.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Hajda na Lachw!:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

Hajda na Lachw!
Data: Nd 20 Lut, 2011
Autor: Dariusz Domagalski
Scenariusz osadzony w realiach 1648 r.

WST?P

Ju? w pierwszych miesi?cach powstania Chmielnickiego zag?adzie uleg?a fatalnie dowodzona armia koronna, a pu?ki Kozaków rejestrowych przesz?y na stron? powsta?ców, co wydatnie poprawi?o jako?? ich armii. Wspierani przez Tatarów Kozacy rozpocz?li marsz w g??b Rzeczpospolitej.

Pozbawiona w?adcy oraz wzi?tych do niewoli hetmanów oraz targana konfliktami wewn?trznymi Rzeczpospolita wystawi?a przeciwko rosn?cym w si?? Kozakom Chmielnickiego now? armi? z?o?on? z wojsk op?acanych przez powiaty...

 

INFORMACJE I ZA?O?ENIA OGÓLNE

Polacy

 1. O poranku czelad? obozowa pas?ca konie poza obozem zosta?a przep?dzona z pola przez podjazdy kozackie. Polacy spodziewaj? si? nadej?cia si? g?ównych Chmielnickiego traktem biegn?cym przez przesmyk le?ny (na mapie znajduje si? on na osi A-B). Poniewa? tabor maszeruje powoli Polacy maj? czas na sprawienie w?asnego szyku. Dywizje polskie (Zas?awskiego-Ostrogskiego i Wi?niowieckiego) mog? si? rozwin?? w odleg?o?ci do 100 cm od w?asnego obozu (jazda) i 40 cm (piechota).

 2. Dowódca deklaruje czy dragoni wezm? udzia? w bitwie konno czy te? pieszo.

 3. Usytuowanie sza?ca z artyleri? nie mo?e zosta? zmienione decyzj? dowódcy, co nie wyklucza przetoczenia artylerii w inne miejsce. Z uwagi na zaskoczenie pojawieniem si? przeciwnika i chaos panuj?cy w polskich szykach niemo?liwe jest skorzystanie z zaprz?gu.

 4. Polacy posiadaj? informacj? od swoich podjazdów o obecno?ci Tatarów. Nie znaj? jednak dok?adnej lokalizacji czambu?u ani zamiarów jego wodza.

 5. Morale wojsk po wcze?niejszych kl?skach nad ?ó?tymi Wodami i pod Korsuniem nie jest najlepsze. Jedynym wyj?ciem wydaje si? wi?c szybkie pobicie Kozaków i odwrócenie losów kampanii.

 6. Polacy znaj? dok?adn? lokalizacj? brodu, którym mo?na si? dosta? do obozu z po?udniowej strony rzeki. Na potrzeby rozgrywki bród jest sklasyfikowany jako „cz??? rzeki mo?liwa do sforsowania". W pozosta?ym zakresie rzeka jest uznawana za niemo?liw? do przekroczenia.

 7. Oddzia?y uzbrojone w bro? paln? maj? limit amunicji ograniczony do 6-ciu tur strzelania.

 8. Artyleria ma limit amunicji ograniczony do 20-u kul i 4-ch sieka?ców.

 9. Oddzia?y polskie, za wyj?tkiem dragonii mog? u?ywa? tylko ognia pojedynczego.

 10. Lasy oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 to lasy rzadkie. Pozosta?e s? klasyfikowane jako lasy g?ste.

 11. Wie? oznaczona liter? P to teren zabudowany.

 12. Ciek wodny oznaczony jako X-Y sklasyfikowany jest jako „b?oto" i nie stanowi przeszkody liniowej.

 13. Trz?sawisko oznaczone w lesie nr 2 sklasyfikowane jest jako „bagno".

Kozacy

 1. Znaj? dok?adn? lokalizacj? obozu polskiego. Wiedz?, ?e armia koronna sk?ada si? g?ównie z jednostek nowego zaci?gu, a w dowództwie polskim trwaj? spory co do koncepcji dalszego prowadzenia kampanii. Rozd?wi?k w dowództwie polskim pog??biaj? osobiste ambicje i animozje pomi?dzy wodzami.

 2. Pojawi?a si? wi?c szansa na kolejny sukces w walce z Lachami, tym bardziej ?e morale armii zaporoskiej jest znakomite. Zdobycie obozu mo?e pozbawi? Polaków aprowizacji i wyposa?enia co uniemo?liw im kontynuowanie kampanii.

 3. Kozacy licz? na wsparcie operuj?cego w okolicy czambu?u tatarskiego. Nie maj? jednak ?adnego wp?ywu na poczynania Krym Gereja.

