.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - System Operation Overlord:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:13,
21 paĽdziernik 2018

System Operation Overlord
Data: Pon 11 Gru, 2006
Autor: Franek Boja?czyk
Opis systemu przeznaczonego do rozgrywek w realiach II Wojny ?wiatowej

OPERATION: World War Two jest gr? bitewn? osadzon? w realiach Drugiej Wojny ?wiatowej, ktra umo?liwia symulacj? na poziomie potyczek piechoty oraz czo?gw. Ko?ci prezentuj? element szcz??cia, ktry w ?yciu rzeczywistym odr?nia sukces od kompletnej pora?ki. Ale szcz??cie nie wystarczy by wygra?; ka?dy szczeg? informacji zawarty w tabelach jest wynikiem dok?adnych bada? i testw, i jest precyzyjny jak tylko pozwala na to gra.Filozofia gry

W odr?nieniu od innych gier bitewnych, mechanika gry Operation: World War Two jest oparta na Kartach Rozkazw, a nie na wyborach graczy. W ?yciu rzeczywistym, „?o?nierz idealny”, ktry zawsze wype?nia Twoje rozkazy co do joty nie istnieje. Je?li przeczytacie jakiekolwiek raporty bitewne, lub ksi??ki beletrystyczne odkryjecie, ?e nawet najlepiej wyszkoleni ?o?nierze wahaj? si? napotkawszy przeciwnika, a czasami odmawiaj? wykonania rozkazw. Z tego samego powodu kilka oddanych strza?w zazwyczaj nie mia?o celu, ale przewa?nie zosta?y oddane z powodu „przypuszczalnej obecno?ci” – ha?as i opanowanie mia?y ogromny wp?yw na liczb? oddanych strza?w… W prbie odtworzenia tych aspektw walki, stworzyli?my system Kart Rozkazw. Gracz b?dzie w stanie tylko poruszy?, odda? strza? lub przypu?ci? szturm na przeciwnika, je?li b?dzie posiada? odpowiedni? Kart? Rozkazw. U?ywanie Kart Rozkazw dodaje grze tak?e innych zalet. W wielu grach tury naprzemiennie przechodz? z jednego gracza na drugiego, w systemie zwanym „IGOUGO” ((I go, Sou go) „Ja, Ty”), w ktrym to najpierw porusza si? gracz A, nast?pnie gracz B, i tak dalej. Metoda ta powa?anie ogranicza r?norodno?? akcji, i uniemo?liwia nam odtworzenie tego nieuchwytnego czynnika zwanego szans?. Czy moja jednostka zd??y przej?? ten odcinek drogi, zanim wrogie stanowisko karabinw maszynowych przerwie jej ruch, i zmia?d?y si?? ognia? W klasycznej grze, wynik starcia jest ?atwy do przewidzenia. Z systemem Kart Rozkazw nie ma mo?liwo?ci bycia pewnym, dopki nie przekroczy si? tego odcinka drogi.

Ka?dy rozkaz ma warto?? – zwan? Priorytetem – ktra definiuje szybko?? i kolejno?? z jak? ten rozkaz zostanie wykonany. Im mniejsza warto?? rozkazu, tym szybciej zostanie on wykonany. Podczas przydzielania rozkazw, musisz wzi?? tak?e pod uwag? fakt, ?e przeciwnik ma mo?liwo?? PRZESZKODZENIA lub PRZEWIDZENIA twojej akcji, zagrywaj?c Kart? Rozkazu o mniejszym Priorytecie. Oczywistym jest, ?e talia kart nie zawiera tylko i wy??cznie kart o Priorytecie 1 (najszybszych), tak wi?c b?dziesz zmuszony zarz?dza? kartami, ktre akurat masz dost?pne i skonstruowa? z nich zwyci?sk? strategi?.

