.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Kampania napoleo?ska z lat 2005 i 2006, cz I:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 11:03,
16 listopad 2018

Kampania napoleo?ska z lat 2005 i 2006, cz I
Data: Sob 24 Sty, 2009
Autor: Hubert K?ak
W pierwszym artykule z serii przedstawiony zosta? scenariusz kampanii osadzonej w realiach 1813 roku. Kolejne b?d? po?wi?cone przebiegowi samej kampanii.

Wst?p

Kampania zosta?a osadzona w realiach 1813 roku. Si?y uczestnicz?ce w kampanii nie stanowi?y odzwierciedlenia realnych si? zaanga?owanych na tym samym obszarze, jednak obszar starcia odpowiada? terenowi, na którym faktycznie toczy?y si? walki - kampania rozgrywa?a si? nad Kwis? i Bobrem w okolicach Boles?awca i Lwówka ?l?skiego. W kampanii uczestniczy?o 14 graczy (cho? nie wszyscy równocze?nie), a prowadzi?o j? dwóch rozjemców (s?dziów). Kampania rozgrywana by?a zasadniczo via e-mail lub telefon (ewentualnie inne ?rodki), natomiast starcia rozgrywane zazwyczaj w Niepo?omicach w terminach wcze?niej uzgodnionych przez rozjemców i graczy.

Materia? topograficzny

Do prowadzenia rozgrywki zosta?y u?yte wspó?czesne mapy Pa?stwowego Przedsi?biorstwa Geodezyjno Kartograficznego w skali 1:100000, wydanie turystyczne. U?yto map M-33-31/32 (Boles?awiec), M-33-19/20 (?ary) i M-33-43/44 (Jelenia Góra). Teren rozgrywki obejmowa? wi?c obszar rozci?gaj?cy si? na linii wschód-zachód na 68 kilometrów (od Z?otoryi po Zgorzelec), na nieco ponad 100 kilometrów na linii pó?noc-po?udnie. Oczywi?cie w trakcie rozgrywki pomini?to te elementy, które nie mog?y istnie? w okresie historycznym, w którym odbywa?a si? rozgrywka. Rozmiary miejscowo?ci równie? zosta?y odpowiednio zredukowane.

Z uwagi na prawa autorskie nie jest oczywi?cie mo?liwe za??czenie do tej relacji kopii u?ywanych map. Przebieg rozgrywki mo?na jednak ?ledzi? pos?uguj?c si? dowoln? map? obszaru w podobnej skali. Dla podniesienia czytelno?ci nazwy miejscowo?ci b?d? te? w istotniejszych przypadkach opatrzone koordynatami kwadratów ze wspomnianych wy?ej map, zapisanymi w formacie: numer mapy, wspó?rz?dna pozioma, wspó?rz?dna pionowa - przyk?adowo dla Zgorzelca M-33-31/32, 02, 70 - odczytywane jako mapa nr. M-33-31/32 (Boles?awiec), kwadrat numer 02 poziomo, 70 pionowo.

Uwagi dotycz?ce opisu scenariusza.

Rozgrywki taktyczne w ramach kampanii toczone by?y z u?yciem przepisów Wojny Napoleo?skie (Napoleonic Warfare) wydanych przez Newbury Rules - oczywi?cie z drobnymi w?asnymi modyfikacjami ;) Klasyfikacj? oddzia?ów u?ywan? w tym systemie mo?na znale?? w http://wargaming.pl/index.php?mode=view_article&article=41.

Dzia?ania operacyjne by?y rozgrywane w oparciu o przepisy kampanijne Vienna Wargaming Association. Zapisy dotycz?ce "wspó?czynnika aktywno?ci" i "wspó?czynnika dobowej aktywno?ci" odnosz? si? do przepisów kampanijnych. W przypadku tego scenariusza wszystkie oddzia?y rozpoczyna?y kampani? maksymanie wypocz?te.

