.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Gaming Weekend w Brnie:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

Gaming Weekend w Brnie
Data: Śr 04 Lip, 2007
Autor: Krzysztof Stawiarski
Gaming Weekend w Brnie 3ci i 4ty marzec 2007

Trzeciego i czwartego marca 2007 w Brnie odby?o si? spotkanie zorganizowane przez czeskie kluby wargamingowe pod ogln? nazw? Gaming Weekend. W imprezie tej uczestniczy?a te? grupa osb zwi?zana z Ma?opolsk? Grup? Wargamingow? w sk?adzie Robert Kowalski, Rafa? Kucharzyk i Krzysztof Stawiarski. Wyjazd naszej grupy by? swego rodzaju rewizyt? po wcze?niejszych kontaktach zapocz?tkowanych w Lovosicach iNiepo?omicach. Charakter spotkania odbiega? od typowych konwentw wargamingowych, w ktrych uczestnicz? tak?e osoby z zewn?trz (jakkolwiek ich obecno?ci nie wyklucza?o). By?o to raczej spotkanie dedykowane do ludzi „zbran?y”, z pewnym do?wiadczeniem w grach. Jego celem by?o wzajemne zaprezentowanie klubom stosowanych przepisw, wymiana do?wiadcze?, prezentacja figur i integracja ?rodowiska. Mia?o wi?c to spotkanie charakter „roboczy”, gdzie w ma?ym, kameralnym gronie, ka?dy mia? mo?liwo?? zagra? lub prezentowa? preferowane systemy. A oferta, jak na wielko?? spotkania, by?a do?? spora. Impreza trwa?a dwa pe?ne dni.

Polemos. Angielska Wojna Domowa.


Reprezentanci Ma?opolskiej Grupy Wargamingowej wyruszyli z punktu etapowego w L?dku Zdroju do granicy Czeskiej rankiem w sobot? 3 marca. Samo dotarcie do Brna zaj??o nam troch? wi?cej czasu ni? si? spodziewali?my, cz??ciowo ze wzgl?du na pogod? (zima postanowi?a o sobie przypomnie?) a cz??ciowo ze wzgl?du na „pokr?tne” grskie dr?ki. Niemniej oko?o godziny 11:00, po wcze?niejszym zagospodarowaniu si? w hotelu, dotarli?my na miejsce imprezy. Spotkanie by?o zorganizowane na terenie domu kultury, gdzie uczestnicy mieli do dyspozycji dwa pomieszczenia. Rozgrywki toczy?y si? na czterech sto?ach. W ramach dwch dni zosta?y zaplanowane nast?puj?ce systemy (wi?kszo?? z tego zrealizowano):

Epoka:Skala figur:Przepisy:
Staro?ytno??15 mmDBA
Staro?ytno??20 mmprzepisy w?asne
ECW15 mmPolemos
WSS/GNW15 mmPolemos
SYW 15 mmKoenigs Krieg
Epoka Napoleo?ska6 mmGrand Armee
Epoka Napoleo?ska20 mmprzepisy w?asne
Epoka Napoleo?ska20 mmNewbury Rules (nasz wk?ad)
RCW20 mmRed Action
WW26 mmSpearhead
WW220 mmFlames of War
Wsp?czesno??20 mmAK 47


(Skrty: ECW – Angielska Wojna Domowa, WSS – Hiszpa?ska Wojna Sukcesyjna, GNW – Wielka Wojna P?nocna, SYW – Wojna Siedmioletnia, RCW – Rewolucja Pa?dziernikowa w Rosji, WW2- Druga Wojna ?wiatowa)Uwzgl?dniaj?c ograniczony czas jaki by? do naszej dyspozycji (Brno opu?cili?my w niedziel? oko?o 13:00) uda?o nam si? poprowadzi? jeden pokaz i zagra? w trzy systemy zpowy?szej listy oraz przypatrze? si? jeszcze kilku.

Keonigs Krieg. Atak Prusakw.


