.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Le Feu Sacre:.
Wargaming Zone     
Pi±tek godzina 06:58,
19 paĽdziernik 2018

Le Feu Sacre
Data: Wt 02 Gru, 2008
Autor: Rafa? Kondratowicz
Opis systemu bitewnego z okresu napoleo?skiego

Le feu Sacre czyli "?wi?ty Ogie?", przepisy do bitew z okresu napoleo?skiego na poziomie korpusu, edycja 2.

ablAUTORZY: Darren Green, AKA the Rug Doctor.

OPUBLIKOWANE przez: TooFatLardies. http://www.toofatlardies.co.uk/

DATA PUBLIKACJI: 2005

STRONA INTERNETOWA/ FORUM WSPIERAJ?CE:

Grupa Yahoo Lfslist http://games.groups.yahoo.com/group/lfslist/, gdzie mo?ecie zapyta? innych graczy i autora na temat przepisów, znajdziecie tam równie? scenariusze bitew oraz wyja?nienia (uszczegó?owienia), jakie zamieszczono dla pocz?tkuj?cych graczy.

Strona internetowa (w j?zyku angielskim): http://www.lefeusacre.co.uk/ zawiera odpowiedzi na pytania, darmowe scenariusze i raporty z bitew. Przepisy LFS mo?ecie równie? zamówi? przez t? stron? jak i ksi??k? ze scenariuszami.

CENA: 12.00 GBP za wydrukowany egzemplarz plus poczta i pakowanie. W wersji PDF za przepisy czy scenariusze zap?acicie tylko 6 GBP, a plik prze?l? Ci poczt? elektroniczn? za darmo jeszcze tego samego dnia.

RECENZJA: Vincent Tsao.

PRZEPISY OBEJMUJ?: wojny Napoleo?skie 1808-1815.

PRZEPISY: w j?zyku angielskim, zawieraj? 64 strony napisane w przyst?pny i prosty sposób, z licznymi przyk?adami. Ponadto, na ko?cu zawarte s? listy armii dla poszczególnych narodowo?ci w podziale na poszczególne kampanie.

Austerlitz

ZAKRES: Ka?da ze stron dowodzi oddzia?ami na szczeblu korpusu (dywizje/ brygady). Pojedyncze oddzia?y reprezentuj? bataliony piechoty, regimenty kawalerii czy baterie artylerii wchodz?ce w sk?ad dywizji lub niezale?nych brygad.

ROZMIAR ARMII: 200-300 piechoty, 30-100 kawalerii, 4-10 dzia? i 3-6 genera?ów, w skali 15mm lub 25mm. Mniejsze skale (6 lub 10 mm) mog? by? równie? stosowane ale po odpowiednim dopasowaniu do podstawek. Gracze w tych skalach u?ywaj? wi?kszej ilo?ci figurek ustawionych na podstawkach.

SK?AD ODDZIA?U: Bataliony sk?adaj? si? przewa?nie z 12 figurek piechoty (austriackie np. z 18 figur), 8 dla regimentu kawalerii i 1 dzia?a i obs?ugi na bateri? artylerii w proporcji 1 figura artylerzysty na ka?de dzia?o.

Bataliony piechoty i regimenty kawalerii sk?adaj? si? z kilku podstawek. Przepisy podaj? jaka szeroko?? podstawki przypada na ka?d? figur? czy dzia?o. Powi?kszenie szeroko?ci podstawek dla figur wi?kszych ni? 15 mm (np. 18 mm) jest dozwolone ale w takim przypadku wszystkie szeroko?ci musz? by? proporcjonalnie powi?kszone. Bateria artylerii jest umieszczona na pojedynczej podstawce.

SCALE GRY:

  • Skala Terenu (1" = 50 yardów/ metrów)

  • Skala Czasu (1 tura = 15 minut)

  • Skala Figur/ Przelicznik (1 figura = 40-50, kiedy u?ywasz skali figur 15-25mm)

  • Rekomendowana skala figur (15mm lub 25mm)

  • Rozmiar Sto?u: nie jest okre?lona ale autor sugeruje rozgrywanie gry na stole 120 na 180 cm.

