.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Jak zrobi? wzgrze?:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:34,
21 paĽdziernik 2018

Jak zrobi? wzgrze?
Data: Pon 11 Cze, 2007
Autor: Nikola Adamus
Podpowiedzi dla pocz?tkuj?cych...

Zaprezentuj? sposb wykonania wzgrz do gier bitewnych. Niezb?dnymi narz?dziami do ich wykonania s?: ostry n?, klej CR, zapalniczka, cienka sklejka, pi?ka, styropian, trawka w arkuszach, stare p?dzle, woda, o?wek, ostry skalpel, no?yczki.Na pocz?tku nale?y ustali? kszta?t naszego terenu. Najlepiej wzi?? sklejk? i o?wkiem wyrysowa? wzgrza, ktre nast?pnie wytniemy przy pomocy pi?ki.

Dlaczego nie robimy tego na tekturze? Odpowied? jest prosta: bardzo szybko by si? ona wygi??a. Owszem, cz?sto zdarza si? tak, ?e i nasza sklejka si? wygnie, ale to da si? naprawi?. Po prostu zwil?amy j? od spodu i staramy si? wyprostowa?.

Przy wyrysowywaniu pami?tajmy o zasadach obowi?zuj?cych w grze, do jakiej wykonujemy teren (np. rozmiar wzgrza do DBA). Dobrze by by?o, gdyby?my do pomocy mieli drug? osob?, ktra trzyma?aby sklejk? i od razu odkurza?a (rwnie? przy ci?ciu styropianu). Zapobiegnie to niepotrzebnemu roznoszeniu si? odpadkw. No, chyba, ?e dysponujemy lokalem, w ktrym mo?na do woli brudzi?...

Mamy ju? wzgrza w wersji 2D, za chwil? dodamy trzeci wymiar. Przygotujmy styropian, n?, kubek z wod?, p?dzle i nie za g?sty klej, oraz st?, ktry najlepiej od razu zabezpieczy? gazet?.

Ucinamy kawa?ek styropianu, troch? wi?kszy ni? nasze dwuwymiarowe wzgrze. Przyklejamy go, smaruj?c klejem zarwno styropian, jak i sklejk?. Przez ca?y czas pracy starajmy si? regularnie my? p?dzle z kleju! Potem najlepiej przy?o?y? wzgrze czym? ci??kim (np. kamie?), aby mie? pewno??, ?e dobrze si? sklei i nie b?dzie spr??ynowa?. CR ma t? w?a?ciwo??, i? bardzo szybko schnie (w porwnaniu do wikolu), wi?c do wyka?czania b?dziemy mogli zabra? si? jeszcze tego samego dnia.

Kiedy klej wyschnie, nadchodzi czas na nadanie w?a?ciwego kszta?tu naszemu terenowi. Bierzemy ostry n? do r?ki i zaczynamy formowa? nasz kawa?ek styropianu na kszta?t wzgrza. Prawdopodobnie z przyklejonego kawa?ka nie uda nam si? zrobi? ca?o?ci, konieczne b?dzie doklejenie innych, mniejszych fragmentw styropianu. Pami?tajmy o tym, i? na wzgrzach sta? b?d? podstawki z figurkami, a wi?c nie mog? by? zbyt strome, a grzbiet powinien by? odpowiednio p?aski.Tworz?c wzgrza do gier bitewnych nie nale?y zbytnio stara? si?, by by?y zbyt ?agodne czy strome, to bowiem zawsze okre?la si? przed gr?. Je?li jednak kto? bardzo chce, mo?e si? pobawi?, np. u?ywaj?c jednolitego, zielonego koloru dla ?agodnego wzgrza, a r?nokolorowej trawki dla wzgrz stromych.

Do wyko?czenia terenu niezb?dny nam b?dzie rozcie?czony klej, woda, p?dzle, o?wek i, rzecz jasna, „bohater”, czyli trawka. K?adziemy j? papierem do gry, na niej wzgrze i odrysowujemy prostok?t, ktry powinien by? wi?kszy ni? powierzchnia terenu. Dlaczego? Gdy odrysujemy dok?adny kszta?t wzgrza, to trawki starczy nam jedynie na sam grzbiet. Dlatego te? wcze?niej najlepiej jest przy?o?y? trawk? do naszego terenu i oszacowa?, ile jej rzeczywi?cie potrzeba. Gdy ju? to okre?limy, zabieramy si? za wycinanie. W tym momencie znw przyda si? nam druga osoba, tym razem do samego klejenia. Je?li jednak jeste?my pozbawieni pomocnika, to najpierw smarujemy klejem (rzecz jasna u?ywaj?c p?dzla) wzgrze, a potem trawk?, uwa?aj?c z jego ilo?ci?, nadmiar bowiem mo?e spowodowa? jej rozerwanie. Przy smarowaniu nie mo?emy zapomnie? o rogach. Po tym zaczynamy przykleja? traw? do wzgrza. Robimy to dok?adnie i nie za szybko, aby nie powsta?y p?cherzyki powietrza, ktrych potem nie sposb usun??. Teraz znw musimy poczeka? par? godzin a? wszystko si? dobrze ze sob? sklei.

Ostatnim zabiegiem, ktry musimy wykona?, jest usuni?cie nadmiaru trawki. Je?li zosta?o jej wyj?tkowo du?o, to przycinamy j? no?yczkami, je?li nie - u?ywamy ostrego skalpela albo samego ostrza, jak komu wygodniej. Bardzo cz?sto zdarza si?, i? obrze?a s? nie doklejone; trzeba to szybko naprawi?, stosuj?c g?sty klej CR. Sklejane miejsce nale?y przytrzyma?, albo u?y? do tego celu jakich? spinaczy.

Kiedy ju? wszystko wyschnie, wzgrze jest gotowe!Artyku? ukaza? si? pierwotnie na stronie Bitewny Zgie?k

Komentarze

Dodaj komentarz