 4. Kozacy rozwijaj? si? w przesmyku le?nym (na mapie znajduje si? on na osi A-B) w odleg?o?ci do 120 cm (jazda) i 80 cm (piechota i tabor z artyleri?). Z uwagi na warunki terenowe front ich armii musi by? ograniczony do 60 cm.

 5. Dowódca deklaruje o przydziale poszczególnych sztuk wozów taborowych i hulajgorodów do poszczególnych oddzia?ów.

 6. Oddzia?y uzbrojone w bro? paln? maj? limit amunicji ograniczony do 6-ciu tur strzelania.

 7. Artyleria ma limit amunicji ograniczony do 12-u kul i 6-ciu sieka?ców. Organki maj? limit amunicji ograniczony do 8-u tur strzelania.

 8. Oddzia?y kozackie mog? u?ywa? tylko ognia pojedynczego.

 9. Ca?a jazda kozacka jest klasyfikowana jako „piechota na koniach".

 10. Lasy oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 to lasy rzadkie. Pozosta?e s? klasyfikowane jako lasy g?ste.

 11. Wie? oznaczona liter? P to teren zabudowany.

 12. Ciek wodny oznaczony jako X-Y sklasyfikowany jest jako „b?oto" i nie stanowi przeszkody liniowej.

 13. Trz?sawisko oznaczone w lesie nr 2 sklasyfikowane jest jako „bagno".

Tatarzy

 1. Znaj? lokalizacj? obozu polskiego. Wiedz?, ?e armia koronna sk?ada si? g?ównie z jednostek nowego zaci?gu, a w dowództwie polskim trwaj? spory co do koncepcji dalszego prowadzenia kampanii. Rozd?wi?k w dowództwie polskim pog??biaj? osobiste ambicje i animozje pomi?dzy wodzami.

 2. Krym Gerej wie, ?e pojawi?a si? wielka szansa na pobicie Polaków ale pami?ta, ?e g?ównym celem kampanii jest zdobycie ?upów i jasyru. Nie na r?k? jest tak?e zbytni wzrost si? Kozaków co mog?oby sk?oni? Polaków do ust?pstw i zawarcia pokoju, a to nie jest na r?k? Krymowi.

 3. Tatarzy wiedz?, ?e do obozu polskiego mo?na si? dosta? przez bród szeroko?ci ok. 100 m (20 cm na makiecie), nie znaj? jednak jego dok?adnej lokalizacji. Na potrzeby rozgrywki bród jest sklasyfikowany jako „cz??? rzeki mo?liwa do sforsowania". W pozosta?ym zakresie rzeka jest uznawana za niemo?liw? do przekroczenia.

 4. Na odg?osy tocz?cej si? walki Tatarzy ruszaj? w kierunku pola bitwy. Na pole wchodz? w 8-ej turze rozgrywki, w dowolnym punkcie na osi C-D.

 5. Wszystkie oddzia?y tatarskie s? sklasyfikowane na potrzeby rozgrywki jako „Wojska nieprzyzwyczajone do broni prochowej".

 6. Lasy oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 to lasy rzadkie. Pozosta?e s? klasyfikowane jako lasy g?ste.

 7. Wie? oznaczona liter? P to teren zabudowany.

 8. Ciek wodny oznaczony jako X-Y sklasyfikowany jest jako „b?oto" i nie stanowi przeszkody liniowej.

 9. Trz?sawisko oznaczone w lesie nr 2 sklasyfikowane jest jako „bagno".

 

ZADANIA STRON

Dywizja regimentarza W?adys?awa Dominika Zas?awskiego-Ostrogskiego

Zniszczy? armi? kozack?. Liczy si? szybko?? dzia?ania. Armia koronna jest bowiem zagro?ona upadkiem morale. Poza tym istnieje obawa, ?e do Kozaków do??cz? Tatarzy.

Dywizja Jeremiego Wi?niowieckiego

Dywizja wg uznania w?asnego dowódcy mo?e:

 1. Podda? si? pod rozkazy regimentarza W?adys?awa Dominika Zas?awskiego-Ostrogskiego; albo

 2. Wesprze? dywizj? regimentarza W?adys?awa Dominika Zas?awskiego-Ostrogskiego w walce z przeciwnikiem; albo

 3. Dzia?a? w inny sposób zadeklarowany przed rozgrywk? s?dziemu.

Zadeklarowany sposób dzia?ania nie mo?e zosta? zmieniony w trakcie rozgrywki!

Armia kozacka

Zdoby? obóz polski. Z uwagi na wysoki stopie? morale w?asnych wojsk i wielk? wol? walki, g?ównodowodz?cy powinien d??y? do szybkiego rozstrzygni?cia bitwy.