  • Czas gry: oko?o 2 - 4 godzin czasu rzeczywistego

 

ROZMIAR PODSTAWEK:

Nie ma jednego rozmiaru podstawek. W skali 15 mm piechota w 3 szeregach ustawiona jest na podstawce licz?c 8 mm na figur?. Piechota ustawiona w 2 szeregach na podstawce zak?ada 11 mm na figur?, 2 kawalerzystów na 25 mm (czyli 1 figura na 12,5 mm) i 6 mm na dzia?o w baterii (czyli bateria 6 dzia?owa ma podstawk? szeroko?ci 36 mm a 8 dzia?owa 48 mm). Dla figur 18 mm (np. Eureka Miniatures) nale?y powi?kszy? proporcjonalnie wszystkie szeroko?ci podstawek o 25 %. G??boko?? podstawek nie jest okre?lona i zdaniem autora nie wp?ywa na gr?. Sugerowana g??boko?? dla piechoty to 15 mm, 30 mm dla kawalerii.

Ja dla swoich figur (z Eureka Miniatures) przyj??em: Piechota w 3 szeregach ustawiona jest na podstawce licz?c 10 mm na figur?. Piechota ustawiona w 2 szeregach na podstawce zak?ada 14 mm na figur?, 2 kawalerzystów na 30 mm (czyli 1 figura na 15 mm) i 7,5 mm na dzia?o w baterii (czyli bateria 6 dzia?owa ma podstawk? szeroko?ci 45 mm a 8 dzia?owa 60 mm). G??boko?? podstawek dla piechoty to 20 mm a dla kawalerii 40 mm.

SEKWENCJE W TURZE:

Gra rozgrywana jest w nast?puj?cy sposób: z talii kart dowódców wyjmowana jest pojedyncza karta okre?laj?ca genera?a dywizji (dla Prusaków w okresie 1813-15 genera? brygady), który b?dzie wykonywa? okre?lone czynno?ci opisane poni?ej.

Genera? dywizji mo?e spróbowa? rozpozna? niewidoczne wrogie oddzia?y lub stwierdzi?, ?e to tylko pikiety wrogich harcowników.

Nast?pnie Genera? dywizji rzuca kostk? K 2-5 (?rednia) na okre?lenie ile punktów inicjatywy (PIP) jest dost?pnych - odzwierciedla to zdolno?ci dowodzenia podleg?ymi brygadami czy oddzia?ami. Lepszy dowódca ma wi?ksz? ilo?? punktów dowodzenia.

Artyleria dywizyjna (je?eli jest wystawiona) mo?e ostrzela? widocznego przeciwnika. Je?eli cel zostanie trafiony to przechodzi test reakcji na ostrza?.

Genera? dywizji u?ywa swoich punktów inicjatywy (PIP) w celu poruszenia podleg?ych oddzia?ów lub zebrania ich z ucieczki. Uciekaj?ce i wykonuj?ce po?cig oddzia?y równie? wykonuj? ruch.

Nast?pnie rozgrywana jest walka w zwarciu - nie ma zasi?gu strza?u muszkietowego. Je?eli z wyniku walki wyjdzie taki wynik to sprawdza si? w tabeli jakie straty obie strony zada?y. Po walce przeprowadza si? test reakcji na walk?.

Je?eli karta g?ównodowodz?cego jest wyci?gni?ta, to mo?e on u?y? swoich punktów inicjatywy aby zmieni? rozkazy dla podleg?ych dywizji.

Nast?pna karta genera?a dywizji jest wyci?gana. Kiedy wszystkie karty zostan? wyci?gni?te to tura jest zako?czona. Przed nast?pn? tur? wszystkie karty tasuje si? i ponownie ci?gnie jedn?. Daje to mo?liwo?? zmiany kolejno?ci wykonywania ruchów przez poszczególnych genera?ów dywizji.

