.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Starcie nad Ikw?, 22 wrze?nia 1648:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 07:31,
19 paĽdziernik 2018

Starcie nad Ikw?, 22 wrze?nia 1648
Data: Śr 06 Lip, 2011
Autor: Marcin Gaw?da
Scenariusz przeznaczony do systemu „Wojna przez wieki”

Uwaga redakcji: scenariusz mo?e zosta? rozegrany ponownie w obecnym kszta?cie lub po dowolnej modyfikacji si?, zada? oraz terenu. Za?o?eniem scenariusza by?o jedynie to, ?e rzeka Ikwa mo?liwa by?a do sforsowania w trzech miejscach, na brodzie g?ównym nr 1 (?rodek makiety) oraz dwóch brodach na flance. Tylko bród g?ówny mia? w rozgrywce znaczenie strategiczne, pozosta?e jedynie znaczenie taktyczne.

WST?P

Kampania jesienna 1648 roku, zaraz przed bitw? pod Pi?awcami.

Wspierana przez czambu? Tatarów awangarda si? kozackich Chmielnickiego rozpocz??a marsz w kierunku rzeki Ikwa, do której podchodz? tak?e koronne si?y przednie. W przewidywaniu walk o przepraw? na Ikwie awangarda Wi?niowieckiego zosta?a silnie wzmocniona „ludem ognistym". Obie strony dzia?aj? swoj? awangard? w celu opanowania przeprawy (brodu nr 1) przez g??bok?, cho? mo?liw? do sforsowania, rzeczk? Ikw?.

Inne brody na rzeczce nie maj? znaczenia strategicznego, gdy? tylko przez bród g?ówny wytyczony jest trakt, po którym pó?niej maszerowa? mog? kolumny taborowe i artyleria si? g?ównych poszczególnych armii.

INFORMACJE I ZA?O?ENIA OGÓLNE

Polacy

 1. O poranku obie strony s? przygotowane do bitwy. Na potrzeby rozgrywki przyjmuje si?, ?e dzia?ania pierwszego dnia b?d? trwa? 25 tur.

 2. Dowódca deklaruje czy dragoni wezm? udzia? w bitwie konno czy te? pieszo.

 3. Polacy posiadaj? informacj? od swoich podjazdów o obecno?ci Tatarów nawet je?li ci nie s? widoczni na makiecie.

 4. Polacy znaj? dok?adn? lokalizacj? wszystkich brodów. Na potrzeby rozgrywki ka?dy bród jest sklasyfikowany jako bród, a pozosta?a cz??? rzeki jest uznawana za niemo?liw? do przekroczenia.

 5. Oddzia?y uzbrojone w bro? paln? maj? limit amunicji ograniczony do 6-ciu tur strzelania.

 6. Artyleria ma limit amunicji ograniczony do 20-u kul i 4-ch sieka?ców.

 7. Oddzia?y polskie, za wyj?tkiem dragonii mog? u?ywa? tylko ognia pojedynczego.

 8. Wszystkie lasy na makiecie to lasy rzadkie.

 9. Cieki wodne inne ni? rzeka - strumienie - sklasyfikowane s? jako „b?oto" i nie stanowi? przeszkody liniowej.

 10. Dragoni i piechota maj? rydle do kopania sza?ców. Ich rozstawianie reguluj? przepisy.

 11. Strefa rozstawienia si? polskich 100 cm od brodu g?ównego (nr 1), z wyj?tkiem artylerii.

 12. Artyleria mo?e zosta? ulokowana w pozycji bojowej na wzgórzu lub w szyku marszowym. Zgodnie z innymi si?ami, 100 cm od brodu nr 1.

 

Kozacy

 1. O poranku obie strony s? przygotowane do bitwy. Na potrzeby rozgrywki przyjmuje si?, ?e dzia?ania pierwszego dnia b?d? trwa? 25 tur.

 2. Kozacy wiedz?, ?e Polacy b?d? usi?owali zdoby? przyczó?ek na drugim stronie rzeki, w rejonie brodu g?ównego.

 3. Kozacy licz? na wsparcie operuj?cego w okolicy nielicznego, ale doborowego czambu?u tatarskiego z?o?onego z weteranów. Nie maj? jednak ?adnego wp?ywu na poczynania tatarskiej awangardy. Poniewa? wszelkie ustalenia zapad?y na najwy?szym szczeblu nie wiedz? tak?e kiedy Tatarzy przyst?pi? do dzia?ania i jaki jest ich plan.

 4. Kozacy rozwijaj? si? 80 cm od brodu nr 1

 5. Dowódca deklaruje o przydziale poszczególnych sztuk wozów taborowych i hulajgorodów do poszczególnych oddzia?ów.

 6. Oddzia?y uzbrojone w bro? paln? maj? limit amunicji ograniczony do 6-ciu tur strzelania.

 7. Artyleria ma limit amunicji ograniczony do 14-u kul i 5-ciu sieka?ców. Organki maj? limit amunicji ograniczony do 7-u tur strzelania.

