Rozmieszczenie oraz plany

Pocz?tkowe rozmieszczenie obydwu stron przedstawione zosta?o na zdj?ciu nr 1. Przy czym nasuwa si? skojarzenie ?e obie armie przyj??y bardzo podobne uszykowanie.

Plany - Spartanie (opis w oparciu o pocz?tkowe rozstawienie).

Obz umieszczono prawie przy drodze bez wykorzystania os?ony, jak? mg? mu da? niewielki las na prawym skrzydle. Jednak po?o?enie drogi nie dawa?o du?ych mo?liwo?ci na szybkie przemkni?cie po niej jakichkolwiek si? wroga. Obz nie zosta? obsadzony wojskiem i by? broniony tylko przez Czelad? obozow?.

W? od 1 do 7 i Genera? stan?li w linii i w jednej grupie. Na prawym skrzydle oddzielnie w lesie stan??a l?ejsza piechota (LP i Soj), co mog?o wskazywa? za?o?enie obrony w oparciu o las. Na lewym skrzydle (w grupie z W?, za W?7) klasycznie stan??a jedyna Kaw. Mog?aby stamt?d dokona? obej?cia skrzyd?a wroga, a przynajmniej oskrzydlenia go, czyli wyd?u?enia w?asnego frontu tego skrzyd?a poza front skrzyd?a przeciwnika, uzyskuj?c co najmniej mo?liwo?ci wspomagania z boku ataku na skrajny element npla. Nie do ko?ca zrozumia?e jest umieszczenie w drugiej linii, w grupie z W?, prawie w centrum, ale nieco po lewej stronie W?8. Mo?na go by?o traktowa? jako rezerw? do uzupe?niania ewentualnych luk w szyku. Korzystniejsze chyba by?oby umieszczenie ich za skrajnym prawym elementem falangi hoplitw jako wzmocnienie nieco s?abszego prawego skrzyd?a Spartan.

Genera? zaj?? pozycj? w centrum szyku, prawie w centrum linii hoplitw, co umo?liwia?o mu sprawne dowodzenie ca?o?ci? si?. (By?a to korzystna pozycja ze wzgl?du na ma?? ruchliwo?? tego Genera?a).

Plany – Macedo?czycy

Obz zosta? rozmieszczony na prawym skrzydle, prawie przy prawej kraw?dzi pola bitwy, za wi?ksz? gr?. Takie ustawienie go by?o podyktowane za?o?eniem (nieco chyba przesadnym w tym wypadku), ?e lepiej nie stawia? tak atrakcyjnego a jednocze?nie s?abego celu przy drodze. Za umieszczeniem go w tym miejscu przemawia?o du?e wzniesienie u?o?one w kierunku npla. Za?o?ono bowiem, ?e nawet po wysuni?ciu si? do przodu, Macedo?czycy b?d? mogli wykorzysta? przewag?, jak? daje walka z gry i w ten sposb broni? obozu. Obz nie zosta? obsadzony wojskiem i by? broniony tylko przez Czelad? obozow?.

Ca?o?? wojsk ustawiono w jednej grupie. W pierwszej linii od prawej stan??y W?, Soj, P1 i 2, Gen jako R, P3 do 6 i Kaw. LP stan??a za W? a LJ za Kaw. LP za W? na lewym skrzydle mia?a zadanie oskrzydlaj?ce, za? LJ na prawym by?a ruchom? rezerw?, rwnie? z mo?liwo?ci? wyd?u?enia frontu.

Przez przypadek na lewym skrzydle powsta?a formacja obronna przed atakiem jazdy (LP wspieraj?ca od ty?u W?, ale i Soj), ktrej Spartanie nie mieli na wprost tego skrzyd?a :)! Nie zdecydowano si? tam na ustawienie kolumny "szybkiej piechoty" (LP i Soj) uznano, bowiem ?e W? lepiej zabezpiecz? skraj szyku.

Pozycja Genera?a w centrum szyku nie tylko mia?a mu umo?liwi? sprawne dowodzenie. (Zw?aszcza, ?e cz??? wojsk na skrzyd?ach, przynajmniej przez pocz?tkow? cz??? gry znajdowa?a si? i mog?a dzia?a? za grzbietami wzgrz a zatem dowodzenie nimi mog?oby by? w pewnych sytuacjach utrudnione.) St?d mg? on ?atwo ruszy? w prawo lub w lewo do ataku, aby wykorzysta? si?? R jako prze?amuj?cego elementu.

