.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Proponowane rozwi?zania zadania taktycznego nr 1:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

Proponowane rozwi?zania zadania taktycznego nr 1
Data: Wt 06 Lip, 2004
Autor: Robert Kowalski
Oto proponowane trzy rozwi?zania zadania opublikowanego jaki? czas temu w ABC Wargamingu

Propozycja Huberta

Propozycja Roberta

Propozycja Autora zadania



Wst?p

Wp?yn??y dwie pe?ne odpowiedzi na postawione zadanie, poni?ej chcia?bym tak?e przedstawi? rozwi?zanie proponowane przez Autora scenariusza. Poniewa? rozwi?zania s? bardzo szczeg?owe i stale nawi?zuj? do mapy, warto mie? j? przed oczami lub przynajmniej zwrci? uwag? na najcz??ciej wymieniane obiekty, jak las E czy wzgrze D.

Co ciekawe, proponowane rozwi?zania by?y do?? podobne (mam nadziej?, ?e nie znaczy to, ?e jeste?my bardzo przewidywalnymi przeciwnikami;-)

Przypomn? pytania, postawione przez Autora zadania:

1. Jaki powinien by? szyk kolumny marszowej.

2. Jakie plany mo?e genera? zrobi? w czasie marszu.

3. Jak zdoby? informacje

4. Jakie dyspozycje b?d? wydawane w poszczeglnych fazach.

5. Jakie plany modyfikacji tych dyspozycji nale?y przewidzie?.

6. Jak nale?y si? zachowa? gdy si?y nieprzyjaciela oka?? si?:

a - wi?ksze ni? w?asne

b - porwnywalne z w?asnymi

c - mniejsze ni? w?asne.

7. Jak i gdzie ustawi? w?asne oddzia?y i jakie im wyznaczy? zadania w ka?dym z powy?szych wypadkw.



Propozycja Huberta

Jako pierwsza odpowied? Huberta - odpowiedzi formu?owano zgodnie z numeracj? pyta?:

1. Szyk kolumny regiment piechoty lekkiej, bateria, regiment piechoty liniowej, 2 szwadrony strzelcw konnych. Dwa pozosta?e wysy?am osobno jako rozpoznanie. Je?eli las, przez ktry biegnie droga, jest g?sty (co b?d? wiedzia? od rozpoznania) bateria zajmuje miejsce pomi?dzy regimentem piechoty liniowej, a strzelcami konnymi.

2. Mo?e sobie zaplanowa? gdzie b?dzie nocowa?. A powa?niej mo?e sobie zaplanowa?, jak b?dzie zdobywa? las E, wzgrze D, las C i miejscowo?? A, bo s? to jedyne miejsca, gdzie mo?e trafi? na przeciwnika. Oraz co zrobi, jak si? oka?e, ?e rzeka na prawej flance jest mo?liwa do sforsowania. (nie wiem, czy przedmiotem zadania jest okre?lenie szykw do u?ycia w tych sytuacjach, bo wprost tego zadanie nie precyzuje. je?eli tak, to oczywi?cie b?dzie to moja ulubiona formacja sk?adaj?ca si? z dwch rzutw (w pierwszym piechota lekka lub liniowa, zale?nie co b?dzie celem ataku), bateria umieszczona w centrum szyku brygady, kawaleria lekko cofni?ta ubezpiecza flanki.)

3. Przy pomocy kawalerii. (ktra po pierwsze powinna sprawdzi? las E,

forsowalno?? rzeki na odcinku do lasu, wzgrze D, las C, forsowalno?? rzeki na dalszym odcinku - je?eli rzeka jest mo?liwa do sforsowania dobrze by?oby sprawdzi? las F).

4. W?a?ciwe dla danej fazy (cokolwiek rozumiane jest przez to poj?cie). W momencie wymarszu zostanie okre?lony szyk kolumny, rozkazy dla kompanii prowadz?cych rozpoznanie. Po wykryciu przeciwnika, zostan? wydane rozkazy sformowania szyku bojowego, w?a?ciwego dla zaistnia?ej sytuacji, po czym zostan? wydane rozkazy natarcia/odwrotu, zale?nie od sytuacji.

