.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Rosyjskie si?y zbrojne za panowania Piotra I:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:47,
16 listopad 2018

Rosyjskie si?y zbrojne za panowania Piotra I
Data: Sob 08 Maj, 2010
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja ksi??ki Paw?a Krokosza

Rosyjskie si?y zbrojne za panowania Piotra IOpis:
Autor: Pawe? KrokoszTytu?: Rosyjskie si?y zbrojne za panowania Piotra I
Wydawca: ARCANA
Rok wydania: 2010
Ilo?? stron: 427 s.
Oprawa: twarda
Wymiar: 170x250 mm
ISBN: 978-83-60940-17-4

Recenzja:
„Praca przybli?a proces modernizacji rosyjskich si? zbrojnych zainicjowany przez Piotra I jeszcze w XVII w. i trwaj?cy a? do chwili jego ?mierci w 1725 r." - czytamy na ok?adce ksi??ki. Pod has?em modernizacji si? zbrojnych za Piotra I nale?y rozumie? g??bokie zreformowanie armii carskiej, która z nieudolnej machiny wojskowej zamieni?a si? w nowoczesna struktur? wojskow? zdolna pokona? wydawa?oby si? niezwyci??onych Szwedów. W rzeczywisto?ci ksi??ka jest obszernym i bardzo szczegó?owym studium organizacji armii Piotra I przedstawionym na tle dzia?a? militarnych Wielkiej Wojny Pó?nocnej.

Pawe? Krokosz - historyk i absolwent UJ - przygotowa? solidne dzie?o, które musi znale?? miejsce na pó?ce ka?dego czytelnika zainteresowanego dziejami militarnymi Wielkiej Wojny Pó?nocnej i wojskowo?ci? rosyjsk?. Praca, jak na naukowe dzie?o przysta?o, ma bogat? baz? naukow? w postaci licznych przypisów, g?ównie - co nie mo?e dziwi? - pozycji rosyjskoj?zycznych, rzecz jasna od ?róde? poczynaj?c a na szczegó?owych opracowaniach ko?cz?c. Ksi??ka zawiera dziesi?tki tabel, które znakomicie uzupe?niaj? tekst wiod?cy. Tabele s? prawdziwa skarbnic? wiadomo?ci. Podaj? sk?ady, liczebno?ci, dowódców poszczególnych jednostek (pu?ków), stawki ?o?du itp.

W ponad 400-stronicowej ksi??ce, podzielonej na sze?c rozdzia?ów, zawarta zosta?a bogata faktografia poszczególnych zagadnie? zwi?zanych z wojskowo?ci? rosyjsk? ko?ca XVII wieku i pocz?tku XVIII.

Pierwsze trzy rozdzia?y maj? klasyczny podzia? na g?ówne rodzaje si? zbrojnych - piechot?, kawaleri? i artyleri?. Na kilkudziesi?ciu stronach poszczególnych rozdzia?ów, w sposób rzeczowy i drobiazgowy, przedstawiona jest struktura armii, organizacja, funkcjonowanie itd. trzech rodzajów si? zbrojnych. Szerzej lub krócej poruszone zosta?y chyba wszystkie zagadnienia zwi?zane z organizacj? i funkcjonowaniem piechoty, kawalerii oraz artylerii. Aby nie by? go?os?ownym mo?na powiedzie?, ?e autorowi nie umkn?? nawet taki wydawa?oby si? fakt jak s?u?ba medyczna w armii (apteki pu?kowe i szpitale polowe). Ciekawe s? zw?aszcza zestawienia tabelaryczne pu?ków piechoty i kawalerii w poszczególnych okresach. Szczególn? uwag? po?wi?ci? autor oczywi?cie pu?kom piechoty gwardii - Preobra?e?skiemu i Siemionowskiemu. Interesuj?ce s? tak?e zestawienia jednostek piechoty wys?anych pod Narw? (1700), tym bardziej, ?e ta bitwa - w odró?nieniu od Po?tawy - w literaturze polskiej jest zupe?nie nieznana. Na przyk?ad z tabeli 2: „Dywizja genera?a A. Go?owina wys?ana pod Narw? w 1700 r." dowiadujemy si?, ?e pu?k Preobra?e?ski liczy? 53 oficerów i 2151 szeregowych (razem 2204), a pu?k Siemionowski 19 oficerów i 1570 szeregowych (1589). Notabene by?y to najlepsze jednostki carskie pod Narw?.

