.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Marines w Fallud?y. Uzbrojenie i wyposa?enie ?o?nierzy USMC (Irak 2004).:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 07:46,
19 paĽdziernik 2018

Marines w Fallud?y. Uzbrojenie i wyposa?enie ?o?nierzy USMC (Irak 2004).
Data: Sob 23 Lip, 2011
Autor: Marcin Gaw?da
Artyku? przedstawia uzbrojenie i wyposa?enie osobiste marines z wczesnego okresu stabilizacji, g?wnie pod k?tem walk z bojwkami sunnickimi w Fallud?y (2004)

Pododdzia?y USMC stacjonowa?y w Iraku od chwili zako?czenia regularnych dzia?a? bojowych w 2003 roku, a? do 2010, kiedy ostatni marines opu?cili prowincj? Anbar.

Najci??szymi bitwami dla marines by?y bez w?tpienia dwie bitwy o Fallud?? w 2004 r. Pierwsza zako?czona pora?k? w kwietniu (operacja Vigiliant Resolve) i druga, ju? lepiej przygotowana i przeprowadzona przy wsparciu jednostek ci??kich US Army, stoczona w listopadzie 2004 r. (operacja Phantom Fury/Al Fajr). W tym okresie równie ci??kie walki z rebeliantami toczyli marines np. w Nad?afie czy Ramadi.

 

Mundur: desert marpat

Najprawdopodobniej wszystkie oddzia?y USMC w Iraku w 2004 r. u?ywa?y ju? munduru MCCUU (Marine Corps Combat Utility Uniform), który zast?pi? do ko?ca pa?dziernika 2004 wcze?niejsze BDU. Pierwsze testy MCCUU odby?y si? w 2001 roku, zadebiutowa? w 2002 r. a kompletnie zast?pi? mundury BDU w 2004 r.

Mundur zadrukowany by? w Iraku pikselowym (digital) wzorem MARPAT, oczywi?cie w odmianie pustynnej - Marpat Desert (drugi kamufla? to le?ny - Marpat Woodland).

MARPAT czyli MARine PATtern zosta? opracowany na wzór kanadyjskiego CADPAT'a (CAnadian Disruptive PATtern), a sam wzór jest tworzony przez wiele ma?ych, prostok?tnych pikseli.

Poni?ej marines w Fallud?y. Wida? wyra?nie odcinaj?ce si? na tle Desert Marpat elementy wyposa?enia w „le?nym" woodlandzie.

Marines 1

 

He?my: PASGT lub LWH w pokrowcach Desert Marpat

PASGT

He?m systemu PASGT (Personal Armor System Ground Troops lub Personnel Armor System for Ground Troops) - czyli system ochrony osobistej piechoty - znany jest powszechnie jako he?m „Fritz" (lub K-pot), ze wzgl?du na kszta?t, przypominaj?cy niemiecki he?m M35 z okresu II wojny ?wiatowej. He?m otrzyma? oficjalne oznaczenie PASGT, gdy? od pocz?tku zak?adano, ?e b?dzie on stanowi? element systemu ochrony ?o?nierza, ??cznie z kamizelk? (kamizelk? PASGT opracowa? pó?niej ten sam zespó?, którego dzie?em by? he?m). He?m PASGT chroni przed od?amkami g?ow?, uszy, kark i skronie, jest jednocz??ciowym, wielowarstwowym odlewem z w?ókna kevlarowego. Waga he?mu waha si? od 1,4 kg (rozmiar XS) do 1,9 kg (rozmiar XL), pó?niejsze modele s? nieco l?ejsze.

LWH

Lightweight Helmet (LWH), czyli w wolnym t?umaczeniu „he?m lekki" to nast?pca he?mu PASGT przeznaczony dla USMC.

Pomimo, i? LWH jest nieco ci??szy (3.05 funta) ni? MICH/ACH (he?m US Army zaprojektowany przez Soldier Systems Center jako kolejna generacja bojowych he?mów ochronnych dla armii; MICH (Modular Integrated Communications Helmet) nazywany jest tak?e ACH (Advanced Combat Helmet), to jego wi?kszy rozmiar daje wi?ksz? ochron? i jest on nadal l?ejszy ni? jego poprzednik PASGT (3.6 funta). Paski w kszta?cie V na karku, gwarantuj? wi?ksz? swobod? noszenia ni? he?mu PASGT. Ogólny kszta?t he?mu LWH przypomina he?m PASGT, jednak zastosowano nowe materia?y, zwi?kszaj?ce ochron? przed od?amkami o 6% oraz daj?ce he?mowi odporno?? na bezpo?rednie trafienie z pocisku 9 mm.