5. Nale?y przewidzie? modyfikacj? na okoliczno??, czy przeciwnik b?dzie broni? si? w lesie, czy na wzgrzu i zale?nie od tego formowa? pierwsz? lini? z piechoty lekkiej lub liniowej. Je?eli w pierwszej linii stanie piechota liniowa, nale?y przewidzie? wydzielenie dla niej os?ony z drugiego rzutu. I, co najwa?niejsze, nale?y przewidzie? ubezpieczenie w sytuacji, gdy rzeka jest mo?liwa do sforsowania.

6. a) Nale?y przej?? do obrony jawniaj?c jak najmniej posiadanych si?.

b) Zale?y od kompozycji si? przeciwnika oraz od tego, jak bardzo dowdca chce zdoby? Legi? Honorow?. Je?eli widzi s?abo?? w sk?adzie i/lub ugrupowaniu przeciwnika nale?y uderza? (szybko, celnie i skutecznie).

c) Uderza?.

7. Przy tej wielko?ci mapy i liczbie mo?liwych wariantw zachowa? przeciwnika na ten temat mo?na by napisa? powie??....

a) Najlepiej by?oby nie opuszcza? piechot? lasu, przez ktry biegnie

droga (jednak zak?adaj?c jak?? ?ladow? inteligencj? ze strony przeciwnika nie b?dzie to wcale proste). Rozmie?ci? piechot? lekk? na lizjerze lasu, okrakiem w stosunku do drogi, z piechoty liniowej utworzy? drugi rzut. Je?eli las jest rzadki postawi? bateri? w lesie przy drodze, je?eli g?sty odes?a? j? do ty?u. Kawaleri? skoncentrowa? nieco z ty?u na drodze (chyba, ?e las jest rzadki, wtedy mo?na ze 2 szwadrony umie?ci? jako wsparcie za lini? obsadzon? przez lekk? piechot?). Je?eli si?y przeciwnika pojawi? si? po wyj?ciu z lasu to jest pozycja, na ktr? nale?y si? wycofywa?. Piechota lekka utrzymuje skraj lasu, liniowa j? wspiera, kawaleria kontroluje drog? i czeka na rozkaz do kontrataku.

b) W tym przypadku prawie na pewno nie da si? ustali? rwnowagi si? z przeciwnikiem przed wyj?ciem z lasu (chyba, ?eby wykaza? si? on daleko id?c? niekompetencj?, ale wtedy b?dzie to wygl?da?o tak, jakby mia? du?? przewag?, wi?c zajdzie przypadek a). W zwi?zku z tym, rozmieszczenie b?dzie zale?a?o od formacji przyj?tej do ataku na dan? pozycj? trzyman? przez nieprzyjaciela. Od tego b?d? te? zale?e? rozkazy. Oglnie rozkazy te b?d? zale?e? rwnie? od tego, czy w si?ach i/lub ugrupowaniu nieprzyjaciela. jest s?abo??, ktr? mo?na wykorzysta? - w takim przypadku b?d? to rozkazy ofensywne, w innym przypadku, nale?y si? wycofa? na dogodn? obronn? pozycj? (np. tak? jak opisana w a), albowiem po pierwsze walka w takiej sytuacji b?dzie walk? na wyniszczenie, po drugie istnieje mo?liwo??, ?e przeciwnik dostanie posi?ki.

c) Znw, mo?liwo?ci jest wiele bo wiele jest pozycji, ktrych przeciwnik mo?e broni?. Za??my, ?e b?dzie broni? lasu E. W takiej sytuacji, pod os?on? lasu, na prawo od drogi, regiment lekki formuje pierwszy rzut, a za nim regiment liniowy drugi rzut. 1 szwadron zajmuje pozycje na prawej flance brygady jako jej ubezpieczenie (front nie si?gnie a? do rzeki). Bateria zajmuje pozycj? na drodze, nieco z ty?u, pozosta?e 3 szwadrony formuj? si? na lewo od baterii, pod os?on? lasu. Piechota wsparta z prawej flanki szwadronem uderza frontalnie na las E, podczas gdy pozosta?e 3 szwadrony wykonuj? manewr obchodz?cy w stron? wzgrza D (przerwy mi?dzy wzgrzem D i lasem E) - do tego momentu z wcze?niejszego rozpoznania musi by? ju? wiadome, czy wzgrze to jest bronione przez wi?ksze si?y (z mapy wynika, ?e jest w nie ca?kiem niez?y wgl?d). Manewr musi by? oczywi?cie wykonany tak, aby nie podstawi? flanki kawalerii pod kontratak z lasu E, 1 szwadron musi zosta? pozostawiony jako flankowe ubezpieczenie od strony lasu C. Co wi?cej kawaleria musi mie? rozkaz, aby w przypadku ataku na piechot? znacz?cych si? kawalerii nieprzyjaciela z lasu E natychmiast porzuci?a obchodzenie i kontratakowa?a t? kawaleri?. Po rozpocz?ciu ruchu przez piechot? bateria wychodzi z lasu, i manewruje tak, aby wzi?? pod ostrza? przerw? mi?dzy lasem E i wzgrzem D oraz bli?szy stok tego wzgrza, a rwnocze?nie nie znale?? si? w zasi?gu bezpo?redniego ataku z lasu E i nie oddala? si? poza odleg?o?? wsparcia od operuj?cej tu w?asnej kawalerii. To oczywi?cie s? dyspozycje pocz?tkowe, ktre mog? ulega? zmianie, gdyby zmieni?a si? ocena si? nieprzyjaciela utrzymuj?cych pozycj?. Oczywi?cie te dyspozycje nale?y zmodyfikowa?, gdyby rzeka by?a mo?liwa do sforsowania. O organizacji ataku na ka?d? z nast?pnych mo?liwych pozycji mo?na by napisa? podobne wypracowanie....



