.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - ZVEZDA - Kozacy zaporoscy:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:37,
16 listopad 2018

ZVEZDA - Kozacy zaporoscy
Data: Śr 13 Sty, 2010
Autor: Dariusz Domagalski
Recenzja plastikowego zestawu ZVEZDY w skali 1/72

Kozacy zaporoscyOpis:
Nazwa produktu: ZVEZDA - Kozacy Zaporoscy.
Producent: ZVEZDA
Skala figurek: 1/72
Rok wydania: 2009
Cena zestawu: ok. 25 PLN

Recenzja:
Zdecydowa?em si? sporz?dzi? niniejsz? recenzj? z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, ?e zgromadzona przeze mnie do tej pory armia kozacka w skali 20 mm (1/72) jest najwi?ksz? z moich kolekcji, i od dawna oczekiwa?em pojawienia si? nowego produktu, który móg?by j? urozmaici?. Po drugie, uprzedzaj?c nieco podsumowanie recenzji, postanowi?em da? upust mojej frustracji spowodowanej tym co ZVEZDA wypu?ci?a na rynek.

Poza tym do napisania recenzji sk?oni? mnie mizerny ruch na stronie WZ po??czony z zach?t? ze strony administratora.

Przechodz?c do konkretów, od dawna wyczekiwany zestaw zakupi?em za cen? detaliczn? niespe?na 25 PLN. W zestawie otrzymujemy:

- 8 figurek konnych (w czterech pozach, w tym oficer i chor??y),

- 18 figurek pieszych (w sze?ciu pozach),

- 1 wóz z dzia?kiem obrotowym i artylerzyst?.

Co ciekawe, cho? zgodne z nasilaj?c? si? regu?? w przypadku produktów ZVEZDY, wi?kszo?? figurek sk?ada si? z kilku cz??ci - osobno odlano r?ce z broni?. Niestety cz??ci nie pasuj? do siebie zbyt dok?adnie co powoduje potrzeb? maskowania po??cze? (np. szpachl? modelarsk?). Pozytywne w tym kontek?cie jest to, ?e wszystkie elementy montowane s? na sztyft, wi?c mo?na je solidnie sklei?. Sk?adanie figur z komponentów mo?na ocenia? ró?nie. Na pewno pozwala to na zaoferowanie ciekawych, dynamicznych pozycji. Do tego minimalizuje problem nadlewek, które wielu doprowadzaj? do sza?u.

Producenci chcieli wcisn?? do zestawu jak najwi?cej. Dzi?ki takiemu doborowi pozycji, strojów i uzbrojenia nie jeste?my w stanie zestawi? sensownie jakiejkolwiek formacji armii kozackiej.

Poszczególni je?d?cy kompletnie do siebie nie pasuj?. Jeden ze spis?, w d?ugim p?aszczu (niestety bez samopa?u), a wi?c w stroju kojarzonym z kozakami rejestrowymi. Drugi to mo?ojec z go?? klat? w westernowej kamizelce. Do tego chor??y w samej koszuli (i spodniach oczywi?cie, które niestety jak na szarawary kozackie maj? zdecydowanie zbyt w?skie nogawki). Przyzwoity jest natomiast oficer z nahajk? przypominaj?cy Bohuna z filmu „Ogniem i mieczem".

W?ród piechurów mamy dwóch spi?ników. Jeden z nich, w zabawnej czapce, wygl?da jak krasnoludek. Jest niez?y strzelec z samopa?em, niestety strojem przypomina bardziej Wo?ocha ni? Kozaka. Jest te? ciekawy mo?ojec z pistoletem i szabl?. Mog?aby to by? nawet ciekawa figurka oficera, gdyby jej doda? jaki? symbol w?adzy wojskowej. Niestety producenci uraczyli nas trzema identycznymi, gdy? nie umie?cili figurki na ramce z funkcyjnymi, lecz na potrójnej ramce „zwyk?ej". Do tego koniecznie trzeba wspomnie? o kapeli trzech identycznych, nie wiadomo komu potrzebnych, doboszy z wielkim b?bnem.

O wozie mo?na powiedzie? tylko tyle, ?e jest drabiniasty i nie ma zaprz?gu.

Poza powy?szym z przykro?ci? musz? odnotowa?, ?e ZVEZDA zdecydowanie spuszcza z tonu, je?li chodzi o ilo?? pozycji koni wierzchowych. Otó? w recenzowanym zestawie mamy tylko dwie (jedna dla funkcyjnych, druga dla pozosta?ych dwóch pozycji je?d?ców). ?eby nie by?o, ?e tylko krytykuj?, zauwa?am tak?e pozytywy - figurki maj? niez?? rze?b?. Zdecydowanie pozytywnie trzeba tak?e oceni? jako?? odlewu i twardo?? plastiku, co jest chlubnym standardem w produktach ZVEZDY.

Reasumuj?c, wszystkiego mamy po troch?, ale niczego tyle ile potrzeba. To odró?nia recenzowany zestaw od ostatnio wprowadzanych na rynek przez ZVEZD?. Zestawy dotychczasowe by?y raczej monotematyczne.

Zestaw Kozaków Zaporoskich na pewno nie zosta? pomy?lany jako produkt dla wargamingowców. Mo?na wykorzysta? do wargamingu cz??? figurek jako uzupe?nienie oferty innych producentów, cho? po przeróbkach (spisy trzeba wymieni? koniecznie). W?tpi? ?eby zestaw by? przeznaczony dla dzieci (problem ze z?o?eniem poszczególnych komponentów). Dla kogo jest wi?c przeznaczony? Mo?e dla modelarzy? Tyle tylko, ?e osoby z zaci?ciem modelarskim wybior? zapewne figury w wi?kszej skali, a wóz ?adniejszy od zaproponowanego w zestawie mo?na wystruga? z wyka?aczek. Pozostaje jeszcze kategoria kolekcjonerów figurek. Je?li jednak producenci chcieli trafi? do tej grupy docelowej, ?mia?o mogli zaoferowa? trzy zestawy - jazda, piechota i tabor z artyleri?. By?oby to w dodatku zgodne z dotychczasowym standardem ZVEZDY.

W szkolnej skali ocen przyzna?bym recenzowanemu zestawowi maksymalnie „+3".

Na koniec podkre?lenie, ?e wszystko co napisa?em to moja subiektywna ocena. Zale?na w jakim? sensie od moich w?asnych priorytetów i oczekiwa?.

 

 

 

 


Komentarze

Dodaj komentarz