LWH wprowadzono do u?ytku w roku 2004, przez kolejne lata mia? zast?pi? ca?kowicie PASGT w USMC (niektóre ?ród?a podaj?, ?e LWH ca?kowicie zast?pi? PASGT w 2009 r.).

He?m stosowany sam, b?d? z pokrowcami w Digital Desert (desert marpat) i Digital Woodland (woodland marpat). Do he?mu, mo?liwy jest monta? gogli noktowizyjnych z szybkim monta?em. He?m LHW jest niemal identyczny na pierwszy rzut oka z PASGT/Fritz.


Kamizelka balistyczna: Interceptor Body Armor w Woodland lub Coyote Brown

Kamizelka Interceptor Body Armor w kolorze Coyote Brown jeszcze niedawno by?a standardow? kamizelk? u?ywan? przez Korpus Piechoty Morskiej.

IBA, u?ywana od lat 90-tych, by?a pierwsz? w s?u?bie armii USA kamizelk? zintegrowan? tzn. ?e oprócz przenoszenia os?on balistycznych (dwie p?yty- z przodu i z ty?u oraz mi?kkie wk?ady kevlarowe) dzi?ki systemowi przeplatanych pasków- MOLLE mo?na by?o zamocowa? do niej oporz?dzenie.

Wype?nienie w postaci mi?kkich kevlarowych wk?adów balistycznych o odporno?ci III A chroni?o przed pociskami pistoletowymi, natomiast z przodu i z ty?u Interceptora mo?na by?o umie?ci? wk?ady twarde SAPI chroni?ce przed pociskami karabinkowymi 5,56 mm, 5,45 mm i 7,62x39 mm. Najodporniejsze ceramiczne wk?ady ESAPI chroni?y przed pociskami 7,62x 54 mm i przeciwpancernno-zapalaj?cymi 7,62x39.

Kamizelka IBA posiada ko?nierz i os?on? podbrzusza, dodano do niej pó?niej os?ony boczne kuloodporne i naramienniki od?amkoodporne. Na poszyciu zamontowano poziomo ta?my ameryka?skiego systemu monta?u oporz?dzenia PALS/MOLLE szeroko?ci 25 mm. Kamizelka zapinana jest z przodu na rzepy i zatrzaski. Chwalona za doskona?e niekr?puj?ce ruchów wyprofilowanie.

IBA mia?a tak?e wady, dlatego zosta?a zast?piona nowszymi wzorami. Przy noszeniu Interceptor Body Amor wysoki ko?nierz w IBA popycha? ty? he?mu PASGT powoduj?c jego opadanie na oczy zw?aszcza przy obrotach oraz w pozycji le??cej. Inn? wad? by?o opadanie wzmocnionego wk?adami twardymi i ob?adowanego modu?ami oporz?dzenia Interceptora. Obci??ona kamizelka IBA przemieszcza?a si? z przodu do do?u ods?aniaj?c dó? pleców. Zosta?a zast?piona przez bardziej dopracowan? kamizelk? IOTV (Improved Outer Tactical Vest), która jest m.in. l?ejsza, ma system szybkiego wypi?cia (Quick Release - QR) i lepsz? ochron? balistyczna (ulepszone wk?ady ESAPI i XSAPI).

Polscy ?o?nierze na misji w Afganistanie byli wyposa?ani m.in. w kamizelki Interceptor przekazywane nam przez sojuszników.

 

Kamizelka taktyczna (oprz?dzeniowa): FLC z ?adownicami ALICE lub SDS woodland

Kamizelka taktyczna FLC (Fighting Load Carrier) z ?adownicami systemów ALICE lub SBS Woodland. Jak wskazuj? zdj?cia z Fallud?y elementy wyposa?enia, w tym FLC, czy ?adownice, w Woodland znacz?co odbiega?y od pustynnego Marpat Desert, inna sprawa, ?e w terenie zabudowanym kamufla? nie odgrywa? kluczowej roli.

 

Buty: Belleville lub Bates

Buty firmy Belleville 550 ST w kolorze Coyote Tan, ewentualnie dostarczane przez firm? Bates (USMC Bates Combat Boots ). Buty kontraktowe dla wojska w cz??ci zewn?trznej pi?ty maj? wyt?oczony znaczek Marine Corps.