MECHANIZM GRY:

le feu sacreMechanizm gry oparty jest o tali? kart tak jak w innych przepisach TFL. Ka?dy genera? dywizji i g?ównodowodz?cy maj? swoj? kart?. Dodatkowo w talii znajduje si? karta Ruchu taktycznego pozwalaj?ca na dodatkowy ruch nierozpoznanych wojsk. Karta dowódcy oznaczonego jako "Utalentowany/ ?mia?y" pozwala na wykonanie ruchu wcze?niej, zamiast czeka? na swoj? kart?. Dywizja mo?e by? tylko raz aktywowana w turze, co czasami mo?e mie? kluczowe znaczenie. Wyci?gni?cie karty dowódcy oznaczonego jako "S?aby/ Ostro?ny" wp?ywa na nast?pnego tak samo oznaczonego dowódc? (wchodz?cego w sk?ad tej samej strony lub przeciwnej), którego karta zostanie wyci?gni?ta. S?aby dowódca traci swoj? tur?, je?eli ostro?ny dowódca nie poruszy si? naprzód. G?ównodowodz?cy mo?e przekaza? swoj? tur? znajduj?cemu si? najbli?ej podleg?emu dowódcy. Je?eli g?ównodowodz?cy jest okre?lony jako "S?aby", to mo?e straci? t? tur?.

Ka?dy dowódca jest okre?lony jako: Utalentowany, Zdolny, Solidny (przeci?tny) lub S?aby. Ponadto mo?e by? równie? by? okre?lony jako ?mia?y czy ostro?ny, dla przyk?adu Marsza?ek Ney w pó?niejszym okresie swojej kariery jest uwa?any za s?aby/ ?mia?y. Dowódca okre?lony jako ?mia?y mo?e by? wcze?niej aktywowany kiedy karta "Utalentowany/ ?mia?y" zostanie wyci?gni?ta lub poczeka? do czasu kiedy jego w?asna karta zostanie wylosowana. Dowódcy po aktywowaniu rzucaj? K 2-5 w celu okre?lenia ilo?ci punktów inicjatywy jakie maj? do wykorzystania w tej turze. Nie wykorzystane punkty inicjatywy w danej turze nie przechodz? na kolejn? tur?. S?aby dowódca odejmuje od rzutu 1, zdolny dodaje do rzutu 1, a utalentowany dodaje 2.

Dywizje dzia?aj? na podstawie nast?puj?cych rozkazów: Atak, Manewr lub Utrzyma?. Wa?ne jest aby w czasie bitwy zmienia? rozkazy i nie zawsze jest to ?atwe dla g?ównodowodz?cego.

Ostrza? artyleryjski wykonywany jest poprzez rzut 2K6 i sprawdzenie wg listy modyfikatorów, a nast?pnie porównanie z tabel? ostrza?u. Je?eli cel zostanie trafiony to przechodzi test morale (1K6). Mo?e by? wstrz??ni?ty i cofn?? si? do ty?u. Je?eli jest aktualnie wstrz??ni?ty to wykonuje ucieczk?. Figury i podstawki w czasie bitwy nie s? zdejmowane. Straty zaznaczane s? dla ka?dego oddzia?u, poprzez umieszczenie obok znacznika okre?laj?cego aktualn? liczb? strat (np. poprzez umieszczenie ma?ej kostki K6). Mo?na równie? prowadzi? na papierze dodatkow? statystyk? strat dla oddzia?ów.