Propozycja Roberta

Nast?pnie odpowied? Roberta:

1. szyk kolumny marszowej: LP (lekka piechota),LP, bateria 8pd, LP, PL (piechota liniowa), PL, PL. Ok. 1 km z przodu pu?k strzelcw konnych w szyku: szwadron z przodu (w szyku rozproszonym), 2 szwadrony w kolumnie marszowej, po kompanii w szyku rozproszonym ok. 500 metrw po bokach

2. plany kolejno?ci rozpozna?, szyku i dyspozycji w zale?no?ci od zastanej sytuacji je?li chodzi o nieprzyjaciela i teren

3. dzia?ania kawalerii: w pocz?tkowej fazie 1 szwadron ma rozpozna? rzek?, czy jest mo?liwa do przebycia, w dalszej kolejno?ci ten sam szwadron las po drugiej stronie rzeki, do g??boko?ci ok. 500 m , pkt. F trzymaj?c si? skraju lasu, tak, by si? nie pokazywa?, wreszcie pkt. G z wys?aniem rozpoznania drog? na wschd; 2., 3. i 4. szwadrony rozpoznaj? las przed kolumn? marszow?, w dalszej kolejno?ci 2. ( i ew. 3. szwadron, ktry wspiera 2.) wychodz?c z du?ego kompleksu le?nego na wschd od drogi rozpoznaj? las E, 4. szwadron w ukryciu na zachd od drogi. Je?li las E jest obsadzony, sprawdzaj? zasi?g linii wroga, nast?pnie powrt na lizjer? lasu, z ktrego wyszli i os?aniaj? rozwini?cie piechoty w lesie. Szwadron 4. stara si? rozpozna? sytuacj? za lasem E oraz za wzgrzem D, id?c na zachd od drogi i lasu E. Je?li brak nieprzyjaciela w lesie E, 2. szwadron rozpoznaje wzgrze D (sta?y obserwator na wzgrzu D). 3. szwadron ca?y czas wspiera 2. Je?li D jest obsadzone, staraj? si? rozpozna? si?y obsadzaj?ce i utrzyma? p?nocn? lini? lasu E do czasu nadej?cia piechoty. W tym czasie 4. szwadron rozpoznaje sytuacj? za D , las C oraz A. Je?li rzeka jest nie do przebycia, 1. szwadron wspiera dzia?ania 4. szwadronu. Je?li rzeka zostanie przekroczona, a w dalszych dzia?aniach zostanie napotkany nieprzyjaciel po drugiej stronie, 1. szwadron ma za zadanie zatrzyma? b?d? op?nia? jego dzia?ania.

4. dyspozycje b?d? dotyczy?y rozpoznawania kolejnych obiektw i zajmowania kolejnych korzystnych rubie?y terenowych.

5. Je?li E b?dzie wolne, D obsadzone bez istotnego wsparcia w C i A- zaj?cie E ewentualnie z prb? zdobycia D. Je?li E zaj?te, D,C i A nieobsadzone- zaj?cie lasu na po?udnie od E w szyku bojowym, prba zdobycia E i D. Je?li DE wolne- AC zaj?te ma?ymi si?ami- uderzenie na AC, je?li porwnywalnymi- zaj?cie ED z kontrol? mostu B artyleri?, uderzenie na CA po wsparciu. Je?li wi?kszymi- nie ujawnianie si? z du?ego lasu na po?udnie od E, odwrt pod os?on? lasu.