Ostatni? r?nic? mi?dzy ta gr?, a innymi, bardziej klasycznymi grami, jest poj?cie Dostrze?enia. Zbyt cz?sto przyjmuje si? co widzi gracz, a co widz? modele. Jest to oczywi?cie nierealistyczne. Dla przyk?adu wiesz, jako gracz, ?e murem nie ma wrogich ?o?nierzy, ale w rzeczywisto?ci Twoi ?o?nierze nie byli by ?wiadomi wszystkich posuni?? wroga. Aby unikn?? u?ywania zbyt wielu znacznikw, ktre reprezentowa?y by jednostki, ktre zosta?y zauwa?one, wynale?li?my system oparty na typie jednostki i akcji, ktr? wykona?a jako ostatni?. ?atwo jest zobaczy? czo?g poruszaj?cy si? i strzelaj?cy, ale nie ?atwo zobaczy? oddzia? piechoty, poruszaj?cy si? cicho i powoli wewn?trz budynku. Prosta tabela rozwi?za?a ten problem.

Podczas swoich kilku pierwszych gier, b?dziesz zaskoczony faktem, ?e co tur? MUSISZ zagra? rozkaz dla ka?dej jednostki. Czasami taki stan rzeczy zmusi ukryt? jednostk? do ostrza?u (zatem okre?li jej pozycj? w terminologii Dostrze?enia), nawet je?li nie zostanie okre?lony cel. Mo?e ?o?nierze s? nerwowi, mo?e palec oparty na spu?cie zacisn?? si? niechc?cy zbyt mocno… Jak zgad?e?, mo?e to by? frustruj?ce, ale stwarza przez to realistyczne sytuacje. Postaraj si? wej?? w skr? tych ?o?nierzy… czy jeste? ca?kowicie pewny, ?e nie ma wrogich ?o?nierzy w tym lesie, w tym domu, za t? ?cian?? Nie ma w?tpliwo?ci, ?e zasada „najpierw strzelaj, pytaj p?niej” by?a s?usznie powszechna. Z gry na gr? znajdziesz sposb, aby zminimalizowa? takie sytuacje, a z czasem b?dziesz w stanie tworzy? armie, ktre podo?aj? twojej strategii.

Pami?taj, ?e ta “prosta” gra jest symulacj? wojny, a wi?c nic nie jest pozostawione przypadkowi. Nawet z najwi?kszym pechem na ?wiecie, najlepszy gracz zawsze wygra.Kompatybilno?? z Operation Overlord

Zasady, ktrych opis teraz czytasz, s? wynikiem czteroletniej wymiany zda?, komentarzy i sugestii od graczy z ca?ego ?wiata; na 200 stronach podr?cznika zawarli?my podstawowe zasady z dodatkw Paratrooper Attack, Upgrade Vehicle oraz Berlin 1945, ktre to zasady zosta?y na nowo zrewidowane i poprawione. Nawet sezonowi gracze, powinni przeczyta? je przynajmniej raz, aby odkry? uzupe?nienia i nowe dodatki.Bior?c pod uwag? fakt, ?e mechanika obu gier jest bardzo podobna, scenariusze ktre zosta?y ju? opracowane i opublikowane, idealnie nadaj? si? do tej edycji gry, jednak aby u?ywa? nowych tabel, konieczne jest u?ywanie warto?ci z zasad g?wnego podr?cznika, ktry polecamy Ci przeczyta?.KOMPONENTY GRY

Aby zagra? w Operation: World War Two, oprcz zasad, b?dziesz tak?e potrzebowa? kilku innych komponentw. Poni?ej wymienili?my je, jeden po drugim.

Ko?ci: Jedyn? ko?ci? u?ywan? podczas gry, jest ko?? dziesi?cio?cienna (k10), na ktrej „0” oznacza liczb? oczek rwn? „10”. Podczas gry cz?sto b?dziesz zmuszony do wykonania rzutu, aby okre?li? co si? wydarzy?o. W wi?kszo?ci przypadkw musisz uzyska? rezultat rwny, lub wy?szy ni? okre?lona liczba.

  • Je?li Test Morale oznaczony jest jako 3+ musisz wyrzuci? przynajmniej 3 (lub wi?cej oczek), aby Twoja jednostka unikn??a paniki; wynik rzutu 1 lub 2 oznacza? by pora?k?. Czasami b?dziesz zmuszony zastosowa? modyfikatory do wynikw rzutu, i w tym wypadku b?dziesz musia? doda? lub odj?? je, aby otrzyma? ostateczny wynik.