Armia Macedo?ska nie przyst?powa?a do bitwy ze ?ci?le okre?lonym planem. Mia?a jednak dwa za?o?enia:

Po pierwsze zak?ada?em, ?e Piki, (ktre mog? stanowi? moj? najwi?ksz? si??, je?li b?d? u?yte w g??bszej formacji), b?d? tak u?yte w miejscu wynikaj?cym z rozwoju sytuacji i raczej jako si?a obronna ni? atakuj?ca. Dlatego te? stara?em si? rozmie?ci? je tak, aby mog?y w takiej g??bszej formacji pojawi? si? w mo?liwie r?nych miejscach. Dodatkowo powodem, dla ktrego nie uszykowa?em ich od razu w g??bszej formacji by?a obawa przed zw??eniem szyku bez konieczno?ci rozdzielenia wojsk na kilka grup, a co za tym idzie umo?liwieniem ?atwiejszego oskrzydlenia. Zak?ada?em rwnie?, ?e Genera? mo?e by? moj? g?wn? si?? niszcz?c?. Te za?o?enia przyj??em ju? przed bitw? w oparciu o analiz? walcz?cych armii.

Po drugie po ustaleniu terenu gry i strony, z jakiej Macedo?czycy mieli zaczyna? gr? stwierdzi?em, ?e mo?liwe jest rozegranie bitwy zarwno o charakterze obronnym jak i ofensywnym. Przy czym ostateczn? decyzje w tej sprawie uzale?nia?em od pocz?tkowego rozwoju sytuacji. Nie chcia?em bowiem da? si? wci?gn?? do walki na pozycjach i warunkach przeciwnika, tj. frontowy atak bez mo?liwo?ci wykorzystania jakichkolwiek zalet terenu i mo?liwo?ci manewru przez skrzyd?a. Jedyne dok?adniejsze za?o?enia mia?em, co do wersji obronnej. Zak?ada?em w tym wypadku, ?e wi?ksze mo?liwo?ci w tej dziedzinie daje mi wi?ksze wzgrze na prawym skrzydle, zarwno ze wzgl?du na rozmiar jak i na do?? g??bokie wyj?cie w kierunku npla. Na dodatek w?a?nie takie ukszta?towanie tego wzniesienia dawa?o rwnie? wi?ksz? przewag? przy dzia?aniach ofensywnych o ile tylko przeciwnik da?by si? wywabi? do jego podn?a. Dlatego te? na stronie tego wzgrza umie?ci?em 4 z po?rd 6 moich Pik. Z tego te? wzgl?du jak rwnie? ze wzgl?du, ?e las naprzeciwko mojego drugiego skrzyd?a, ktry w mojej ocenie uniemo?liwia? de facto skuteczne dzia?ania jazdy, zdecydowa?em si? na prawym skrzydle umie?ci? ca?? moj? jazd? poza Genera?em. Najgorsz? opcj?, jak? zak?ada?em by?o to, ?e Spartanie w ogle nie opuszcz? swoich pozycji wyj?ciowych i b?d? tam czeka? na Macedo?czykw.

Krtki komentarz:

Planowanie w przypadku bitew toczonych w systemie DBA jest do?? utrudnione, bowiem sytuacja na polu walki ulega raczej dynamicznym zmianom. Du?o wa?niejsza jest umiej?tno?? odgadywania zamiarw przeciwnika i mo?liwo?ci, jakie daje obecny rozwj sytuacji oraz szybkiego reagowania na te sytuacje i zmiany, przy jednoczesnym szybkim znajdywaniu najkorzystniejszych posuni?? dla w?asnych wojsk. Gra jest szybka, wi?c nie ma na to wszystko du?o czasu, a nie ma mo?liwo?ci wypracowania sta?ych, pewnych zagra? daj?cych z gry przewidziane efekty.Przebieg walki

Przebieg walki zosta? zilustrowany na za??czonych zdj?ciach. Wykonywane one by?y raz na rund? w zwi?zku z tym w momencie, kiedy dosz?o do walk (rozstrzyganych po ka?dej turze) nie wszystkie zdarzenia s? na nich widoczne. Na pierwszym zdj?ciu przedstawiaj?cym pocz?tkowe rozstawienie umieszczono oznaczenie wszystkich elementw ka?dej ze stron i ruchy obu stron w 1 rundzie. Opisu armii sparta?skiej (jako broni?cej si?) dokonano niebieskimi literami, a macedo?skiej (jako atakuj?cej), czerwonymi. Ruchy wojsk przedstawiono czarnymi strza?kami, z zaznaczeniem linii frontu je?li ruch by? dokonywany grup? (wi?cej ni? 1 elementem) i czerwonymi, je?li w wyniku ruchu dosz?o do walki w zwarciu. Kolejne zdj?cia przedstawiaj? sytuacje po kolejnej rundzie i zawieraj? informacje o ruchach wykonanych nast?pnej. Poni?ej przedstawiam szerszy opis bitwy.

