.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Ambush Alley: Force on Force.:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 07:38,
19 paĽdziernik 2018

Ambush Alley: Force on Force.
Data: Nd 10 Lip, 2011
Autor: Marcin K?sek
Opis prostego systemu b?d?cego rozwini?ciem Ambush Alley

Zacznijmy mo?e od odrobiny historii. System powsta? pod nazw? „Ambush Alley" jako skirmish, gdzie kilka sekcji wojsk regularnych ?cina si? z hordami terrorystów/powsta?ców/talibów lub innych niewyszkolonych oddzia?ów na ma?ym terenie. W pierwotnej wersji mia? wi?c symulowa? konflikt asymetryczny. Kilka budynków, 30 figurek, troch? kostek i pomys?y na potyczki (zaczerpni?te z filmów, na przyk?ad „Helikopter w ogniu" lub z gier takich jak „Full Spectrum Warrior" czy „First to fight") i gotowe.

Force on Force

Autorom to jednak nie wystarcza?o i postanowili rozbudowa? mechanik? do stopnia umo?liwiaj?cego rozgrywanie wi?kszych potyczek nawet z u?yciem si? pancernych, ?mig?owców i artylerii - tak powsta?o Force on Force.

Kilka s?ów o samej mechanice. Autorzy systemu uznali, ?e na polu walki pewne rodzaje broni spe?niaj? te same zadania niezale?nie od kalibru i innych parametrów, tak wi?c AK-47, M4, Beryl, Famas i inna podstawowa bro? piechoty s? traktowane jednakowo. W systemie bardziej liczy si? wyszkolenie ?o?nierza, ni? jego podstawowe uzbrojenie strzeleckie.

Force on Force

Wyszkolenie dzieli si? na cztery grupy: niewyszkoleni, regularne wojsko, weterani/elita, jednostki specjalne. W zale?no?ci od wyszkolenia oddzia? rzuca odpowiednimi kostkami: K6, K8, K10, K12 etc. Przyk?adowo talib z ka?asznikowem b?dzie rzuca? 1K6, ?o?nierz piechoty 1K8, a operator „Gromu" lub innej jednostki specjalnej 1K12. „Sukces" ka?dego rzutu okre?lany jest jako 4 plus, to znaczy wyrzucone na ko?ci 4 i wi?cej oznacza „sukces" w testach. Wida? wi?c ró?nic? w strzelaniu np. operatora Delty sklasyfikowanego na K12 i taliba z ka?aszem sklasyfikowanego na K6 - jeden ma znacznie wi?ksze szanse na uzyskanie „sukcesu" w strzelaniu i wyrzuceniu ponad 4 oczka.

Ponadto mamy do dyspozycji bro? wsparcia: lekk? (Scuad Automatic Weapon, podwieszany granatnik), ?redni? (RPG, karabiny maszynowe itp) i ci??k? (ckm na trójnogu, automatyczny granatnik) itp. Posiadanie okre?lonego rodzaju broni zwi?ksza si?? ognia, dodaj?c graczowi dodatkowe kostki. Na przyk?ad sekcja piechoty USA, sk?adaj?ca si? z czterech ?o?nierzy, wyposa?ona w 2xM4, 1xSAW, 1xM4 z granatnikiem b?dzie rzuca? 6K8 (cztery kostki za czterech ?o?nierzy + jedna za SAW + jedna za granatnik), a oddzia? powsta?ców sk?adaj?cy si? z pi?ciu osób (4xAK-47,1xRPG) b?dzie rzuca? 7K6 (pi?? kostek za figurki + 2 za RPG). System obrony przed ostrza?em jest podobny: rzuca si? tyloma kostkami ile jest figurek w oddziale plus dodatki za murki, domki i inne przeszkody. Do gry potrzeba wi?c sporej ilo?ci kostek ró?nych rodzajów.

Force on Force

Istotnym elementem w grze jest te? morale. Nawet bardzo s?abo wyszkolone jednostki mog? by? bardzo zdeterminowane i zmotywowane do walki, a niektóre jednostki dobrze wyszkolone mog? by? znudzone i nie mie? zapa?u do walki.

Gra przebiega turowo, lecz przeciwnicy nie poruszaj? si?/strzelaj? naprzemiennie. Zamiast tego nast?puj? ?a?cuchy reakcji. Przyk?adowo: oddzia? A chce si? poruszy?, wi?c przeciwnik swoim oddzia?em B reaguje na jego ruch w dowolnym momencie. Tu nast?puj? rzuty „kto pierwszy zareagowa?", lecz gracz dowodz?cy oddzia?em A mo?e przerwa? jego reakcj? swoim oddzia?em C.

Force on Force

Troch? to si? wydaje skomplikowane na pocz?tku, lecz po kilku starciach zasady zaczynaj? by? przejrzyste.

Podsumowuj?c system jest prosty i ?atwy do opanowania, a kostki i ?ut szcz??cia odgrywaj? w nim istotn? rol?. Konkretne rozgrywki zale?? w du?ej mierze od poszczególnych scenariuszy.

Zainteresowanych zapraszam na stron? gry:

http://ambushalleygames.com/

W necie mo?na za darmo pobra? DEMO gry, czyli jeden scenariusz i wszystkie zasady potrzebne do zagrania:

http://ambushalleygames.com/images/pdfs/fof_qs_rules.pdf


Komentarze

Wt 19 Lip, 2011 Marcin G napisał:
A do tego ro?nie armia autora :)
http://1939-1939.blogspot.com/


Dodaj komentarz