 

Gogle: ESS Profile (czarne)

Gogle ESS Profile NVG to nisko profilowe gogle taktyczne i wojskowe wyposa?one w poliw?glanow? soczewk? o wysokiej jako?ci optycznej, niski profil gwarantuje dopasowanie do he?mu.

Kabury pistoletowe: M12

Bez jasno okre?lonego jednego wzoru, spotykane cz?sto kabury Bianchi M12 lub M12 z hip extenderem (przypinane do uda)

R?kawice taktyczne: nomex gloves

R?kawice nomexowe u?ywane przez pilotów lub zakup prywatny


Torba na mask? gazow? M40

Torba na mask? gazow? M40 wykorzystywana by?a jako torba na dodatkowe magazynki

 

Camelbacki: Molle II Camelback, w kolorach Coyote Brown, Olive Green, a nawet Tricolor (desert 3d)

 

Nakolanniki: np ochranicze firmy Alta, szeroko stosowane w US Army i USMC, w kolorze Coyote Brown

 

Bandoliery grenadierów: bandolier Tactical Tailor 40 mm

Marines jak si? wydaje nie u?ywali kamizelek grenadierów (np. Molle Grenadier Set), ale raczej bandolierów z ?adownicami na granaty 40 mm do M203. Tactical Tailor M203 Grenade Belt lub Tactical Tailor 40 mm grenade bandolier, np. w kolorze Coyote Brown, pozwala na przenoszenie 12 granatów 40mm do granatnika podwieszanego M203.

 

Bagnety: by? mo?e u?ywane by?y jeszcze M9 lub jak chc? miektórzy bagnety KA-BAR, natomiast na pewno w Iraku u?ywane by?y, wprowadzane od 2003 r., bagnety OKC-3S firmy Ontario. Zdj?cie z New York Times'a z sierpnia 2004 z Nad?afu pokazuje le??cego marine z bagnetem obok - prawdopodobnie jest to w?a?nie USMC MARINE CORPS OKC3S bayonet z Ontario Knife Works. Bagnet OKC3S ma cz??ciowo z?bkowane, czernione ostrze ze stali wysokow?glowej o d?ugo?ci 20,3 cm (d?. bagnetu 33,5 cm). Warto doda?, ?e ka?dy marine ?wiczy bagnetem w trakcie kursu szkoleniowego zwanego Marine Corps Martial Arts Program.

Marines w Fallud?y, bagnet na M16 w gotowo?ci bojowej (bayonet fixed)

 

Marines 2

 

Uzbrojenie strzeleckie: M16A2, M16A4, M249 SAW, M9

Podstawow? broni? strzeleck? marines s? nadal rozwojowe wersje karabinu szturmowego M16, g?ównie w odmianach M16A2 i pó?niej M16A4.

W marcu 2004 roku dowództwo USMC wybra?o M16A4 jako podstawow? bro? strzeleck? i nie planuje zakupów nowego typu karabinów szturmowych w najbli?szej przysz?o?ci.

M16A2 to zmodernizowana wersja strzelaj?ca amunicj? M855 (5,56 × 45 mm NATO), z luf? z gwintem o krótszym skoku, nowymi ok?adkami lufy i przyrz?dami celowniczymi. M16A2 strzela ogniem pojedynczym i seriami trójstrza?owymi.

M16A4 to wersja z chwytem transportowym zamocowanym na uniwersalnej szynie monta?owej Picatinny. Po zdj?ciu chwytu transportowego mo?na w jego miejsce zamocowa? celownik optyczny lub kolimatorowy (standardowo montowany jest celownik kolimatorowy M68). Mechanizm spustowy jak M16A2 - ogie? pojedynczy lub serie trójstrza?owe).

Ka?da czteroosobowa sekcja poza M16/M4 ma jako lekk? bro? wsparcia dru?yny M249 SAW (Squad Automatic Weapon) - r?czny karabin maszynowy kalibru 5,56 mm, b?d?cy ameryka?sk? odmian? belgijskiego karabinu FN Minimi.

SAW'a entuzjastycznie przyj?li Marines. Bro? jest znacznie l?ejsza ni? M60 a na dystansach do 800 metrów zapewnia podobn? si?? ognia (szybkostrzelno?? praktyczna by?a nawet wi?ksza, poniewa? wymiana lufy w Minimi jest znacznie ?atwiejsza ni? w M60). Wprowadzenie Minimi ujednolici?o tak?e amunicje na poziomie dru?yny piechoty (karabiny M16A2 i Minimi s? zasilane t? sam? amunicj? oznaczan? w USA jako M855).