6. je?li oka?? si? s?absze, nale?y jak najszybciej opanowa? EDB, nast?pnie CA; je?li oka?? si? porwnywalne- zaj?? mo?liwie najkorzystniejsz? pozycj? do natarcia na ABC- najlepiej zaj?? DE, atak po nadej?ciu wsparcia w dniu kolejnym; je?li oka?? si? silniejsze- wycofanie pod os?on? lasu, Dlatego piechota nie wychodzi z du?ego lasu przed uzyskaniem efektw rozpoznania z DECA.

7. czo?o kolumny po doj?ciu do skraju du?ego lasu nie ujawniaj?c si? na skraju lasu rozwija si? - 1 LP na lewo od drogi zostawiaj?c miejsce dla rozstawienia artylerii na lewo od drogi, 2 i 3 LP na prawo od drogi. 1,2,3 PL w kolumnie marszowej na drodze.

a. Je?li si?y nieprzyjaciela w E mniejsze- 1 LP ubezpiecza bateri?, 2 i 3 LP z ½ batalionu w kolumnie kompanijnej a ½ rozproszon? uderza na E, 1,2,3 PL w drugim rzucie. Kawaleria ubezpiecza lew? flank? ugrupowania i uderza od ty?u/boku na jednostki za E lub wycofuj?ce si? z E.

b. Je?li si?y nieprzyjaciela na D mniejsze, a w CA brak nieprzyjaciela lub wyra?nie s?abszy - 2 i 3 LP zajmuj? E, bateria i 1 LP zajmuj? pozycj? na wysoko?ci E na zachd od drogi z mo?liwo?ci? ostrza?u obu stron D, 1,2,3 PL id? drog? do p?nocnego skraju E, nast?pnie rozwijaj? si? i uderzaj? 2 batalionami w 1.rzucie jednocze?nie z atakiem 2 i 3 LP. Kawaleria ubezpiecza lew? flank? ugrupowania i uderza od ty?u/boku na jednostki za D lub wycofuj?ce si? z D.

c. Je?li si?y w CA mniejsze, DE wolne - bateria i 1 LP zajmuj? D, 2 i 3 LP w 1. rzucie z 1,2,3 PL w 2. rzucie uderzaj? na C, nast?pnie na A. 1.szwadron ubezpiecza lew? flank?, 2 i 3 praw?, w miar? mo?liwo?ci wychodz? na bok/ty?y ugrupowania w CA.

d. Je?li si?y porwnywalne: atak ca?o?ci? si? na E dla zdobycia przestrzeni operacyjnej i wyj?cia z lasu, w miar? mo?liwo?ci atak na D i zablokowanie ogniem dzia? przej?cia przez B.

e. Je?li si?y mniejsze niewiele - zaj?cie skraju lasu na po?udnie od E z piechot? liniow? w 2. rzucie i kawaleri? w odwodzie oraz ubezpieczeniu flanek.

f. Je?li si?y nieprzyjaciela przewa?aj?ce - wycofanie z lasu najpierw PL i artyleria z kawaleri? i LP os?aniaj?c? odwrt i op?niaj?c? w lesie po?cig.

Generalnie - kawaleria ma rozpozna? las na po?udnie od E, rzek? i mo?liwo?? jej przekroczenia, pkt ABCDEFG, z patrolami wys?anymi na zachd, wschd i p?noc po zaj?ciu odpowiednio GCA. Ubezpiecza flanki piechoty, op?nia dzia?ania po?cigowe w razie przewagi nieprzyjaciela, wychodzi na flanki i ty?y przeciwnika walcz?cego z piechot?

LP - zajmuje i os?ania ugrupowanie w du?ym lesie na po?udnie od E, ubezpiecza bateri? 1 batalionem, atakuje E jako pierwszy rzut, wi??e przeciwnika na D, atakuje C i A jako pierwszy rzut

PL - atakuje jako 1.rzut D z kierunku SW, wspiera natarcie LP na E, C i A jako 2. rzut, wspiera obron? LP w 2.rzucie w du?ym lesie, je?li nieprzyjaciel nie b?dzie zbytnio przewa?a?. Wycofuje si? drog?, je?li du?a przewaga nieprzyjaciela.

