.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Wojna rosyjsko – perska 1826-1828:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:41,
19 paĽdziernik 2018

Wojna rosyjsko – perska 1826-1828
Data: Sob 21 Sty, 2012
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja ksi??ki wydawnictwa Inforteditions

Wojna rosyjsko – perska 1826-1828Opis:
Tytu?: Wojna rosyjsko - perska 1826-1828
Autor: Pawe? Borawski
Wydawca: Inforteditions
Seria: Bitwy / Taktyka # 38
Rok wydania: 2011
Oprawa: mi?kka
Format: 14 x 21
J?zyk: polski
ISBN 978-83-89943-74-3
Ilo?? stron: 232
Ilo?? map: 5
Ilo?? zdj?? / rycin: 16
Cena: ok. 30 PLN

Recenzja:
Recenzowana pozycja dotyczy wojny, która jest praktycznie nieznana w polskiej literaturze historycznej. Z regu?y polscy autorzy jedynie wspominaj? o kontaktach dyplomatycznych w XVII wieku pomi?dzy Persj? a Rzeczpospolit? Obojga Narodów, wi???cych si? z faktem, i? wspólnym wrogiem obu pa?stw by?a osma?ska Turcja. Ksi??ka Paw?a Borawskiego jest pierwsz? znan? mi polsk? monografi? wojny rosyjsko-perskiej.

Odbiegaj?c nieco od tematu stwierdz?, ?e kwestie wojskowo?ci perskiej, a potem ira?skiej s? prawie ca?kowicie pomijane w polskiej literaturze historyczno-naukowej. Pozytywnym wyj?tkiem od regu?y jest wydana w po?owie lat dziewi??dziesi?tych w ramach serii „Konflikty XX wieku" przez wydawnictwo Altair ksi??ka P. Biniewskiego „Irak-Iran 1980-88". Niestety ta broszurowa pozycja ta ma tylko oko?o 40 stron, wi?c chocia? zawiera sporo informacji to podanych w bardzo skróconej formie. Zdaje sobie spraw? z faktu, ?e totalitarny system polityczny panuj?cy od ponad 30 lat w Iranie oraz bariera j?zykowa nie u?atwia docierania do miejscowych ?róde?, ale temat jest praktycznie dziewiczy w Polsce, co powinno zach?ca? zarówno autorów jak i wydawców do zaj?cia si? nim. Osobi?cie ch?tnie przeczyta?bym solidne dzie?o o wojnach prowadzonych przez najwybitniejszego w?adc? w historii Persji tj. Szacha Abbasa Wielkiego lub o wojnie iracko-ira?skiej.

Po tej d?u?szej dygresji wracam do meritum recenzji. Autor wprowadza czytelnika w temat krótko przedstawiaj?c sytuacj? polityczn? i spo?eczn? Persji na pocz?tku XIX wieku oraz genez? konfliktu rosyjsko-perskiego. Nast?pnie w przyst?pny i rzeczowy sposób charakteryzuje armie przeciwników, ich taktyk?, strategie oraz inne czynniki wp?ywaj?ce na skuteczno?? wojsk. Polecam zw?aszcza cz??? po?wi?con? armii perskiej - czytelnika czeka gar?? zaskakuj?cych informacji. Niemniej równie ciekawy jest opis rosyjskich wojsk Samodzielnego Korpusu Kaukaskiego, którego organizacja, wyszkolenie i taktyka bardzo (i to na korzy??) odró?nia?y si? od reszty armii rosyjskiej. Po cz??ci wst?pnej P. Borawski opisuje przebieg walk armii polowych adwersarzy i kulminacyjne obl??enie Erywania. Szczegó?ów zdradza? nie b?d? - czytelnik sam si? z nimi zapozna. W dalszej cz??ci pracy autor informuje o przebiegu negocjacji pokojowych i dalszych stosunkach pomi?dzy carsk? Rosj? a Persj?.

Ksi??k? napisano przyst?pnym j?zykiem w oparciu o 74, w wi?kszo?ci rosyjskoj?zyczne, pozycje ?ród?owe. Si?ganie do ?róde? i opracowa? radzieckich i rosyjskich nie mo?e dziwi?, gdy? zagadnienie wojny rosyjsko-perskiej 1826-1828 poruszane by?o g?ównie przez historyków sowieckich i rosyjskich (zazwyczaj w kontek?cie i przy okazji bada? nad dyplomatycznymi stosunkami rosyjsko-perskimi w XIX stuleciu).

Mam nadzieje, ?e autor nie poprzestanie na recenzowanej pozycji i jeszcze nie raz zaprezentuje nam swoje prace na równie zaskakuj?ce i ciekawe tematy.


Komentarze

Dodaj komentarz