.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Ba?kany 1912 - 1913:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:50,
16 listopad 2018

Ba?kany 1912 - 1913
Data: Śr 10 Mar, 2010
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja ksi??ki Wydawnictwa Bellona

Ba?kany 1912 - 1913Recenzja:
Tytu?: Ba?kany 1912 - 1913
Autor: Robert RABKA
Wydawca: Wydawnictwo Bellona S.A.
Seria: Historyczne Bitwy
Rok wydania: 2010
Oprawa: mi?kka
Format: 13 x 18
J?zyk: polski
ISBN 978-83-11-11591-0
Ilo?? stron: 306
Ilo?? map: 7
Ilo?? zdj??: 38

Opis:
Recenzowana pozycja dotyczy wojny, której aspekty militarne s? praktycznie nieznane w polskiej literaturze historycznej. Z regu?y polscy autorzy skupiaj? si? na kwestiach politycznych, a o sprawach militarnych pisz? nic lub bardzo niewiele. Ksi??ka R. Rabki jest pierwsz? znan? mi polsk? monografi? tej wojny, która skupia si? na kwestiach militarnych.

Odbiegaj?c nieco od zasad pisania recenzji ju? na wst?pie powiem, ?e w mojej subiektywnej ocenie ksi??k? warto przeczyta?. Niemniej tytu? pozycji jest myl?cy, bowiem sugeruje, ?e ksi??ka opisuje walki na wszystkich frontach I wojny ba?ka?skiej, a w rzeczywisto?ci autor ogranicza si? do opisania walk w Tracji. St?d bardziej adekwatnym tytu?em recenzowanej pozycji by?oby „Tracja 1912 - 1913". Ale to pewnie chwyt marketingowy wydawnictwa, w którym kto? zapewne zada? sobie pytanie typu: ilu z Polaków, szczególnie m?odych, wie gdzie le?y Tracja?

Niemniej takie uj?cie ogranicza mo?liwo?? powstania w ramach serii HB nast?pnej ksi??ki dotycz?cej I wojny ba?ka?skiej, której tre?? dotyczy?aby innych frontów wojny. Chyba, ?e wydawnictwo zdecyduje si? na tytu? „Ba?kany 1912 - 1913 cz??? 2 - ostateczne starcie". Nale?y chyba jednak w to pow?tpiewa?...

Wracaj?c do meritum recenzji: autor wprowadza czytelnika w temat, krótko przedstawiaj?c sytuacj? polityczn? na Ba?kanach na prze?omie XIX i XX wieku oraz przyczyny zawi?zania sojuszu pomi?dzy czterema, ma?o dot?d lubi?cymi si? (wy??czaj?c Serbi? i Czarnogór?), pa?stwami ba?ka?skimi. Ukazano te? wp?yw ba?ka?skich perturbacji na polityk? europejskich mocarstw. Nast?pnie w przyst?pny i rzeczowy sposób R. Rabka charakteryzuje armie przeciwników, ich taktyk?, strategi? oraz inne czynniki wp?ywaj?ce na skuteczno?? wojsk. Polecam zw?aszcza cz??? po?wi?con? armii bu?garskiej, jej lektura pozwala troch? zrozumie? dlaczego Bu?garzy byli nazywani „Prusakami Ba?kanów".

Po cz??ci wst?pnej R. Rabka opisuje przebieg walk bu?garsko - tureckich w Tracji oraz bu?garsko - serbskie obl??enie twierdzy w Adrianopolu. Szczegó?ów zdradza? nie b?d? - niech Czytelnik sam si? z nimi zapozna. W dalszej cz??ci pracy podano straty (niestety z nieznanych przyczyn bez tureckich) oraz bezpo?rednie i po?rednie nast?pstwa konfliktu. Autor w du?ym skrócie wspomina te? o II wojnie ba?ka?skiej. Ciekawostk? jest rozdzia? po?wi?cony organizacji i dzia?aniom raczkuj?cego lotnictwa pa?stw walcz?cych.

Ksi??k? napisano w oparciu o 78 pozycji polskich, francuskich, angielskich, rosyjskich i niemieckich oraz materia?y internetowe. Autor sk?ada we wst?pie szczególne podzi?kowania attache ds. obrony w ambasadzie Grecji i attache wojskowemu ambasady Turcji w Warszawie oraz bu?garskiej pracownicy naukowej z Plewn.

Reasumuj?c - jak wspomnia?em na wst?pie - warto zainwestowa? w zakup recenzowanej ksi??ki ok. 23 PLN. Ja na pewno b?d? czeka? (nie)cierpliwie na kolejne ksi??ki autorstwa Roberta Rabki.

I na koniec ma?a dygresja odbieraj?ca od tematu ksi??ki. Szkoda, ?e niew?tpliwie interesuj?ca tematyka udzia?u Turcji w I Wojnie ?wiatowej pozostaje w?a?ciwie bia?? kart? w polskiej literaturze historycznej (pomijaj?c dobrze opisane walki morskie w Dardanelach). Ja i wielu z moich znajomych chcia?oby przeczyta? wydan? w serii HB ksi??k? o walkach na Gallipoli, w Palestynie, czy o obl??eniu Kut - oczywi?cie napisan? przez kompetentnego autora, a nie jakiego? „hystoryka".


Komentarze

Nd 23 Maj, 2010 Marcin G napisał:
Wiadomo, ?e wi?kszo?? opracowa? (poza stricte naukowymi) opiera si? na najbardziej popularnych j?zykach, angielskim czy niemieckim. Ju? z francuskim jest gorzej, nie wspominaj?c o tureckim w?a?nie. Wydaje mi si?, ?e oczekiwanie od serii HB, by pozycja sk?ada?a si? z tureckoj?zycznych opracowa? to przesada - jednak jest to seria popularno-naukowa z naciskiem na popularna (a w przypadku niektrych pozycji nawet bez cz?onu naukowa)...

Wt 23 Mar, 2010 Krzysztof M. napisał:
Dlaczego ksi??ek dot. udzia?u Turcji w PWS jest u nas niewiele? odpowied? jest prosta - j?zyk turecki jest j?zykiem bardzo hermetycznym, a tureckie ?rd?a i opracowania s? trudno dost?pne. Nawet Pan Rabka, przed ktrym chyl? czo?a - g?wnie ze wzgl?du na obszern?, wieloj?zyczn? bibliografi? "Ba?kanw" - nie korzysta? ze ?rde?/opracowa? tureckich. W Ba?kanach 1912-13 turecki punkt widzenia oparty si? g?wnie na pracach anglosaskich Ericksona i Halla.


Dodaj komentarz