RUNDA 1


I tura Macedo?czykw

Macedo?czycy maja 2 ruchy i jako strona atakuj?ca rozpoczynaj? gr?. B?d? te? zaczynali ka?d? kolejn? rund?. W tym ruchu ca?a armia po prostu ruszy?a do przodu i tylko ?ucznicy krete?scy (LP) ruszyli w bok staj?c jako skrajny element na lewym skrzydle i wyd?u?aj?c front.

I tura Sparty (2 tura gry)

Sparta ma 5 ruchw. Jako armia obro?czy w ka?dej rundzie b?dzie wykonywa?a swoj? tur? jako druga. Tu rwnie? prawie ca?a armia rusza w przd. Z tym ?e prawe skrzyd?o z?o?one z psiloi i oszczepnikw wysun??o si? nieco w przd. Kawaleria Spartan na prawym skrzydle wyd?u?a ich front i tylko jeden oddzia? hoplitw (W?8) przesuwa si? w prawo (w kierunku lasu) pozostaj?c de facto na pozycjach wyj?ciowych sparta?skiej armii.

RUNDA 2


II tura Macedo?czykw (3 tura gry)

Macedo?czycy maj? 2 ruchy. Linie ich wojsk dzieli si? w centrum przy generale i ka?da grupa osobno ko?uje w bok. Ruch ten wygl?da jak "otwieranie dwuskrzyd?owych drzwi". Aleksander z hetajrami (R) rusza w lewo. Za? wi?ksza cz??? "Pieszych towarzyszy" (P) rusza w prawo.

II tura Sparty (4 tura gry)

Spartanie maj? 4 ruchy i wykorzystuje je na wzmocnienie swojego prawego skrzyd?a z?o?onego z grupy l?ejszej piechoty (LP i Soj) i wysuni?tego w przd. Cztery kolejne oddzia?y hoplitw (W?) ruszaj? w tamt? stron?.

RUNDA 3


III tura Macedo?czykw (5 tura gry)

Macedo?czycy maj? 2 ruchy. Lewa cz??? armii ko?uj?c zmierza ku prawemu skrzyd?u spartan, a prawa, ko?uj?c tym razem w lewo zajmuje pozycje na ko?cu stoku wi?kszego wzgrza.

III tura Sparty (6 tura gry)

Sparta ma 2 ruchy. Dalej wzmacnia swoje prawe skrzyd?o. Tym razem rusza tam Genera? Sparty ze swoimi hoplitami. Pozostaj?cy za? dotychczas w tyle oddzia? hoplitw (W?8) zmienia kierunek ruchu i teraz rusza w kierunku miejsca opuszczonego przed chwil? przez oddzia? z genera?em.

RUNDA 4


IV tura Macedo?czykw (7 tura gry)

Macedo?czycy maja 2 ruchy. Lewa cz??? ich armii pozostaj?c pod pewnym k?tem posuwa si? w kierunku npla. Z prawej za? wydzielaj? si? dwa skrajne elementy pedztajrw (P) i tworz?c kolumn? ruszaj? w przd zape?niaj?c luk? jaka powsta?a mi?dzy obiema cz??ciami tej armii i flank? hetajrw (R) z Aleksandrem.

IV tura Sparty (8 tura gry)

Sparta ma 1 ruch. Pozostaj?cy dotychczas w tyle oddzia? hoplitw (W?8) do??cza do falangi w prawej cz??ci armii i staje na wprost w?a?nie sformowanej kolumny macedo?skich pedztajrw (P).

RUNDA 5


V tura Macedo?czykw (9 tura gry)

Macedo?czycy maj? 3 ruchy. Lewe skrzyd?o ich lewej grupy wojsk rusza w przd przy czym poszczeglne wojska zajmuj? pozycje naprzeciwko npla, z ktrym maj? wi?ksze szanse na wygran?. ?ucznicy krete?scy (LP) przyjmuja pozycje jedynie do wspomagania walki. Najemni pelta?ci (Soj) staj? naprzeciwko sparta?skich psiloi (LP), a Hypaspisi (W?) staj? naprzeciwko sparta?skich oszczepnikw (Soj).