 8. Oddzia?y kozackie mog? u?ywa? tylko ognia pojedynczego.

 9. Wszystkie lasy na makiecie to lasy rzadkie.

 10. Cieki wodne inne ni? rzeka - strumienie - sklasyfikowane s? jako „b?oto" i nie stanowi? przeszkody liniowej.

 11. Piechota regularna (a wi?c z wy??czeniem „piechoty na koniach" oraz czerni) ma rydle do kopania sza?ców. Ich rozstawianie reguluj? przepisy.

Tatarzy

 1. O poranku obie strony s? przygotowane do bitwy. Na potrzeby rozgrywki przyjmuje si?, ?e dzia?ania pierwszego dnia b?d? trwa? 25 tur.

 2. Tatarzy wiedz?, ?e Polacy b?d? usi?owali przekroczy? rzek? i maj? rozkaz wspiera? si?y kozackie, jednak?e nie jest to doprecyzowane na szczeblu taktycznym

 3. Poniewa? oczekuje si?, a? dowódca czambu?u murza Mansur przyb?dzie z obozu g?ównego, dostawienie figurki tatarskiego dowódcy do czambu?u awangardy i „aktywacja" ordy nast?puje drog? losowania. W 1 turze rzuca si? kostk? K6 - wynik oznacza, ?e w tej turze pojawia si? dowódca tatarski, a od nast?pnej tury ca?y czambu? wykonuje nakazane ruchy.

 4. Tatarzy znaj? lokalizacj? brodu g?ównego oraz brodu od ich strony rozstawienia.

 5. Wszystkie oddzia?y tatarskie s? sklasyfikowane na potrzeby rozgrywki jako „Wojska nieprzyzwyczajone do broni prochowej".

 6. Si?y tatarskie rozwijaj? si? 120 cm na pó?noc (N) od brodu nr 2 i mog? by? niewidoczne dla strony polskiej

 7. Wszystkie lasy na makiecie to lasy rzadkie.

 8. Cieki wodne inne ni? rzeka - strumienie - sklasyfikowane s? jako „b?oto" i nie stanowi? przeszkody liniowej.

 

ZADANIA STRON

Celem strony polskiej b?dzie opanowanie przeprawy i umocnienie przyczó?ka dla natarcia w?asnych si? g?ównych.

Du?e zwyci?stwo - je?li w promieniu 120 cm od przeprawy (g?ównego brodu) nie ma jednostek przeciwnika.

Umiarkowane zwyci?stwo - je?li w promieniu 70 cm od przeprawy (g?ównego brodu) nie ma jednostek przeciwnika.

Je?li ?adna ze stron nie uzyska automatycznego zwyci?stwa liczone s? straty - wygrywa strona, która zada?a straty wi?ksze o 1,5 raza. W innym przypadku og?aszany jest remis (bitwa nierozstrzygni?ta). Podobnie og?aszany jest remis je?li obie strony osi?gn? zamierzone cele.

Starcie nad Ikw?, 22 wrze?nia 1648

Kozacy i Tatarzy

Celem strony kozacko-tatarskiej jest zepchni?cie ewentualnych oddzia?ów polskich na przepraw? lub przynajmniej ograniczenie zdobytego przez nich przyczó?ka.

Du?e zwyci?stwo - je?li w promieniu 60 cm od przeprawy (g?ównego brodu) utrzymaj? si? w obronie jednostki kozackie lub tatarskie

Umiarkowane zwyci?stwo - je?li w promieniu 100 cm od przeprawy (g?ównego brodu) utrzymaj? si? w obronie jednostki kozackie lub tatarskie.

Je?li ?adna ze stron nie uzyska automatycznego zwyci?stwa liczone s? straty - wygrywa strona, która zada?a straty wi?ksze o 1,5 raza. W innym przypadku og?aszany jest remis (bitwa nierozstrzygni?ta). Podobnie og?aszany jest remis je?li obie strony osi?gn? zamierzone cele.

 

PRZEPISY OPCJONALNE I DODATKOWE

1. Warto?ci dowodzenia nie stosuje si?.

2. Czasy reakcji stosuje si?.

3. Zasady rozstawiania taboru (dotyczy wozów bojowych jak i baga?owych):

 1. o rozpocz?ciu rozstawiania taboru nale?y poinformowa? przeciwnika z chwil? rozpocz?cia tury, w której fakt ten nast?puje,

 2. rozstawienie taboru trwa 2 pe?ne tury (patrz tabela 4 w przepisach),

 3. po uko?czeniu rozstawiania taboru, model którego to dotyczy mo?e zosta? obrócony w dowolnym kierunku, licz?c od punktu przeci?cia przek?tnych jego podstawki,

 4. modele wozów mo?na podtacza? tylko w kierunku, w którym s? zwrócone,

4. Zasady dotycz?ce rozprzodkowywania artylerii:

 1. czas potrzebny na rozprzodkowanie artylerii wynika z tabeli 4,

 2. o rozpocz?ciu rozprzodkowywania artylerii nale?y poinformowa? przeciwnika z chwil? rozpocz?cia tury, w której fakt ten nast?puje,

 3. po rozprzodkowaniu, model którego to dotyczy mo?e zosta? obrócony w dowolnym kierunku, licz?c od punktu przeci?cia przek?tnych jego podstawki, tj. zaprz?gu wraz z dzia?em.

