.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Admira?. ?o?nierz. Bohater. Legenda.:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:07,
21 paĽdziernik 2018

Admira?. ?o?nierz. Bohater. Legenda.
Data: Wt 21 Cze, 2011
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja filmu fabularnego z 2010 roku

Admira?

Opis:
Tytu?: Admira?. ?o?nierz. Bohater. Legenda.
Producent: Channel One Russia Film Direction & Dago Studio Production.
Scenariusz: Andriej Krawczuk.
Re?yseria: Andriej Krawczuk.
Obsada: Konstantyn Kabe?ski, Jeizawieta Bojarskaja, Siergiej Bezrukow i inni.
Rok produkcji: 2010 (2008? przyp. red.)
Data wydania: 2011
Polski wydawca: Kino ?wiat.
Rodzaj no?nika: DVD
Czas trwania: 118 min.

Recenzja:
Zaczn? od fragmentu opisu filmu na rewersie ok?adki:

Admira?" to najwi?ksza produkcja w historii rosyjskiej kinematografii. Film przedstawia histori? ostatnich lat ?ycia jednego z najwy?szych dowódców carskiej armii admira?a Aleksandra Ko?czaka, który walczy? o przywrócenie prawowitej carskiej w?adzy (...). Posta? admira?a przedstawiona jest zarówno w ?wietle wydarze? wojennych, jak i jego mi?o?ci do pi?knej Anny. Wspania?e sceny batalistyczne na morzu i l?dzie przeplataj? si? z pieczo?owicie odwzorowanymi obrazami ?ycia towarzyskiego carskiej Rosji.

Jest rok 1916, trwa I wojna ?wiatowa...

Jak mo?na by?o przypuszcza? doczekali?my si? kolejnej rosyjskiej historycznej megaprodukcji. Tym razem w?adcy Kremla, konsekwentnie realizuj?cy polityk? przedstawiania masom wielkich wydarze? i osobisto?ci z okresu przedrewolucyjnej Rosji, zlecili filmowcom zadanie pod tytu?em „Admira? Aleksander Ko?czak".

W produkcj? w?o?ono naprawd? du?e jak na warunki europejskie pieni?dze i to wida?. Mamy wi?c sceny masowe z udzia?em setek statystów (a rozmiar niektórych scen batalistycznych jest imponuj?cy), stosowanie makiet i modeli okr?tów, samolotów, sprz?tu wojskowego, starannie odtworzone pomieszczenia i stroje, itd. Scenariusz jest spójny, a re?yser oszcz?dzi? widzowi d?u?yzn i nie pozwala znudzi? si? akcj? (czy raczej jej brakiem). I trzeba przyzna?, ?e twórcy nie lukruj? scen rewolucyjnych masakr ani nie dorabiaj? do nich ideologii „o s?usznym gniewie ludu" (mnie przej??a zw?aszcza scena „pozbywania si?" oficerów przez marynarzy w Sewastopolu) oraz dobrze pokazuj? niesnaski w obozie „Bia?ych", które cz?sto mia?y tragiczne nast?pstwa dla sprawy.

Mimo to po obejrzeniu filmu mam mieszane uczucia, a wynikaj? one z trzech przyczyn. Po pierwsze pokazano ca?kowicie zmy?lone i nierealne epizody, które mia?y zdarzy? si? w ?yciu g?ównego bohatera (np. zatopienie niemieckiego pancernika w 1916 r. w Zatoce Fi?skiej). Po drugie przedobrzono z pokazywaniem dobroci i idealizmu admira?a. I po trzecie za du?o w filmie scen tr?c?cych mistycyzmem, chocia? w porównaniu z „1612" jest ich zdecydowanie mniej. Ca?o?? sprawia jednak wra?enie jakby z braku faktów starano si? „na si??" znale?? elementy, które pozwol? uzasadni? tez? jakim to wspania?ym, rosyjskim patriot? by? Admira? Ko?czak (chocia? niew?tpliwie by? patriot? i wybitnym cz?owiekiem).

Reasumuj?c - w mojej subiektywnej ocenie film wart jest jednak obejrzenia.

Zastanawiam si? te? jaki b?dzie temat nast?pnej rosyjskiej superprodukcji historycznej.

A odbiegaj?c od tematu dodam, ?e ciesz? si? bardzo, ?e zako?czy?a si? ju? emisja tego arcygniota p.t. „Wojna i mi?o?? 1920". Nie wiem, czy komu? przypad?y do gustu sceny batalistyczne (kameralne i ?a?osne), pokazywane w zwolnionym tempie, ale mnie zdecydowanie nie. Ale pewnie si? nie znam na filmie, a to jest klasyczny przyk?ad „polskiego kina akcji" ;)

Od redakcji: Film pod tytu?em „Admira?" pokazywany jest w Canal+. Okre?lany jest jako „melodramat/kostiumowy/biograficzny"...


Komentarze

Pi± 24 Cze, 2011 pr71 napisał:
Ca?kowiecie si? z tob? Pawe? zgadzam. Zarwno je?li chodzi o "admira?a" jak i o nasz? produkcje. Niestety 1920 - to gniot nad gnioty.


Dodaj komentarz