Ze wzgl?du na r?nice szybko?ci mi?dzy poruszaj?cymi si? wojskami i wykonywane manewry, nie stworzy?y one niestety linii mog?cej wsplnie si? poruszy? w kolejnej turze. Powsta?o natomiast ustawienie przypominaj?ce schody. To ustawienie nie umo?liwia?o rwnie? jeszcze w pe?ni wspomagania si? w przypadku ataku przeciwnika.

V tura Sparty (10 tura gry)

Sparta ma 2 ruchy. Falanga hoplitw (W?1do 3) z prawej grupy rusza do przodu zostawiaj?c swoj? l?ejsza piechot? z ty?u i ignoruj?c wysuni?te wojska macedo?skie. Do przodu rusza rwnie? ca?a lewa grupa Spartan. Pozostaje jednak nieco z ty?u za praw? grup?.

RUNDA 6


VI tura Macedo?czykw (11 tura gry)

Macedo?czycy maj? 6 ruchw. Grupa z?o?ona z hetajrw (R-Gen) z Aleksandrem i 2 oddzia?w pedztajrw (P) w linii rusza do przodu.* Kolumna pedztajrw (P) w centrum armii Macedo?skiej atakuje stoj?cych na wprost nich hoplitw (W?8). Prodromoi (LJ) przechodz? na lewy skraj grupy, w ktrej si? znajduj? aby os?ania? bok atakuj?cej kolumny pedztajrw (P). Najemni pelta?ci (Soj) wspomagani z boku przez krete?skich ?ucznikw (LP) atakuj? sparta?skich psiloi (LP). Hypaspisi (W?) ruszaj? w przd, ale s? zbyt wolni, aby zaatakowa? sparta?skich oszczepnikw (Soj), dzi?ki czemu ci ostatni b?d? wspomaga? z boku walk? swoich psiloi.

* - w tym ruchu lewy przedni rg elementu z genera?em zetkn?? si? z elementem sparta?skiej grupy, tak ?e nie mog?a ona wykona? jako ca?o?? ruchu do walki. Wykona?em ten ruch, gdy? ruch taki mo?na wykona? graj?c w DBAOL czyli komputerow? wersj? tego systemu. Niestety dopiero po bitwie, od graczy z Zachodniej Europy, uzyska?em informacje, ?e tak naprawd? ruch taki jest niedozwolony w DBA.

Walki po ruchach:

1 walka rozegrana zosta?a mi?dzy najemnymi peltastami Macedo?czykw (Soj) i psiloi Sparty (LP). Obie strony mia?y wspomaganie z boku, ale to nie zmieni?o faktu, ?e Macedo?czycy mieli pewn? przewag?. Mimo to Sparta?scy psiloi wygrali t? walk? i odepchn?li peltastw.

2 walka rozegrana zosta?a mi?dzy kolumn? dwch pedztajrw (P) i hoplitami (W?) wspieranymi z boku przez drugi oddzia? hoplitw z Genera?em. Tu rwnie?, dzi?ki wspomaganiu od ty?u, Macedo?czycy mieli przewag?. Zmniejszon? jednak troch? przez wspieraj?cych swoich kolegw hoplitw. Tu z kolei spartanie przegrali walk? i zostali odepchni?ci. (Po walce zaj?li pozycje zaznaczon? na 6 zdj?ciu niebieskim prostok?tem.)

VI tura Sparty (12 tura gry)

Sparta ma 5 ruchw. Ich psiloi (LP) pomimo wygranej walki oraz wspomagaj?cy ich oszczepnicy (Soj) ruszaj? bezpo?rednio w ty? odrywaj?c si? od przeciwnika i wracaj?c w?a?ciwie na swoje wyj?ciowe pozycje w lesie. Falanga hoplitw (W?1,2 i 3) z prawej grupy ko?uje minimalnie w lewo dostawiaj?c si? do frontu grupy z Macedo?skim Genera?em. Nie mog? jednak zaatakowa? Macedo?czykw.* Pokonani w poprzedniej walce hoplici (W?8) atakuj? kolumn? pedztajrw (P). Lewa grupa wojsk Sparty rusza nieznacznie wprzd. ??czy si? z hoplitami, ktrzy przed chwil? ruszyli do ataku tak, ?e element na jej lewym skrzydle b?dzie wspomaga? z lewej strony t? walk?. To drugie wspomaganie powoduje ?e Piki nawet w kolumnie trac? swoj? przewag? i obie strony maj? tak? sam? sil? pocz?tkow? w tej walce.

* - taki ruch, cho? rwnie? mo?liwy w DBAOL, jest niedozwolony w DBA. Podobnie jednak jak poprzednio uzyska?em t? informacje dopiero po bitwie od graczy z Europy.

