.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Recenzja ksi??ki o 2 Dywizji Strzelcw Spadochronowych:.
Wargaming Zone     
Poniedziałek godzina 03:18,
22 paĽdziernik 2018

Recenzja ksi??ki o 2 Dywizji Strzelcw Spadochronowych
Data: Nd 12 Paź, 2008
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja ksi??ki przedstawiaj?cej operacje niemieckich spadochroniarzy w 1943 r. na ?rdziemnomorskim TDW

2 Dywizji Strzelców Spadochronowych

Opis:
Tytu?: Dzia?ania niemieckiej 2 Dywizji Strzelców; Spadochronowych we W?oszech oraz na wyspach Elbie i Leros w czasie II Wojny ?wiatowej w 1943 r.; Autor: Wojciech Schattlach; Wydawca: Wydawnictwo Adam Marsza?ek; Rok wydania: 2006; Oprawa: mi?kka; Format: 24 x 17; J?zyk: polski; ISBN 83-7441-482-0; 978-83-7441-482-1; Ilo?? stron: 114; Ilo?? map: 0; Ilo?? schematów: 1; Ilo?? zdj??: 6

Recenzja:
Mo?na przypuszcza?, ?e ju? sam tytu? ksi??ki W. Schattlacha w sposób wyczerpuj?cy informuje czytelnika o tre?ci publikacji. Ale nie do ko?ca jest to prawd?. Recenzowana pozycja dotyczy bardzo ma?o znanej polskiemu czytelnikowi kampanii wojennej tj. walk o archipelag wysp Dodekanezu oraz przedstawia wybrane dzia?ania prowadzone przez pododdzia?y tytu?owej dywizji.
Autor wprowadza czytelnika w temat przedstawiaj?c krótko powstanie, organizacje i uzbrojenie niemieckich wojsk spadochronowych, a nast?pnie dzia?ania 7 Dywizji Lotniczej b?d?cej - mo?na tak powiedzie? - bazow? formacj? wszystkich niemieckich jednostek spadochronowych. Wspomniany jest w ksi??ce tak?e proces organizacyjny 2 Dywizji Strzelców Spadochronowych.
Nast?pnie W. Schattlach opisuje sytuacj? polityczno - militarn? na Pó?wyspie Apeni?skim latem 1943 r., a wi?c w przededniu obalenia re?imu Mussoliniego, przebieg zamachu stanu, nast?pstwa zmiany rz?du we W?oszech i niemieck? reakcj?. Pododdzia?y tytu?owej dywizji bior? czynny udzia? w walkach o Rzym i odgrywaj? g?ówn? rol? w opanowaniu Kwatery G?ównej armii w?oskiej. Autor przedstawia tak?e szczegó?y planu i przebieg operacji uwolnienia B. Mussoliniego z aresztu w hotelu „Campo Imperatore" po?o?onego na szczycie masywu górskiego Gran Sasso obalaj?c przy tej okazji mit jakoby akcja by?a tylko i wy??cznie dzie?em komandosów O. Skorzennego.
Wreszcie autor przechodzi do najbardziej, moim zdaniem, interesuj?cej cz??ci ksi??ki tj. do opisu zaj?cia wyspy Elby, wyspy Kos (obie operacje bezkrwawe) oraz operacji militarnej na wyspie Leros. Nikt po stronie sprzymierzonych, a ju? szczególnie w sztabach brytyjskich nie przypuszcza? chyba, ?e w listopadzie 1943 r. b?d?cy w defensywie Niemcy b?d? w stanie przygotowa? i przeprowadzi? powietrzno - morsk? operacje desantow? poprzedzon? zdobyciem lokalnej przewagi w powietrzu. Skoncentrowany atak doprowadzi? do sytuacji, ?e po czterech dniach intensywnych walk s?absi liczebnie, ale lepiej dowodzeni Niemcy zmusili do kapitulacji garnizon wyspy z?o?ony z 4 angielskich batalionów i ponad 5000 w?oskich ?o?nierzy. Sukces ten - mimo, ?e lokalny - b?dzie mia? du?e znaczenie (g?ównie moralne) dla obu stron „onie?mielaj?c" brytyjskich genera?ów i zniech?caj?c ich do prowadzenia w tym rejonie dzia?a? zakrojonych na szersz? skal?, praktycznie a? do ko?ca niemieckiej obecno?ci w Grecji.
Na koniec W. Schattlach opisuje krótko dzia?ania 2 D. Spad. na froncie w?oskim do ko?ca 1943 r.
Ksi??k? napisano w oparciu o 48 pozycji polsko i niemieckoj?zycznych.
Moim zdaniem, mimo stosunkowo niedu?ej obj?to?ci, praca zawiera du?o informacji i nie jest to jedynie „prze?lizgni?cie" si? po temacie. Ksi??ka zebra?a ju? kilka dobrych recenzji (m.in. dr hab. T. Kmiecika), a tak?e w mojej subiektywnej ocenie godna jest polecenia - na pewno warto j? przeczyta?.

 


Komentarze

Dodaj komentarz