.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - 1812. Wojna z Rosj?:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 03:27,
22 paĽdziernik 2018

1812. Wojna z Rosj?
Data: Nd 23 Lis, 2008
Autor: Jan Snopkiewicz
Recenzja ksi??ki Adama Zamoyskiego, brytyjskiego historyka o polskich korzeniach

1812 - wojna z Rosj?Opis:
Tytu?: 1812. Wojna z Rosj?, Autor: Adam Zamoyski, Wydawca: Znak, Oprawa: twarda oprawa w obwolucie, Rok wydania:2007, Numer ISBN: 8324007707, Liczba stron: 590, Format: 17x24,5 cm.

Recenzja:
Kiedy pierwszy raz zobaczy?em t? ksi??k? pomy?la?em, ?e jest to kolejna, nic nie wnosz?ca do tematu pozycja, po?wi?cona wojnie 1812 roku. Po do?wiadczeniach „Borodina 1812" i „Smole?ska 1812" ba?em si?, ?e Adam Zamoyski b?dzie kolejny autorem, którego oryginalno?? zako?czy si? na „cytowaniu" dzie?a Mariana Kukiela - na szcz??cie myli?em si?. Ksi??ka zosta?a wydana w sposób bardzo profesjonalny, z ciekawymi ilustracjami, a tytu?y rozdzia?ów wyda?y mi si? intryguj?ce. Z tych - przyznajmy do?? prymitywnych wzgl?dów - pozycja ta znalaz?a si? na li?cie ?wi?tecznych ?ycze?. Tytu?em wst?pu powiem - nie ?a?uj?.

Ksi??ka podzielona zosta?a na 25 rozdzia?ów, wyst?puj? w niej dwie wk?adki z ilustracjami, 23 mapy (zupe?nie wystarczaj?co) i 1 wykres przedstawiaj?cy marsz i odwrót jednostek Napoleona (którego nie odszyfrowa?em).

Ju? na pierwszy rzut oka, przegl?daj?c to opracowanie w ksi?garni, z ?atwo?ci? mo?na zauwa?y?, ?e ilustracje zosta?y dobrane bardzo ciekawie. Nie znajdziemy w nich malowide? wznios?ych, pe?nych patosu, dowódców gnaj?cych na czele oddzia?ów, oraz ku?ni polowej pojawiaj?cej si? chyba we wszystkich monografiach Bellony. Zamiast tego tekst ilustruj? ryciny Albrechta Adama czy Fabera du Faura przedstawiaj?ce ?ycie codzienne w trakcie tej kampanii (czyli „codzienne" zakopywanie trupów i pobojowiska). Autor zreszt? t?umaczy swój wybór bardzo trafnie, przes?dzaj?c tym samym o charakterze ca?ej ksi??ki - w za?o?eniu nie mia?a ona by? suchym opisem dzia?a? wojennych, ale raczej relacj? opisuj?c? losy uczestników tej kampanii.

Praca napisana jest w specyficzny sposób. Dzia?ania wojenne s? przedstawione w sposób ogólny, pozbawiony specjalnej szczegó?owo?ci. Równie? towarzysz?ce tekstowi mapy s? bardzo uproszczone. Po ogólnym spojrzeniu na sytuacj? strategiczn? z lotu ptaka nagle przenosimy si? w szeregi maszeruj?cej Wielkiej Armii lub wojsk carskich. Stykamy si? z osobistymi problemami ?o?nierzy, poznajemy ich my?li, jeste?my w stanie prze?ledzi? losy plotek i przekona? (np. o celu wyprawy do Rosji). Jest to bardzo ciekawe po??czenie, daj?ce ?wietne efekty. Z jednej strony czytelnik nie jest zarzucany i zanudzany szczegó?ami walk, z drugiej strony otrzymuje bardzo plastyczne, niekiedy brutalne zobrazowanie rzeczywisto?ci. Trzeba przy tym powiedzie?, ?e Adam Zmoyski, cho? z arystokratycznymi korzeniami, nie ba? si? wstawia? opisów drastycznych - o wygl?dzie zw?ok, piciu ko?skiej uryny, gotowaniu w?tróbek z cz?owieka, topieniu dzieci i wielu innych „ciekawostek". Autor osi?ga dzi?ki temu znakomity efekt - prostota opisu manewrów pozwala je zapami?ta?, za? opisy ?ycia uczestników pozwalaj? wczu? si? w klimat tamtych wydarze?.

Ksi??ka zawiera te? ?wietn? analiz? psychologiczn? zarówno Napoleona jak i Aleksandra. Obu tym w?adcom Autor po?wi?ca si? a? dwa, du?e rozdzia?y. Bardzo ciekawe s? rozwa?ania na temat rzekomej „przyja?ni" ??cz?cej obu w?adców. Szczególnie interesuj?co wypada przy tym opis Aleksandra ujmowany w kontek?cie jego dzieci?stwa, morderstwa jego ojca, a tak?e wp?ywu rodziny na jego decyzje.

Co godne podkre?lenia Autor korzysta? tak?e ze ?róde? rosyjskich, co pozwala?o mu na opisanie równie? ?ycia ?o?nierzy rosyjskich. W sposób wartki i ciekawy przedstawiony zosta? chaos panuj?cy w carskim dowództwie i panuj?ce pomi?dzy rosyjskimi genera?ami animozje. By? mo?e procentowo wi?cej opisów jest po?wi?conych Wielkiej Armii, ale w przeciwie?stwie do wielu innych ksi??ek o tej tematyce nie daje si? odczu? tej dysproporcji.

Wiadomym jest, ?e zbyt pozytywna recenzja jest nieciekawa, dlatego dodam troch? dziegciu. Znale?? mo?na kilka b??dów, do?? prostych, takich jak np. kirasjerzy bawarscy. Jest te? jeden, budz?cy groz?, ale wynikaj?cy chyba z pomy?ki pisarskiej - mianowicie, ?e pod Hanau walczyli Austriacy i Prusacy. Przytaczam te przyk?ady jednak tylko z „krytycznej przyzwoito?ci" i w ?adnym stopniu nie zmienia to mojej pozytywnej opinii o tej ksi??ce.

Wypada wspomnie? o u?yteczno?ci tej pozycji dla mi?o?ników gier wojennych. Otó? pod tym wzgl?dem jest kompletnie bezu?yteczna. Jest w niej zwyczajnie zbyt ma?o szczegó?ów - nie ma zestawie? wojsk, ich liczebno?ci, dok?adnych planów ze skalami, nie ma te? przedstawionych w?a?ciwo?ci terenu. Nie ma te? ?adnych szczegó?owych opisów regulaminowego umundurowania (o nieregulaminowym jest za? bardzo wiele).

Recenzj? pragn??bym zamkn?? liczbami - bibliografia zosta?a umieszczona na 15 stronach ksi??ki, obejmuje ona oko?o 350 pozycji (pisz? oko?o, bo Autor ich nie numeruje), w 5 j?zykach - francuskim, niemieckim, rosyjskim, polskim i angielskim. Przy czym nie jest to tylko pusty spis - w przypisach wyra?nie wida?, ?e by?y one faktycznie wykorzystane. To chyba nie wymaga komentarza.

Bardzo polecam!


Komentarze

Dodaj komentarz