.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Lovosice 30 IX 2006:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 03:33,
21 paĽdziernik 2018

Lovosice 30 IX 2006
Data: Nd 08 Kwi, 2007
Autor: RaV
Krtka fotorelacja z imprezy wargamingowej

Jaki? czas temu krakowskie i warszawskie ?rodowisko wargamingowe nawi?za?o kontakt z grup? z nieodleg?ej Pragi czeskiej. Od kolegw z Czech dostali?my zaproszenie na odbywaj?ce si? 30 wrze?nia 2006 r. w Lovosicach spotkanie grup rekonstrukcyjnych, przy okazji tego wydarzenia zaplanowali oni pokazanie swoich osi?gni?? na polu wargamingu.

Z Polski wybra?a si? silna grupa w sk?adzie dwch osb: Robert i Rafa?. Wyjechali?my z Krakowa w pi?tek po po?udniu z intencj? noclegu w L?dku Zdroju i wczesnego wyruszenia do Lovosic w sobotni poranek. Wszystko posz?o zgodnie z planem i do Lovosic dojechali?my bez przygd i jak po sznurku przed po?udniem.

Od razu da?o si? zauwa?y?, ?e w miasteczku odb?dzie si? jakie? nietypowe wydarzenie, mundury pruskich i austriackich ?o?nierzy z XVIII w. nie pozostawia?y ?adnych z?udze?.

Tutaj nast?pi?a krtka chwila zamieszania, poniewa? musieli?my odnale?? szefa czeskich wargamowcw Nicka Dorella i miejsce – dom kultury, gdzie czeska grupa rozstawia?a swoje makiety.Krtki telefon i po przywitaniu zostali?my doprowadzeni do domu kultury, tam czeka? ju? na nas st?, gdzie mieli?my rozstawi? nasze figurki.

Nast?pi?o szybkie zapoznanie, okaza?o si?, ?e czeski klub wargamingowy tworz?: Walijczyk, Irlandczyk, W?och i kilku Czechw na dok?adk?, ?eby nie mo?na by?o pomy?le?, ?e to na przyk?ad w?gierski klub. Ale ju? na powa?nie, to sk?ad taki wymuszony by? faktem, i? niektrzy cz?onkowie nie byli w stanie z r?nych powodw przyby? do Lovosic, st?d nadreprezentacja cz?onkw z innych krajw. Faktem jest rwnie?, ?e praski klub tworzony by? pocz?tkowo przez Nicka Dorella jednoosobowo i jako pierwsi nawi?zali z nim kontakt przebywaj?cy w Pradze obcokrajowcy, mo?na wi?c powiedzie?, ?e wargaming w Pradze zosta? zaimportowany z zagranicy i spora liczba cz?onkw obcokrajowcw jest usprawiedliwiona. Po szybkim zapoznaniu i pobie?nym obejrzeniu innych makiet rozstawili?my nasze figurki z okresu napoleo?skiego na pozycjach wyj?ciowych do starcia z kampanii rosyjskiej 1812 roku.

St? z prezentacj? naszego systemu walk napoleo?skich - z prawej nacieraj? Rosjanie, z lewej broni? Bawarczycy


Nast?pnie dok?adnie obejrzeli?my sobie wszystko, co bracia Czesi prezentowali zwiedzaj?cym. Centralnym punktem wystawy by?a oczywi?cie makieta bitwy pod Lovosicami, wykonana z wielk? staranno?ci? i precyzj?. Pisz?c staranno?? mam na my?li poziom grania wargamingowego, a nie zawody w kategorii propainted. Niemniej wielko?? makiety, jak rwnie? fakt, ?e szczeg?owo odtworzono rze?b? terenu oraz ustawiono wszystkie jednostki bior?ce udzia? w bitwie, zrobi?y na mnie du?e wra?enie. Podejrzewam ?e na innych ogl?daj?cych rwnie?. Figurki na makiecie mia?y wielko?? 15 mm, ustawione by?y na pozycjach wyj?ciowych przed walk?. W trakcie trwania wystawy na makiecie dosz?o do przesuni?? pokazuj?cych starcia i walki, pojawi?y si? dymy prochowe od wystrza?w, co sprawia?o mi?e dla oka wra?enie.

Makieta pokazuj?ca starcie pod Lovosicami w 1756 r.