Walki po ruchach z krtkim komentarzem:

W turze Sparty po ruchach dosz?o tylko do jednej walki, w samym centrum gry. Osamotniona w?a?ciwie kolumna dwch pedztajrw (P) macedo?skich musia?a j? stoczy? z hoplitami (W?) wspieranymi tym razem na obu bokach przez innych hoplitw. Tylko dzi?ki wspomaganiu od ty?u przez drugie Piki Macedo?czycy nie byli bez szans maj?c pomimo przewagi hoplitw tak? sam? si?? wyj?ciow? jak przeciwnik. Mimo to, czy to natkni?ci s?siedztwem swojego wodza Aleksandra, czy te? poprzednim sukcesem i tym razem wygrali walk?. Na dodatek tak znacz?co, ?e obaj gracze bior?cy udzia? w bitwie uznali, ?e hoplici zostali zniszczeni :)! (Dlatego na 7 zdj?ciu wykonanym zaraz po tej walce nie ma ich na planszy i ich pozycje zaznaczono niebieskim prostok?tem.) Dopiero bezstronny obserwator gry zwrci? nam uwag?, ?e mimo bardzo znacznej r?nicy ci hoplici przetrwali. Dzi?ki temu natychmiast wrcili na pole walki.

Mimo jednak tego, ?e nie zniszczono tego oddzia?u hoplitw, gracz dowodz?cy armi? macedo?sk?, za niebywa?? postaw? w czasie tej bitwy, jak rwnie? ze wzgl?du na rwnie znacz?ce sukcesy tych samych dwch pedztajrw we wcze?niej stoczonych bitwach, rozwa?a przyznanie im miana asthetairoi.

RUNDA 7


VII tura Macedo?czykw (13 tura gry)

Macedo?czycy maj? 4 ruchy. ?ucznicy krete?scy (LP) i najemni pelta?ci (Soj) ruszaj? w przd ??cz?c si? w jedn? grup? za cofaj?cym si? przeciwnikiem. Staraj? si? jednak nie zbli?y? si? za nadto do nieprzyjaciela, aby nie da? mu mo?liwo?? zaatakowania peltastw od boku. Hypaspisi (W?) bowiem przestaj? os?ania? skrzyd?o peltastw i robi? w ty? zwrot staj?c na ty?ach Sparta?skich hoplitw (W?1). Prawa grupa wojsk macedo?skich wykonuje niewielkie ko?owanie w lewo, pozostaj?c cz??ci? si? wci?? na wzniesieniu.

VII tura Sparty (14 tura gry)

Sparta ma 4 ruchy i rusza do walki. Psiloi (LP) od frontu a oszczepnicy (Soj) z flanki atakuj? najemnych peltastw (Soj), ktrzy jak si? okazuje zbytnio si? do nich zbli?yli. Oznacza to, ?e je?li pelta?ci przegraj?, to zostan? wyeliminowani z dalszej walki. Genera? Spartan ze swoimi hoplitami (W?-Gen) odchodzi bezpo?rednio w ty? daj?c miejsce do ataku falandze hoplitw (W?1,2 i 3) na hetajrw (R-Gen) z Aleksandrem i towarzysz?cych im dwa elementy pedztajrw (P).

Walki po ruchach z krtkim komentarzem:

W tej rundzie w turze Macedo?czykw nie by?o ?adnych walk natomiast w turze Sparty po ruchach dosz?o a? do czterech. Wszystkie (mniej lub bardziej) rozgrywa?y si? na ich prawym skrzydle, a przynajmniej prawej po?owie pola bitwy.

1 walka rozegrana zosta?a mi?dzy najemnymi peltastami Macedo?czykw (Soj) i psiloi Sparty (LP). Macedo?czycy mieli wspomaganie z boku od Krete?czykw (LP), ale byli atakowani z boku przez sparta?skich oszczepnikw (Soj). Mimo to Macedo?czycy mieli pewn? przewag? i to jedynie dawa?o nadzieje, ?e prze?yj? t? walk?. Okaza?o si? ?e mimo tak trudnej sytuacji nie tylko prze?yli, ale rozbili psiloi eliminuj?c ich z walki i odpychaj?c oszczepnikw (Soj)! Sparta ponios?a pierwsz? strat?.

