.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Zadanie taktyczne nr 2:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

Zadanie taktyczne nr 2
Data: Sob 28 Sie, 2004
Autor: Andreas Godzi?ski
Zapraszamy do udzia?u w kolejnym te?cie wargamingowym. Tym razem zadanie taktyczne jest bardziej rozbudowane i sk?ada si? z kilku cz??ci

Test jest wielostopniowy i dotyczy r?nych szczebli dowodzenia - poczynaj?c od szczebla korpusu, poprzez dywizyjny, do szczebla dowdcy brygady. Stawia przez to podobne problemy, z jakimi styka si? dowdca w trakcie kampanii - najpierw trzeba wybra? si?y, jakich chce si? u?y? do wykonania danego zadania, nast?pnie przy pomocy tych si? wykona? pewne dzia?anie na mapie, wreszcie trzeba rozwin?? si? i przeprowadzi? dzia?anie w terenie. O ile pierwsze dwie cz??ci testu s? do przeprowadzenia wy??cznie na mapie, o tyle na praktyczne rozwi?zanie cz??ci trzeciej - taktycznej - zaprosimy Was na ktry? z weekendw do Niepo?omic. Wszystkich serdecznie zapraszam do wzi?cia udzia?u w te?cie, odpowiedzi prosimy wysy?a? na adres kamp1813@wp.pl, najciekawsze z nich oraz przebieg rozgrywki taktycznej opublikujemy na ?amach naszej strony.I. Przy u?yciu mapy w skali 1:100.000 postawiony mo?e by? problem dotycz?cy korpusu armii. Oglne rozwa?anie wielkotaktyczne."Prawoskrzyd?owy korpus armii znajduje si? w miejscowo?ci "X", osi?gaj?c ta miejscowo?? ze wschodu. Miejscowo?? ta ma by? punktem etapowym dla zaopatrzenia korpusu. Zadaniem tego korpusu jest zaj?cie miejscowo?ci "Y", w ktrej znajduj? si? si?y wroga i wyparcie lub zniszczenie tych sił. Kontakt za ?rodkowym korpusem armii nawi?za? mo?na dopiero po zdobyciu tej miejscowo?ci. Wieczorem po przybyciu do "X" w?asne patrole melduj? obecno?? nieprzyjaciela w miejscowo?ci "A". Pojawienie si? nieprzyjacielskich wojsk na flance korpusu nie powinno pozosta? bez odpowiedzi."PYTANIE : Jaka powinna by? ta odpowiedź? Jakie rozkazy winien wyda? dowdca korpusu tego wieczora ?

Sk?ad i porz?dek marszu ( do miejscowo?ci "X" ) tego korpusu jest nast?puj?cy :

1. Brygada jazdy lekkiej - 2 pu?ki po 4 szwadrony

2. 1-sza dywizja piechoty - 9 batalionw piechoty liniowej i 3 piechoty lekkiej, 2 baterie ?redniego kalibru artylerii pieszej ( 8 luf ), kompania saperw i regiment lekkiej kawalerii.

3. Brygada dragonw ( 2 pu?ki po 4 szwadrony) z bateri? artylerii konnej oraz sztab korpusu.

4. 2-ga dywizja piechoty - 12 batalionw piechoty liniowej, 2 baterie ?redniego kalibru artylerii pieszej, kompania saperw i regiment lekkiej kawalerii.

5. Artyleria rezerwowa korpusu - 3 baterie ci??kiej artylerii pieszej i park artyleryjski, kompania pontonierw i 3 kompanie transportowe.

6. Brygada kirasjerw ( 2 pu?ki po 4 szwadrony ) z bateri? artylerii konnej.

7. 3-cia dywizja piechoty - 9 batalionw piechoty liniowej i 3 piechoty lekkiej, 2 baterie ?redniego kalibru artylerii pieszej, kompania saperw i regiment lekkiej kawalerii.PYTANIE : Jaki powinien by? porz?dek marszu kolumny w dniu nast?pnym?; Jakie cele powinny by? wyznaczone?; Jakie drogi nale?y wyznaczy? dla komunikacji?
Komentarze

Nd 05 Wrz, 2004 Robert napisał:
Poniewa? otrzyma?em kilka pyta? dotycz?cych testu, jeszcze kilka s?w tytu?em uzupe?nienia.
1. Postawionym problemem jest obecno?? przeciwnika na flance korpusu dzia?aj?cego w okre?lonym kierunku- i w tym zakresie, tj rozwi?zania problemu przeciwnika na flance w?asnej g?wnej masy wojsk, b?dzie sz?a dalsza cz??? testu.
2. Co do rozpoznania- partrole rozpozna?y obecno?? npla w msc. Y oraz A, na razie bez okre?lenia liczebno?ci tych si?. W miejscowo?ciach L i G jak do tej pory nie stwierdzono npla. Patrole zosta?y odp?dzone przez kawaleri? npla i nie prowadz? ci?g?ej obserwacji miejscowo?ci A i Y.
3. Podano kolejno?? jednostek w szyku Korpusu do dnia w ktrym osi?gni?to miejscowo?? X. Nie okre?lono przy tym, czy nast?pi?o to poprzedniego dnia czy trzy dni wcze?niej- Korpus ZNAJDUJE si? w miejscowo?ci X. Zadawane pytania dotycz? rozkazw na dzie? nast?pny przy za?o?eniu, ?e wszystkie jednostki ju? s? w samej miejscowo?ci X b?d? w jej najbli?szej okolicy.

Pozdrawiam wszystkich bior?cych udzia?. Dzi?kuj? za dotychczasowe odpowiedzi. Kolejna ods?ona ju? niebawem.


Dodaj komentarz