.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Recenzja zestawu „pancerni z rohatynami\":.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:41,
21 paĽdziernik 2018

Recenzja zestawu „pancerni z rohatynami"
Data: Sob 25 Paź, 2008
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja figur 15 mm produkcji Wargamera

Opis:
Nazwa produktu: Wargaming Accessory - Pancerni z rohatynami; Symbol: POL - 3; Producent: WARGAMER; Skala figurek: 15 mm; Rok wydania: 2008 ;Cena zestawu: 40 PLN

Recenzja:
W ofercie firmy „Wargamer" przybywa figurek 15 mm (w?a?ciwie s? odrobink? wi?ksze), w tym zw?aszcza wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W drugiej cz??ci cyklu artyku?ów dotycz?cych tych figurek przedstawiam subiektywn? recenzj? kolejnego zestawu XVII-wiecznej polskiej jazdy, a mianowicie pancernych uzbrojonych w rohatyny.

Za 40 PLN otrzymujemy od „Wargamera" zestaw metalowych figurek w sk?ad, którego wchodzi: 9 figurek je?d?ców (oficer i 8 pancernych), 9 figur koni, 7 rohatyn (z d?o?mi) oraz jedno drzewce do chor?gwi (tak?e z d?oni?). Figurki je?d?ców reprezentuj? 6 pozycji. Mamy wi?c oficera z bu?aw?, chor??ego i 7 „szeregowców". Niemniej nale?y zauwa?y?, ?e cho? teoretycznie szeregowi je?d?cy reprezentuj? cztery pozycje to faktycznie wszystkie figurki s? w jednej pozycji. Wyró?nienie stanowi nieco inny k?t obrócenia g?owy, u?o?enia r?ki do której mocujemy d?o? z rohatyn? (i wtedy rzeczywi?cie wida? ró?nic?, bo bro? mo?e by? skierowana pionowo do góry, pod k?tem 45 stopni lub równolegle do pod?o?a) lub elementów wyposa?enia. Je?li chodzi o figury koni wyró?niamy dwie pozycje w ruchu po 4 sztuki w ka?dej i jeden model stoj?cego konia - zapewne przeznaczonego dla dowódcy. Ponadto w zestawie mamy elementy dodatkowe w postaci jednej chor?gwi, a tak?e 3 metalowe podstawki o wymiarach 4 x 3 cm (dodane w celu umo?liwienia nabywcy zorganizowania oddzia?ów odpowiadaj?cych wymogom (s)tworzonych przez producenta przepisów do walk w konwencji XVII w.).

Rze?ba figurek, tak jak u recenzowanych wcze?niej husarzy, jest dok?adna i odzwierciedla szereg elementów wyposa?enia je?d?ców i koni. Na kawalerzystach mo?emy bez problemu odró?ni? rodzaj pancerza (wszyscy s? oczywi?cie w kolczugach, ale jedna z figur ma narzucon? na plecy zwierz?c? skór?), szczegó?y he?mów - misiurek, ochrony r?k tj. karwasze, a tak?e pendenty i rzemienie podtrzymuj?ce uzbrojenie. Wszyscy kawalerzy?ci s? uzbrojeni w szable, 4 figury maj? zawieszone na plecach bandolety, reszta ma u lewego boku ?uki w pokrowcach, a u prawego ko?czany ze strza?ami. ?adna z figur nie posiada ka?kanu, tj tarczy. Figurki koni s? proporcjonalne do wielko?ci je?d?ców i wida? na nich wiele szczegó?ów takich jak: siod?a, derki z naniesionymi wzorami, dwa rodzaje uprz??y (ka?da pozycja ma inny nie licz?c oficerskiego konia) oraz olstry wraz z pistoletami. Nabywca b?dzie musia? nieco popracowa? skalpelem i pilnikiem zw?aszcza nad rohatynami, ale poza tym ilo?? nadlewek na koniach i je?d?cach jest praktycznie minimalna.

W porównaniu z pancernymi firmy „Essex" rodzimy produkt „Wargamera" wypada zdecydowanie korzystniej. Ró?nice wida? zw?aszcza w ilo?ci szczegó?ów oddanych w rze?bie figurki, tak je?d?ca, jak i konia. Pancerni z „Essexa" maj? zbyt du?e „oczka" w kolczugach, a ich postacie s? nienaturalnie „grube", co wypacza proporcje. Niemniej, aby by? sprawiedliwym dodam, ?e firma „Essex" oferuje szerszy asortyment zestawów figur pancernych, a mianowicie: z rohatyn? i tarcz?, z rohatyn?, strzelaj?cy do przodu z ?uku i je?dziec z bandoletem (tak w opisie katalogowym, ja maluj?c nie zauwa?y?em bandoletu ;).

Na koniec chcia?bym si? odnie?? do pytania zadanego w komentarzu do artyku?u o husarzach, a dotycz?cego tego czy mo?na stosowa? w jednej grze figury z „Wargamera" i „Essexa". Bior?c pod uwag?, ?e graj?c w systemie do wojen napoleo?skich u?ywam 20 mm figurek z co najmniej 8 firm, plus wykonywanych od podstaw przez moich przyjació? (które to figurki ró?ni? si? mi?dzy sob? gabarytami), to osobi?cie nie widz? ?adnych przeciwwskaza?.


Komentarze

Pon 03 Lis, 2008 laigle napisał:
Figury WARGAMERA maj? 17, a nie 15mm (pomiar od podstawki do oczu). Nie s? to wi?c klasyczne 15. Poza tym konie s? zbyt d?ugie (na oko o jakie? 3mm). Konie na pewno s? ?adniejsze od "osio?kw" z ESSEXA lecz pojawia si? problem ze zmieszczeniem figur na podstawki do niektrych przepisw.

Pozdrawiam
- D.


Dodaj komentarz