2 walka rozegrana zosta?a mi?dzy pedztajrami (P1) z lewego skrzyd?a zaatakowanej macedo?skiej grupy i hoplitami (W?1). Spartanie rozpocz?li walki z t? grup? od tej strony, mieli bowiem w niej pewn? przewag?, a ka?de zwyci?stwo zwi?ksza?o ich szanse w dalszych walkach. Na szcz?cie dla Macedo?czykw hoplici przegrali t? walk?. Z kolei na nieszcz??cie dla Sparty, cofaj?c si? po walce wpadli na macedo?skich Hypaspisw stoj?cych za nimi, zostali rozproszeni i wyeliminowani z dalszej walki.

3 walka rozegrana zosta?a mi?dzy pedztajrami (P2) z centrum zaatakowanej macedo?skiej grupy i kolejnymi hoplitami (W?2). Dzi?ki wspomaganiu z boku od pedztajrw, ktrzy przed chwil? wygrali walk?, pocz?tkowe si?y obu stron by?y rwne. Tym razem wi?cej szcz??cia mieli Spartanie i to oni wygrali walk? odpychaj?c Macedo?czykw i zyskuj?c wspomaganie z boku, do kolejnej walki z macedo?skim Genera?em.

4 walka rozegrana zosta?a mi?dzy kolejnymi hoplitami (W?3) i hetajrami z Genera?em (R-Gen). Tym razem Spartanie, dzi?ki wygranej przed chwil? walce mieli przewag?. Jednak hetajrowie przy ka?dej wygranej eliminowali ich z walki. Mog?o, wi?c by? ciekawie. I w pewnym sensie by?o, cho? nie tak, jak chcia?by pisz?cy te s?owa "Macedo?czyk". Spartanie i tym razem wygrali odpychaj?c Aleksandra :)!

Oglnie jednak walki Spartan w tej turze przynios?y im wi?cej szkd ni? sukcesw. To oni jedynie ponie?li straty i ich sytuacja na lewym skrzydle by?a nieciekawa.

RUNDA 8


VIII tura Macedo?czykw (15 tura gry)

Macedo?czycy maj? 3 ruchy. Hypaspisi (W?) robi? kolejny raz w ty? zwrot i staj? na flance sparta?skich oszczepnikw (Soj). W ten sposb uniemo?liwiaj? im atak na swoich peltastw (Soj) w turze Sparty. (Na 8 zdj?ciu ich pozycja przed ruchem jest zaznaczona czerwonym prostok?tem.) Piesi towarzysze (P1 i 2) tworz? kolumn? i atakuj? hoplitw (W?2). Pozosta?ych hoplitw (W?3) z tej falangi atakuj? hetajrowie z Aleksandrem (R-Gen). (Na 8 zdj?ciu ich pozycja przed ruchem jest zaznaczona czerwonym prostok?tem z czerwon? strza?k? w ?rodku.)

Walki po ruchach z krtkim komentarzem:

Macedo?czycy id? za ciosem i atakuj? doprowadzaj?c do 2 walk i to raczej z ich przewag?. Walki rozgrywaj? si? w tym samym miejscu, co dwie ostatnie walki z poprzedniej tury Spartan.

1 walka rozegrana zosta?a mi?dzy pedztajrami (P1 i 2) w kolumnie i hoplitami (W?2), ktrzy poprzednio wygrali walk? z pojedynczymi Pikami. Rozpocz??em walki od tej strony z podobnych powodw jak poprzednio Spartanie. Mia?em w niej bowiem pewn? przewag? a zwyci?stwo zwi?ksza?o moje szanse w kolejnej walce, mg?bym bowiem wspiera? j? z boku zwi?kszaj?c swoj? przewag? w walce Genera?em. Macedo?czycy mieli szcz??cie i wygrali walk?. Hoplici zostali odepchni?ci, a Aleksander dosta? wspomaganie daj?ce mu przewag? w walce.

2 walka rozegrana zosta?a mi?dzy kolejnymi hoplitami (W?3) i hetajrami z Genera?em (R-Gen). Aleksander tym razem dzi?ki wygranej przed chwil? walce mia? przewag?. Wykorzysta? j? i wyeliminowa? hoplitw. Powinien po tym zwyci?stwie wykona? po?cig, jak wida? jednak na ostatnim zdj?ciu nie zrobi? tego. Na szcz??cie nie mia?o to jednak moim zdaniem znaczenia dla tej gry.

Po tych walkach sytuacja Sparty by?a moim zdaniem raczej z?a. Ich wojska na prawym skrzydle by?y mocno przetrzebione, ?eby nie powiedzie? rozbite, w centrum blokowa?a im drog? kolumna macedo?ska (niby osamotniona, ale ju? nie tak bardzo), a prawe skrzyd?o Macedo?czykw sta?o wci?? do?? daleko od ich wojsk i na pozycji daj?cej pewn? pomoc w walce.