Artyleria - z pozycji na lewo od drogi os?ania rozwini?cie w lesie na po?udnie od E i wspiera natarcie na E, z pozycji na W od lasu E wspiera natarcie na D, z pozycji na D trzyma pod ogniem most B, wspiera atak na C i A.



Propozycja Autora zadania

Na koniec propozycja podana przez Autora zadania, Autor nie zastosowa? si? jednak do numeracji pyta?, a raczej do w?asnego toku my?lenia ;-)

Pierwszym rozkazem po oko?o 10 km marszu powinno by? zarz?dzenie postoju dla wszystkich oddzia?w, ktre nie maj? innych zada?. Oddzia?y winny odpoczywa? wzd?u? drogi wystawiaj?c warty w g??b lasu, a do os?ony artylerii nale?y wyznaczy? kompanie grenadierskie z batalionw liniowych maszeruj?cych bezpo?rednio przed i za bateri?. Wynika z tego tak?e szyk marszowy :

2-gi szwadron kawalerii jako stra? przednia - zajmuje w czasie odpoczynku skraj lasu Kolumna g?wna

1 - szy szwadron kawalerii

3 - ci szwadron kawalerii - kompaniami w szyku rozproszonym jako stra? boczna

Sztab

l - szy batalion pu?ku lekkiej piechoty

II - gi batalion pu?ku lekkiej piechoty

l - szy batalion pu?ku piechoty liniowej

Bateria artylerii pieszej

II - gi batalion pu?ku piechoty liniowej

III - ci batalion pu?ku piechoty liniowej

III - ci batalion pu?ku lekkiej piechoty - na wypadek zaatakowania kolumny w lesie.

4 - ty szwadron kawalerii jako stra? tylna - nie dalej ni? o 1km.

Rozwa?enie sytuacji

1. Si?y nieprzyjaciela nie s? znane

2. Rozeznania tych si? i pozycji przez nie zajmowanych mo?na dokona? :

A. Rozpoznaniem kawaleryjskim z drugiego, wy?ej po?o?onego brzegu rzeki

B. Rozpoznaniem przez walk?, atakuj?c domniemane pozycje.

Rozpoznanie kawaleryjskie:

3. 1 - szy szwadron kawalerii otrzymuje rozkaz udania si? pod os?on? lasu na drugi brzeg rzeki, tak, aby z punktu "F" lub "G" rozezna? :

Dolin? rzeki, przedpole mostu "B", ruch wojsk na drodze wiod?cej z miejscowo?ci "A" przez las na wschd oraz ewentualn? obecno?? nieprzyjacielskich wojsk w lesie "F" i "G", za lasem "E", na grze "D" i za lasem "C".

4. Obecno?? silniejszych nieprzyjacielskich oddzia?w w lesie "F" i/lub w lesie "G" oraz na przedpolu mostu "B" wskazuje na du?y oddzia? nieprzyjacielski ustawiony na tej pozycji i powinien sk?oni? dowdc? brygady do nie ujawniania swych si? i przyj?cia pozycji obronnej na brzegu lasu (np. jak to przedstawiono w punkcie 9 A).

Rozpoznanie przez walk?:

5. W oparciu o wyniki rozpoznania kawaleryjskiego, ktre jak wynika z mapy zaj?? mo?e do 2 godzin, je?li dowdca brygady dojdzie do wniosku, i? nieprzyjaciel nie jest w znacznej przewadze i atak jest mo?liwy, mo?e on wyda? nast?puj?ce rozkazy:

l - szy batalion pu?ku lekkiej piechoty w asy?cie 1 - szego szwadronu kawalerii rozwija si? na prawo od wylotu drogi na p?noc na skraju lasu i dokonuje rekonesansu lasu "E". Wiadomo?? o silnym obsadzeniu tego lasu przez nieprzyjaciela mo?e by? wskazwk? co do jego sil i sk?oni? mo?e ewentualnie do zaniechania zamiaru ataku.

6. Po zaj?ciu lasu "E" kolumna brygady rozwija si? na brzegu lasu ( wewn?trz, by nie ujawnia? sil i dyslokacji). Na lewo od osi drogi staj? trzy bataliony liniowe w kolumnach dywizjonowych, w osi drogi staje zaprzodkowana artyleria, a na prawo od osi drogi staja pozosta?e dwa bataliony lekkie.

7. 3 - ci szwadron kawalerii dokonuje rozpoznania w kierunku lasu "C", zwracaj?c tak?e uwag? na si?y przeciwnika na grze "D" i za ni?.