Sytuacja ogólna.

Sytuacja ogólna, tak jak by?a znana graczom, zosta?a scharakteryzowana w nast?puj?cy sposób.

Trwa kampania wiosenna 1813 roku. Po pocz?tkowych post?pach sprzymierzonych, nowo zorganizowana Wielka Armia zdo?a?a wyprze? ich wojska z Saksonii. Jednak?e nie dosz?o do decyduj?cego rozstrzygni?cia. Po chwilowej przerwie w dzia?aniach koniecznej dla odpoczynku, reorganizacji i uzupe?nienia zaopatrzenie obie strony szykuj? si? do nast?pnego starcia.

Sytuacja poszczególnych stron przedstawia?a si? nast?puj?co.

FRANCUZI

Sytuacja szczegó?owa:

Korpus od dwóch tygodni stoi roz?o?ony na kwaterach na pograniczu ?l?ska. Od strony nieprzyjaciela nic nie s?ycha?, nawet patrole kawaleryjskiej nie maj? z nim kontaktu, prawdopodobnie przeciwnik jest tak samo zm?czony.

Rozkazy:

Od: marsza?ek Berthier

W: Drezno

Nadano: 29 kwietnia, 1813, 5:00

Do: marsza?ek Macdonald

W: Zgorzelec

Odebrano: 1 maja, 8:00

Wasza Ekscelencjo,

W imieniu Jego Cesarskiej Mo?ci, mam zaszczyt poinformowa? Wasz? Ekscelencj?, ?e Jego Cesarska Mo?? zaplanowa? decyduj?ce uderzenie na si?y koalicji. Wst?pem do tego uderzenia b?dzie wkroczenie oddzia?ów Waszej Ekscelencji na ?l?sk i uchwycenie przepraw na rzece Bóbr. Poniewa? z doniesie? wywiadu wynika, ?e na obszarach Ksi?stwa Warszawskiego koncentruj? si? posi?ki dla wojsk koalicji szybko?? dzia?ania jest istotna. Równocze?nie Jego Cesarska Mo?? nie podj?? jeszcze decyzji, czy si?y g?ówne Wielkiej Armii wkrocz? na ?l?sk na odcinku Waszej Ekscelencji, w zwi?zku z tym, po uchwyceniu przepraw konieczne jest ich umocnienie silnymi przedmo?ciami. W zwi?zku z tym pod rozkazy Waszej Ekscelencji przechodz? 3 kompanie saperów, które powinny osi?gn?? Zgorzelec wieczorem 1 maja. Jego Cesarska Mo?? pozostawia ocenie Waszej Ekscelencji wybór konkretnego miejsca na przeprawy, tak d?ugo, jak d?ugo b?d? one praktyczne z wojskowego punktu widzenia. Równocze?nie, Jego Cesarska Mo?? ?yczy sobie, aby zabezpieczono co najmniej dwie przeprawy, w celu zapewnienie wi?kszej mo?liwo?ci manewru. Wszelkie si?y koalicji napotkane na zachód od rzeki Bóbr maj? zosta? zniszczone, kontynuowanie dzia?a? na wschód od rzeki Bóbr Jego Cesarska Mo?? pozostawia ocenie Waszej Ekscelencji.

Z wyrazami szacunku,

Marsza?ek Berthier

Kontakt z marsza?kiem Bethierem zajmuje 24 godziny, od chwili, gdy goniec opu?ci zachodni kraniec mapy, do chwili jego powrotu na zachodni kraniec mapy.

