.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Kirasjer z QR Miniatures:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:45,
21 paĽdziernik 2018

Kirasjer z QR Miniatures
Data: Czw 25 Lut, 2010
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja figurki 15 mm

QR MiniaturesOpis:
Nazwa produktu: QR Miniatures - Kirasjer
Producent: QR Miniatures
Skala figurek: 15 mm
Rok wydania: 2008
Cena zestawu: 29 PLN

Recenzja:
W ramach cyklu dotycz?cego recenzji metalowych figurek 15 mm postanowi?em tym razem podzieli? si? wra?eniami z dok?adnych ogl?dzin paczki kirasjerów zachodnioeuropejskich z XVII wieku wydanej przez QR Miniatures.

Kirasjerzy w zbrojach 3/4 stanowi? niezb?dny element kawalerii ka?dej armii zachodnioeuropejskiej I po?owy XVII wieku. W wojnach „polskich" przydadz? si? niew?tpliwie do walk z okresu wojny pruskiej z lat 1626-1629, gdzie w sk?ad armii Gustawa II Adolfa wchodzi?o kilka kompanii najemnych niemieckich kirasjerów. Kirasjerów mo?na tez wystawi? do wojen ze Szwecj? w Inflantach w I po?owie wieku.

Wracaj?c jednak do tematu artyku?u...

Za 29 PLN otrzymujemy zestaw figurek z twardego (ale mo?liwego do spi?owania) metalu w sk?ad, którego wchodzi: 8 figurek bezg?owych je?d?ców zespolonych z ko?mi, 8 g?ówek oraz komplet uzbrojenia, w którego sk?ad wchodz? po 4 pistolety ko?owe i rapiery oraz nadziak.

Figurki konnych s? w jednej pozycji. Twórca przedstawi? stoj?cego konia z je?d?cem, który lew? r?k? trzyma wodze, a praw? ma opuszczon? wzd?u? cia?a i przygotowan? do w?o?enia w ni? or??a. Ciekawym rozwi?zaniem jest sposób mocowania g?ówek i broni. Figurka je?d?ca posiada otwór na g?ówk?, a g?ówka bolec co pozwala solidnie po??czy? przy pomocy kleju (polecam bezbarwny „Poxipol") oba elementy. Bolce na g?ówkach s? zwykle troch? za d?ugie, a wi?c wymagaj? spi?owania lub ?ci?cia, natomiast ?rednica bolca pasuje idealnie do ?rednicy otworu w figurce je?d?ca. Ponadto figurki maj? p?ask? powierzchni? zewn?trznej strony prawej d?oni, a na ka?dym wzorze broni jest odpowiednio wyprofilowana reszta d?oni z p?ask? powierzchni? wewn?trzn?. Ca?o?? daje si? ?atwo sklei? i daje dobry efekt wizualny.

Mamy 4 rodzaje g?ówek. Po dwa zestawy he?mów kirasjerskich z opuszczon? os?on? twarzy, które ró?ni w?a?nie rodzaj os?ony oraz po dwa zestawy he?mów typu „borgounet" - jeden z pr?tow? os?on? twarzy, a drugi bez os?ony.

Wszystkie wzory broni s? wykonane bardzo dok?adnie z du?? dba?o?ci? o szczegó?y, a sztywny materia? powoduje, ?e nie ma obawy przed zginaniem si? broni.

Rze?ba figurek jest dok?adna i odzwierciedla szereg elementów wyposa?enia tak je?d?ców jak i wierzchowców. Mo?emy odró?ni? szczegó?y twarzy, he?mów, pancerza, butów, broni oraz innych elementów stroju lub wyposa?enia. Figurki koni s? proporcjonalne do wielko?ci je?d?ców i wida? na nich wiele szczegó?ów takich jak: siod?a, derki, uprz?? oraz olstry.

Prawie wcale nie ma nadlewek. Pilnik przyda si? tylko do obrobienia bolców g?ówek i wyj?tkowo wyst?puj?cych drobnych zadziorów.

Dzi?ki temu, ?e firma „Essen" równie? wyda?a kirasjerów i to w a? 3 zestawach (z rapierem uniesionym do góry, z pistoletem w uniesionej do góry r?ce oraz z pistoletem w pozycji do strza?u) mog? porówna? te produkty z zestawem QR Miniatures. Ceny obu produktów s? porównywalne, ale w zestawie firmy „Essen" s? tylko 4 figurki. Rze?ba figurki z „Essex'a" jest dobra, zawiera du?o szczegó?ów. Konia otrzymujemy osobno i aby solidnie umocowa? do siod?a je?d?ca najlepiej u?y? wiertarki, drutu i kleju. W ofercie „Essex'a" jest tak?e kirasjerski zestaw „command", w sk?ad którego wchodzi oficer, sztandarowy i tr?bacz. Figurki angielskie s? ni?sze o ok. 2 mm od figur z QR Miniatures. Ich wad? s? nieproporcjonalnie grube sylwetki i „zlewanie si?" niektórych elementów pancerza tj. folgowych os?on ud.

Podsumowuj?c: w mojej subiektywnej ocenie zestaw wart jest swojej ceny, a naby? mo?na go w sklepie Wargamera w Warszawie.

Na marginesie dodam, ?e QR Miniatures w oparciu o zestaw kirasjerski wyda?a tak?e zestaw okre?lany - o ile pami?tam jako ,,kirasjerzy - kopijnicy lub lansjerzy". S? to de facto kirasjerzy z broni? drzewcow?. Tego typu kawaleria, cho? bardzo nieliczna wyst?powa?a w armii habsburskiej do 1626 roku. Starano si?, aby ka?dy regiment kirasjerów dysponowa? 1 - 2 kompaniami kopijników. Nie spotka?em si? dot?d z opisem u?ycia tych kopijników w walce, ale przepisy „Wojna przez wieki" przewiduj? tak? formacj?, wi?c mo?e kiedy? ujrzymy j? na polu walki.

 


Komentarze

Dodaj komentarz