.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Co to znaczy nasze kampanie?:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:18,
21 paĽdziernik 2018

Co to znaczy nasze kampanie?
Data: Pi± 09 Lip, 2004
Autor: Robert Kowalski
Wed?ug S?ownika J?zyka Polskiego PWN kampania to „zesp? dzia?a? wojennych obj?tych wsplnym planem strategicznym i tocz?cych si? na okre?lonym terytorium w pewnym czasie, wyprawa wojenna, wojna”

Wed?ug S?ownika J?zyka Polskiego PWN kampania to „zesp? dzia?a? wojennych obj?tych wsplnym planem strategicznym i tocz?cych si? na okre?lonym terytorium w pewnym czasie, wyprawa wojenna, wojna”. Nasze kampanie stanowi? w?a?nie prb? odtworzenia ca?ego zespo?u dzia?a? wojennych na okre?lonym terytorium i w okre?lonym czasie.

W ?rodowisku osb zainteresowanych wargamingiem, z ktrymi mamy kontakt, pada has?o rozpocz?cia kampanii. Zazwyczaj po zebraniu quorum ch?tnego do toczenia dzia?a?, ustalamy najpierw czas i okres w jakim chcemy toczy? kampani?. Reszta w tej fazie nale?y do s?dziego. Niczym mistrz gry w grach fabularnych przygotowuje on zadania i przydziela si?y stronom, ustala pewne za?o?enia pocz?tkowe i planuje wydarzenia pogodowe lub „losowe”, U?ci?la rodzaj u?ywanych map, przepisw kampanijnych i przepisw do rozgrywania star? taktycznych. Powinien by? osob? znaj?c? dobrze dan? epok? historyczn? i jej realia, by nie wypaczy? rozgrywki.

Gracze dziel? si? na 2- 3 zespo?y (sztaby), w ramach ktrych wybieraj? g?wnodowodz?cego. Jego zadaniem jest opracowanie planu strategicznego (operacyjnego) kampanii, podzia? obowi?zkw pomi?dzy podleg?ych sobie graczy i przydzia? jednostek w ramach armii. Czasami plan kampanii jest przygotowywany wsplnie, w ramach narady ca?ego sztabu. Wszystkie decyzje musz? mie? charakter pisemny, dla unikni?cia jakichkolwiek w?tpliwo?ci w p?niejszym czasie.

Nast?pnie poszczeglni gracze pisz? rozkazy dla podleg?ych sobie oddzia?w, zgodnie z planem oglnym podanym im przez prze?o?onego(tak? przynajmniej nadziej? ma g?wnodowodz?cy;-). Ka?dy oddzia? powinien mie? precyzyjne rozkazy: co ma robi? i jak si? zachowywa? w przypadku napotkania nieprzyjaciela. Dzia?ania s? planowane w oparciu o dost?pn? graczowi map? i w zale?no?ci od stopnia skomplikowania kampanii mog? ogranicza? si? tylko do jednostek bojowych, mog? te? dotyczy? ca?ego zaplecza jednostek frontowych - kwestii amunicji, zaopatrzenia, transportu, zapasw, produkcji, nastawienia ludno?ci cywilnej itp.

Rol? s?dziego na tym etapie jest bie??ca kontrola stanu i po?o?enia wojsk, okre?lenie zasi?gu wykonanych ruchw jednostek na mapie, sprawdzanie widoczno?ci i mo?liwo?ci kontaktu z przeciwnikiem, obliczanie czasu i drogi dotarcia go?cw (wiadomo?ci) poruszaj?cych si? pomi?dzy zgrupowaniami, wreszcie s?dziowanie rozgrywki na szczeblu taktycznym po wystawieniu odwzorowania terenu, na ktrym dosz?o do spotkania nieprzyjacielskich jednostek.

Kampani? mo?na przeprowadzi? w zasadzie w prawie ka?dym okresie historycznym - ja sam uczestniczy?em b?d? s?dziowa?em r?ne kampanie w okresie ?redniowiecza, w okresie wojen napoleo?skich i w okresie II Wojny ?wiatowej. Wszystko zale?y od posiadanych jednostek i przepisw, chocia? mile widziana jest elementarna znajomo?? epoki przez wszystkich graczy.