Si?y:

Korpus XI

Marsza?ek Macdonald (Zgorzelec, M-33-31/32, 02, 70)

Brygada: General de brigade Fressinet (Pie?sk, M-33-31/32, 04, 78)

Pu?kownik

5. Pu?k Huzarów (lekka kawaleria, 3 x 3 klasy D/C, karabinki)

4. Batalion 27. Pu?ku Lekkiego (lekka piechota, gorsze wyszkolenie,15 figurek klasy D, 3 figurki klasy C)

6. Batalion 20. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

4. Batalion 5. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

4. Batalion 11. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

4. Batalion 79. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

12. Bateria Piesza 7. Pu?ku (klasa B, 6 x 6f, 2 x haubica)

 

Brygada: General de brigade Lesenecal (Zgorzelec, M-33-31/32, 02, 70)

Pu?kownik

7. Pu?k Huzarów (lekka kawaleria, 3 x 3 klasy D/C, karabinki)

3. Batalion 6. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy C [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy B)

4. Batalion 6. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

7. Batalion 6. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

1. Batalion 112. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy C [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy B)

3. Batalion 112. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy C [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy B)

7. Bateria Piesza 7. Pu?ku (klasa B, 6 x 6f, 2 x haubica)

 

Brygada: General de brigade Simmer (Zawidów, M-33-31/32, 04, 56)

Pu?kownik

6. Pu?k Strzelców Konnych (lekka kawaleria, 3 x 3 klasy D/C, karabinki)

2. Batalion 112. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy C [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy B)

4. bis Batalion 79. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

4. Batalion 10. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

6. Batalion 10. Pu?ku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

2. Batalion 22. Pu?ku Lekkiego (lekka piechota, wyszkolenie gorsze, 15 figurek klasy C, 3 figurki klasy B)

4. Bateria Piesza 6. Pu?ku (klasa B, 6 x 6f, 2 x haubica)

 

Brygada Bawarska: Generalmajor Ksi??e Beckers (Frydlant, M-33-43/44, 06, 44)

4. Lekki Batalion Bawarski (lekka piechota, 15 klasy C [w tym 3 uzbrojone w sztucery], 3 klasy B)

Batalion 1. Pu?ku „Konig" (15 klasy C [w tym 3 lekkiej uzbrojonej w sztucery], 3 klasy B)

Batalion 11.Pu?ku (15 klasy C [w tym 3 lekkiej uzbrojonej w sztucery], 3 klasy B)

Batalion 4. Pu?ku „Sachsen-Hildburgshausen" (15 klasy D [w tym 3 lekkiej uzbrojonej w sztucery], 3 klasy C)

Batalion 5. Pu?ku „von Preysing" (15 klasy D [w tym 3 lekkiej uzbrojonej w sztucery], 3 klasy C)

Bateria Bawarska (klasa B, 4 x 6f, 2 x haubica)

Pu?k Lekkokonnych Bawarskich (lekka kawaleria, karabinki, 3 x 4 klasa C)

Brygada Kawalerii (Luba?, M-33-31/32, 20, 66)

General de brigade Montbrun

19. Pu?k Dragonów (ci??ka kawaleria, 12 klasy D/C, muszkiety drago?skie)

30. Pu?k Dragonów (ci??ka kawaleria, 12 klasy D/C, muszkiety drago?skie)

9. Pu?k Huzarów (lekka kawaleria, 4 x 3 klasy D/C, karabinki)

 

Oddzia?y korpu?ne (Zgorzelec, M-33-31/32, 02, 70)

Bateria Ci??ka (klasa B, 6 x 12f, 2 x haubica)

2 x Kolumna amunicyjna (?adunek okre?la gracz)

Kompania saperów (3 klasy C, muszkiety drago?skie)

Kolumny transportowe nr. 1,2,3,4,5,6

 

Amunicja do dzia?:

Kartacz Kula/Granat

12pdr 10 26

6pdr 10 23

haubica 3 35

 

Ka?da figurka uzbrojona w bro? paln? posiada 12 kolejek amunicji.

Wszystkie jednostki maj? wspó?czynnik aktywno?ci wynosz?cy 100.

Wspó?czynnik dobowej aktywno?ci wynosi 100.

Klas? mieszan? odczytuj si? jako wyszkolenie/morale.