8. 4 - szy szwadron kawalerii os?ania formowanie brygady na skraju lasu.

9. Po otrzymaniu wszystkich meldunkw nast?puje ocena sytuacji, si? i dyslokacji przeciwnika :

A. Je?eli przeciwnik oka?e si? zbyt silny lub pozycja zawczasu umocniona, nale?y go niepokoi? kawaleri? z lasu "F" i lekk? piechot? z lasu "E". Brygada pozostaje rozwini?ta na skraju lasu na pozycji wyj?ciowej markuj?c przez przyj?cie szyku mieszanego (orde mix) lub liniowego, si?y wi?ksze od posiadanych.

B. Nieprzyjaciel znacznie s?abszy liczebnie zostaje zaatakowany natychmiast czo?owo, a kawaleria zostaje u?yta do manewru okr??aj?cego i wy?apywania uciekaj?cych.

C. Nieprzyjaciel o si?ach zbli?onych liczebnie do w?asnych mo?e zosta? zaatakowany w nast?puj?cy sposb :

10. Po uzyskaniu meldunku, i? las "E" jest wolny od przeciwnika, zostaje wydany rozkaz dla II- giego i III - ciego batalionu lekkiego do zaj?cia w lesie "E" pozycji b?d?cej baz? dla dalszych dzia?a?. Nast?pnie l - szy batalion lekki przesuwa si? na prawo w kierunku rzeki.

11. Po otrzymaniu meldunkw o zaj?ciu nakazanych pozycji przez bataliony pu?ku lekkiego zostaje wydany rozkaz dla pu?ku piechoty liniowej do wymarszu z lasu w szyku "schodami w lewo" ( en echelon ) i marszu baterii artylerii w osi drogi na wysoko?ci ostatniego (tj. skrajnego lewego) batalionu piechoty liniowej.

12. 4 - ty szwadron kawalerii os?ania lewa flank? tego zgrupowania.

13.1 - szy batalion lekki otrzymuje rozkaz atakowania wzd?u? linii rzeki (bez jej przekraczania) w kierunku p?nocnym z celem na mo?cie "B".

14. Kontrataki ze wzgrza "D" odpierane s? przez 2 bataliony lekkie z lasu "E" wspomagane przez 1 - szy szwadron kawalerii.

15.Atak czo?owy na wzgrze "D" przeprowadzaj? dwa prawe bataliony liniowe wspomagane przez 3 - ci szwadron kawalerii.

16.Trzeci (lewy) batalion piechoty liniowej, bateria artylerii i os?aniaj?cy na lewej flance 4 - ty szwadron kawalerii stanowi? rezerw? na lewo od osi drogi, na rubie?y lasu "E", a tak?e w celu odpierania mo?liwych kontratakw z lasu "C".

17. Poniewa? artylerii przeciwnika mo?na si? spodziewa? na wzgrzu "D", artyleri? w?asn? nale?y ustawi? tak, aby by?o mo?liwe ra?enie ogniem wzd?u? lewej flanki batalionw liniowych id?cych do natarcia.

18. Je?eli tym sposobem, a tak?e anga?uj?c lekkie bataliony z lasu "E", uda si? zdobycie wzgrza "D", uzyskuje si? pozycje wyj?ciow? do skutecznego dzia?ania na miejscowo?? "A" i most "B" oraz na linie ??cz?ca te obiekty.

19. Kontynuowanie ataku z tej gruj?cej pozycji zmusza przeciwnika albo do zamkni?cia si? w obronie miejscowo?ci "A", albo do wycofania si? z tej pozycji. Kierunek wycofywania daje wskazwki co do dalszych krokw.

20.W wypadku wycofania si? nieprzyjaciela, nale?y zaj?? jego pozycje tylko cz??ci? si?, a kawalerii u?y? do ?ledzenia odwrotu nieprzyjaciela i patrolowania pozosta?ych drg.

21.1 - szy szwadron kawalerii winien by? u?yty do chronienia prawej flanki atakuj?cego l - szego lekkiego batalionu i obserwacji z punktw "F" i "G". Kompanii tego szwadronu nale?y u?ywa? naprzemiennie, poniewa? pozbawiony on by? wypoczynku w marszu.

