.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - II Warszawski Turniej DBA na Bazyliszku, czyli jak to by?o:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 16:48,
14 listopad 2018

II Warszawski Turniej DBA na Bazyliszku, czyli jak to by?o
Data: Nd 07 Lis, 2004
Autor: Jaros?aw Kocznur
Krtki opis przebiegu II turnieju w DBA na Bazyliszku

Dzi?ki uprzejmo?ci Stowarzyszenia Mi?o?nikw Gier Strategicznych "Bazyliszek", czyli organizatorw "III Turnieju Gier Bitewnych BAZYLISZEK 2004", w dniu 24. 10. 2004 r. rozegrany zosta? II Warszawski Turniej DBA. Impreza odby?a si? w warszawskim Gimnazjum nr 2, ul. Narbutta 65/71.

By?a to ju? faktycznie 3 impreza zwi?zana z systemem DBA na Bazyliszku. Mo?na powiedzie?, ?e rozwija si? ona wraz z samym Bazyliszkiem. Od pokazu trzy lata temu, przez I turniej (a w?a?ciwie mini-turniej) rok temu, a? do ostatniej imprezy – ju? zupe?nie sporej jak na polskie warunki.

Organizator turnieju DBA i autor niniejszego tekstu ma nadziej?, ?e dalsza wsp?praca i Turnieje DBA b?d? si? rozwija?y rwnie dobrze w przysz?o?ci!

W drugim Turnieju wzi??o udzia? 7 z po?rd 9 graczy, ktrzy zg?osili ch?? uczestnictwa w grach. Niestety dwie osoby dos?ownie w ostatniej chwili wycofa?y si? z udzia?u ze wzgl?du na z?y stan zdrowia i inne bardzo wa?ne sprawy rodzinne.

Lista uczestnikw faktycznie bior?cych udzia?, w kolejno?ci alfabetycznej:

1. Filipkowski Tomek

2. Jankowski Pawe?

3. Kocznur Jaros?aw

4. Kocznur Micha?

5. Kondratowicz Rafa?

6. Pietka Wojtek

7. Zatryb Pawe?

Tomek (z lewej, zaj?? 1 miejsce w turnieju) i Rafa? (z prawej, 3 miejsce w turnieju) rozpoczynaj? pierwsz? bitw? miedzy Galami a Rzymianami. W tle wida? przygotowania do bitwy Trakw z Macedo?czykiem i Wczesnych Egipcjan z Beduinami.


Do turnieju przygotowano 11 par armii ze wszystkich czterech okresw, na ktre dziel? si? listy armii do tego systemu.

By?y to nast?puj?ce pary:1. Wczesny Egipt 3000-1640 p.n.e (I/2a)* & P?ni Beduini 3000-1500 p.n.e (I/6a)

2. Nubia 3000-1480 p.n.e (I/3) & Wcze?ni Libijczycy 3000-1251 p.n.e (I/7a)

3. Egipt Kuszycki 745-593 p.n.e (I/46b) & Egipt Saicki 664-335 p.n.e (I/53)

4. Tracja 700 p.n.e – 46 n.e (I/48) & Aleksander Macedo?ski 355-320 p.n.e (II/12)

5. Syrakuzy 410-210 p.n.e (II/9) & P?na Kartagina 275-146 p.n.e (II/32)

6. Galowie 400-50 p.n.e (II/11) & Rzym 275-105 p.n.e (II/33)

7. Hiszpania – Iberowie 240-20 p.n.e (II/39a) & Hiszpania – Celtoiberowie 240-20 p.n.e (II/39b)

8. Egipt Fatymidw 969-1171 r. (III/ 65) & Wcze?ni Krzy?owcy 1096-1128 r. (IV/7)

9. Cylicja-Armenia 1071-1375 r. (IV/2) & Syria 1092-1286 r. (IV/6)

10. Turcja Otoma?ska 1362-1512 r. (IV/55b) & W?oscy kondotierzy 1320-1495 r. (IV/61)

11. Armia Lizymacha 320-281 p.n.e (II/17) & P?na Grecja hoplitw 450-275 p.n.e - Tesalia (II/5d)* W nawiasie podano numer armii wed?ug list armii do tego systemu. Cyfra rzymska oznacza numer cz??ci listy, a arabska z ewentualnym oznaczeniem literowym numer armii w danej cz??ci.

Do gry w turnieju wylosowano pary armii nr 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 9.

Tak na marginesie: wszystkie armie przygotowane do turnieju i bior?ce w nim udzia? zosta?y pomalowane i s? w?asno?ci? organizatora turnieju - autora niniejszego tekstu.

