.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Arkebuzerzy niemieccy Wargamera:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:36,
21 paĽdziernik 2018

Arkebuzerzy niemieccy Wargamera
Data: Sob 15 Lis, 2008
Autor: Pawe? Zatryb
W trzeciej cz??ci cyklu recenzji figur "Wargamera" z XVII wieku pod lup? bierzemy zestaw konny „Arkebuzerzy niemieccy - freikompania”

Opis:
Nazwa produktu: Wargaming Accessory – Arkebuzerzy niemieccy - freikompania
Symbol: GER – 1
Producent: WARGAMER
Skala figurek: 15 mm
Rok wydania: 2008
Cena zestawu: 40 PLN

Recenzja:
W trzeciej cz??ci cyklu artyku?ów dotycz?cych figurek firmy „Wargamer” postanowi?em przyjrze? si? kawalerii zachodnioeuropejskiej, a mianowicie najemnym niemieckim arkebuzerom. 

Za 40 PLN otrzymujemy od „Wargamera” zestaw metalowych figurek w sk?ad, którego wchodzi: 9 figurek je?d?ców (oficer, chor??y i 7 szeregowych), 9 figur koni oraz jeden drzewiec do chor?gwi (z d?oni?). Figurki je?d?ców reprezentuj? 6 pozycji. Ich cech? wspóln? jest fakt ochrony g?ów wszystkich kawalerzystów przez he?my rajtarskie z folgowanym nakarczkiem, w zapewniaj?ce zabezpieczenie korpusu napier?niki i napleczniki (przy czym zbroje oficera i chor??ego s? innego typu ni? na figurkach szeregowców) oraz w chroni?ce r?ce karwasze. Jak przysta?o na kawaleri? strzelcz? wszystkie figurki reprezentuj? statyczne pozycje. Mamy wi?c oficera w pelerynie z lew? r?k? opart? o r?koje?? schowanego w pochwie pa?asza, chor??ego trzymaj?cego w prawej d?oni drzewce sztandaru i 7 szeregowców, którzy reprezentuj? trzy pozycje, które ró?ni? si? od siebie innym u?o?eniem arkebuza. Je?li chodzi o figury koni to faktycznie s? dwie pozycje w ruchu po odpowiednio 4 i 5 sztuk w ka?dej. Nale?y jednak zauwa?y?, ?e wyró?niaj?c kryterium rodzaju siod?a mo?na dokona? podzia?u koni na trzy grupy. Ponadto w paczce s? elementy dodatkowe w postaci jednej chor?gwi, a tak?e 3 metalowe podstawki o wymiarach  4 x 3 cm.

Rze?ba figurek tradycyjnie u „Wargamera” jest dok?adna i odzwierciedla szereg elementów wyposa?enia tak je?d?ców jak i wierzchowców. Oprócz wy?ej opisanych elementów na kawalerzystach mo?emy bez problemu odró?ni? szczegó?y he?mów, pancerzy, ochrony r?k, pendenty, ?adownice oraz inne elementy stroju lub wyposa?enia. Wszyscy arkebuzerzy s? uzbrojeni w d?ug? bro? paln? i pa?asze. Wyj?tkiem jest oficer pozbawiony arkebuza, co jednak nie dziwi, bo kadra oficerska z regu?y nie mia?a d?ugiej broni palnej. Figurki koni s? proporcjonalne do wielko?ci je?d?ców i wida? na nich wiele szczegó?ów takich jak: siod?a, derki z naniesionymi wzorami, uprz?? oraz olstry wraz z pistoletami. Jak zwykle nie ma prawie wcale nadlewek. Pilnik przyda si? tylko do obrobienia drzewca chor?gwi.

Aby doda? nieco dziegciu do beczki miodu musz? stwierdzi?, ?e cho? wykonanie figur jest bardzo dobre, to mam pewne problemy z odpowiedzi? na pytanie do którego okresu XVII w. mo?na zaliczy? zestaw „Arkebuzerzy niemieccy – freikompania”? Z uwagi na noszone pancerze mo?e to by? okres: koniec XVI w. - pierwsze ?wier?wiecze nast?pnego stulecia (maksymalnie koniec I wojny pruskiej) ale na pewno nie okres „potopu”, gdy? w tym okresie najemni arkebuzerzy nie u?ywali pancerza metalowego i w ogóle byli ju? formacj? „przestarza??” i nieliczn?. Niemniej kwesti? ich zaszeregowania okresowego pozostawiam graczom i specjalistom ;). 

 Na koniec tradycyjne porównanie z arkebuzerami z firmy „Essex”. Je?eli chodzi o wykonanie produkt „Wargamera” wypada korzystniej, ale nie s? to ju? tak du?e ró?nice, jak w przypadku polskiej jazdy narodowej. Fakt ten t?umacz? wi?ksz? standaryzacj? strojów zachodnich i mniejsz? ilo?ci? zdobie? na nich wyst?puj?cych. „Essex” oferuje bardzo szeroki asortyment zestawów figur, które mo?na okre?li? jako arkebuzerów: w pancerzach i koletach, w 3 rodzajach he?mów, w kapeluszach, z ró?nym u?o?eniem broni palnej (mnie najbardziej podoba si? sylwetka strzelaj?ca do przodu ponad ?ci?gni?tym wodzami w prawo ko?skim ?bem) lub bia?ej.


Komentarze

Dodaj komentarz