Dywizja tatarska

Z?upi? obóz polski. Zale?nie od uznania dowódcy Tatarzy mog? wesprze? Kozaków w walce z Polakami. Oddzia?y tatarskie powinny jednak unika? podejmowania walki wr?cz w przypadku przewagi liczebnej Polaków.

 

PRZEPISY OPCJONALNE I DODATKOWE

1. Warto?ci dowodzenia nie stosuje si?.

2. Czasy reakcji stosuje si?.

3. Zasady rozstawiania taboru (dotyczy wozów bojowych jak i baga?owych):

 1. o rozpocz?ciu rozstawiania taboru nale?y poinformowa? przeciwnika z chwil? rozpocz?cia tury, w której fakt ten nast?puje,

 2. rozstawienie taboru trwa 2 pe?ne tury (patrz tabela 4 w przepisach),

 3. po uko?czeniu rozstawiania taboru, model którego to dotyczy mo?e zosta? obrócony w dowolnym kierunku, licz?c od punktu przeci?cia przek?tnych jego podstawki,

 4. modele wozów mo?na podtacza? tylko w kierunku, w którym s? zwrócone,

4. Zasady dotycz?ce rozprzodkowywania artylerii:

 1. czas potrzebny na rozprzodkowanie artlerii wynika z tabeli 4,

 2. o rozpocz?ciu rozprzodkowywania artylerii nale?y poinformowa? przeciwnika z chwil? rozpocz?cia tury, w której fakt ten nast?puje,

 3. po rozprzodkowaniu, model którego to dotyczy mo?e zosta? obrócony w dowolnym kierunku, licz?c od punktu przeci?cia przek?tnych jego podstawki, tj. zaprz?gu wraz z dzia?em.

 

 

SI?Y STRON WG SYSTEMU PUNKTOWEGO

 

 

RZECZPOSPOLITA

 

 

Genera? armii - regimentarz W?adys?awa Dominika Zas?awskiego-Ostrogski

morale kl. B; R (regularny); do?wiadczony; niezdyscyplinowany; pancerz: ci??ki (kolczuga); uzbrojenie: 2 pistolety, miecz*, (27 pkt)

Punkty dowodzenia: 80

 

I jednostka - Oddzia? przyboczny - chor?giew pancerna: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ci??ki (kolczuga); uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (27 pkt)

Suma punktów 135

Punkty dowodzenia 20

 

II jednostka Pu?k W?adys?awa Dominika Zas?awskiego-Ostrogskiego

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - chor?giew husarska

morale kl. C; R (regularni); niedo?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ekstraci??ki (kirys); uzbrojenie: kopia husarska*, 1 pistolet, miecz*: szyk lu?ny; (25 pkt); 10 figur

Suma punktów 250

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); niedo?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (18 pkt)

Suma punktów 90

Punkty dowodzenia 10

 

5 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); niedo?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (18 pkt)

Suma punktów 90

Punkty dowodzenia 10

 

 

III jednostka Pu?k Miko?aja Ostroroga

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - chor?giew husarska: 10 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ekstraci??ki (kirys); uzbrojenie: kopia husarska*, 1 pistolet, miecz*: szyk lu?ny; (28 pkt)

Suma punktów 280

Punkty dowodzenia 20


2 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. D; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (19 pkt)

Suma punktów 95

Punkty dowodzenia 10

 

5 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. D; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (19 pkt)

Suma punktów 95

Punkty dowodzenia 10

 

IV jednostka - regiment dragonii

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - skwadron

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; lekki muszkiet lontowy, 1 pistolet, szabla, ko?; szyk lu?ny (20 pkt) - 16 figur

Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - skwadron

Morale kl. D; R (regularni), niedo?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; lekki muszkiet lontowy, szabla, ko?; szyk lu?ny (14 pkt) - 8 figur

Suma punktów 112

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - skwadron

Morale kl. D; R (regularni), niedo?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; lekki muszkiet lontowy, szabla, ko?; szyk lu?ny (14 pkt) - 8 figur

Suma punktów 112

Punkty dowodzenia 10

 

V jednostka - bateria artylerii

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - chor?giew piechoty polsko-w?gierskiej

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; arkebuz, szabla*; szyk lu?ny (11 pkt) - 10 figur

Suma punktów: 110

Punkty dowodzenia: 20

 

2 pododdzia? - artyleria

?rednie dzia?o z obs?ug? 4 figur C R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani; (92 pkt)

Punkty dowodzenia: 10

 

jazda - 66 figur

piechota i dragonia - 46 figur

 

Suma punktów: 2613

W tym punkty dowodzenia: 250

 

 

 

 

DYWIZJA JEREMIEGO WI?NIOWIECKIEGO - DYWIZJA SOJUSZNICZA

 

 

Genera? dywizji - Jeremi Wi?niowiecki

morale kl. B; R (regularny); do?wiadczony; niezdyscyplinowany; pancerz: ci??ki (kolczuga); uzbrojenie: 2 pistolety, miecz*, (27 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

