.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Afganistan. Dotkn??em wojny:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:56,
21 paĽdziernik 2018

Afganistan. Dotkn??em wojny
Data: Pi± 06 Maj, 2011
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja wspomnienia, reporta?u i powie?ci w jednym

Afganistan. Dotkn??em wojnyRecenzja:
Tytu?: Afganistan. Dotkn??em wojny
Autor: Piotr Langenfeld
Wydawca: Wydawnictwo Ender
Seria: WarReport
Rok wydania: maj 2011
Oprawa: mi?kka
Wymiary: 145 x 200 mm
J?zyk: polski
ISBN: 978-83-930066-7-0
Ilo?? stron: 240
Cena: 34,90

Opis:
To pierwsza ksi??ka w nowej serii Wydawnictwa Ender, której czo?ow? seri? i znakiem firmowym do tej pory by? - coraz bardziej rozpoznawalny - WarBook. Tym razem nowa seria - WarReport - przedstawia rzeczywiste prze?ycia w postaci wspomnie?, relacji i powie?ci w jednym.

Ksi??k? po?kn??em momentalnie. Nie wiem czy zaj??o mi to trzy dni - chyba krócej. „Afganistan. Dotkn??em wojny" wci?ga od pierwszej strony. Langenfeld niew?tpliwie ma co? do powiedzenia, ale niew?tpliwie ma tak?e talent pisarski i co wi?cej literack? wen?. Nie opisuje wielkich wydarze?, prze?omowych star?, ale szar? codzienno?? wojny w Afganistanie, tyle, ?e nie widzian? oczami polskich ?o?nierzy, ale ameryka?skich - jako korespondent wojenny uczestniczy w akcjach i patrolach 25 Dywizji Piechoty i 10 Dywizji Górskiej US Army. To czyni ksi??k?, moim zdaniem, bardzo wyj?tkow? - mamy do czynienia z relacj? z wojny Polaka o ?o?nierzach ameryka?skich (jak si? okazuje tak?e polskiego pochodzenia). Jest to bodaj najlepsza pozycja reporterska, napisana przez polskiego autora, jak? czyta?em.

Autor przebywa? w Afganistanie w 2009 r. dwukrotnie. Nie siedzia? w Kabulu, czy innej bezpiecznej bazie, ale bra? udzia? w akcjach bojowych. Pod ostrza?em zdobywa? uznanie jankesów. Akcje te pokazane s? bez patosu, ot, zwyk?a codzienna s?u?ba na dalekich placówkach. Pozwalaj? na refleksj?, przede wszystkim o samej naturze tej wojny, jej uwarunkowaniach, ró?nicach kulturowych etc. „Ta ksi??ka to zapis kilkudziesi?ciu dni w Afganistanie, obserwacji codziennego ?ycia i dzia?a? ameryka?skich ?o?nierzy w historycznie najd?u?szej wojnie w dziejach USA. To równie? obraz ?ycia cywilów na wschodzie kraju, czyli to, czego nie wida? w telewizji" - pisze autor w pos?owiu.

Co wa?ne ksi??ka napisana jest ?wietnym, p?ynnym j?zykiem. Nie brakuje w niej humoru, ale i spostrze?e? z pola walki czy refleksji. Langenfeld nie narzuca swojej optyki - wnioski nale?y wyci?ga? samemu, czasami mi?dzy wierszami. Na przyk?ad dlaczego na prawdziwej wojnie, nieco inaczej ni? to mamy w g?owach po wyj?ciu z kina, snajperzy wcale nie trafiaj? za ka?dym razem? Albo jak to mo?liwe, ?e w XXI wieku z wykrytej kryjówki rebelianta wyci?gany jest pordzewia?y, ale wci?? pi?kny... karabin Martini-Henry pami?taj?cy jeszcze wiek XIX?! „Przypomnia?em sobie sceny z filmu Zulu - czytamy - w którym brytyjscy ?o?nierze za pomoc? tych karabinów odpieraj? falowe ataki Zulusów. - Chcesz go? - spyta? Boston, widz?c mój zachwyt. - Mo?esz go zabra?. Oczywi?cie, je?li kapitan si? zgodzi. B?dziesz mia? zdobycz wojenn?".

Opisywane po kolei ró?nego rodzaju incydenty i zwyczajne zdarzenia pozwalaj? nam dotkn?? tej wojny. Wojny asymetrycznej, gdzie nie ma wielkich bitew i prze?omowych momentów - s? tylko uci??liwe patrole w niego?cinnych wioskach i na smaganych s?o?cem, wypalonych polach, wszechobecna nuda w bazach (walka to 10%, 90% to nuda - konstatuje autor) i kurz oblepiaj?cy ka?dego ?o?nierza i ka?dy pojazd. Ksi??ka pe?na jest ciekawostek i spostrze?e?. Zarówno taktycznych, jak na przyk?ad opis projekcji si?y w wykonaniu szturmowych AH-64 Apache, jak i zwyk?ych odzywek, nierzadko pe?nych wisielczego humoru, czy wr?cz rubasznych. O czym marz? ameryka?scy ?o?nierze czekaj?c po akcji na zmian?? O trzech „S": „Tree S. Trzy S - powiedzia? Niedbalski - tylko o tym marz?: Shit, Shave and Shower. Wysra? si?, ogoli? i wzi?? prysznic". Proza ?ycia ?wietnie uchwycona przez autora w wojennym krajobrazie.

Ksi??ka zawiera tak?e mapy oraz, co jest jej niew?tpliwym atutem, kolorowe zdj?cia wykonane przez autora. S? one tematycznie zwi?zane z tym co czytamy - mamy miejsca, postacie i zdarzenia, o których autor snuje swoj? opowie??.

Jednym s?owem ksi??k? gor?co polecam. Dla zainteresowanych wspó?czesnym polem walki i wojn? asymetryczn? pozycja wr?cz obowi?zkowa.


Komentarze

Dodaj komentarz