.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Charkw - Donbas 1943:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 11:42,
25 wrzesień 2018

Charkw - Donbas 1943
Data: Czw 19 Cze, 2008
Autor: Pawe? Zatryb
Recenzja nowo?ci Bellony

Carków - Donbas 1943Opis:
Tytu?: Charków - Donbas 1943, Autor: ?ukasz PRZYBY?O, Wydawca: Wydawnictwo „Bellona” S.A., Seria: Historyczne Bitwy, Rok wydania: 2007, Oprawa: mi?kka, Format: 13 x 18, J?zyk: polski, ISBN 978-83-11-10800-4, Ilo?? stron: 252, Ilo?? map: 2, Ilo?? zdj??: 48

Recenzja:
Recenzowana pozycja dotyczy bitwy, któr? cz?sto okre?la si? w historii jako „ostatnie niemieckie zwyci?stwo na Wschodzie”. Nie ma mu miejsca na przedstawienie argumentów czy nazwa ta jest trafna czy te? nie, niemniej ksi??k? ?ukasza Przyby?y - w mojej subiektywnej ocenie warto przeczyta?.

Autor wprowadza czytelnika w temat krótko przedstawiaj?c sytuacj? strategiczn? na po?udniowej flance frontu wschodniego na prze?omie lat 1942/1943, a nast?pnie w przyst?pny i rzeczowy sposób charakteryzuje armie przeciwników, ich taktyk?, strategie oraz inne czynniki wp?ywaj?ce na skuteczno?? wojsk. Charakterystyka zawiera rzetelne opisy poszczególnych rodzajów wojsk l?dowych, a jednocze?nie nie zadr?cza czytelnika strukturami dywizji czy parametrami technicznymi sprz?tu. Sporo miejsca ?. Przyby?o po?wi?ca ,,g?ównemu aktorowi dramatu” tj. Korpusowi Pancernemu SS ale unika zachwytów nad formacjami SS charakterystycznych dla cz??ci polskich autorów publikuj?cych po 1989 r.

Po wst?pie autor opisuje przebieg sowieckich ofensyw o kryptonimach ,,Galop” i ,,Gwiazda” oraz niemieckiej kontrofensywy. Szczegó?ów zdradza? nie b?d? – czytelnik sam si? z nimi zapozna. W ostatniej cz??ci pracy podano straty stron oraz bezpo?rednie i po?rednie nast?pstwa bitwy dla dalszego przebiegu wojny. Ciekawostk? jest zasygnalizowanie reakcji Józefa Wissarionowicza, który odkrywczo stwierdzi?, ?e jedn? z g?ównych przyczyn kl?ski jego wojsk pod Charkowem by?a s?aba aktywno??… si? anglo – ameryka?skich w Afryce! Ciekawe co na to wspó?cze?ni rosyjscy historycy? i psychiatra :)

Ksi??k? napisano w oparciu o 46 pozycji polsko i angloj?zycznych pozycji (niektóre to t?umaczenia ksi??ek niemieckich lub radzieckich). Szkoda, ?e w bibliografii nie ma ?adnych ksi??ek rosyjskich wydanych po rozpadzie ZSRR.

W zwi?zku z recenzj? pozwol? sobie na dygresj? odbiegaj?c? od tematu, ale pozostaj?ca w zwi?zku z walkami na froncie wschodnim w latach 1941 – 1945. Czy nie uwa?acie – szanowni czytelnicy, ?e nale?a?oby napisa? od nowa wszystkie ksi??ki z serii ,,Historyczne Bitwy” dotycz?ce w/wym. tematyki, a wydane przed 1989 r.? Ja jestem zdecydowanie za, a jako uzasadnienie dla mojego stanowiska podam przyk?ad, który ad hoc przyszed? mi do g?owy: porównajcie prosz? opis bitwy pod Mce?skiem znajduj?cy si? w ksi??ce ,,Moskwa 1941” z serii HB z opisem zawartym w publikacji ,,T-34 Mityczna bro?” (t.1). Laik, zapewne doszed?by do wniosku, ?e czyta? o dwóch ró?nych starciach.

Niestety tematyka frontu wschodniego w aktualnej polskiej literaturze albo nie istnieje, albo - na zasadzie odreagowywania lat minionych - ukazuje wydarzenia tylko z perspektywy niemieckiej. Dlatego te? nieliczne ksi??ki, w których autor przed ich napisaniem „odrobi? lekcj?”, tj. nie tylko zgromadzi? ?ród?a ale i krytycznie przeanalizowa? informacje w nich zawarte, s? warte przeczytania. Ciesz? si?, ?e autorzy prac dotycz?cych walk na froncie wschodnim publikuj?cy w ramach serii HB po 1989 r. z regu?y „odrabiaj? lekcj?”. Mam nadzieje, ?e doczekam chwili kiedy w ramach HB uka?? si? nie tylko „poprawione” pozycje „dzie?” z przed przemiany ustrojowej, ale te? takie tytu?y jak: Studzianki 1944, Wa? Pomorski 1945 czy Ko?obrzeg 1945.


Komentarze

Dodaj komentarz