 

SI?Y STRON WG SYSTEMU PUNKTOWEGO 

RZECZPOSPOLITA  

Genera? armii - ksi??? Jeremi Wi?niowiecki

morale kl. B; R (regularny); do?wiadczony; niezdyscyplinowany; pancerz: ci??ki (kolczuga); uzbrojenie: 2 pistolety, miecz*, (27 pkt)

Punkty dowodzenia: 80

 

I jednostka: Pu?k ksi?cia Jeremiego Wi?niowieckiego

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - chor?giew husarska

morale kl. A; R (regularni); do?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Ci??ki (kirys); 2 pistolety, kopia husarska*, szabla*; szyk lu?ny lub zwarty (szar?a w galopie) (38 pkt) - 10 figur

Suma punktów 380

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - chor?giew pancerna: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ci??ki (kolczuga); uzbrojenie: lekka kopia*, bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (29 pkt)

Suma punktów 145

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

5 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

II jednostka: Pu?k wojewody kijowskiego Janusza Tyszkiewicza


1 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

III jednostka - regiment dragonii

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - skwadron

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; lekki muszkiet lontowy, 1 pistolet, szabla, ko?; szyk lu?ny (20 pkt) - 16 figur

Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - skwadron

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; lekki muszkiet lontowy, 1 pistolet, szabla, ko?; szyk lu?ny (20 pkt) - 16 figur

Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 10

 

IV jednostka - zgrupowanie piechoty polsko-w?gierskiej

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - chor?giew piechoty polsko-w?gierskiej

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; arkebuz, szabla*; szyk lu?ny (11 pkt) - 10 figur

Suma punktów: 110

Punkty dowodzenia: 20

 

2 pododdzia? - chor?giew piechoty polsko-w?gierskiej

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; arkebuz, szabla*; szyk lu?ny (11 pkt) - 10 figur

Suma punktów: 110

Punkty dowodzenia: 10

 

V jednostka - bateria artylerii

 

1 pododdzia? - artyleria

?rednie dzia?o z obs?ug? 4 figur C R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani; (92 pkt)

Punkty dowodzenia: 10

 

jazda - 51 figur

piechota i dragonia - 56 figur

 

Suma punktów: 2559

W tym punkty dowodzenia: 260

 

KOZACY

Genera? armii - Ataman Maksym Krzywonos
Morale kl. B (R), do?wiadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; 2 pistolety, szabla*; (21 pkt)

Punkty dowodzenia: 80

 

Genera? dywizji jazdy - Ataman Iwan Czernota
Morale kl. B (R), do?wiadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; 2 pistolety, lekka kopia, szabla*; (23 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

 

I jednostka - podjazd

 

1 pododdzia? - rota konna

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; lekka kopia, strzelba ska?kowa, 1 pistolet, szabla*, ko?; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur

Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - rota konna

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; lekka kopia, strzelba ska?kowa, 1 pistolet, szabla*, ko?; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur

Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

II jednostka - Pu?k Bia?ocerkiewski

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - rota piesza

morale kl. B (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (16 pkt) - 20 figur
Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

5 pododdzia? - artyleria

Organki z obs?ug? 3 figur C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani; (64 pkt)

Punkty dowodzenia 10

 

III jednostka - Pu?k Czerkaski

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - rota piesza

morale kl. B (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (16 pkt) - 20 figur
Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - artyleria

Lekkie dzia?o z obs?ug? 3 figur C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani; (64 pkt)

Punkty dowodzenia 10

 

IV jednostka czer?

morale kl. A milicja (M), niedo?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; bro? plebejska*; szyk zwarty (9 pkt) - 36 figur
Suma punktów 324

Punkty dowodzenia 20

 

Tabor i akcesoria
Wóz baga?owy (20 pkt) - 12 sztuk

Hulajgorod 6 x 6 cm (30 pkt)

Suma punktów: 350

 

jazda - 22 figury

piechota - 182 figury

 

Suma punktów: 3286

W tym punkty dowodzenia: 280

 

TATARZY - dywizja sojusznicza

Genera? dywizji - Murza Mansur

Morale kl. B (R), do?wiadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla*; (18 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

I jednostka - czambu?

 

1 pododdzia? - torhak uderzeniowy

Morale kl. C (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla*; szyk lu?ny lub rozproszony (22 pkt) - 20 figur
Suma punktów 440

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - torhak wsparcia

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

jazda - 31 figur

Suma punktów: 640

W tym punkty dowodzenia: 70


Komentarze

Dodaj komentarz