.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Recenzja ksi??ki o Blackwater:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:36,
16 listopad 2018

Recenzja ksi??ki o Blackwater
Data: Śr 09 Gru, 2009
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja dotyczy ksi??ki po?wi?conej najemnej korporacji Blackwater

BlackwaterOpis:
Tytu?: Blackwater. Powstanie najpot??niejszej armii najemnej ?wiata.
Autor: Jeremy Scahill
T?umaczenie: Piotr Pawlaczek
Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolno?l?skie
Miejsce wydania: Wroc?aw
Wydanie polskie: 9/2009
Liczba stron: 504
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: twarda
ISBN-13: 9788324587551
Cena z ok?adki: 54,90 z?

Recenzja:
Ksi??ka ma charakter na po?y materia?u ?ledczego i sensacyjnego, na po?y natomiast jest powa?nym g?osem w dyskusji nad niebezpiecznymi skutkami prywatyzacji sektora wojskowego, który w USA jest ju? wysoce zaawansowany. Autor krytycznie przygl?da si? powstaniu i szybkiemu rozwojowi pot??nej korporacji najemnej „Blackwater", która zatrudnia tysi?ce ochroniarzy/najemników w wielu miejscach na ?wiecie. Jak czytamy w opisach ksi??ki: „Ze wzgl?du na sensacyjne w?tki czyta si? j? jednym tchem". Autor, znany dziennikarz ?ledczy, mawia losy najwi?kszej armii prywatnej ?wiata „Blackwater", od jej za?o?enia w latach 90-tych poprzez lukratywne kontrakty po „11 Wrze?nia", g?ównie w Iraku (cho? nie tylko), gdzie organizacja pokaza?a swoj? kontrowersyjn? twarz wspó?czesnego najemnictwa. Autor nie ukrywa swojego krytycznego stosunku do organizacji, która w du?ej mierze pozostaje poza prawem i ma na koncie wiele cywilnych ofiar w Iraku. Ksi??ka jest tak?e przyczynkiem do zagadnienia lobbingu w USA, który wi??e si? z najwy?szymi strukturami w?adzy.

Ksi??ka zaczyna si? od opisu dramatycznych wydarze? na placu Nisour w Badgadzie, gdzie nieuprawnione i zbyt pochopne u?ycie broni przez najemników z „Blackwater" doprowadzi?o do masakry ludno?ci cywilnej. Wybieraj?c cytat z tej obszernej i ciekawej ksi??ki zdecydowa?em si? na taki, który jednocze?nie zawiera w pigu?ce streszczenie problemu: „Historia powstania „Blackwater" jest czym? imponuj?cym w dziejach kompleksu wojskowo-przemys?owego. Firma jest ?ywym uciele?nieniem zmian dokonanych przez rewolucj? w sprawach wojskowo?ci [Revolution in Military Affair - RMA - przyp. MG] i radykalnie zwi?kszonego przez administracj? Busha planu prywatyzacji, który dokona? si? pod p?aszczykiem wojny z terroryzmem. Co jeszcze bardziej znamienne, jest to historia o przysz?o?ci wojen, demokracji i rz?dzenia".

Ksi??ka nie tylko przedstawia szczegó?owe dzieje „Blackwater" i ?ród?a gigantycznego rozwoju firmy chrze?cija?skiego neokonserwatysty i milionera Erica Prince'a, ale tak?e porusza powa?ne zagadnienie prywatyzacji wspó?czesnych wojen i zagro?e? wynikaj?cych z tzw. najemnictwa. Nie mo?e by? wi?c zaskoczeniem informacja, ?e ksi??ka wzbudzi?a w USA emocje jeszcze przed ukazaniem si? na rynku i zosta?a bestsellerem „New York Times'a" w 2008 roku.

Ksi??ka jest ciekawa tak?e dlatego, ?e nie jest tylko opisem historii gigantycznego rozwoju firmy Erica Prince'a i dzi?ki silnemu lobby zdobywaniu przez niego lukratywnych kontraktów - kontekst jest znacznie szerszy. St?d mamy pikantne szczegó?y tak?e dotycz?ce lobbingu w USA, polityce propagandowej mediów, krwawych epizodów okupacji Iraku, czy polityce prywatyzacji wojny realizowanej przez Waszyngton z korzy?ci? dla firm prywatnych. Wszystko to przekazane jest przez osob? sceptyczn? nie tylko wobec idei prywatyzacji wojny, ale i w ogóle agresywnej polityki Busha.

Ksi??ka nie zajmuje si? analiz? poszczególnych epizodów bojowych, chocia? kilka wydarze? z Iraku jest omówionych do?? szeroko z racji kontrowersji jakie wzbudzi?y. Mowa tu zw?aszcza o masakrze jakiej dopu?ci? si? konwój „Blackwater" na placu Nisour w Bagdadzie (Krwawa Niedziela 16 IX 2007), zabiciu czterech ochroniarzy w Falud?y, co mia?o zreszt? bardzo powa?ne konsekwencje, wreszcie o akcji w Nad?afie (4.IV.2004), w której po raz pierwszy pod rozkazami ochroniarzy „Blackwater" znalaz? si? kapral marine (sic!). W dalszej cz??ci ksi??ki omawiana jest aktywno?? „Blackwater" w innych cz??ciach ?wiata (Afganistan, Chile, Luizjana po huraganie Katrina itd.). Nie ma jednak w?tpliwo?ci, ?e to Irak sta? si? dla „Blackwater" i innych firm oferuj?cych szeroko rozumiane „bezpiecze?stwo" swoistym Eldorado przynosz?cym krociowe zyski. Niew?tpliwie ksi??ka jest jednak przyczynkiem do rozpocz?cia dyskusji na temat prywatnych armii w USA (i na ?wiecie), które za rz?dów Busha prze?ywa?y swoisty boom, otrzymuj?c gigantyczne kontrakty bez przetargów. Ksi??ka porusza pewn? bezkarno?? najemników, którzy w Iraku byli w?a?ciwie poza systemem prawnym oraz wynikaj?ce z tego faktu procesy w Stanach, które uczyni?y sprawy najemnych korporacji g?o?nymi.

Ksi??ka opatrzona jest bogatym aparatem przypisów, co w pewnym stopniu nadaje jej charakteru pracy popularno-naukowej, a nie jedynie sensacyjnego materia?u ?ledczego. ?adnie wydana, w twardych oprawach, wpisuje si? w seri? „Wojny i konflikty" (charakterystyczna, bia?a ok?adka serii). Pewnym minusem mo?e by? wysoka cena ksi??ki oraz brak jakichkolwiek zdj??. Z drugiej jednak strony dostajemy do r?ki obszerne opracowanie, licz?ce ok. 500 stron.

 


Komentarze

Nd 20 Gru, 2009 Marcin G napisał:
Poczu?em si? zobowi?zany, Ci? nieco wesprze? :)

Czw 10 Gru, 2009 pawel11 napisał:
Z recenzji wnosze, ?e to interesuj?ca ksi??ka. I ciesze si?, ?e wreszcie kto? inny ni? ja napisal artyku? na strone;-).


Dodaj komentarz