.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - QR Miniatures - Husarz w?gierski:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:33,
21 paĽdziernik 2018

QR Miniatures - Husarz w?gierski
Data: Czw 30 Lip, 2009
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja figurek QR Miniatures

QR MiniaturesOpis:
Nazwa produktu: Husarz w?gierski; Symbol: PR 5; Producent: QR Miniatures; Skala figurek: 15 mm; Rok wydania: 2008; Cena zestawu: 29 PLN

Recenzja:
W ramach cyklu dotycz?cego recenzji metalowych figurek 15 mm postanowi?em tym razem podzieli? si? wra?eniami z dok?adnych ogl?dzin paczki husarii w?gierskiej z okresu XVII wieku wydanej przez QR Miniatures. Dla niewtajemniczonych wyja?niam, ?e pod nazw? producenta ukrywa si? warszawski pasjonat wargamingu Pawe? Kur, którego autorskie produkty s?u?? ju? w wielu figurowych armiach, nie tylko w Warszawie.

O ile jest mi wiadomo, ?adna z firm na ?wiecie nie wyda?a dot?d XVII-wiecznej husarii w?gierskiej. Mo?na w tym miejscu od razu pos?u?y? si? stwierdzeniem analogicznym o u?ytego w recenzji „Pospolitego ruszenia" Wargamera - przyczyn? jest zapewne wyj?tkowo?? tej formacji w porównaniu z wojskowo?ci? europejsk? XVII w., a zatem stosunkowo ma?e ni? zainteresowanie. Niemniej nale?y od razu zauwa?y?, ?e bez husarii w?gierskiej obraz armii cesarskiej z pierwszego okresu wojny trzydziestoletniej by?by niepe?ny, a wystawienie Armii Stanów Czeskich i jej sprzymierze?ców w Bitwie pod Bia?? Gór? (1620) wprost niemo?liwe. Nie jestem specjalist? od wojskowo?ci Siedmiogrodu, ale prawdopodobnie figurek husarzy w?gierskich mo?na te? u?y? w sk?adzie armii ks. Jerzego II Rakoczego, który jako sojusznik szwedzki dokona? inwazji Rzeczypospolitej w 1657 roku. W zwi?zku z powy?szym uwa?am, ?e ju? za samo wype?nienie tej luki w zestawach XVII w. twórcy figur nale?? si? s?owa uznania.

Wracaj?c jednak do tematu artyku?u, czyli recenzji zestawu.

Za 29 PLN otrzymujemy zestaw figurek z twardego (ale mo?liwego do spi?owania) metalu w sk?ad, którego wchodzi: 8 figurek bezg?owych je?d?ców zespolonych z ko?mi, 8 g?ówek, 6 tarcz, 3 kopie, 3 w?ócznie, 2 koncerze, nadziak oraz komplet trzech kolorowych proporców do kopii.

Figurki konnych s? w jednej pozycji. Wytwórca przedstawi? stoj?cego konia z je?d?cem, który lew? r?k? trzyma wodze, a praw? ma uniesion? przy boku i przygotowan? do w?o?enia w ni? or??a. Ciekawym rozwi?zaniem jest sposób mocowania g?ówek i broni. Figurka je?d?ca posiada otwór na g?ówk?, a g?ówka bolec, co pozwala solidnie po??czy? przy pomocy kleju (polecam bezbarwny ,,Poxipol") oba elementy. Bolce na g?ówkach s? zwykle troch? za d?ugie, a wi?c wymagaj? spi?owania lub ?ci?cia, natomiast ?rednica bolca pasuje idealnie do ?rednicy otworu w figurce je?d?ca. Ponadto figurki maj? p?ask? powierzchnie zewn?trznej strony prawej d?oni, a na ka?dym wzorze broni jest odpowiednio wyprofilowana reszta d?oni z p?ask? powierzchni? wewn?trzn?. Ca?o?? daje si? ?atwo sklei? i daje dobry efekt wizualny.

Mamy 3 rodzaje g?ówek: w szyszaku z kit? (4 sztuki), w magierce (rodzaj czapki) z podwójn? kitk? umocowan? centralnie (3 sztuki) oraz w magierce z kitk? z boku.

Tarcze wyst?puj? w dwóch rodzajach - z pióropuszem u szczytu i bez niego (po 3 sztuki). Wszystkie wzory broni s? wykonane bardzo dok?adnie z du?? dba?o?ci? o szczegó?y (rewelacyjne groty ostrzy!), a sztywny materia? powoduje, ?e nie ma obawy przed zginaniem si? drzewców jak to jest np. w wyrobach z firmy „Essex" .

Rze?ba figurek jest dok?adna i odzwierciedla szereg elementów wyposa?enia tak je?d?ców jak i wierzchowców. Mo?emy odró?ni? szczegó?y twarzy, he?mów, czapek, ?upanów z szamerunkiem, pendenty, szable oraz inne elementy stroju lub wyposa?enia. Figurki koni s? proporcjonalne do wielko?ci je?d?ców i wida? na nich wiele szczegó?ów takich jak: siod?a, derki, uprz??, a u boków koncerze.

Prawie wcale nie ma nadlewek. Pilnik przyda si? tylko do obrobienia bolców g?ówek i wyj?tkowo wyst?puj?cych drobnych zadziorów.

Podsumowuj?c: w moje subiektywnej ocenie zestaw wart jest swojej ceny, a naby? mo?na go w sklepie Wargamera w Warszawie.

Wypada ubolewa? tylko, ?e nie s? dost?pne zdj?cia figurek - na szcz??cie producent zapowiada prace nad stron? internetow?...

 


Komentarze

Czw 14 Sty, 2010 husarz napisał:
Hm, chyba cos mu nie posz?o z t? stron?...
www.qr-miniatures.pl


Dodaj komentarz