Widok na austriackie lewe skrzyd?o i centrum oraz manewruj?c? na ty?ach kawaleri? - bitwa pod Lovosicami.


Pruskie centrum i lewe skrzyd?o rozpoczynaj? natarcie na pozycje austriackie pod Lovosicami.


Na innych sto?ach trwa?y w najlepsze du?o mniejsze starcia z okresu II wojny ?wiatowej, wsp?czesne starcia w Afryce (polecam szczeglnie mi?o?nikom walk ulicznych pokazanych w filmie 'Helikopter w ogniu'). Ustawiono rwnie? makiety pokazuj?ce potyczk? z wojny secesyjnej oraz walki z okresu rewolucji pa?dziernikowej w Rosji, konkretnie starcie pomi?dzy armi? Bia?ych i Czerwonych. System walk z okresu rewolucji pa?dziernikowej jest o tyle ciekawy, ?e mo?na go zastosowa? do wojny z roku 1920 kiedy to armia polska zmaga?a si? z armi? Rosji Sowieckiej. By? tak?e st? z Warhammer Fantasy Battle. Mimo, ?e z wargamingiem nie ma wiele wsplnego, to jednak najnowsza VII edycja coraz bardziej zbli?a si? do wargamingu, k?ad?c nacisk na taktyk? kosztem minimalizacji elementw losowych i fantastycznych.

My sami zd??yli?my zagra? w naszym napoleo?skim starciu ca?kiem sporo tur, przeprowadzi? kilka star? i nieco namiesza? na polu walki.Tymczasem przez sal? przewijali si? zwiedzaj?cy, szczegln? atrakcj? wystawa by?a dla najm?odszych, aczkolwiek i starsi sporo czasu sp?dzali na podziwianiu modeli i makiet. Z mo?liwo?ci zagrania skorzysta?o kilka osb, g?wnie spo?rd cz?onkw grup rekonstrukcyjnych, toczyli starcia z okresu II wojny ?wiatowej czy walk w Afryce, poniewa? systemy pozwala?y na szybk? i nieskomplikowan? gr?.O samej imprezie mo?na mwi? z umiarkowanym entuzjazmem. Idea pokazania si? szerszemu gronu zas?uguje na pochwa??, niestety wykonanie by?o nieco gorsze. Zasadniczym problemem by?o to, ?e Lovosice s? ma?ym miasteczkiem z silnym kolorytem posocjalistycznego skansenu (pobliski kombinat chemiczny Lovochemie). Powoduje to, ?e liczba odwiedzaj?cych nie by?a imponuj?ca, nie s?dz? tak?e, by klubowi przyby?o z powodu wystawy wielu cz?onkw czy entuzjastw. B?d?c szczerym wydaje mi si?, ?e nie b?dzie takich w ogle. Niemniej po??czenie wargamingu figurkowego z imprez? dla grup rekonstrukcyjnych wydaje si? interesuj?ce i na pewno warto ten model „wsp?pracy” g??biej przemy?le?. Wydaje mi si? tak?e, ?e wystawa mia?a by? raczej sprawdzianem ?rodowiska wargamingowego skupionego wok? entuzjastw z Pragi, a je?li tak, to sprawdzian wypad? znakomicie. Organizacja jak te? rozrzut prezentowanych okresw zrobi? na mnie wra?enie, tym bardziej, ?e du?o d?u?ej istniej?ce grupy polskie nie zawsze mog? pochwali? si? takimi osi?gni?ciami, jak stosunkowo m?oda grupa czeskich wargamerw. Potwierdzi?o si? to zreszt? tak?e podczas organizowanej w Niepo?omicach imprezy „Pola Chwa?y”, gdzie przywieziona przez kolegw z Pragi makieta z czasw Wojny P?nocnej cieszy?a si? naprawd? sporym zainteresowaniem, a ekipa programu 3 Telewizji Polskiej sp?dzi?a mnstwo czasu na filmowaniu w?a?nie tego fragmentu niepo?omickiej imprezy. Ale to ju? osobna historia.

Austriacka armata z okresu wojny siedmioletniej i wojen napoleo?skich. Podczas w?drwki po obozie naliczy?em oko?o 9 r?nych armat, ktre bra?y udzia? w odtwarzaniu bitwy pod Lovosicami.

Komentarze

Dodaj komentarz