Rozdzia? czwarty zatytu?owany jest "Ustawodawstwo wojskowe". W rozdziale po?wi?conym ustawodawstwu mamy przegl?d najwa?niejszych aktów prawnych i regulacji dotycz?cych taktyki i funkcjonowania armii jako ca?o?ci.W 1716 r. wszed? w ?ycie akt prawny pod nazw? „Ustawy wojskowej", który uporz?dkowywa? dotychczasowe rosyjskie ustawodawstwo wojskowe.

Rozdzia? pi?ty - „Ludzie reformy" - po?wi?cony zosta? kadrom oficerskim. Omówione zosta?y krótko losy „wojskowych nauczycieli" cara - Franciszka Leforta i Patryka Gordona oraz panteon g?ównych dowódców: Borysa Szeremietiewa, Nikit? Repnina, Aleksandra Mienszykowa, czy Jakuba Bruce'a.

Ostatni - szósty rozdzia? - daje nam przegl?d najwa?niejszych wydarze? militarnych Wielkiej Wojny Pó?nocnej z punktu widzenia armii rosyjskiej. Mo?emy obserwowa? jak upokorzona pod Narw? armia carska modernizuje si? i odgrywa coraz wi?ksz? rol? na polach bitew wojny 1700-1721 r. Oczywi?cie punktem zwrotnym jest kl?ska Szwedów pod Po?taw? w 1709 r. Omówione zosta?y wszystkie starcia, w których bra?a udzia? armia carska. Opisy s? niezwykle interesuj?ce, gdy? skupiaj? si? wy??cznie na liczebno?ci wojsk, taktyce i przebiegu star? - dlatego mimo ?e stosunkowo krótkie nios? znaczna porcje poznawcz? dla pasjonatów wojskowo?ci. Przyk?adowo mo?emy si? dowiedzie?, ?e wytyczne carskie z 1704 r. (ekspedycja na silnie umocniony Wyborg) przewidywa?y w razie napotkania przeciwnika w polu nast?puj?c? taktyk? ogniow?: 2 szeregi kl?cz?, 2 stoj?, a podczas ataku kawalerii nale?y strzela? z pozycji le??cej. „Car k?ad? nacisk - czytamy (s. 329) - aby ewentualne starcie z wrogiem rozstrzygn??a bezpo?rednia walka na bagnety lub inna bia?? bro?". Tan na marginesie wspomniana wyprawa pod Wyborg zako?czy?a si? niepowodzeniem.

Ksi??ka nie jest tania, ale bior?c pod uwag? obj?to??, a przede wszystkim zawarto??, godna jest tej ceny. Jako praca naukowa gwarantuje nie tylko solidny poziom merytoryczny, ale tak?e wysokiej jako?ci wydanie - korekta j?zykowa nie budzi zastrze?e?, wygodny dla Czytelnika jest indeks osób. Oczywi?cie prace zamyka bogata bibliografia, w której osobno zawarte zosta?y prace rosyjskoj?zyczne cytowane w ksi??ce zapisem cyrylicznym. Ksi??k? uzupe?niaj? czarno bia?e ilustracje.

Wydawnictwo Arcana zaserwowa?o nam wi?c solidnie wydan? i dobrze opracowan? pozycj?, godn? polecenia.

 

 


Komentarze

Wt 08 Cze, 2010 pawel11 napisał:
Kupi?em i przeczyta?em. Godna polecenia pozycja. W???ciwie mam tylko jedno zastrze?enie co do informacji zawartej w rozdziale omawiaj?cym wa?niejsze starcia zbrojne. Autor napisa? w wolny przek?adzie, ?e ,,pod Po?taw? Piotr I aby zmyli? Szwedw nakaza? przebra? cz??? gwardzistw w uniformy pu?ku nowogrodzkiego, a wcze?niej poprzez ,,zdrajce" poinformowa? przeciwnika, ?e pu?k nowogrodzki sk?ada si? w wi?kszo?ci z rekrutw. Szwedzi uderzyli na pu?k nowogrodzki i wpadli w zasadzk?". Troch? przekombinowane i pachnie radzieck? propagand?. W innych ksi??kach o Po?tawie nie odnalaz?em potwierdzenia tej informacji.

Nd 23 Maj, 2010 Marcin G napisał:
Niestety nak?ad nie jest podany, pewnie jest do?? ma?y, rz?du kilkuset-tysi?ca sztuk.

Wt 11 Maj, 2010 pawel11 napisał:
Jaki jest nak?ad tej ksi??ki? Usi?owa?em j? wczoraj kupi? i dowiedzia?em si?, ?e nak?ad jest ju? wyczerpany nawet w wydawnictwie.

Pon 10 Maj, 2010 pawel11 napisał:
Bardzo solidna recenzja. Ksi??ka musi by? dobra skoro Marcin wypowiedzia? si? o niej pozytywnie:)


Dodaj komentarz