Wszystkie wyniki walki w zwarciu s? rozstrzygane poprzez porównanie wspó?czynnika atakuj?cego do obro?cy. Ka?dy Oddzia? posiada wspó?czynnik walki, który oparty jest na typie oddzia?u, jego szyku i rodzaju przeciwnika (piechota/ kawaleria/ artyleria). Piechota w linii przeciwko innej piechocie posiada wspó?czynnik 4, a piechota w czworoboku ma wspó?czynnik 6 przeciwko ci??kiej kawalerii posiadaj?cej wspó?czynnik 6. Piechota w linii ma wspó?czynnik 2 przeciwko ci??kiej kawalerii posiadaj?cej wspó?czynnik 6. Lista wspó?czynników do walki nie jest d?uga i zawiera mi?dzy innymi rozró?nienie strat od 10% do 25 % lub wi?cej, rodzaj terenu itp. Strona z wy?szym wspó?czynnikiem rzuca 2K6. Je?eli oba wspó?czynniki s? równe, wtedy przyj?te jest, ?e atakuj?cy ma wy?szy. Wynik walki jest sprawdzany w jednej z trzech tabel, piechota przeciw piechocie, kawaleria przeciw piechocie i kawaleria przeciw kawalerii. Tabele zosta?y stworzone na podstawie przepisów Reissewitz Kriegspiel. Przegrywaj?cy oddzia? wycofuje si? w ty? i jest wstrz??ni?ty, tylko wstrz??ni?ty lub ucieka. Wynik walki piechoty przeciw piechocie mo?e by? okre?lony jako walka ogniowa, powoduj?ca po dwie straty dla ka?dej strony i dodatkowy rzut w celu okre?lenia która strona otrzyma dodatkowe straty. W takim starciu nawet wygrywaj?cy mo?e ponie?? straty. Rodzaj i wynik walki (walka wr?cz czy walka ogniowa na bliskim zasi?gu) okre?lony jest za pomoc? rzutu kostk?. W tym okresie walka ogniowa mia?a cz?sto miejsce. Walka kawaleria przeciw kawalerii by?a cz?sto bardzo krwawa i nie zawsze rozstrzygni?ta, chyba ?e "?wie?a" kawaleria z?apa?a kawaleri? przeciwnika w momencie kiedy ich konie by?y zm?czone.

Tylko po otrzymaniu strat od ostrza?u artyleryjskiego oddzia? przechodzi test morale. Inne efekty morale zosta?y zawarte w tabelach reakcji na walk?. Wszystkie oddzia?y s? pogrupowane ze wzgl?du na poziom morale od A (gwardia) do E (milicja). Oddzia? klasy A zbieraj? si? samoistnie a klasy
E potrzebuje dwóch punktów inicjatywy PIP aby si? zebra?, oddzia?y innych klas potrzebuj? tylko jednego punktu PIP.

Oddzia? z wy?szym morale ma wi?ksz? szans? pobi? przeciwnika z mniejszym poziomem morale. Tabele walki zosta?y tak przygotowane aby zawiera?y szeroki wybór wyników z zachowaniem prostej procedury. Szar?uj?cy oddzia? mo?e odmówi? szar?y i by? wstrz??ni?ty a oddzia? b?d?cy celem ataku mo?e zosta? przyci?ni?ty przed kontaktem z szar?uj?cym, co uniemo?liwi mu podj?cie reakcji na szar??.

W grze najwa?niejsze s? wyczucie czasu i dobra organizacja dowodzenia. Je?eli masz du?o wstrz??ni?tych oddzia?ów, to musisz liczy? na szcz??cie, ?e twoja dywizja b?dzie wcze?niej aktywowana i zd??ysz je zebra? zanim zaatakuje je przeciwnik. Wstrz??ni?te oddzia?y maj? podzielony przez dwa wspó?czynnik walki (zaokr?glany w dó?), je?eli wstrz??ni?ty oddzia? ponownie zostanie wstrz??ni?ty to b?dzie ucieka?.

Harcownicy w systemie walki s? w wi?kszo?ci potraktowani abstrakcyjnie. Wspó?czynnik okre?laj?cy w oddziale piechoty si?? harcowników (oznaczony jako SK), jest brany pod uwag? kiedy walka toczy si? w innym terenie ni? otwarty np. w lesie czy w terenie zabudowanym. Jedynie tzw. "prawdziwi harcownicy" tacy jak Bataliony Strzelców w armii Pruskiej czy brytyjski 95 Reg. mog? by? wystawiani na polu walki jako harcownicy (szeroko?? podstawki na figur? jest podwojona czyli 16 mm, g??boko?? zostaje bez zmian).

