.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Pospolite ruszenie Wargamera:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:14,
21 paĽdziernik 2018

Pospolite ruszenie Wargamera
Data: Czw 29 Sty, 2009
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja figurek Wargamera do XVII wieku

Pospolite ruszenie po kozackuOpis:
Wargaming Accessory - Pospolite ruszenie staj?ce po kozacku - chor?giew jazdy; Symbol: POL - 5; Producent: WARGAMER; Skala figurek: 15 mm; Rok wydania: 2008; Cena zestawu: 40 PLN

Recenzja:
W czwartej cz??ci cyklu artyku?ów dotycz?cych figurek firmy „Wargamer" opisz? swoje wra?enia z wnikliwych ogl?dzin paczki polskiego pospolitego ruszenia z okresu XVII wieku. O ile jest mi wiadomo, ?adna z firm na ?wiecie nie wyda?a dot?d polskiego pospolitego ruszenia. Bior?c pod uwag? - po pierwsze wyj?tkowo?? tej formacji w porównaniu z wojskowo?ci? europejsk? XVII w. oraz po drugie marginalny charakter formacji (a wi?c stosunkowo ma?e zainteresowanie ni? poza Polsk?) - raczej nie powinno to dziwi?. Zatem dobrze si? sta?o, ?e polska firma „Wargamer" zdecydowa?a si? wyda? - obok formacji regularnych z husari? na czele - tak?e zestaw „Pospolite ruszenie staj?ce po kozacku - chor?giew jazdy". Cho? przyznam na marginesie, ?e tak d?ugiej nazwy paczki figurek dot?d nie widzia?em;). Zestaw ten stanowi cenne uzupe?nienie dla osób kolekcjonuj?cych oddzia?y XVII-wiecznej armii polskiej, bo - zapewne wszyscy si? z tym zgodz? - bez pospolitego ruszenia obraz polskiej wojskowo?ci z tego okresu by?by niepe?ny. Po tak d?ugim wst?pie, który mam nadziej? nie zd??y? zniech?ci? do dalszego czytania szanownych Czytelników portalu Wargaming Zone przechodz? ju? do rzeczy.

Za 40 PLN otrzymujemy od „Wargamera" zestaw metalowych figurek w sk?ad którego wchodzi: 9 figurek je?d?ców (oficer, chor??y i 7 „panów braci"), 9 figur koni oraz jeden drzewiec do chor?gwi (z d?oni?). Figurki je?d?ców reprezentuj? a? 8 pozycji. Mo?na wyró?ni? dwie grupy po 4 figurki: kawalerzystów pozbawionych pancerza, u których nakrycie g?owy stanowi? tradycyjne szlacheckie futrzane czapy oraz grup? w kolczugach i misiurkach. Dodatkowo oficer nale?y do figur bez pancerza. Wszystkie figurki ró?ni? si? od siebie pozycjami oraz sposobem trzymania uzbrojenia. Wyj?tkiem jest nieopancerzony kawalerzysta z pistoletem uniesionym do góry, która to pozycja jest reprezentowana przez dwie identyczne figurki. Jednak?e prosta czynno?? polegaj?ca na lekkim odgi?ciu w przód lub ty? r?ki trzymaj?cej bro? powoduje, ?e uzyskujemy efekt ró?norodno?ci tak?e tych figurek. Je?li chodzi o uzbrojenie to jest do?? zró?nicowane: 3 je?d?ców ma w r?kach pistolety, 2 nadziaki, po jednym bandolet i szabl?, chor??y dzier?y drzewce chor?gwi, a dowódca ma jedynie bu?aw? za pasem. Oczywi?cie wszyscy posiadaj? u boków szable lub pochwy do nich.

Figury koni to faktycznie dwie pozycje w ruchu po odpowiednio 3 i 5 sztuk w ka?dej oraz jedna figurka w statycznej pozycji - zapewne dla dowódcy. Nale?y jednak zauwa?y?, ?e wyró?niaj?c kryterium rodzaju siod?a i czapraka mo?na dokona? podzia?u koni na pi?? grup. Ponadto w paczce s? elementy dodatkowe w postaci jednej chor?gwi, a tak?e 3 metalowe podstawki o wymiarach 4 x 3 cm.

Rze?ba figurek tradycyjnie u „Wargamera" jest dok?adna i odzwierciedla szereg elementów wyposa?enia tak je?d?ców jak i wierzchowców. Oprócz wy?ej opisanych elementów na kawalerzystach mo?emy bez problemu odró?ni? szczegó?y he?mów, czapek, kolczug, ?upanów, ochrony r?k, pendenty oraz inne elementy stroju lub wyposa?enia. Figurki koni s? proporcjonalne do wielko?ci je?d?ców i wida? na nich wiele szczegó?ów takich jak: siod?a, derki z naniesionymi wzorami, uprz?? oraz olstry wraz z dwoma lub jednym pistoletem. Jak zwykle nie ma prawie wcale nadlewek. Pilnik przyda si? tylko do obrobienia drzewca chor?gwi. Podsumowuj?c: ca?o?? zestawu dobrze oddaje brak jednolito?ci stroju i uzbrojenia nieregularnej formacji jak? by?o pospolite ruszenie. Na koniec dodam jeszcze, ?e istnieje mo?liwo?? zakupu recenzowanej paczki w zestawach zawieraj?cych wy??cznie figurki bez pancerzy oraz wy??cznie (minus oficer i chor??y oczywi?cie) w pancerzach.

Na marginesie chcia?bym wspomnie?, ?e firma „Essex" wyda?a w skali 15 mm XVII - wieczn? armi? moskiewsk? z formacjami jazdy bojarskiej, a wi?c de facto rosyjskim pospolitym ruszeniem, zapomnia?a niestety o polskim. A szkoda, bo nie mog? porówna? figur „Essexa" z unikalnym produktem „Wargamer`a".

 


Komentarze

Dodaj komentarz