Nie wszystkie jednostki wymieniono w poszczeglnych punktach. Dotyczy to tak?e sztabu, ktrego dyslokacja podyktowana jest potrzeba chwili. Powy?sze uwagi s? propozycj? ukierunkowan? na zapewnienie bezpiecze?stwa brygady, b?d?cej stra?? przednia a nie klubem strace?cw, ale je?li kto? b?dzie mia? lepszy pomys? i odniesie w toku jego realizacji b?yskotliwe zwyci?stwo, to tym bardziej b?dziemy si? wszyscy cieszy?. O czym przekonany jest ANDREAS.

Jak widzicie, mo?liwo?ci rozegrania jest wiele - te sprawdzone przez nas, podano w opisie naszych bitew. Inne pozostawiamy ch?tnym do rozegrania. B?dziemy wdzi?czni za wszelkie komentarze i uwagi.

Komentarze

Wt 04 Lip, 2006 Go?? napisał:
Sorry. Oczywi?cie liniowa na lewo z kawaleri? ;-)

Wt 04 Lip, 2006 Go?? napisał:
Zadanie fajne, chocia? do?? proste:

1. Dyslokacja
Zak?adam, ?e przeciwnik ma jakie? rozpoznanie ju? w lesie, ale g?wna linia obrony, to raczej CADB jako pozycje szczeglnie do tego przydatne i zapewniaj?ce wzajemn? os?on?.
Lekk? piechot? z ubezpieczeniem szwadronu jazdy rozwijam frontem ku p?nocy, a reszt? piechoty i artyleri? pozostawiam w szyku marszowym. Rozwini?cie na p?nocnym kra?cy wg schematy jak ni?ej.
Jeden szwadron jazdy jako rezerwa. W lesie piechota mo?e opiera? si? nieprzyjacielskiej je?dzie lub grenadierom bez problemu, a nim dojd? do p?nocnego kraju lasu, to chc? troch? si? wywiedzie? o przeciwniku. Mo?e uda si? go tak?e wprowadzi? w b??d.
P?nocny kraj lasu obsadzam nast?puj?co: liniowa na prawo, lekka i kawaleria na lewo, a artyleria w centrum. Nie znam wielko?ci si? przeciwnika, wi?c musz? da? je?dzie pole do ewentualnych manewrw os?aniaj?cych i nie straci? w odwrocie dzia?. Piechota ma mie? po 1 batalionie w linii, a po 2 w kolumnach.

2. Wywiad.
Dwa pozosta?e szwadrony jazdy rozpoznaj? ewentualne brody na rzece. Szyk rozproszony - jeden rozpoznaje, drugi ubezpiecza
a) jest brd
Rozpozna? k?p? F i je?li jest czysto, to jeden szwadron pozoruje ubezpieczenie jednostki poruszaj?cej si? z F lub G na most B. Je?li k?pa jest zaj?ta przez wrogie wojska, to podobnie na po?udniowo-wschodnim kra?cu polany. Jeden szwadron ma wrci? po wykonaniu zadania. Oczywi?cie po cichu. Ponadto zadanie dla pozostaj?cych to rozpoznanie wszelkich ruchw na linii BG (posi?ki, przemarsze itp.) oraz wsparcie natarcia na most.
b) nie ma brodu
Rozpozna? brzeg rzeki i k?p? E. Je?li (w co w?tpi?) k?pa jest czysta, to jeden szardon ma j? zaj?? do przybycia piechoty, a drugi wraca do si? g?wnych. Prawdopodobnie k?pa b?dzie zaj?ta, wtedy sprbowa? wyci?gn?? przeciwnika z zaro?li i pozoruj?c ucieczk? w d? rzeki, a potem brzegiem lasu do drogi wci?gn?? ewentualny po?cig w pu?apk? ogniow?.