 

PRUSACY

Sytuacja szczegó?owa:

Oddzia?y od dwóch tygodni stoj? roz?o?one na kwaterach na ?l?sku. Od strony nieprzyjaciela nic nie s?ycha?, nawet patrole kawaleryjskiej nie maj? z nim kontaktu, prawdopodobnie przeciwnik jest tak samo zm?czony.

Podobno gdzie? na po?udnie zajmuj? pozycj? jakie? oddzia?y rosyjskie, ale na razie nie nawi?zano z nimi kontaktu.

 

Rozkazy:

Od: genera? Blucher

W: Wroc?aw

Nadano: 29 kwietnia, 1813, 5:00

Do: genera? Bulow

W: Z?otoryja

Odebrano: 1 maja, 8:00

 

Panie Generale,

Zgodnie z mi?dzysojuszniczym porozumieniem przyst?pujemy do ofensywy, której celem jest Saksonia. Wst?pem do tej ofensywy jest zepchni?cie przeciwnika za Nys?. W zwi?zku z tym, we wspó?dzia?aniu z 12. Korpusem Rosyjskim Generalmajora Laptieva uchwyci Pan i zabezpieczy przeprawy na rzekach Bóbr i Kwisa, a nast?pnie wypchnie przeciwnika za Nys?. Poniewa? z informacji wywiadu wynika, ?e znacz?ce uzupe?nienia francuskie maszeruj? przez obszary Nadrenii szybko?? dzia?ania jest istotna. Wszystkie napotkane na wschód od Nysy oddzia?y wroga powinny zosta? zniszczone. Zgodnie z ostatnimi informacjami stanowisko dowodzenia 12. Korpusu mie?ci si? w ?wierzawie.

Z wyrazami szacunku,

genera? Blucher

 

Magazyny (o dostatecznej pojemno?ci) znajduj? si? w Z?otoryi. Kontakt z genera?em Blucherem zajmuje 24 godziny, od chwili, gdy goniec opu?ci wschodni kraniec mapy, do chwili jego powrotu na wschodni kraniec mapy.

Si?y:

3. Korpus Pruski

Generallieutnant: Bulow (Brochocin, M-33-31/32, 64, 76)

 

3. Brygada (Chojnów, M-33-31/32, 64, 82)

Generallmajor Prinz Ludvig von Hessen-Homberg

 

Ko?obrzeski Pu?k Piechoty

pu?kownik,

Batalion Fizylierów (lekka piechota, wyszkolenie gorsze, 20, klasa C)

1. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C)

2. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C)

14. Rezerwowy Pu?k Piechoty

pu?kownik,

1. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C/D)

2. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C/D)

3. Pomorski Pu?k Landwehry

pu?kownik,

1. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

2. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

2 x Kompania Strzelców Ochotników (piechota lekka, wyszkolenie gorsze, 5, klasa D/B, sztucery)

Bateria Piesza nr 10 (6 x 6, 2 x haubica, klasa B)

 

Przydzielone do 3. Brygady

Pu?k Huzarów ?l?skich (lekka kawaleria, bez broni palnej, klasa C, 4 szw. x 3)

 

4. Brygada (Z?otoryja, M-33-31/32, 64, 66)

Generallmajor von Thumen

 

3. Wschodniopruski Pu?k Piechoty

pu?kownik,

Batalion Fizylierów (lekka piechota, wyszkolenie gorsze, 20, klasa C)

1. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C)

2. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C)

2. ?l?ski Pu?k Landwehry

pu?kownik,

1. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

2. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

3. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

Bateria Piesza nr 5 (6 x 6, 2 x haubica, klasa B)

 

Przydzielone do 4. Brygady

Pu?k Huzarów Brandenburskich (lekka kawaleria, bez broni palnej, klasa C, 3 szw. x 3)

 

Brygada Kawalerii (Zagrodno, M-33-31/32, 60, 72)

Oberst von Treskov

 

Pu?k Huzarów Gwardii (lekka kawaleria, karabinki, klasa B, 4 szw. x 3)

Pu?k Dragonów Wschodniopruskich (dotycz? ich specjalne przepisy dla dragonów pruskich, bez broni palnej, klasa C, 4 szw. x 3) - obowi?zuj? ich przepisy specjalne dotycz?ce dragonów pruskich.

