.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Do szar?y marsz, marsz… Studia z dziejw kawalerii. Tom I.:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:41,
21 paĽdziernik 2018

Do szar?y marsz, marsz… Studia z dziejw kawalerii. Tom I.
Data: Nd 06 Mar, 2011
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja pracy zbiorowej (t. I) po?wi?conej nowo?ytnej kawalerii.

Do szar?y marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii. Tom I.Recenzja:
Tytu?: Do szar?y marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii. Tom I.
Autor: praca zbiorowa pod redakcj? Tomasza Smoli?skiego.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu
Seria: -
Rok wydania: 2010
Oprawa: mi?kka
Format: 16 x 22
J?zyk: polski
ISBN 978-83-231-2567-9
Ilo?? stron: 573
Ilo?? map: 0
Ilo?? zdj?? / rycin / tablic barwnych: 73
Cena: 78 PLN

Opis:
Recenzowan? pozycj? kupi?em na XIX Targach Ksi??ki Historycznej w Warszawie w grudniu 2010 r. Jest to wydany w formie ksi??kowej zbiór artyku?ów na temat, ogólnie rzecz okre?laj?c, wybranych zagadnie? z dziejów kawalerii. Wspomniane artyku?y oczywi?cie by?y ju? wcze?niej publikowane ale pomys? wydania ich w formie ksi??kowej wydaje si? by? interesuj?cy. Poni?ej w bardzo skrócony sposób postaram przybli?y? si? tematy poszczególnych cz??ci ksi??ki.

Rozdzia? I - Jazda koronna i Wielkiego Ksi?stwa Litewskiego 1717-1776.

Opisano w sposób bardzo szczegó?owy organizacj?, sk?ad, uzbrojenie i wyposa?enie tytu?owej formacji. Uwa?ny Czytelnik mo?e na podstawie dostarczonych informacji wyci?gn?? wnioski co do przyczyn upadku polskiej kawalerii w opisanym okresie.

Rozdzia? II - Kawaleria Unii i Konfederacji w czasie wojny secesyjnej 1861-1865.

Ukazano wa?niejsze operacje kawaleryjskie wojny secesyjnej oraz przedstawiono charakterystyki kilkunastu dowódców kawalerii wojsk Unii i Konfederacji.

Rozdzia? III - Kawaleria i artyleria konna gwardii oraz liniowa Imperium Rosyjskiego w I wojnie ?wiatowej

Artyku? w sposób wyczerpuj?cy opisuje tytu?owy temat pokazuj?c cechy, które by?y mocnymi i s?abymi stronami kawalerii Imperium Romanowów - najwi?kszej liczebnie formacji kawaleryjskiej w dziejach ?wiata. Liczne ciekawostki (np. o doborze rekrutów wed?ug typów ,,m?skiej urody" do poszczególnych pu?ków gwardii) zgrabnie wplecione w tekst powoduj?, ?e pomimo du?ej ilo?ci wydawa?oby si? nu??cych wyliczanek pu?ków i szwadronów czyta si? go z zainteresowaniem.

Rozdzia? IV - Kawaleria Armii ?otewskiej 1918 - 1921

Temat praktycznie nieznany wcze?niej w polskiej literaturze. Artyku? zawiera informacje na temat organizacji, uzbrojenia, sk?adu osobowego i szlaku bojowego ?otewskich jednostek konnych.

Rozdzia? V - Kawaleria Armii Czynnej Ukrai?skiej Republiki Ludowej w 1919 roku.

Niszowy temat w sposób wyczerpuj?cy opisuje próby organizowania i szlak bojowy nielicznych jednostek kawaleryjskich jednego z pierwszych przeciwników nowo powsta?ego pa?stwa polskiego.

Rozdzia? VI - Kawaleria niemiecka w latach 1918 - 1921

Praca przedstawia kawaleri? niemieck? w okresie powojennej demobilizacji i przechodzenia na etaty pokojowe b?d?ce pochodn? ustale? Traktatu Wersalskiego. Ciekawe s? zw?aszcza opisy etatów i uzbrojenia pu?ków kawaleryjskich Reichswery, które w my?l za?o?e? Ententy mia?y uniemo?liwi? im stanie si? skutecznymi jednostkami bojowymi oraz niemieckie próby obchodzenia licznych zakazów. W sposób skrócony omówiono udzia? jednostek konnych w walkach z powsta?cami wielkopolskimi i ?l?skimi, a tak?e plany ich u?ycia w planowanej wojnie z Polsk?.

Ksi??k? napisano przyst?pnym j?zykiem w oparciu o 57, w wi?kszo?ci angloj?zycznych, pozycji ?ród?owych.

Podsumowuj?c - w mojej subiektywnej ocenie recenzowana ksi??ka pomimo wysokiej ceny powinna wzbogaci? bibliotek? ka?dego zainteresowanego histori? kawalerii.

Wydawnictwo zapowiada na rok 2011 wydanie tomu II, w którym m.in. ma znale?? si? rozdzia? zatytu?owany „Kawaleria wojsk koronnych armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1776 - 1792".

 


Komentarze

Dodaj komentarz