VIII tura Sparty (16 tura gry)

Sparta ma 4 ruchy. Ich Oszczepnicy (Soj) zwracaj? si? frontem do Hypaspisw (W?). Resztki falangi z prawego skrzyd?a (W?3) po przegranej z Pikami w poprzedniej turze Macedo?czykw odchodz? bezpo?rednio w ty? odrywaj?c si? od przeciwnika (Na 8 zdj?ciu ich pozycja przed ruchem jest zaznaczona niebieskim prostok?tem.) Do??cza do nich Genera? Sparty (W?-Gen) tworz?c z nimi jedn? grup? w linii. Tymczasem grupa Spartan z lewego skrzyd?a rusza w przd do grupy Macedo?czykw na wzgrzu.

RUNDA 9


IX tura Macedo?czykw (17 tura gry)

Macedo?czycy maj? 2 ruchy. Hypaspisi (W?) od frontu a najemni pelta?ci (Soj) z flanki atakuj? sparta?skich oszczepnikw (Soj).

Walka po ruchach:

Walka rozegrana zosta?a mi?dzy Hypaspisami (W?) wspomaganymi atakiem z flanki przez peltastw (Soj) i oszczepnikami (Soj). Dzi?ki atakowi z flanki Macedo?czycy maj? dwukrotn? przewag?, a wygrana eliminuje przeciwnika co daje im zwyci?stwo w ca?ej bitwie. Udaje im si? w pe?ni wykorzysta? swoje przewagi. Wygrywaj? walk? i ca?a bitw?.

Zdj?cie 10 pokazuje sytuacje po IX turze Macedo?czykw i na koniec gry. Sparta nie wykonuje ju? swojej tury w tej rundzie, bo bitwa zosta?a rozstrzygni?ta.
Komentarz (oczywi?cie subiektywny)

Oglny:

a) ?adna ze stron nie mia?a przygniataj?cej przewagi cho? w mojej ocenie Spartanie s? siln?, je?li nie silniejsz? armia, i to zarwno przy porwnaniu tych dwch armii, ktre bra?y udzia? w bitwie jak i w porwnaniu ze wszystkimi armiami ktre zgodnie z DBA s? ich historycznymi przeciwnikami. Szczeg?y poni?ej.

b) si?y by?y asymetryczne (Sparta mia?a wi?cej piechoty, Macedo?czycy jazdy) co mog?o uczyni? rozgrywk? ciekawsz?, ale w?a?ciwie ?adna ze stron nie wykorzysta?a mo?liwo?ci st?d p?yn?cych.

Co do si? i wojsk obu armii i wzajemnych stosunkw i zale?no?ci mi?dzy tymi parametrami. Armi? sparta?sk?, ze wzgl?du na jej sk?ad, uzna?em za siln?. Jest ona prawie jednorodna (sk?ada si? na ni? prawie wy??cznie jeden rodzaj wojska) i s? to na dodatek wojska naprawd? silne (hoplici-W?!). W?a?ciwie ich jedyn? s?abo?ci? jest tylko wra?liwo?? na trudny teren. Niestety w?rd armii b?d?cych jej przeciwnikami nie ma raczej takiej, ktra mia?aby znacz?c? przewag? w wojskach nie wra?liwych na taki teren, poza tym nie mo?na zak?ada?, ?e je?eli to przeciwnik b?dzie ustala? teren, to sam sobie zaserwuje taki, ktry pogorszy jego sytuacje! Z drugiej jednak strony ta jednorodno?? mo?e okaza? si? wad? ze wzgl?du na powolno?? tych wojsk, a w zwi?zku z tym na zmniejszon? manewrowo??. W tym wypadku znaczenie mo?e mie? posiadanie szybkich wojsk czyli najlepiej jazdy. Tu jednak te? jest pewien problem, bo hoplici (W?) s? w?a?ciwie najsilniejszym rodzajem wojsk przeciw je?dzie i na dodatek raczej ma?o na ni? wra?liwym, tak ?e Kaw lub LJ niewiele jest w stanie jej zrobi? poza wspomaganiem ataku najlepiej przez atak od ty?u lub z boku. A przeciwne im armie, (jak wi?kszo?? armii tego okresu) nie maj? zbyt du?o jakiejkolwiek jazdy.

