.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - QR Miniatures – wybraniec/hajduk:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:33,
21 paĽdziernik 2018

QR Miniatures – wybraniec/hajduk
Data: Nd 04 Paź, 2009
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja figurek QR Miniatures

QR MiniaturesOpis:
Nazwa produktu: QR Miniatures - wybraniec/hajduk.
Symbol: PR 15
Producent: QR Miniatures
Skala figurek: 15 mm
Rok wydania: 2008
Cena zestawu: 15 PLN

Recenzja:
Kontynuuj?c temat recenzji metalowych figurek 15 mm produkcji QR Miniatures prezentuje wynik wnikliwych ogl?dzin paczki „narodowej" piechoty polskiej z XVII wieku. Za ok. 15 PLN otrzymujemy zestaw figurek z twardego (ale mo?liwego do spi?owania) metalu, w sk?ad którego wchodzi 8 figurek bezg?owych oraz 8 g?ówek.

Figurki piechurów s? w jednej pozycji. Wytwórca przedstawi? stoj?cego ?o?nierza, który trzyma w poprzek tu?owia arkebuz (muszkiet) skierowany w gór?, pod k?tem 45 stopni. Mocowanie g?ówki do tu?owia rozwi?zano sposobem charakterystycznym dla QR Miniatures: figurka posiada otwór na g?ówk?, a g?ówka bolec, co pozwala solidnie po??czy? przy pomocy kleju (polecam bezbarwny „Poxipol") oba elementy. Bolce na g?ówkach s? zwykle troch? za d?ugie, a wi?c wymagaj? spi?owania lub ?ci?cia, natomiast ?rednica bolca pasuje idealnie do ?rednicy otworu w figurce.

Mamy 2 rodzaje g?ówek: w magierce (rodzaj czapki) z podwójn? kitk? umocowan? centralnie (4 sztuki) oraz w magierce bez kitki (4 sztuki). Rze?ba figurek jest dok?adna i odzwierciedla szereg elementów wyposa?enia. Mo?emy odró?ni? szczegó?y twarzy, czapek, ?upanów, ?adownice, szable, toporki, elementy broni palnej oraz inne cz??ci stroju lub wyposa?enia. Prawie wcale nie ma nadlewek. Pilnik przyda si? tylko do obrobienia bolców g?ówek i wyj?tkowo wyst?puj?cych drobnych zadziorów, zw?aszcza na podstawce.

Oprócz wy?ej prezentowanej paczki QR Miniatures oferuje jeszcze jeden zestaw polskiego piechura narodowego z XVII w. Jedyna ró?nica polega na innej pozycji ?o?nierza - id?cy z arkebuzem na ramieniu. Ponadto wiem od twórcy figurek, ?e planuje uzupe?ni? serie przez wydanie zestawu zawieraj?cego pozycje pocztu dowództwa (zapewne oficer, sztandarowy, muzykanci). Ofert? QR Miniatures b?dzie mo?na obejrze? na stronie internetowej (prace nad stron? s? w toku).

Dysponuj?c recenzowanymi figurkami mo?na sformowa? chor?gwie piechoty typu polsko- w?gierskiego, oddzia?y piechoty wybranieckiej oraz zapewne cz??? jednostek piechoty ?anowej.

Dzi?ki temu, ?e firma „Essen" równie? wyda?a zestaw okre?lany jako „polish arquebusers" mog? porówna? ten produkt z zestawem QR Miniatures. Ceny obu produktów s? porównywalne, a ka?dy z nich zawiera po 8 figurek. Rze?ba figurki z „Essex'a" jest dobra, zawiera du?o szczegó?ów. Pozycja ?o?nierza „Essex'a" to „stoj?cy - strzelaj?cy". Istnieje tak?e zestaw „command" w sk?ad, którego wchodzi 2 oficerów, 2 sztandarowych i 2 doboszy. Figurki angielskie s? ni?sze o ok. 2 mm od figur z QR Miniatures. Ich wad? s? natomiast nieproporcjonalnie grube sylwetki, do czego mo?na si? jednak przyzwyczai?.

Podsumowuj?c: recenzowany produkt QR Miniatures w mojej subiektywnej ocenie jest wart swojej ceny. Naby? go mo?na w sklepie Wargamera w Warszawie.

 


Komentarze

Czw 14 Sty, 2010 husarz napisał:
Mine?o kilka m-cy i znw mowa o stronie. Czy?by tej www.qr-miniatures.pl?


Dodaj komentarz