.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Zwyci?zca spod ?y?yna. Genera? Micha? Heidenreich - Kruk:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 11:30,
16 listopad 2018

Zwyci?zca spod ?y?yna. Genera? Micha? Heidenreich - Kruk
Data: Sob 25 Kwi, 2009
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja biografii jednego z czo?owych dowdcw powstania styczniowego

Zwyci?zca spod ?yrzynaOpis:
Tytu?: Zwyci?zca spod ?y?yna. Genera? Micha? Heidenreich - Kruk (1831 - 1886), Autor: Zdzis?aw Biele?, Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - S?odowskiej (UMCS), Rok wydania: 2006, Oprawa: twarda, Format: 24 x 17, J?zyk: polski, ISBN 83-227-2529-9, Ilo?? stron: 271, Ilo?? map: 7, Ilo?? zdj??: 34, Cena: 38 PLN

Recenzja:
Buszuj?c ostatnio w EMPIK-u zauwa?y?em w dziale biograficznym ksi??k? na ok?adce, której znajduje si? reprodukcja obrazu Artura Grottgera z cyklu „Lituania" pt. „Bój". Tytu? by? zas?oni?ty innymi tomikami, ale poniewa? ok?adka pozwala?a domniemywa?, ?e chodzi o ksi??k? dotycz?c? powstania styczniowego postanowi?em przyjrze? si? jej bli?ej. Po przeczytaniu tytu?u i przejrzeniu ksi??ki postanowi?em j? kupi?, przeczyta?, a wra?eniami z lektury podzieli? si? z Czytelnikami Wargaming Zone.

Chyba ka?demu kto cho? troch? interesuje si? histori? polskich zrywów niepodleg?o?ciowych nazwisko tytu?owego bohatera jest znane. Jednak do 1989 r. idolem historyków zajmuj?cych si? powstaniem styczniowym by? Jaros?aw D?browski, a po tej dacie dyktator Langiewicz lub genera? Hauke. Nazwisko gen. Heidenreicha pojawia?o si? z regu?y tylko przy opisie najwi?kszego polskiego zwyci?stwa w tym powstaniu, jakim by?a niew?tpliwie bitwa pod ?yrzynem. Po?wi?cenie gen. Micha?owi Heidenreichowi - pseudonim „Kruk" - odr?bnej monografii zas?uguje wi?c na szczególn? uwag?. Zatem ad rem:

Autor wprowadza czytelnika w temat opisuj?c pochodzenie rodziny tytu?owego bohatera, jego dzieci?stwo, m?odo?? oraz karier? wojskow? w armii rosyjskiej. Po wst?pie Z. Biele? szczegó?owo przedstawia udzia? M. Heidenreicha w konspiracji, dzia?alno?? w powstaniu na stanowisku lokalnego wy?szego dowódcy (tereny ówczesnego województwa lubelskiego i podlaskiego) oraz organizowane przez bohatera próby podj?cia walki na innych terenach Królestwa Polskiego i na Wo?yniu przy pomocy oddzia?ów organizowanych w Galicji. Ostatnia cz??? ksi??ki dotyczy ?ycia bohatera po upadku powstania styczniowego. Szczegó?ów pracy zdradza? nie b?d? - czytelnik sam si? z nimi zapozna.

Warto jednak wspomnie?, ?e autor nie skupia si? wy??cznie na kwestiach czysto militarnych. Sporo miejsca zajmuje opis dzia?alno?ci powsta?czych organów cywilnych odpowiedzialnych m.in. za zaopatrzenie walcz?cych, dzia?alno?ci s?u?by wywiadowczej i kontrwywiadowczej (?andarmeria Narodowa), organów politycznych, stosunku poszczególnych grup spo?ecznych do sprawy powsta?czej itp. Bardzo ciekawy jest te? opis wzajemnych relacji pomi?dzy poszczególnymi dowódcami, podzia?ów politycznych i rozpolitykowania poszczególnych oddzia?ów, braku dyscypliny przechodz?cego niekiedy wr?cz w anarchi?, czy wreszcie zwyk?ej ludzkiej zawi?ci i za?atwiania spraw prywatnych pod p?aszczykiem s?u?by (nie ustrzeg? si? tego tak?e bohater ksi??ki). Na marginesie mo?na zauwa?y?, ?e powy?sze zachowania w po??czeniu z brakiem realizmu wielu planów powsta?czych pozwalaj? na stwierdzenie, ?e nasi kolejni przywódcy polityczni i genera?owie mimo up?ywu lat i wieków - z nielicznymi wyj?tkami - nie potrafi? uczy? si? na b??dach poprzedników... Smutne.

Nale?y podkre?li?, ?e Z. Biele? przedstawiaj?c posta? genera?a pisze o faktach bez ich ubarwiania i bez opowiadania si? po stronie swojego bohatera lub jego przeciwników. Ocen? sylwetki genera?a pozostawia czytelnikom i chwa?a mu za to.

Ksi??k? napisano ?ywym j?zykiem i w przyst?pny sposób. Zawiera ona liczne przypisy, ale niestety brak na ko?cu ca?o?ciowej bibliografii.

Podsumowuj?c - w mojej subiektywnej ocenie recenzowana ksi??ka jest warta swojej ceny i po?wi?cenia kilku godzin na jej przeczytanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze

Dodaj komentarz