nap

Ka?da dywizja rozpoczyna gr? jako niewidoczna oznaczona za pomoc? prostok?ta wykonanego z papieru/ tektury o wielko?ci 4 na 8 cali - w szyku marszowym lub przy cz??ciowym rozstawieniu, a 16 na 4 cale w szyku w pe?ni rozstawionym. Oddzia?y pozostaj? niewidoczne do czasu wykrycia ich przez wroga lub je?eli gracz sam zadecyduje o ich ujawnieniu. Rozpoznanie odbywa si? za pomoc? rzutu kostk? i sprawdzeniu wyniku w tabeli. Dowódca i sama niewidoczna dywizja mog? rozpoznawa?. Równie? pusty prostok?t (zak?ada si?, ?e zawiera tylko pikiety harcowników). Pozwala to graczom na ukrycie ruchów bez potrzeby anga?owania s?dziego.

LISTY ARMII / SCENARIUSZE:

Listy armii zawieraj? wojska nast?puj?cych pa?stw: Francji, Austrii, Rosji, Prus, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Ksi?stwa Warszawskiego, W?och i koalicjantów Francji. W tabelach podano w procentach liczb? typów i morale wojsk w poszczególnych kampaniach. Nie ma systemu punktów za poszczególne typy oddzia?ów. Przepisy zosta?y g?ównie przeznaczone dla historycznych scenariuszy czy kampanii. Na ko?cu przepisów zamieszczono fikcyjny scenariusz bitwy Prusko - Francuskiej z 1813 r. pokazuj?cy jako pomys? jak nale?y uk?ada? scenariusze. Dodatkowo za??czono historyczn? ocen? zdolno?ci genera?ów w podziale na narodowo?? oraz tabel? generowania zdolno?ci z za?o?eniem narodowo?ci i czasu.

Wi?cej scenariuszy gracze mog? znale?? na stronie internetowej LFS (patrz. Na pocz?tek artyku?u, gdzie podany jest link do strony) i równie? na li?cie dyskusyjnej grupy Yahoo.

Dodatkowo mo?na zakupi? w wersji PDF za 6 GBP ksi??k? ze scenariuszami pt. ‘A La Baionette' zawieraj?c? nast?puj?ce scenariusze bitew historycznych : Austerlitz, Anklappen (Eylau), Medina de Rioseco, Teugen Hausen, Aderklaa, Salamanca, Borodino, Leipzig, St. Pierre i Waterloo. Je?eli gracze maj? we w?asnych zbiorach dane historyczne bitwy, któr? chc? rozegra? to nic nie stoi na przeszkodzie aby po dopasowaniu oddzia?ów i okre?leniu poziomów morale mogli ja rozegra?.

Firma TFL (TooFatLardies) co 6 miesi?cy w formie pliku PDF wypuszcza magazyn zawieraj?cy artyku?y i scenariusze po?wi?cone przepisom. Na bazie przepisów LFS opracowano modyfikacje do Wojny o Niepodleg?o?? Stanów Zjednoczonych 1776- 1781 r. Zainteresowani gracze znajd? równie? artyku? i listy armii do okresu 1805 - 1807, który zawiera równie? zmiany jakie musz? by? zastosowane przy rozgrywaniu bitew z okresu Rewolucji Francuskiej.

Dla poznania mechanizmów gry na podstawie przepisów LFS zamieszczam link do strony pokazuj?cej opis fikcyjnej bitwy z 1813 r. nazwanej Liebertwallywitz pomi?dzy Francuzami a Austriakami.

 

http://www.fat-wally.com/LFSLiebertwallywitz.html

 

Wszelkie pytania na temat przepisów, figur i terenu prosz? przesy?a? na adres mailowy: rafal.k1999@vp.pl

 