Z kolei armii macedo?skiej nie mo?na uzna? za s?ab?, cho? zgubne mo?e okaza? si? przyj?cie, ?e skoro tak ?wietnie radzi?a sobie prawdziwa, to ta do gry b?dzie niepokonana. Si?a macedo?skich pedztajrw (P) jest moim zdaniem do?? z?udna, gdy? s? oni rzeczywi?cie mocni tylko je?li podwoj? swoj? g??boko??, czyli skrc? swj front o po?ow?. Hetajrowie (R) i to jako Gen. s? rwnie? niew?tpliwie bardzo dobr? i skuteczn? si??, ale sam genera? nie mo?e wygra? bitwy nie mwi?c, ?e sam te? mo?e zosta? wyeliminowany, (co ju? mi si? zdarzy?o w innej bitwie z Grekami), a jego strata powoduje w?a?ciwie automatyczn? przegran?.

Dzia?ania Macedo?czykw:

Oceniam, ?e armia macedo?ska dobrze sprawdzi?a si? w tej bitwie, cho? by?y momenty kiedy niektre jej wojska znajdowa?y si? w nie najlepszej sytuacji. Jej sukces by? jednak rwnie? zas?ug? pewnej dozy szcz??cia i to zarwno w skuteczno?ci walk, jak i co najmniej jednym ruchu, ktry przynis? nie do ko?ca oczekiwane skutki.

Podstawowe b??dy dowdcy Macedo?czykw (czyli moje :-)

a) Nie przemy?lane pocz?tkowe ustawienie skrajnych wojsk na lewym skrzydle, ktre wymusi?o zrobienie "wielkiej roszady" w V turze Macedo?czykw (9 turze gry).

b) Zbyt ?mia?y po?cig za cofaj?cymi si? Spartanami w VII turze Macedo?czykw (13 turze gry) z jednoczesnym ods?oni?ciem skrzyd?a grupy ?cigaj?cej poprzez zawrcenie Hypaspisami (W?) w kierunku ty?u sparta?skiej falangi. (Musz? podszkoli? "oko", zdawa?em sobie, bowiem spraw? z mo?liwo?ci ataku od boku, ale wydawa?o mi si?, ?e zachowa?em "bezpieczn? odleg?o??". Jak si? okaza?o nie do ko?ca!)

c) Nie tyle b??dem, ile raczej ryzykanctwem, by?o rwnie? z mojej strony utworzenie, mniej wi?cej w po?owie gry, centrum z?o?onego tylko z pojedynczej, osamotnionej kolumny pedztajrw (P3 i 4). Z drugiej jednak strony to, czego oni dokonali (faktycznie powstrzymali przez zwi?zanie walk?, co najmniej przez jedn?, je?li nie dwie rundy, po?ow? sparta?skiej armii), jest przynajmniej dla mnie, czynem godnym przej?cia do historii walk DBA.

Dzia?ania Sparty.

W mojej ocenie dobr wojsk do tej bitwy nie by? optymalny i wi?ksza liczba hoplitw mog?a da? lepszy efekt.

Przy przyj?tym sk?adzie armii nie wykorzystano w ogle Kawalerii, ktra dzi?ki swojej szybko?ci mog?a mie? wp?yw na przebieg gry.

Podstawowa przyczyna pora?ki Spartan le?a?a chyba jednak w wystawieniu do?? s?abego prawego skrzyd?a, na ktrym ostatecznie rozstrzygn??a si? ca?a bitwa. Wskazuje na to fakt, ?e w?a?ciwie od II do IV tury wi?kszo??, je?li nie wszystkie ruchy Spartan, polega?y na przerzucaniu tam nowych wojsk.

Komentarze

Pi± 10 Gru, 2004 Pawe? napisał:
Ciekawa bitwa, interesuj?co opisana. Ale te? jestem przekonany, ?e armia macedo?ska ze wzgl?du na swj wszechstronniejszy sk?ad jest silniejsza od klasycznej armii greckiej. Mo?e przepisy DBA nie oddaj? tego w wystarczaj?cy sposb, ale przy porwnywalnych dowdcach w konfrontacji Macedo?czycy - Grecy stawiam na tych pierwszych. Zreszt? podejrzewam, ?e w systemie DBM (a wi?c z wi?ksz? ni? 12 ilo?ci? elementw) przewaga Macedo?czykw by?aby bardziej widoczna. Pawe?.

Wt 16 Lis, 2004 swietlo napisał:
Solidny opis cho? nie zgadzam sie z tym ze armia sparty jest rwno??dna - armia macedonii jest o wiele lepsza ale trzeba nia grac agresywnie

Sob 13 Lis, 2004 HOSPITALER napisał:
Cool ! ;)
uwielbiam wszelkiego rodzaju opisy i raporty bitewne.
Pod koniec troche si? gubi?em ale mimo to ?wietnie si? czyta


Dodaj komentarz