Poni?ej gunner z M249 SAW w dopancerzonym Humvee MAK HMMWV (Marine Armor Kit High Mobility Multi-Wheeled Vehicle) w Fallud?y. Zwracaj? uwag? kamufla? Desert Marpat i elementy wyposa?enia w Coyote Brown, mniej rzucaj?ce si? w oczy ni? w Woodlandzie.

 

Marines 4

 

W po?owie 2005 dowództwo USMC og?osi?o, ?e poszukuje nowego, zasilanego z magazynka 5,56-mm karabinka maszynowego, okre?lanego mianem IAR (Infantry Automatic Rifle).

W ten sposób w chwili obecnej M249 SAW zast?powane s? przez M27 IAR (pierwsze dostawy IAR odnotowano w grudniu 2010 r.).

Podstawow? broni? boczn? USMC jest M9 - ameryka?ski pistolet samopowtarzalny, licencyjna wersja pistoletu Beretta 92F.

Do karabinka szturmowego M16, jako granatnik podwieszany stosowany by? granatnik kalibru 40 mm M203. Od 2006 roku Piechota Morska zakupuje tak?e granatniki rewolwerowe 40 mm M32 MGL (Multi-Shot Grenade Launcher). W 2005 USMC zdecydowa?a si? na interwencyjny zakup oko?o 200 M32, które do ko?ca 2006 trafi?y w r?ce ?o?nierzy w jednostkach liniowych. Co ciekawe testy granatnika M32 przeprowadzane by?y w 2005 r. w Regimental Combat Team 5, stacjonuj?cym w obozie na obrze?ach Fallud?y (Camp Fallujah).

Poni?ej testy granatnika M32 (Camp Fallujah 2005)

 

Marines 3

 

Do broni strzeleckiej (tak?e broni wsparcia) stosowano ró?nego rodzaju celowniki, w tym m.in. szeroko stosowane na M16 i M4 celowniki firmy Trijicon w systemie ACOG (Advanced Combat Optical Gunsights) oraz modu?y celownicze (wska?niki laserowe) AN/PEQ-2A ITPIAL (Infrared Target Pointer/Illuminator/Aiming laser).

Tak na marginesie, Ci, którzy czytali moj? „Rebeli?" kojarz? na pewno, ?e Amerykanie uzbrojeni s? tam w?a?nie w ACOG-i :).

Do tego dochodzi oczywi?cie jeszcze bro? ci??ka z plutonu wsparcia, a mianowicie: mo?dzierze M224 60 mm, granatniki MK 153 SMAW oraz kaemy M240 w wersji piechoty M240G.

Powy?szy spis uzbrojenia i wyposa?enia USMC nie jest oczywi?cie kompletny, ale stanowi jedynie swego rodzaju wzorzec.

 

Je?li chodzi o wargaming to marines w skali 1:72 na wczesny Irak mo?na robi? z Revella US Infantry, gdy? s? uzbrojone w M16 - wci?? podstawow? bro? ka?dego marine. Mamy tu zarówno system PASGT jak i he?my Fritz. Z broni M16 oraz M16 z M203, jak i SAW, których jest du?o (przypomn?, ?e brak SAW jest sporym k?opotem bo w AA/FoF ka?da sekcja musi mie? 1 SAW - dru?yna US Army dwie sekcje=2 SAW, dru?yna marines 3 sekcje=3 SAW).

K?opot w tym, ?e w paczce jest „stary" M60 zamiast u?ywanego obecnie kaemu M240 w sekcji wsparcia.

Grenadier z kamizelk? grenadiera (grenade carrier vest) wydaje si? by? na lata 2000. prze?ytkiem. System ppanc M47 Dragon tak?e nie zostanie wykorzystany (lepszy by?by TOW), natomiast mamy ?o?nierza z granatnikiem AT-4 84 mm, szkoda tylko, ?e nie w pozycji strzelaj?cej. Brakuje tak?e granatnika ppanc USMC MK 153 SMAW (Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon), który by? szeroko stosowany w Iraku, w tym tak?e w Fallud?y.

Poni?ej SMAW w akcji (operacja Phantom Fury, Fallud?a, listopad 2004).

 

Marines 5

 

Figurka w pozycji bojowej z na?o?onym bagnetem, te? jest jak najbardziej do wykorzystania, gdy? jak wynika z artyku?u na?o?one bagnety na M16 stosowano. Figurka kl?cz?cego ?o?nierza mo?e by? wykorzystana jako figurka dowódcy plutonu b?d? jeszcze lepiej jako radiooperator na szczeblu plutonu (tzw. RATELO - Platoon Radiotelephone Operator).