Pierwsz? bitw?, w ktrej uczestniczyli?my, by?o starcie pomi?dzy Prusakami aAustriakami utrzymane w realiach Wojny Siedmioletniej, grane figurami w skali 15 mm na przepisach Koenigs Krieg. Je?eli chodzi o rozmiar si? zaanga?owanych w starciu to by?o to oko?o 12 du?ych jednostek (brygad piechoty, kawalerii, samodzielnych oddzia?w lekkich itd.) na gracza – co dawa?o oko?o 350 – 400 figur (bataliony piechoty i pu?ki kawalerii reprezentowane s? przez 12 figur). Prowadz?cy gr? Nick podkre?la?, ?e do?wiadczony gracz jest w stanie prowadzi? nawet dwa razy wi?ksz? armi?, co wydaje si? by? mo?liwe, gdy? nam, graj?cym pierwszy raz, przeprowadzenie starcia nie sprawi?o szczeglnego problemu. Przepisy Koenigs Krieg nale?? do grupy przepisw quasi-symultanicznych tzn. kolejno?? ruchu poszczeglnych oddzia?w odbywa si? na podstawie warto?ci inicjatywy wyznaczonej losowo (czasami modyfikowanej przez jako?? „sparametryzowanego” genera?a). Rzuty wykonuje si? dla stron i zwyci?zca inicjatywy decyduje czy che przesun?? brygad? czy te? oponent musi przesun?? jedn? ze swoich. Tura ko?czy si? gdy wszystkie oddzia?y wykonaj? swoje ruchy lub zadeklaruj? brak ruchu. Nie ma tutaj typowej wady ruchu naprzemiennego ca?ych stron (raz jeden gracz, raz drugi). Warto jednak podkre?li?, ?e s? w przepisach elementy pozwalaj?ce na reakcj? na ruch przeciwnika (np. strzelanie gdy jest si? szar?owanym). Ciekawym rozwi?zaniem systemu jest faza wst?pna bitwy (zbli?anie si? wrogich armii), w ktrej zamiast figur wykorzystuje si? du?e markery reprezentuj?ce brygady (w tym cz??? z nich fa?szywa). W tej fazie nie wykonuje si? walki jako takiej tylko manewry. Ko?czy si? ona w momencie gdy wszystkie brygady zostaj? rozpoznane lub gdy jedna ze stron decyduje si? na wystawienie swoich si? (nast?puje ujawnienie rzeczywistych si? i zdj?cie fa?szywych markerw). Warto podkre?li?, ?e przepisy s? relatywnie proste (co w istotny sposb wp?ywa na szybko?? gry), nie wymagaj? ?adnych dodatkowych zapisw o stanie strat (straty rozliczane s? co do figury). Sama gra sprawia sporo przyjemno?ci i do?? realistycznie oddaje obraz walki na tej skali taktycznej (kilka do kilkunastu brygad na stron?). Jak na przepisy typu Beer & Prezels zachowuj? si? do?? wiarygodnie i nadaj? si? do toczenia du?ych star?.

Grande Armee. Centrum i fragment prawego skrzyd?a Francuzw.