Zdaniem autora niniejszego artyku?u najciekawsz? bitw? stoczon? na turnieju by?a bitwa rozegrana mi?dzy zdobywc? 1 miejsca w ubieg?orocznym turnieju DBA Wojtkiem Pietk?, a rozpoczynaj?cym dopiero gr? w tym systemie Paw?em Jankowskim. Wojtek dowodzi? armi? Aleksandra Macedo?skiego natomiast Pawe? armi? Trakw. By?a to rwnie? najd?u?sza z bitew rozegranych w tym systemie przy u?yciu standardowych armii, jak? widzia?em! Trwa?a ponad 3 godziny (sic!). (W tym samym czasie jeden gracz rozegra? wszystkie 4 swoje bitwy i ruszy? do domu, jeszcze chyba przed sko?czeniem tego monstrum, a inni gracze rozegrali po dwie lub trzy bitwy.) Po za?artym boju, pomimo, ?e Macedo?czycy dokonywali cudw w terenie, jaki zaserwowali im Trakowie i przez d?u?sz? cze?? gry prowadzili w ilo?ci wyeliminowanych przeciwnikowi elementw (3:0!), ostatecznie bitw? wygrali Trakowie (4:3)!

Bitwa zapad?a w pami?? nie tylko autorowi niniejszego artyku?u, ale tak?e – co jest zupe?nie zrozumia?e – tak?e uczestnikom. Wojtek tak j? potem wspomina?:

"By?a to najd?u?sza bitw? w DBA w jak? gra?em. Manewrowanie nieruchaw? macedo?sk? falang? w niekorzystnym terenie po mistrzowsku rozstawionym przez przeciwnika strasznie mnie zm?czy?o. Po wst?pnych sukcesach i unicestwieniu s?abszego prawego skrzyd?a przeciwnika (za?atwi?em to samymi lekkimi jednostkami), dosz?o do forsowania rzeki. Podczas forsowania da?em si? ponie?? emocjom - widz?c ju? wygran? (gra si? do 4 zniszczonych elementw) zaatakowa?em nie przeprawiwszy ca?ej falangi i w wyniku tego straci?em lekkie jednostki (te, ktre tak ws?awi?y si? po drugiej stronie rzeki). Przez d?u?sz? chwil? sytuacja wygl?da?a na patow?. Pawe? zajmowa? lekkimi jednostkami pozycje na stromych grach, a ja po stracie swoich nie bardzo mia?em go jak zaatakowa?. Przez moment pojawi?a si? szansa zako?czenia walki, ale los by? ?askawszy dla przeciwnika. Po tym wszystkim Pawe? przeszed? do zdecydowanego ataku. Wychodz?c z lasu i korzystaj?c z szybko?ci swych si? zniszczy? moj? prawostronn? falang? (nie zaatakowa? cwaniak od czo?a, bo nie by?o by czego zbiera? - od boku zaszed? J.

C?, chyl? czo?a przed odporno?ci? psychiczn? przeciwnika - to by?a dla mnie doskona?a lekcja!”

Pawe? Jankowski przed rozpocz?ciem najd?u?szej i najciekawszej bitwy na turnieju mi?dzy Trakami a Aleksandrem Macedo?skim.


I drugie zdj?cie Paw?a w trakcie tej samej bitwy.


Niestety wi?kszo?ci graczy nie uda?o si? rozegra? wszystkich swoich bitew w czasie ustalonym przez organizatorw Bazyliszka na gry w tym dniu. Cz??ciowo sta?o si? tak m. in. z powodu d?ugo?ci wy?ej wspomnianej rozgrywki. (Wi?kszo?? rozegra?a 3 z 4 bitew). By? mo?e w zwi?zku z tym kolejny turniej rozegramy w pierwszym dniu kolejnego Bazyliszka (wtedy gry mog? by? rozgrywane do wieczora) lub roz?o?ymy go na dwa dni, czyli na ca?y czas trwania Bazyliszka. Rozwa?am rwnie? wprowadzenie na wzr tego typu turniejw w zachodniej europie zasady ograniczenia czasowego rozgrywki (np. do 1 godziny), po czym obliczania punktw za zadane przeciwnikowi straty bez dodatkowych punktw za zwyci?stwo w bitwie.

Po podliczeniu punktw z rozegranych na turnieju bitew ostateczna klasyfikacja zosta?a ustalona w sposb nast?puj?cy:

1 miejsce –Tomek Filipowski (19 punktw, 2 bitwy wygrane i 1 przegrana)

2 miejsce – Micha? Kocznur (19 punktw, 2 bitwy wygrane i 2 przegrane)

3 miejsce – Rafa? Kondratowicz (17 punktw, 2 bitwy wygrane i 1 przegrana)

(O podziale 1 i 2 miejsca przy takiej samej ilo?? zdobytych punktw zadecydowa?o porwnanie ilo?ci straconych przez gracza swoich elementw we wszystkich rozegranych przez niego bitwach.)