Pu?k Kirasjerów Wschodniopruskich (ci??ka kawaleria, bez broni palnej, bez kirysów, klasa C, 4 szw. x 3)

 

Pod bezpo?rednim dowództwem dowódcy Korpusu (Z?otoryja, M-33-31/32, 64, 66)

Bateria Piesza 12 funtowa nr 2 (6 x 12, 2 x haubica, klasa B)

Kompania Saperów (3, klasa C, muszkiety drago?skie)

Kolumna amunicyjna #1

Kolumna amunicyjna #2

Kolumny transportowe od nr 1,2,3,4

 

Wszystkie jednostki maj? wspó?czynnik aktywno?ci wynosz?cy 100.

Wspó?czynnik dobowej aktywno?ci wynosi 100.

Klas? mieszan? odczytuj si? jako wyszkolenie/morale.

 

Zapas amunicji do dzia?:

Kartacz Kula/Granat

12pdr 6 14

6pdr 8 20

haubica 4 13

 

ROSJANIE

Sytuacja szczegó?owa:

Oddzia?y, po wcze?niejszym odpoczynku na terenach Ma?opolski osi?gn??y wczoraj rejon zakwaterowania. Od strony nieprzyjaciela nic nie s?ycha?, nawet patrole kawaleryjskiej nie maj? z nim kontaktu.

Podobno gdzie? na pó?nocy zajmuj? pozycj? jakie? oddzia?y pruskie, ale na razie nie nawi?zano z nimi kontaktu.

Sytuacja zaopatrzeniowa robi si? niepokoj?ca, ze wzgl?du na ca?kowity brak magazynów, kolumny zaopatrzenia pozosta?o tyle co w kolumnach. Zakupy u ludno?ci nie wchodz? w gr?, kraj zosta? ogo?ocony przez wcze?niejsze przemarsze wojsk, a poza tym jest przednówek...

 

Rozkazy:

Od: genera? Blucher

W: Wroc?aw

Nadano: 29 kwietnia, 1813, 5:00

Do: genera? ?aptiev

W: ?wierzawa

Odebrano: 1 maja, 9:30

 

Panie Generale,

Zgodnie z mi?dzysojuszniczym porozumieniem przyst?pujemy do ofensywy, której celem jest Saksonia. Wst?pem do tej ofensywy jest zepchni?cie przeciwnika za Nys?. W zwi?zku z tym, we wspó?dzia?aniu z 3. Korpusem Pruskim Generallieutnant Bulowa uchwyci Pan i zabezpieczy przeprawy na rzekach Bóbr i Kwisa, a nast?pnie wypchnie przeciwnika za Nys?. Poniewa? z informacji wywiadu wynika, ?e znacz?ce uzupe?nienia francuskie maszeruj? przez obszary Nadrenii szybko?? dzia?ania jest istotna. Wszystkie napotkane na wschód od Nysy oddzia?y wroga powinny zosta? zniszczone. Zgodnie z ostatnimi informacjami stanowisko dowodzenia 3. Korpusu mie?ci si? w Brochocinie.

Z wyrazami szacunku,

genera? Blucher

 

Kontakt z genera?em Blucherem zajmuje 24 godziny, od chwili, gdy goniec opu?ci wschodni kraniec mapy, do chwili jego powrotu na wschodni kraniec mapy.

Dodatkowo dowódca Rosjan posiada? informacj?, ?e magazyny (o dostatecznej pojemno?ci) znajduj? si? (podobno) w Z?otoryi.

