.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - QR Miniatures - Towarzysz i pocztowy kawalerii narodowej:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:00,
21 paĽdziernik 2018

QR Miniatures - Towarzysz i pocztowy kawalerii narodowej
Data: Nd 05 Cze, 2011
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja figur firmy QR Miniatures

Kawaleria Narodowa - towarzysz (ik2)Recenzja:
Nazwa produktu: Towarzysz Kawalerii Narodowej (IK2) oraz Pocztowy Kawalerii Narodowej (IK3).
Producent: QR Miniatures
Skala figurek: 15 mm
Rok wydania: 2010
Cena zestawu: 29 PLN

Opis:
Znana nam ju? firma QR Miniatures nie ogranicza si? do produkcji figurek z wojen XVII wieku, ale rozwija w?a?nie seri? pod tytu?em „Insurekcja Ko?ciuszkowska". Na razie dost?pni s? ?o?nierze z formacji polskich, ale prace nad figurami z jednostek armii rosyjskiej trwaj? i prawdopodobnie ju? w tym roku ujrzymy ich wynik.

W zwi?zku z powy?szym postanowi?em tym razem podzieli? si? wra?eniami z dok?adnych ogl?dzin a? dwóch produktów tj. - paczki Towarzyszy i paczki Pocztowych Kawalerii Narodowej.

Kawaleria Narodowa stanowi specyficzny, typowo polski rodzaj jazdy i w zwi?zku z powy?szym nie mo?na jej figur stosowa? do tworzenia jednostek innych armii. Niemniej jej figury bez problemu mo?na te? wykorzysta? do organizacji polskich i litewskich Pu?ków Stra?y Przedniej b?d?cych protoplastami formacji u?a?skich.

Za 29 PLN otrzymujemy zestaw figurek z twardego (ale mo?liwego do spi?owania) metalu, w sk?ad którego wchodzi: 8 figurek bezg?owych je?d?ców zespolonych z ko?mi, 8 g?ówek oraz - w przypadku Towarzyszy - komplet uzbrojenia sk?adaj?cy si? z 8 lanc i szablonu papierowego zawieraj?cego komplet chor?giewek.

Figurki konnych s? w obu paczkach w dwóch pozycjach. W przypadku Towarzyszy wytwórca przedstawi? stoj?cego konia z je?d?cem, który lew? r?k? trzyma wodze, a praw? ma opuszczon? wzd?u? cia?a i przygotowan? do w?o?enia w ni? lancy. Mo?na j? zamocowa? w pozycji „do góry" lub „do ataku". Je?eli chodzi o Pocztowych bro? jest ju? odlana, tj. na sta?e zespolona z figurk?. Mamy wi?c figur? uzbrojon? w karabinek i je?d?ca z pa?aszem w d?oni. Jak zwykle w przypadku produktów z QR Miniatures figurka je?d?ca posiada otwór na g?ówk?, a g?ówka bolec, co pozwala solidnie po??czy? przy pomocy kleju (polecam bezbarwny „Poxipol") oba elementy. Bolce na g?ówkach s? zwykle troch? za d?ugie, a wi?c wymagaj? spi?owania lub ?ci?cia, natomiast ?rednica bolca pasuje idealnie do ?rednicy otworu w figurce je?d?ca. Ca?o?? daje si? ?atwo sklei? i daje dobry efekt wizualny.

W ka?dej z paczek mamy po 2 rodzaje g?ówek. O ile ró?nice pomi?dzy g?ówkami w paczce Towarzyszy s? minimalne, to w paczce Pocztowych mamy dwa ró?ne rodzaje nakry? g?owy.

Wszystkie wzory broni s? wykonane bardzo dok?adnie z du?? dba?o?ci? o szczegó?y, a sztywny materia? powoduje, ?e nie ma obawy przed zginaniem si? broni.

Rze?ba figurek jest dok?adna i odzwierciedla szereg elementów wyposa?enia tak je?d?ców jak i wierzchowców. Mo?emy odró?ni? szczegó?y twarzy, czapek, mundurów, butów, broni oraz innych elementów stroju lub wyposa?enia. Figurki koni s? proporcjonalne do wielko?ci je?d?ców i wida? na nich wiele szczegó?ów takich jak: siod?a, derki, uprz?? oraz olstry.

Za plus nale?y uzna? fakt, ?e prawie wcale nie ma nadlewek. Pilnik przyda si? tylko do obrobienia bolców g?ówek i wyj?tkowo wyst?puj?cych drobnych zadziorów.

Niestety z uwagi na unikatowy charakter produktu nie mam mo?liwo?ci porównania go z analogicznym produktem jakiejkolwiek innej firmy.

Podsumowuj?c: w mojej subiektywnej ocenie oba zestawy warte s? swojej ceny, a naby? mo?na je u producenta.

Wi?cej figur serii „powstanie ko?ciuszkowskie 1794" mo?ecie znale?? na stronie QR Miniatures.


Komentarze

Dodaj komentarz