.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Wyprawa do Z?otego Rogu. Dzia?ania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 04:22,
22 paĽdziernik 2018

Wyprawa do Z?otego Rogu. Dzia?ania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim
Data: Pon 29 Cze, 2009
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja ksi??ki Wydawnictwa Arkadiusz Wingert

Wyprawa do Z?otego Rogu

Opis:
Tytu?: Wyprawa do Z?otego Rogu. Dzia?ania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpie? 1914 - marzec 1915).
Autor: Piotr NYKIEL
Wydawca: Wydawnictwo Arkadiusz Wingert
Seria: Ten pi?kny wiek XIX
Rok wydania: 2008
Oprawa: twarda
Format: 24 x 17
J?zyk: polski
ISBN 978-83-918940-7-1
Ilo?? stron: 373
Ilo?? map: 17
Ilo?? zdj??: 157
Cena: ok. 64 PLN

Recenzja
Ju? sam tytu? ksi??ki w sposób wyczerpuj?cy informuje potencjalnego czytelnika czego dana pozycja dotyczy. Mimo, ?e temat operacji morskich w rejonie pó?wyspu Gallipoli prowadzonych w trakcie I wojny ?wiatowej by? ju? kilkakrotnie opisywany w polskiej literaturze fachowej to jednak osoba autora recenzowanej pozycji powoduje, ?e warto zapozna? si? z jego dzie?em.

Piotr Nykiel jest absolwentem Wydzia?u Filologicznego Uniwersytetu Jagiello?skiego w specjalno?ci turkologia, a od 2004 r. pracownikiem Zak?adu Turkologii Instytutu Filologii Orientalnej UJ. W latach 2000 - 2004 pe?ni? s?u?b? dyplomatyczn? w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze. Histori? Imperium Osma?skiego w okresie I wojny ?wiatowej zajmuje si? od kilkunastu lat, a od 2006 roku jest cz?onkiem brytyjskiego Gallipoli Association. Tak krótka biografia autora pozwala na stwierdzenie, ?e z racji znajomo?ci j?zyka tureckiego, pisz?c powy?sz? ksi??k? móg? on dotrze? do wielu dotychczas niedost?pnych w Polsce ?róde? i jak mog? stwierdzi? po lekturze prac? swoj? wykona? bardzo dobrze.

Po krótkim wst?pie przedstawiaj?cym uwarunkowania geograficzno - klimatyczne akwenu, si?y morskie przeciwników, l?dowe si?y tureckie w rejonie cie?nin ?ródziemnomorskich oraz sytuacje mi?dzynarodow?, która spowodowa?a opowiedzenie si? Turcji po stronie pa?stw centralnych, autor bardzo szczegó?owo opisuje na 250 stronach Dardanelski Rejon Umocniony (DRU) i próby sforsowania Dardaneli przez flot? Ententy. Uzupe?nieniem tekstu jest 17 aneksów zawieraj?cych dane techniczne okr?tów, armat, pocisków, min, uzbrojenia i wyposa?enia fortów DRU, zapasów amunicji, stopni w marynarce wojennej Turcji itp. Te dane uzupe?niaj? krótkie biogramy wa?niejszych postaci. Ponadto ksi??ka zawiera liczne mapy oraz ponad pó?torej setki interesuj?cych zdj??, z których bardzo wiele nigdy nie by?o w Polsce publikowanych.

Ksi??ka zosta?a napisana w oparciu o bardzo bogat? bibliografi? licz?c? prawie 250 pozycji - polskich, niemieckich, angielskich, francuskich, tureckich i rosyjskich.

Na koniec ma?a dygresja: temat operacji morskich w Dardanelach jest w polskiej literaturze - m. in. dzi?ki recenzowanej pozycji - dobrze opisany. Niestety walki l?dowe na pó?wyspie Gallipoli nie doczeka?y si? jeszcze tak wyczerpuj?cej monografii. A szkoda.

Pewnym minusem mo?e wydawa? si? stosunkowo wysoka cena ksi??ki, jednak trzeba zwróci? uwag?, ?e do r?ki dostajemy opracowanie obszerne i do tego starannie wydane (np. twarde ok?adki). W mojej ocenie jest to ksi??ka bardzo warto?ciowa, któr? mimo do?? wysokiej ceny, powinien mie? w swoich zbiorach ka?dy kto interesuje si? I wojn? ?wiatow?.

 


Komentarze

Dodaj komentarz