Si?y:

12. Korpus

Dowódcy Korpusu:

Generamajor Laptiev (?wierzawa, M-33-31/32, 62, 54)

 

21. Dywizja (?wierzawa, M-33-31/32, 62, 54)

Pod bezpo?rednim dowództwem dowódcy korpusu

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Newskiego Pu?ku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Podolskiego Pu?ku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Pietrowskiego Pu?ku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Litewskiego Pu?ku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Bateria Piesza #26 (8 x 6f, 4 x haubica, klasa C/B)

 

14. Dywizja (Jelenia Góra, M-33-43/44, 52, 42)

Generalmajor Harpe

Zbiorczy Batalion 26. Pu?ku Jegrów (lekka piechota, 18 klasa C [w tym 3 uzbrojonych w sztucery], 2 klasy B, wyszkolenie gorsze)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Sewierskiego Pu?ku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Tulskiego Pu?ku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

2. Kohorta Moskiewskiego Opo?czenia (20 klasa D, muszkiety drago?skie)

3. Kohorta Moskiewskiego Opo?czenia (20 klasa D, piki)

Bateria Pozycyjna #27 (8 x 12f, 4 x haubica, klasa C/B)

Do?ski Pu?k Kozaków (kawaleria nieregularna, 6 klasy E, karabinki, wra?liwi na ostrza? artylerii, przyzwyczajeni do walki w rozproszeniu)

Bu?a?ski Pu?k Kozaków (kawaleria nieregularna, 6 klasy E, karabinki, wra?liwi na ostrza? artylerii, przyzwyczajeni do walki w rozproszeniu)

 

Oddzia?y korpu?ne (?wierzawa, M-33-31/32, 62, 54)

8. Kompania Saperów (3 klasa D, muszkiety drago?skie)

Kolumny transportowe od nr 1,2,3 (wszystkie z ?adunkiem, ka?da po 200 punktów).

Kolumna amunicyjna

Nowogrodzki Pu?k Kirasjerów (ci??ka kawaleria, 4 x 4 klasy C, kirysy)

Huzarzy Jelisawietgradzcy (lekka kawaleria, 4 szw. po 3 klasy C, bez broni palnej)

 

Zapas amunicji do dzia? wynosi:

Kartacz Kula/Granat

6pdr 5 24

12pdr 5 24

haubica 3 17

 

Ka?da figurka uzbrojona w bro? paln? posiada 12 kolejek amunicji.

Wszystkie jednostki maj? wspó?czynnik aktywno?ci wynosz?cy 100.

Wspó?czynnik dobowej aktywno?ci wynosi 100.

Klas? mieszan? odczytuj si? jako wyszkolenie/morale.

OGÓLNE

Dodatkowo gracze mieli do dyspozycji nast?puj?ce opcje:

Dowództwo jednostki musi znajdowa? si? w miejscowo?ci podanej w zestawieniu si?.

Oddzia?y piechoty i artylerii pieszej musz? znajdowa? si? w odleg?o?ci do 2 km od tej miejscowo?ci.

Oddzia?y kawalerii i artylerii konnej musz? znajdowa? si? w odleg?o?ci do 5 km od tej miejscowo?ci.

Gracze, którym podlegaj? kolumny amunicyjne, okre?laj? ich ?adowno??.

Aktywno?? graczy rozpoczyna?a si? o godzinie 4:00 1 maja 1813.

Dla potrzeb kampanii ustalono te? pewne regu?y proceduralne. Ka?dy z graczy mia? 72 godziny na reakcj? na otrzyman? informacj?. W przypadku braku reakcji w ustalonym czasie opó?nienie reakcji powodowa?o opó?nienie reakcji w czasie gry. Informacja ta mo?e by? pomocna w zrozumieniu pewnych zjawisk wyst?puj?cych w trakcie kampanii.