 

I jednostka Pu?k Jeremiego Wi?niowieckiego

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - chor?giew husarska

morale kl. A; R (regularni); do?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Ci??ki (kirys); 2 pistolety, szabla*; szyk lu?ny lub zwarty (szar?a w galopie) (36 pkt) - 10 figur

Suma punktów 360

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - chor?giew pancerna: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ci??ki (kolczuga); uzbrojenie: lekka kopia*, bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (29 pkt)

Suma punktów 145

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

5 pododdzia? - chor?giew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); do?wiadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ?redni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - lu?ny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

II jednostka - chor?giew piechoty polsko-w?gierskiej

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; arkebuz, szabla*; szyk lu?ny (11 pkt) - 10 figur

Suma punktów: 110

Punkty dowodzenia: 20

 

jazda - 31 figur

piechota - 10 figur

 

Suma punktów: 1137

W tym punkty dowodzenia: 120

Teren bitwy widziany od strony polskiej (pó?niej te? tatarskiej). Po lewej polski obóz i rozwini?ta cz??? armii. Tabor kozacki nadchodzi na pole bitwy. Tatarzy wejd? na pole bitwy pó?niej, od strony "patrz?cego" na zdj?cie.

KOZACY

 

 

Genera? armii - Hetman Bohdan Chmielnicki

Morale kl. B (R), do?wiadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; 2 pistolety, szabla*; (21 pkt)

Punkty dowodzenia: 80

 

Genera? dywizji (piechoty) - Ataman Maksym Krzywonos
Morale kl. B (R), do?wiadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; 2 pistolety, szabla*; (21 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

 

Genera? dywizji (jazdy) - Ataman Iwan Czernota
Morale kl. B (R), do?wiadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; 2 pistolety, lekka kopia, szabla*; (23 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

 

I jednostka - podjazd

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - rota konna

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; lekka kopia, strzelba ska?kowa, 1 pistolet, szabla*, ko?; szyk rozproszony (17 pkt) - 20 figur

Suma punktów 340

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - rota konna

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; lekka kopia, strzelba ska?kowa, 1 pistolet, szabla*, ko?; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur

Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - rota konna

Morale kl. C; R (regularni), do?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; lekka kopia, strzelba ska?kowa, 1 pistolet, szabla*, ko?; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur

Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

II jednostka - Pu?k Bia?ocerkiewski

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - rota piesza

morale kl. B (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (16 pkt) - 20 figur
Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

III jednostka - Pu?k Czerkaski

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - rota piesza

morale kl. B (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (16 pkt) - 20 figur
Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - artyleria

Lekkie dzia?o z obs?ug? 3 figur C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani; (64 pkt)

 

IV jednostka - Pu?k Kaniowski

 

1 pododdzia? (grupa g?ówna) - rota piesza

morale kl. B (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (16 pkt) - 20 figur
Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdzia? - rota piesza

morale kl. C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; d?uga w?ócznia, strzelba ska?kowa, szabla*; szyk lu?ny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdzia? - artyleria

Organki z obs?ug? 3 figur C (R), do?wiadczeni, zdyscyplinowani; (64 pkt)

 

V jednostka czer?

morale kl. A milicja (M), niedo?wiadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; bro? plebejska*; szyk zwarty (9 pkt) - 36 figur
Suma punktów 324

Punkty dowodzenia 20

 

Tabor i akcesoria
Wóz baga?owy (20 pkt) - 16 sztuk

Hulajgorod 6 x 6 cm (30 pkt)

Suma punktów: 350

 

jazda - 42 figury

piechota - 206 figur

 

Suma punktów: 5077

W tym punkty dowodzenia: 350

 

 

 

TATARZY - dywizja sojusznicza

 

Genera? dywizji - Murza Krym Gerej

Morale kl. B (R), do?wiadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla*; (18 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

I jednostka - czambu?

 

1 pododdzia? - torhak

Morale kl. C (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla*; szyk lu?ny lub rozproszony (22 pkt) - 10 figur
Suma punktów 220

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - torhak

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10


3 pododdzia? - torhak

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

II jednostka - czambu?

 

1 pododdzia? - torhak

Morale kl. C (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla*; szyk lu?ny lub rozproszony (22 pkt) - 10 figur
Suma punktów 220

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdzia? - torhak

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10


3 pododdzia? - torhak

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; ?uk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

jazda - 60 figur

 

Suma punktów: 1258

W tym punkty dowodzenia: 120

 


Komentarze

Wt 22 Lut, 2011 Marcin G napisał:
Dalsza dyskusja i nieco szczeg?w na forum pod has?em 12.02...


Dodaj komentarz