.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Singapur. Twierdza, ktrej nie by?o.:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:53,
16 listopad 2018

Singapur. Twierdza, ktrej nie by?o.
Data: Czw 03 Cze, 2010
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja ksi??ki Krzysztofa Kubiaka

Singapur. Twierdza, której nie by?o.

Opis:
Tytu?: Singapur. Twierdza, której nie by?o.
Autor: Krzysztof KUBIAK
Wydawca: Ksi??ka i Wiedza
Seria: -
Rok wydania: 2009
Oprawa: mi?kka
Format: 14 x 20
J?zyk: polski
ISBN 978-83-05-13656-8
Ilo?? stron: 407
Ilo?? map: 3
Ilo?? zdj??: 28
Cena: 39 PLN

Recenzja:
Recenzowane poni?ej dzie?o Krzysztofa Kubiaka, autora znanego zapewne wi?kszo?ci osób interesuj?cych si? histori? z jego wcze?niejszych publikacji, jest ksi??k? do?? nietypow?. Autor nie koncentruje si? wy??cznie - jak olbrzymia wi?kszo?? autorów ksi??ek o Singapurze - na tematyce podboju wyspy i miasta przez Japo?czyków w roku 1942 lecz, chc?c jakby uzasadni? tez? zawart? w tytule, przedstawia histori? wyspy od czasów przed powstaniem miasta, przez dzieje Singapuru, a? do czasów nam wspó?czesnych.

W pierwszym rozdziale K. Kubiak opisuje okoliczno?ci, które zadecydowa?y o za?o?eniu miasta w?a?nie w tym, a nie innym punkcie geograficznym, jego histori? i rozwój do roku 1914, a tak?e organizacj? polityczn? kolonii malajskiej. Kolejny rozdzia? zosta? po?wi?cony praktycznie nieznanemu w Polsce epizodowi - wk?adowi i roli Singapuru w wysi?ek zbrojny i gospodarczy Imperium Brytyjskiego w okresie I Wojny ?wiatowej. Szczególnie ciekawa jest kwestia dzia?a? zbrojnych na wodach malajskich i uczestnictwa w nich marynarek wojennych innych cz?onków Ententy oraz buntów tubylczych ?o?nierzy.

Nast?pnie autor przedstawia okres mi?dzywojenny opisuj?c w miar? szczegó?owo rozwój miasta, a przede wszystkim okoliczno?ci, które zadecydowa?y o budowie w Singapurze wielkiej bazy morskiej, kompleksu lotnisk wojskowych oraz innych instalacji militarnych. W dalszej cz??ci ksi??ki opisano kampanie malajsk? 1941 - 1942 (z uwzgl?dnieniem ma?o znanego epizodu udzia?u si? Stanów Zjednoczonych AP w obronie pó?wyspu malajskiego i wyspy Singapur), okres okupacji japo?skiej (m.in. ?ycie ludno?ci cywilnej, prze?ladowania, ruch oporu, kwestie gospodarcze, itd.) i wreszcie dzia?ania brytyjskich si? specjalnych w rejonie Singapuru w latach 1942 - 1945.

Najbardziej interesuj?cy moim zdaniem jest ostatni rozdzia?, w którym K. Kubiak opisuje rz?dy Brytyjczyków na Malajach po zako?czeniu II Wojny ?wiatowej, wojn? z komunistyczn? partyzantk?, powstanie pa?stwa Singapur, jego konflikty z Indonezj? oraz organizacj?, rozwój i wyposa?enie sil zbrojnych wspó?czesnego Singapuru.

Ca?o?? uzupe?nia 16 za??czników tematycznych oraz - zapewne w celu uczynienia tekstu bardziej przejrzystym - podanie w formie wyodr?bnionych z g?ównego tekstu przypisów i tabel parametrów uzbrojenia, charakterystyk okr?tów, itp. Interesuj?cym dodatkiem jest tak?e przewodnik po wspó?czesnym Singapurze - „szlak po polach bitew z okresu II W?" (w ksi??ce s? m.in. zdj?cia z rekonstrukcji zdarze? historycznych).

Ksi??k? napisano przyst?pnym j?zykiem w oparciu o 57, w wi?kszo?ci angloj?zycznych, pozycji ?ród?owych.

Podsumowuj?c - w mojej subiektywnej ocenie recenzowana ksi??ka jest zdecydowanie warta swojej ceny i po?wi?cenia czasu na jej przeczytanie.

 

 

 

 


Komentarze

Dodaj komentarz