Mówi?c generalnie figurki Revella s? na lata 90, na przyk?ad na Somali?.

 

inspiracja artyku?u i kilka zdj??

http://www.airsoftcanada.com/showthread.php?t=22484&page=4

 

wyposa?enie USMC

http://www.gowasg.pun.pl/viewtopic.php?id=226

 

Rekonstrukcja pe?nego wyposa?enia grenadiera USMC Irak 2004 (Operacja Phantom Fury).

http://blog.gunfire.pl/en/2011/07/22/operation-phantom-fury-%E2%80%93-usmc-grenadier%E2%80%99s-loadout/

 

Recenzja zestawu Revella US Infantry

http://www.plasticsoldierreview.com/Review.aspx?id=495

 


Komentarze

Pon 25 Lip, 2011 pr71 napisał:
Co do systemu szybkiego wypinania to obecnie standard nie tylko w oddzia?ach specjalnych. Marcin jak chcesz tak? kalizelke poogl?da? to zapraszam do mnie - mam dwie do?? dok?adne kopie w domu ;)

Nd 24 Lip, 2011 Marcin G napisał:
Oczywi?cie, ?e dzisiaj to s? zintegrowane kamizelki u?ywaj?ce systemu monta?u PALS/MOLLE (to s? ta?my, a nie rzepy jak napisa?em, chodzi?o mi tylko o obrazowe przedstawienie faktu, ?e ?o?nierz do kamizelki doczepia elementy wyposa?enia jak chce).
W 2004 jeszcze u?ywano systemu ALICE, dzisiaj ju? przestarza?ego, obawiam si? tak?e, ?e w IBA nikt by ju? w pole nie wyszed? :)
SF maj? jeszcze inne rodzaje kamizelek ni? liniowa piechota, np. NAVY Seal’s, Marines Force Recon czy nasz rodzimy GROM u?ywaj? zintegrowanych CIRAS-w.
Wszystkie nowe funkcjonalne kamizelki maj? system QR-quick realese - szybkiego wypi?cia, gdyby nale?a?o j? szybko zrzuci?, np. w wodzie.

Nd 24 Lip, 2011 pr71 napisał:
Obecnie to ju? na og? zintegrowane systemy. Cho? widzia?em zdj?cia podajrze NS operatorzy mieli ubrane wk?ady balistyczne pod spd a na to kamizylka ktra jest przeznaczona do ich wk?adania - czy?by liczyli si? ?e w trakcie akcji kamizelk? b?d? musili szybko zj?????

Nd 24 Lip, 2011 Marcin G napisał:
Generalnie masz racj?. Obecnie dobre zintegrowane kamizelki s? zarwno balistycznymi (kuloodpornymi, ochronnymi), jak i taktycznymi (oprz?dzeniowymi) z racji systemu rzepw PALS/MOLLE. Jednak?e nie ka?da kamizelka taktyczna ma mo?liwo?? wk?adw balistycznych (mi?kkie kevlarowe), natomiast balistyczna w uj?ciu kuloodporna zazwyczaj daje lepsz? ochron? balistyczn?, gdy? ma wk?ady ceramiczne, stalowe itp. Teraz jest ca?a masa producentw kamizelek r?nego rodzaju st?d s? taktyczne, panelowe, modu?owe, ochronne i bg wie jeszcze jakie...
W Fallud?y marines nosili IBA, ale cz?sto szelkowe kamizelki taktyczne w starym systemie ALICE (czyli szelki+pas+?adownice etc).
Nie wiem czy istnieje jaki? podzia? na rodzaje kamizelek. Np. polska kamizelka RAPTOR Lubawy to: "Kamizelka RAPTOR jest zintegrowan? kamizelk? kuloodporn? realizuj?ca wymagania funkcjonalne i ergonomiczne kamizelki taktycznej". Dobr wk?adw mi?kkich i twardych wedle uznania zamawiaj?cego, ewentualnie nosz?cego.
?eby by?o bardziej skomplikowane kamizelki balistyczne, czy jak kto woli kuloodporne, maj? kilka klas odporno?ci.

Nd 24 Lip, 2011 pr71 napisał:
Czy kamizelka balistyczna to nie jedno i to samo co taktyczna. O ile dobrze wiem to kamizelka taktyczna ma poprostu wk?ady balistyczne?


Dodaj komentarz