W czasie, gdy z Rafa?em zg??biali?my tajniki Koenigs Krieg, Robert testowa? przepisy Flames of War do Drugiej Wojny ?wiatowej w skali 20 mm. Starcie by?o prowadzone pomi?dzy niemieckim oddzia?em rozpoznawczym (3 plutony) wspartym plutonem PzIV i plutonem samochodw pancernych a oddzia?ami ameryka?skimi- 3 plutony piechoty, artyleria przeciwpancerna i samobie?na, i oczywi?cie czo?gi- du?o czo?gw;-). Przepisy te spotka?y si? ju? z du?o mniejszym entuzjazmem z naszej strony. Jakkolwiek w sumie do?? proste, dobrze przygotowane merytorycznie, z bardzo atrakcyjnymi graficznie zeszytami przepisw, scenariuszy i organizacji stron, jednak typowe wady strategii turowej i bardzo du?a zale?no?? od rzutw ko?ci? powoduj?, ?e przepisy w naszym odczuciu s? zbyt losowe inieprzewidywalne. Dodatkowo mechanika przepisw - ogromna liczba rzutw kostk? (np. chwilami nawet po 20 ko?ci na jednostk?) - na d?u?sz? met? jest do?? nu??ca i stanowi g?wny czynnik ograniczaj?cy wielko?? starcia.W niedziel? rano, gdy Rafa? prezentowa? czeskim kolegom przepisy Newbury Rules do epoki napoleo?skiej, razem zRobertem uczestniczyli?my w odtworzeniu bitwy pod Wagram na bazie przepisw Grand Armee (skala 6 mm). W samej bitwie bra?o udzia? po oko?o 5-6 osb na stron?, a ka?dy gracz dowodzi? minimum korpusem. Przepisy te nadaj? si? bardzo dobrze do odtwarzania wielkich bitew w relatywnie krtkim czasie, jakkolwiek mo?na te? toczy? na ich bazie hipotetyczne du?e bitwy w realiach epoki. Podobnie jak Koenigs Krieg, tak?e i te przepisy mo?na zaliczy? do przepisw quasi-symultanicznych, gdzie o ruchu oddzia?u decyduje inicjatywa - sam mechanizm sporo r?ni si? od tego zastosowanego w Koenigs Krieg. Najmniejsza podstawka reprezentuje brygad? piechoty, kawalerii lub artyleri? korpu?n?. Bardzo wa?n? rol? odgrywaj? genera?owie maj?cy w?asne cechy dowodzenia (stopie? samodzielno?ci). Naczelny dowdca ma mo?liwo?? wp?ywania i modyfikowania parametrw dowdcw, co w istotny sposb wp?ywa na ich efektywno??. A od parametrw genera?w zale?y w du?ej mierze ruch podleg?ych im oddzia?w. G?wny nacisk w przepisach po?o?ony zosta? na problemy w dowodzeniu i bezw?adno?? wielkich mas wojska. Strona taktyczna na niskim szczeblu jest ca?kowicie pomini?ta. Oglnie bardzo ciekawa mechanika (tylko ta skala 6mm dla tak barwnej epoki jak napoleo?ska :( …). Zpowodu braku czasu, nie doczekali?my si? zako?czenia bitwy pod Wagram.Niestety nie starczy?o czasu na zagranie w innych grach a ciekawie zapowiada? si? Polemos (ECW i GNW) czy te? przepisy w?asne do epoki napoleo?skiej. Mam jednak nadziej? ?e b?dziemy mie? jeszcze niejedn? okazj? do tego.

Grande Armee. Natarcie Davout'a na lewe skrzyd?o austriackie.


Podsumowuj?c, nie nale?y zapomnie? oczywi?cie o aspekcie integracyjnym ca?ego spotkania, ktry znalaz? szczeglnie dobry grunt podczas obiadw czy te? w pubach w godzinach wieczornych po imprezie. Integracja mi?dzynarodowego ?rodowiska wargamingowego, rzec mo?na, odbywa?a si? tradycyjnie przy „przys?owiowym” piwie i knedlikach. Warto tu podkre?li?, ?e spotkanie rzeczywi?cie mia?o charakter mi?dzynarodowy, jako ?e siln? cz??ci? klubw czeskich s? cudzoziemcy. St?d w gronie czesko-irlandzko-walijsko-w?osko-polskim by?a mo?liwo?? wymiany do?wiadcze?, dzielenia si? opiniami na temat systemw, figur czy te? dyskutowa? o historii. Warto przy tym nadmieni?, ?e nasi Czescy (i nie tylko) gospodarze zapowiadaj? obecno?? na Polach Chwa?y 2007 w bardzo silnym sk?adzie. B?dzie to wi?c kolejna okazja, by zagra? starcia w kilku nieznanych u nas systemach, jak rwnie? skorzysta? z do?wiadcze? czeskich kolegw. Formu?a imprezy w Brnie jest rzeczywi?cie godna pochwa?y, gdy? pokazuje jak niewiele trzeba zrobi? by w sposb ciekawy sp?dzi? czas. St?d podzi?kowania dla Nick’a, Pavel’a, Ziead’a i ca?ego czeskiego ?rodowiska wargamingowego za zorganizowanie imprezy oraz za serdeczne przyj?cie.Dyskusja na temat: Gaming Weekend: Brno, The Czech Republic: 3rd and 4th March 2007

Komentarze

Nd 04 Maj, 2008 Chuck napisał:
Witam
Mi?o widzie? , ?e co? si? dzieje na Swiecie , szkoda , ?e mi ta imprezka jako? umkn??a


Dodaj komentarz