.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Wojna Yom Kippur:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 10:56,
16 listopad 2018

Wojna Yom Kippur
Data: Sob 20 Gru, 2008
Autor: Pawe? Zatryb
Krtka recenzja nowo?ci wydawnictwa AJ-Press

Wojna Yom KippurOpis:
Tytu?: Wojna Yom Kippur 1973; Autor: ?ukasz Mamert NADOLSKI; Wydawca: Wydawnictwo AJ-Press; Seria: Para Bellum; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda; Format: 24 x 17; J?zyk: polski; ISBN 978-83-7237-197-3; Ilo?? stron: 430; Ilo?? map: 30; Ilo?? zdj??: 40.

Recenzja:
Recenzowana pozycja jest pi?t? ksi??k? w serii, a drug? dotycz?c? tematyki konfliktów arabsko - izraelskich (wcze?niejsza pozycja Aj-Press: Suez 1956, K. Kubiak) Autor wprowadza czytelnika w temat, krótko przedstawiaj?c dotychczasowe relacje pomi?dzy Izraelem, a pa?stwami arabskimi koncentruj?c si? na bezpo?rednich przyczynach wybuchu wojny. Nast?pnie do?? szczegó?owo omawia struktury, sprz?t i materia? ludzki armii l?dowych, si? powietrznych i morskich stron konfliktu. Przy opisach sprz?tu ogranicza si? do podawania ilo?ci, typów i podstawowych parametrów poszczególnych rodzajów uzbrojenia nie m?cz?c czytelnika szczegó?owymi opisami technicznymi. Oprócz tego krótko charakteryzuje przywódców politycznych i dowódców wojskowych zantagonizowanych pa?stw, co jest o tyle istotne, ?e jak zobaczymy w trakcie lektury, cechy osobiste niektórych z kluczowych postaci b?d? mia?y olbrzymi wp?yw na ko?cowy wynik konfliktu.

Po wst?pie autor opisuje przebieg wojny. Szczegó?ów zdradza? nie b?d? - Czytelnik sam si? z nimi zapozna. Dla wi?kszej przejrzysto?ci ksi??ki ?ukasz Nadolski dokona? podzia?u opisu walk na 4 cz??ci: front egipski, front syryjski, walki powietrzne i walki na morzu. Szczególnie interesuj?cy jest rozdzia? dotycz?cy walk lotniczych, w którym - dzie? po dniu - autor opisuje poszczególne starcia dokonuj?c od razu weryfikacji w oparciu o dost?pne raporty liczby zg?aszanych zestrzele? oraz opisuj?c szczegó?owo walki wyró?niaj?cych si? lotników. W ostatniej cz??ci pracy podano straty stron oraz bezpo?rednie i po?rednie nast?pstwa wojny dla regionu, polityki USA i ZSRR oraz wp?yw do?wiadcze? „Wojny Yom Kippur" na rozwój uzbrojenia i taktyki. Ksi??ka zawiera tak?e liczne ciekawostki, np. opisuje udzia? radzieckich pilotów w walkach z Izraelczykami w trakcie tzw. „wojny na wyczerpanie". Jak wynika to z ksi??ki, troch? to „czerwonym soko?om" nie wychodzi?o...

Ksi??k? napisano w oparciu o 63 pozycje, g?ównie polsko i angloj?zyczne (du?a cz??? tych drugich to t?umaczenia ksi??ek izraelskich dowódców i historyków). Szkoda, aczkolwiek jest to zrozumia?e, ?e w bibliografii nie ma ?adnych ksi??ek autorów arabskich.

Podsumowuj?c - w mojej subiektywnej ocenie recenzowana ksi??ka jest warta po?wi?cenia kilku godzin na jej przeczytanie.

 


Komentarze

Dodaj komentarz