.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Zadanie taktyczne nr 2 – cz. II:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:34,
21 paĽdziernik 2018

Zadanie taktyczne nr 2 – cz. II
Data: Wt 07 Wrz, 2004
Autor: Andreas Godzi?ski
Oto zapowiadana druga cz??? zadania taktycznego. Chc?tnych zapraszamy do zabawy

II. 3-Przy u?yciu mapy w skali 1:100.000 i mapy w skali 1:25.000 postawiony mo?e by? problem dotycz?cy dywizji. Szczeg?owe rozwa?anie wielkotaktyczne.Proponowane do usuni?cia niewygodnej obecno?ci nieprzyjaciela na skrzydle mog? by? r?ne jednostki.

Najbardziej celowym wydaje si? by? u?ycie 3-ciej dywizji piechoty, wzmocnionej pu?kiem dragonw.

Na taki wybr wp?yn?? mog? nast?puj?ce fakty:

1. U?ycie tej dywizji jest wygodne terytorialnie, bowiem znajduj?c si? na ko?cu dotychczasowej kolumny nie spowoduje perturbacji przeformowuj?c si? dla wykonania zada? na skrzydle.

2. Dywizja ta posiada pu?k piechoty lekkiej bardzo pomocny w terenie, ktry musi pokona? udaj?c si? do "A".

3. Przeznaczenie jednej dywizji, a nie np. pu?kw piechoty lekkiej z r?nych dywizji, podyktowane jest zgraniem bojowym zespo?u.

4. Wzmocnienie tej dywizji pu?kiem dragonw podyktowane jest konieczno?ci? wysuni?cia placwek na p?noc ( miejscowo?? "L”), na kierunek potencjalnej obecno?ci wroga.Przyjmuj?c ten tok rozumowania i znaj?c sk?ad 3-ciej dywizji piechoty nale?y odpowiedzie? na nast?puj?ce pytania:

PYTANIA: Jak powinien brzmie? rozkaz dowdcy korpusu dla tego zgrupowania?; Jakie dyspozycje winien wyda? dowdca dywizji?


Komentarze

Dodaj komentarz