Pozdrawiam

Rafa? Kondratowicz


Komentarze

Czw 18 Gru, 2008 Rafal1999 napisał:
Witam,

widz?, ?e harcownicy o ktrych pisa?em jako nie do ko?ca wyst?puj?cych jako oddzia? a tylko jako wska?nik spowodowa?y dyskusje. I dobrze, mo?e to dobry pocz?tek na wprowadzenie tych przepisw w Polsce do gry. Jak autor przepisw (oczywi?cie przeczyta?em je), mam te? mieszane uzucia (inni gracze na ?wiecie te?) co do takiego potraktowania wolty?erw francuskich czy cho?by lekkiej piechoty kiedy to umia?a walczy? w szyku lu?nym. Autorzy wyja?niali mnie i innym, ?e takie podej?cie mia?o na celu przy?pieszenie rozgrywki - na poziomie korpusu walka trwa oko?o 3 godz. czasu realnego. Ja uwa?am, ?e je?eli kto? chce zmodyfikowa? zasady gry i wprowadzi? podstawk? wlty?erw w szyku lu?nym to mo?e (Autor przepisw mwi, ?e gracze sami mog? dla w?asnych potrzeb wprowadza? modyfikacje) to zrobi?. Na dzie? dzisiejszy wiem, ?e wersja 3 LFS jest w du?ej mierze przygotowana i planowana do wprowadzenia w 2009 r. Na koniec powiem, ?e najnowsze przepisy firmy TFL dot. wojny secesyjnej zawieraj? harcownikw na podstawce. Mo?liwe, ?e i w LFS 3 si? pojawi?. Dla mnie np strzelanie z broni r?cznej w LFS jest oryginalne i nie wyst?puje jako cz??? ostrza?u ale w przepisach do ACW ju? jest wprowadzone i dla g?adkolufowych muszkietw zasi?g strza?u wynosi 4 cale czyli tyle ile g??boko?? strefy kontroli oddzia?u (ZOC).
Pozdr, i ?ycz? Weso?ych ?wi?t.

Wt 09 Gru, 2008 nEY napisał:
Wydaje mi si?, ?e wypowiadanie si? na temat mechaniki i funkcjonowania gry, bez obejrzenia rozgrywki czy te? przeczytania zasad jest troch? ja?owe. Obaj nie znamy zasad, my?l? wi?c, ?e dalsza dyskusja jest pozbawiona sensu.

Wt 09 Gru, 2008 ex_jimmor napisał:
Wydaje mi si?, ?e przelicznik rz?du 1:40-50 i 300 figur na stron? to jeszcze nie skala w ktrej istnienia kompanii lekkich nie da si? odwzorowa?. Uproszczenia polegaj?ce na ich uwzgl?dnianiu na poziomie modyfikatorw wypaczaj? obraz pola walki, mog? rwnie? powodowa? zmiany w charakterze walcz?cych armii. Na przyk?ad: system uwzgl?dnia strzelcw pruskich ktrzy najcz??ciej walczyli rozdzieleni na pojedyncze kompanie przypisane do r?nych brygad a nie uwzgl?dnia wolty?erw ktrym zdarza?o si? dzia?a? w 'kompozytowych' batalionach.

Sob 06 Gru, 2008 nEY napisał:
Autorom chyba chodzi?o o jednostki w ca?o?ci uznawane za "lekkie", ktre mog?y w ca?o?ci formowa? szyki lu?ne (np bataliony/pu?ki lekkie). Wolty?erowie to tylko jedna kompania, w grach stosuj?cych du?? skal? s? cz?sto pomijani, poprzez uwzgl?dnienie w modyfikatorach i sposobie walki os?on? z tyralierw. Czyli kolumna walczy jakby zawsze mia?a rozwini?te lekkie oddzia?y. Wszystko sprowadza si? do u?rednienia. Podobny system jest w wielu grach - np Shako czy Esprit de Corps.

Śr 03 Gru, 2008 ex_jimmor napisał:
Z czytej ciekawo?ci:

'Jedynie tzw. "prawdziwi harcownicy" tacy jak Bataliony Strzelcw w armii Pruskiej czy brytyjski 95 Reg. mog? by? wystawiani na polu walki jako harcownicy'

Czy to przypadkowy wybr przyk?adw, czy te? armia francuska jest pozbawiona oddzia?w "prawdziwych harcownikw"? Wolty?erw jak rozumiem ignorujemy ca?kowicie bo wyst?puj? na zbyt niskim szczeblu...


Dodaj komentarz