3. Zwi?zanie.
a) Je?li przeciwnik by? na tyle g?upi, ?eby wysun?? artyleri? do E, to ruszam od prawej piechot?, potem ostrza? na k?p? z dzia?, a nast?pnie szar?a szwadronem jazdy i piechot? lekk?. Liniowa w sile 1 batalionu na zachd od E, pozosta?e mog? podej?? troch?, ale nie za bardzo - teren jest idealny dla szar?y jazdy od p?nocy. Moja artyleria ma si? lekko wysun?? na pn-zach od drogi, a jazda ma stan?? na jej prawym skrzydle.
Przez k?p? E raczej nikt nie przejdzie, a je?li jakim? cudem przejdzie po piechocie ukrytej w zaro?lach to wprost pod szable jazdy. Na moim lewym skrzydle mam liniwk? i artyleri? frontem do wroga, a jeszcze poza zasi?giem jakichkolwiek luf z linii CD. W dodatku ubezpieczon? jazd? na skrzydle.
b) Je?li przeciwnik by? cwany to umie?ci? w E piechot?. Artyleri? ma na linii CD lub pewniej na wzgrzu dla lepszego pola widzenia. Piechota b?dzie te? w C, A i B, a jazda mi?dzy C i D. Musz? go wywabi? i obej??. Nie op?aca mi si? atakowa? na k?p?, bo zwyci?stwo by?oby krwawe i stawia?oby mnie w trudnej sytuacji taktycznej. Musz? przyj?c starcie na zachd od drogi.
Najpierw kilka salw po E i pozorowany atak lekkim batalionem, ?eby dowdca z E wys?a? kurierw do swojego genera?a. Jazda na lewym skrzydle zajmuje pozycj? frontem na pn-wsch jakie? 500 m przed lasem Artleria w miejscu, ale frontem na godz. 10:00. Za jazd? rozwijam piechot? liniow? w linie.
Z E oraz z pozycji z ty?u (A lub wzgrza) wygl?da to na rozwini?cie do ataku na k?p?, co skwapliwy przeciwnik napewno b?dzie chcia? wykorzysta?. Wyci?gnie piechot? z C jako ubezpieczenie, a jazd? zaszar?uje na moje statyczne szwadrony. No chyba, ?e poczeka na mj atak na k?p?, ale wtedy mo?e j? ?atwo straci? i nagle znale?? si? w niewygodnej sytuacji taktycznej.
Teraz ruszam ca?? lekk? piechot? na E a jazd? cofam za ni? - na p?d-wch pomi?dzy las i k?p?. Jazda wroga szar?uje teraz na lufy moich dzia? i piechoty liniowej.
No i teraz mamy moment decyduj?cy. Jad? ponad 1,5 km wi?c nie za szybko to mam czas na kilka salw. Ich lewe skrzyd?o musi si? tak?e oprze? moim szwadronom. Jak mnie odbij? to moja jazda musi spowolni? mj odwrt do lasu. Jak ja ich odbij?, to ich mam.

4. Prze?amanie
Moja lekka piechota raczej niewiele wskra, ale zwi??e przeciwnika w E i w po??czeniu z kurzaw? po szar?y na ich prawym skrzydle upewni nieprzyjacielskiego dowdc?, ?e mnie dorwa?. Nie zd??y wycofa? piechoty do C nim jego w?asna jazda z moj? na karku nie wpadn? na ni? i nie rozbij? jej szykw. Nim si? po?apie ju? moja jazda uderza na jego dzia?a na D, a piechota liniowa napiera w kierunku C. Je?li w k?pie nie by?o jednostki superhiperdoborowej, to w?tpi? czy pozostan? na stanowiskach maj?c przed sob? moj? piechot? i artyleri?, po prawej piechot? liniow?, a za plecami jazd?. Uciekaj?cymi zajmie si? jazda, wzgrzem liniowa, a uderzeniem na k?p? i most lekka. Mam nadziej?, ?e do walki o most w??czy si? te? szwadron zza rzeki (o ile si? tam znalaz? i ma kumatego dowdc?). Jak wrg nie ma jeszcze do??, to moj? artyleri? ustawi? na wzgrzu. I znowu mam przeciwnika w moim p?kolu. W zasadzie to mo?e sobie gin?? jak mu zale?y na s?awie.

5. Po?cig
Jazdy ju? nie ruszam, bo musi znowu przej?? do dzia?a? rozpoznawczych oraz wy?apywania zbiegw. Najzwyczajniej w ?wiecie rozwijam klasyczne linie piechoty na p?kolu wsch-pd od A. Wysy?am parlamentariusza, bo po co niszczy? miasteczko. Chyba, ?e przeciwnik odrzuci moje warunki.
Wtedy kanonierzy urz?dzaj? sobie ostre strzelanie, a piechota gromi prby kontratakw z C lub A. Chocia? do?? sporo o ich dowdcach mg?bym si? dowiedzie? od je?cw, wi?c licz?, ?e sam obiekt przejm? raczej nie zniszczony.

Wt 06 Lip, 2004 Hubert napisał:
Gdybym wiedzia?, ?e moje rozwi?zanie ma i?? do publikacji, to pewnie napisa?bym je troch? inaczej ;-)


Dodaj komentarz