W kampanii istnia? te? element logistyczny. Strony dysponowa?y magazynami (wymienionymi wcze?niej w scenariuszu), oraz sko?czon? liczb? kolumn transportowych, z których ka?da mia?a okre?lone zdolno?ci transportowe. Pocz?tkowo oddzia?y mia?y „w plecakach" zaopatrzenie na 5 dni i mog?y si? zaopatrywa? z magazynów, ale tylko w ograniczonej odleg?o?ci od tych?e. Po oddaleniu si? na wi?kszy dystans konieczne by?o u?ycie kolumn zaopatrzeniowych. Mechanizm by? do?? abstrakcyjny, ogranicza? jednak nieco zupe?nie swobodne w?drówki bez zwracania uwagi na w?asne linie komunikacyjne.

Dla potrzeb rozgrywki przyj?to tak?e, ?e wschód s?o?ca jest o 5:30, zachód o 20:30, bez negatywnych konsekwencji mo?na biwakowa? na ?wie?ym powietrzu, a w poprzednim tygodniu nie pada?o i ziemia jest w miar? sucha.

UWAGI

Jak ?atwo zauwa?y?, aktywno?? graczy rozpoczyna?a si? znacznie wcze?niej ni? przypada?y godziny odebrania rozkazów pocz?tkowych. Tote? w chwili wydawania swoich rozkazów gracze nie znali podanych wcze?niej rozkazów pocz?tkowych, znali za? ca?? reszt? opisanego powy?ej scenariusza. Podane w powy?szych rozkazach godziny odbioru rozkazu dotycz? sytuacji, w której dowództwo pozostanie w swojej pocz?tkowej lokalizacji. Je?eli zacznie si? przemieszcza? mo?e uledz zmianie.

W efekcie wi?c, w chwili wydawania pocz?tkowych rozkazów gracze wiedzieli, ?e ich oddzia?y od pewnego czasu oddaj? si? nieróbtwu (mo?e z wyj?tkiem Rosjan, którzy mieli za sob? jaki? marsz), a przeciwnik im si? nie naprzykrza?. Ocenie i inicjatywie graczy poostawiono wi?c, czy chc? na w?asn? odpowiedzialno?? zmieni? dyslokacj? wojsk.

Równie ?atwo mo?na zauwa?y?, ?e koalicja zaczyna w sytuacji podzielonych si? i podzielonego dowództwa. Francuzi nie maj? tego problemu. Dodatkowo oddzia?y koalicji s? rozmieszczone na nieco wi?kszym terenie.

Kolejn? rzecz?, któr? daje si? zauwa?y? jest znaczna przewaga materia?owa koalicji, przy praktycznie symetrycznych rozkazach. T? przewag? równowa?y?y wymienione wy?ej czynniki, wi?ksza szybko?? marszu Francuzów w skali operacyjnej oraz asymetyczne warunki zwyci?stwa. Stabilizacja frontu na linii Bobru oznacza?a zwyci?stwo Fancuzów. Koalicji do zwyci?stwa niezb?dne by?o praktycznie zniszczenie przeciwnika, lub „wyrzucenie" go poza obszar rozgrywki.

Tak wi?c ka?da ze stron ma swój zestaw wyzwa?. Koalicja musi ustanowi? jak?? struktur? dowodzenia - przy czym obaj dowodcy korpusów najpierw musz? si? odnale??. Francuzi musz? dostrzec, ?e ich rozkazy s? w konkretnej syuacji niewykonalne - lub dzia?a? tak b?yskotliwie, by niezale?nie od proporcji si? jednak sta?y si? wykonalne. Pocz?tkowo obie strony zawieszone s? w niepewno?ci, jakie w?a?ciwie s? ich zadania.

O tym, co wysz?o z tej mieszanki, w nast?pnej cz??ci serii.

 


Komentarze

Śr 20 Lut, 2013 Pawe? Puzio napisał:
Nie ma co czeka? na kolejne cz??ci relacji ?


Dodaj komentarz