.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Bagna:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:28,
21 paĽdziernik 2018

Bagna
Data: Śr 02 Lip, 2008
Autor: Nikola Adamus
Ma?a podpowied? Nikoli jak zrobi? teren z bagnem

Kolejnym elementem, który u?wietni nasz? kolekcj? terenów do gier bitewnych s? bagna. Poni?ej prezentuj? sposób na to, jak je wykona?.
 
Niezb?dne materia?y: przesiany piasek (albo drobna kasza), wikol/CR, dykta/gruba sklejka, du?y pilnik do pi?owania dykty/grubej sklejki, trawka (najlepiej ró?nokolorowa; ?cinki, bo po co marnowa? ca???), p?dzle, pi?ka, podk?adka, któr? do woli mo?emy brudzi? farb?, albo pojemniczek na farb?, druga osoba do odkurzania, o?ówek, no?yczki.

B?dziemy równie? potrzebowa? akryle do tkanin (z prostej przyczyny: to du?a tuba): ciemny br?z (co? à'la 180/160 Humbrola), piaskowy (troch? ciemniejszy od 83), granat wchodz?cy w morsk? ziele? i niebieski. Podaj? przyk?ady farb Humbroli, gdy? br?zów i piaskowych kolorów jest wiele, ale, jak wiadomo, ka?dy wybiera odcienie wedle swego gustu.

Gdy zbierzemy niezb?dne uzbrojenie, przyst?pujemy do dzie?a. Na pocz?tku wyrysowujemy kszta?t naszego bagna, zachowuj?c zasady wielko?ci DBA. Nast?pnie wycinamy je za pomoc? pi?ki oraz spi?owujemy obrze?a. B?dzie na nich piasek.

bagno 1

Powinny by? w miar? p?askie, ale nie szersza ni? 1cm (bo inaczej przyjd? z linijk? i sprawdz? ;) ).
Z kawa?ków trawek wycinamy bli?ej nieokre?lone, zaokr?glone kszta?ty, jednak niezbyt du?e. Potem kilka z nich przyklejamy w miejsce bagna. Pami?tajmy, ?e zarówno trawka, jak i miejsce jej u?o?enia musz? by? posmarowane klejem! Nast?pnie nale?y przygotowa? rozcie?czony klej (sugeruj? CR, gdy? najszybciej schnie i jest wielofunkcyjny), wod? na p?dzle oraz same p?dzle. Klejem smarujemy spi?owane obrze?a, najlepiej po kawa?ku aby klej nie wysech?. Nast?pnie sypiemy na t? cz??? piasek. Pó?niej w ?rodku bagna robimy co? na kszta?t „piaskowych wysepek", tak jak na zdj?ciu. Teraz nale?y poczeka?, a? wszystko wyschnie.

Przyszed? czas na bagno g?ówne. Przygotowujemy wod?, p?dzle, podk?adk? lub pojemniczki (musz? by? sporej wielko?ci) i g?sty CR. „Malujemy" p?dzlem maczanym w kleju nasze bagno, w miar? grubo. Nie staramy si?, aby klej by? wyg?adzony. Ma powsta? co? na kszta?t fal (odsy?am do zdj?cia). Gdy klej wyschnie zaczynamy malowa? ju? w?a?ciwie. Bierzemy granatow? farbk? i smarujemy zaschni?ty klej, uwa?amy na piasek, ale te? na to, by nie zostawia? prze?wituj?cego kleju przy trawkach. Gdy akryl wyschnie, bierzemy niebieski kolor i metod? suchego p?dzla malujemy bagno. 1Technika suchego p?dzla polega na zamoczeniu czubka p?dzla w farbie, a potem „wycieraniu" go o papier do momentu, gdy pozostawia niewyra?n? smug?, wtedy szybkimi ruchami „przecieramy" dan? powierzchni?. Technika ta, na danej powierzchni wytwarza wra?enie cienia. Reszta to ju? tylko formalno??. Malujemy piasek na br?zowo, a potem przecieramy kolorem piaskowym. Pami?tajmy o odpowiednim rozcie?czeniu farby oraz wymieszaniu jej z klejem, dzi?ki temu piasek zyska dodatkow? twardo??.

Dlaczego nie robimy bagien na tekturze? Bardzo szybko by si? wygi??y, a poza tym tektura jest mniej efektowna, co pokazuje zdj?cie. Nie zapominajmy o regularnym myciu p?dzla zarówno z kleju jak i farby.
S? to sposoby robienia bagien, które ja stosuj?, mo?na j? w dowolny sposób modyfikowa?, u?ywa? innych odcieni etc. Tej samej metody tworzenia bagien czy wzgórz mo?na u?y? do tworzenia terenów do Warhammera, cho? oczywi?cie w wi?kszej skali.

bagno 2


Komentarze

Dodaj komentarz