.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Wojna zuluska 1879:.
Wargaming Zone     
¦roda godzina 02:41,
24 paĽdziernik 2018

Wojna zuluska 1879
Data: Śr 11 Lis, 2009
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja ksi??ki Krzysztofa Kubiaka

Wojna zuluska 1879Opis:
Tytu?: Wojna zuluska 1879
Autor: Krzysztof KUBIAK
Wydawca: Replika
Seria: -
Rok wydania: 2009
Oprawa: mi?kka
Format: 20 x 10
J?zyk: polski
ISBN 978-83-7674-005-8
Ilo?? stron: 95
Ilo?? map: 3
Ilo?? zdj??: 33
Cena: 21,90 PLN

Recenzja:
Jak czytamy we wst?pie do ksi??ki : „Ksi??ka opowiada histori? krwawego konfliktu, b?d?cego owocem brytyjskich d??e? do dominacji w Afryce Po?udniowej. Kampania przeciwko uzbrojonym we w?ócznie i skórzane tarcze Zulusom mia?a by? rutynow? akcj? wojskow?. Jednak ju? pierwsze starcia ukaza?y, ?e Brytyjczycy trafili na godnego siebie przeciwnika...".

Cytowany powy?ej fragment nie odbiega znacz?co od jej tre?ci, co niestety cz?sto si? zdarza polskim autorom, a publikacja - cho? obj?to?ciowo niezbyt du?a omawia tytu?owy temat w sposób tre?ciwy i niemal kompleksowy. Na szcz??cie K. Kubiak nie da? si? skusi? ch?ci zwi?kszania ilo?ci stron poprzez prezentowanie czytelnikowi historii Afryki od czasów biblijnych;-).

Po bardzo krótkim wprowadzeniu zawieraj?cym historie obecno?ci kolonistów pochodzenia holenderskiego i Anglików na po?udniu Afryki oraz wa?niejsze konflikty pomi?dzy nimi a tubylcami, autor opisuje szczegó?owo armi? Zulusów, jej uzbrojenie, organizacj? i taktyk?. Zapewne w celu uczynienia tekstu bardziej przejrzystym organizacj? i parametry uzbrojenia si? brytyjskich podano w formie wyodr?bnionych z g?ównego tekstu przypisów i tabel. To samo rozwi?zanie przyj?to dla przedstawienia biografii wa?niejszych postaci stron konfliktu, istotniejszych zdarze? czy dodatkowych informacji np. o odznaczeniach. Nast?pnie przedstawiono genez? konfliktu i jego bezpo?redni? przyczyn?. Od strony 21 rozpoczyna si? ju? szczegó?owy opis dzia?a? wojennych. K. Kubiak omawia oczywi?cie bitw? pod Isandhlwan? i obron? Rorke's Drift ale poniewa? te zdarzenia s? ju? do?? dok?adnie opisane w innych publikacjach najciekawsza - moim zdaniem - cz??? ksi??ki to opis dalszego przebiegu dzia?a? wojennych. Szczegó?ów pracy zdradza? nie b?d?, aby nie odbiera? ewentualnemu czytelnikowi przyjemno?ci p?yn?cej z lektury.

Ksi??k? napisano przyst?pnym j?zykiem w oparciu o 23 angloj?zyczne pozycje ?ród?owe. Interesuj?ce jest, ?e cz??? zamieszczonych w niej zdj?? zosta?a wykonana osobi?cie przez autora. Mo?e troch? dziwi?, ?e Krzysztof Kubiak, dr hab. i komandor porucznik rezerwy, którego zainteresowania badawcze koncentruj? si? wokó? wspó?czesnych konfliktów zbrojnych i terroryzmu, zajmuje si? tym, nieco egzotycznym konfliktem, ale to tylko pokazuje jak szerokie s? horyzonty badawcze tego historyka wojskowo?ci.

Podsumowuj?c - w mojej subiektywnej ocenie recenzowana ksi??ka jest zdecydowanie warta swojej ceny i po?wi?cenia godziny na jej przeczytanie.

Jako dodatek do??czam wybran? bibliografi? K. Kubiaka:

Wojna Falklandzka 1982, Gda?sk 2002.

Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na ?wiecie, Warszawa 2005.

Dzia?ania si? morskich na wodach indochi?skich 1945-1956, Toru? 2005.

Pierwsza wojna bliskowschodnia 1947-1949. Studium polityczno-wojskowe, Wroc?aw 2006.

Falklandy-Port Stanley 1982, Warszawa 2007 (seria HB).

Przemoc na oceanach. Wspó?czesne piractwo i terroryzm morski, Warszawa 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze

Dodaj komentarz