Kampanie mog? by? toczone w zasadzie ju? w 3 osoby. Bardzo mi?o wspominam tak? kampani? morsk?, toczon? przed oko?o 15 laty, w rejonie Wysp Salomona, w realiach 1942 roku, z jednym tylko graczem po stronie przeciwnej i s?dzi?. Dzia?ania by?y prowadzone na l?dzie, morzu i powietrzu, obejmowa?y nie tylko walk? z przeciwnikiem, ale i budow? zaplecza (porty, lotniska) dla dzia?a? bojowych. By?a jednak do?? prosta, bo w ka?dym momencie podw?adni wiedzieli, co chcia?by zrobi? w danej sytuacji ich g?wnodowodz?cy.

Najciekawsze s? oczywi?cie te kampanie, w ktrych bierze wi?cej osb, gdy? bardzo zwi?ksza to poziom dezorganizacji stron, a jak wiadomo „wojna to chaos” ;-). Pami?tam bitw?, w ktrej trzech podleg?ych mi dowdcw, na podstawie wydanego rozkazu skoordynowanego natarcia w jeden punkt, poprowadzi?o podleg?e sobie brygady w trzy r?ne strony ?wiata. W kampanii takie wydarzenia s? na porz?dku dziennym ( i pewnie tych stron ?wiata by?oby wi?cej).

Kampania pozwala na zabaw? na wy?szym i ciekawszym poziomie w porwnaniu z samymi rozgrywkami taktycznymi. Jej podstawowy atut to kompletna nieprzewidywalno?? - nie wiadomo, jakie si?y posiada przeciwnik, jakie ma zadania, i kto konkretnie b?dzie dowodzi? jednostkami, z ktrymi przysz?o nam spotka? si? na mapie. Starcia toczone s? praktycznie na ka?dym szczeblu - od cz?stych przepychanek jednostek rozpoznawczych, poprzez walki jednostek ?redniego szczebla, do star? ca?ych, skoncentrowanych armii. Od umiej?tno?ci koncentracji si? na mapie zale?y sk?ad jednostek w starciu taktycznym w terenie - czasem s?abszy przeciwnik mo?e bardziej umiej?tnie dzia?a? na mapie i maj?c lokaln? przewag? doprowadzi? do zwyci?skiej dla siebie bitwy. Nie ka?da przegrana bitwa oznacza od razu przegran? kampani?. Wreszcie jest to gra zespo?owa, a co za tym idzie, ka?dy z nas mo?e interpretowa? to samo zdanie w zupe?nie odmienny sposb; doprowadza to do licznych, czasem absurdalnych pomy?ek na polu walki, ktre bardzo urealniaj? starcie, a s? nie do uzyskania, kiedy gramy z komputerem.

Warto jednak wiedzie?, ?e kampania wymaga sporego zaanga?owania ze strony graczy, poczynaj?c od konieczno?ci poznania epoki i sposobu prowadzenia dzia?a? wojennych w danym okresie, poprzez umiej?tno?? czytania map, konieczno?? przygotowania szeregu elementw niezb?dnych do prowadzenia dzia?a?, a rzadko u?ywanych w starciach na szczeblu taktycznym (np. katapulty czy mury miast w okresie ?redniowiecza), wreszcie wymaga sporo czasu dla pisania rozkazw i prowadzenia dzia?a? na mapie. Przed deklaracj? wzi?cia udzia?u w zabawie proponujemy wi?c powa?n? rozmow? w gronie rodzinnym, czy mo?emy sobie na to pozwoli?.

Wszystkich zainteresowanych dok?adniejszymi informacjami lub ch?tnych do wzi?cia udzia?u w kolejnej kampanii prosz? o kontakt. Opis jednej z ostatnio prowadzonych kampanii wraz z przyk?adami rozkazw ju? niebawem.

Komentarze

Dodaj komentarz