Moim zdaniem jako ciekawostk? nale?y poda?, ?e:

1. Tomek Filipowski (zdobywca pierwszego miejsca) dopiero niedawno (w wakacje tego roku) zacz?? gra? w DBA (przed turniejem rozegra? chyba tylko 2 bitwy w tym systemie) a Wojtek Pietka, ktremu zosta? odebrany tytu? „mistrza” jako zwyci?zcy I turnieju rwnie? zaczyna? gr? niewiele przed poprzednim Turniejem. (Obaj zreszt? pierwszy kontakt z DBA mieli na pokazie tego systemu na I Bazyliszku dwa lata temu!). Czy?by z tego wynika?o, ?e "starzy gracze" ignoruj? na tym turnieju m?d? i s?ono potem za to p?ac?? (Wojtek tym razem zaj??, co prawda dopiero 6 miejsce, ale rozegra? niestety tylko 2 bitwy z 4 i jak ju? pisa?em stoczy? naprawd? bardzo ciekaw? bitw? dowodz?c w niej – przynajmniej moim zdaniem – naprawd? du?ych umiej?tno?ci.

2. Drugie miejsce zaj?? syn autora tego tekstu, rwnie? odbieraj?c ojcu to zaszczytne miejsce z I turnieju i zrzucaj?c go na 4 miejsce w obecnym! Czy to znaczy, ?e idzie m?ode, albo, co gorsza nale?y odej?? na zas?u?ony odpoczynek? Mo?e jednak nie. Pocieszam si? my?l?, ?e z?y to ucze?, co nie przers? nauczyciela.

3. Obro?ca trzeciego miejsca z przed roku (Darek Gralski) niestety w ostatniej chwili musia? zrezygnowa? z udzia?u w turnieju. Bardzo ciekawe jak by sobie poradzi? tym razem, bior?c pod uwag? roszad?, jaka nast?pi?a na punktowanych miejscach w stosunku do zwyci?zcw z przed roku!

Wojtek Pietka - zdobywca pierwszego miejsca w ubieg?orocznym turnieju (2003) podczas bitwy z Paw?em.


Micha? (2 miejsce) przed rozpocz?ciem drugiej bitwy mi?dzy dwiema armiami hiszpa?skimi.


Oficjalne logo turnieju.

Komentarze

Wt 16 Lis, 2004 jarek napisał:
Tworz?c pary armii do turnieju kierowa?em si? zasad?, ?e musz? to by? armie ktre rzeczywi?cie (historycznie) ze sob? walczy?y. Z pe?n? ?wiadomo?ci?, zestawia?em rwnie? czasami siln? armie ze s?absz? (daj?c tej ostatniej prawo wyboru terenu – patrz Trakowie) uwa?am bowiem, ?e przy takiej bitwie graj?cy s?absz? stron? mo?e wykaza? si? wi?kszymi zdolno?ciami (znw Trakowie!), a graj?cy mocniejsz? i tak straci punkty przy drugiej bitwie kiedy to on zagra s?absz?. Chcia?em rwnie? skorzysta? z uwag przysz?ych graczy dlatego wszyscy dostali wcze?niej proponowane pary z pro?b? o propozycje zmian. Niestety spostrze?enia pojawi?y si? dopiero w czasie gry.
Wojtku masz ca?kowit? racje. Je?li b?dzie ograniczenie czasowe to na pewno nie b?dzie tej pary:)
Przyznam si?, ?e da?em j? pod wra?eniem rozgrywki z moim synem. On gra? Trakami, a ja my?la?em, ?e go roznios? co nie okaza?o si? takie proste.
Jarek

Śr 10 Lis, 2004 Hubert napisał:
Dobr armii to typowa bol?czka wszystkich turnieji we wszytkich systemach. Tracy z Macedo?czykami to i tak lepiej ni? Rzymianie z Aztekami ;-)

Śr 10 Lis, 2004 swietlo napisał:
Tak turniej by? emocjonujacy - przy czym zak?adaj?c limity czasowe w przysz?ych edycjach trzeba te? zastanowi? si? nad walcz?cymi armiami. Walka Macedo?czykw z Trakami cho? szalenie ciekawa jest jednak bardzo nieturniejowa;)
A swoj? drog? strasznie by?o patrze? na zwyci?stwo przeciekaj?ce pomi?dzy palcami. Wojtek.


Dodaj komentarz