  • Je?li jednostka, ktra musi wykona? Test Morale straci?a swojego dowdc?, musi zastosowa? ujemny modyfikator –1 do wyniku rzutu kostk?, a wi?c w powy?szym przyk?adzie minimaln? warto?ci? jak? trzeba uzyska? przy rzucie jest 4, jako ?e 4-1=3; z wynikiem 3 oczek (3-1=2) test by?by nieudany.


Ko?? dziesi?cio?cienna jest tak?e u?ywana do okre?lenia kierunku i odleg?o?ci zniesienia pocisku przy ogniu po?rednim; nowy punkt uderzenia b?dzie okre?lony na podstawie kierunku wskazywanego przez ko??, a odleg?o?? przez liczb? oczek.

Miarka: Wszystkie pomiary w grze mierzone s? w centymetrach. Ruch, zasi?g broni i promie? ra?enia mierzone s? zwyk?? miark?. Pami?taj, ?e ZAWSZE MO?ESZ zmierzy? odleg?o?? przed wykonaniem jakiejkolwiek akcji, lub przed jak?kolwiek deklaracj?. Sprawdzenie czy twoja jednostka jest w bliskim zasi?gu, w odleg?o?ci pozwalaj?cej wrogiemu oddzia?owi dostrze?enie go, lub czy oddzia? jest w odleg?o?ci dowodzenia, oraz wiele innych rzeczy wymaga szybkiego odmierzenia odleg?o?ci.

Talia Kart Rozkazw: Gra wymaga u?ycia dwch identycznych talii zawieraj?cych 40 kart ka?da: jednej dla gracza kieruj?cego stron? pa?stw Osi, drug? dla gracza kieruj?cego stron? Alianck?. Ka?dy z graczy b?dzie przydziela? rozkazy swoim jednostkom, ktre to zareaguj? szybciej lub wolniej, w zale?no?ci od priorytetu Karty Rozkazu. Karty podzielone s? na 5 r?nych typw: STRZA?, RUCH, SZTURM, ZASADZKA oraz OSTRZA? PRZYGWA?D?AJ?CY. Poni?ej, w rozdziale Rozkazy znajduje si? dok?adne wyja?nienie ka?dego typu rozkazu.

Tabele: Aby u?atwi? odszukanie odpowiedniego wpisu, wszystkie tabele zosta?y zgrupowane na ko?cu zasad. W celu u?atwienia rozgrywki, mo?na wydrukowa? je w osobnej broszurce.

Modele: Plastikowe lub metalowe miniaturki ludzi i pojazdw, pozwol? ci na reprezentowanie armii, ktr? b?dziesz dowodzi? i porusza? na stole. Ka?dy model ?o?nierza musi sta? na okr?g?ej podstawce o ?rednicy 2cm. Podstawki modeli, niewa?ne z jakiegokolwiek powodu, nie mog? nak?ada? si? na siebie, jedna na drug?, podczas trwania ca?ej gry. Podstawki pod pojazdy nie s? wymagane. Aby w wygodny sposb mc zidentyfikowa? poszczeglne modele, powiniene? by? pewny, ?e ka?dy model jest uzbrojony tak jak ukazano to w Spisie Armii danego kraju, oraz ?e dany model jest okre?lony poprzez liter? i liczb? (przyk?adowo A1). Pomo?e ci to zidentyfikowa? jednostk?, i zapewni ?e modele nie pomieszaj? si? ze sob? w przypadku rozgrywki z wi?ksz? ilo?ci? wojska (Jednostka A, Jednostka B, Model 1, Model 2 itd.)

Znaczniki: Podczas gry, b?dziesz wykorzystywa? r?ne znaczniki do okre?lania stanu niektrych jednostek w specyficznych sytuacjach. Znaczniki te zostan? szerzej opisane w dalszej cz??ci instrukcji.

St? do gry: Poniewa? jest to gra bitewna, b?dziesz rozgrywa? j? na specjalnie przygotowanym stole odtwarzaj?cym pole bitwy. Ilo?? elementw scenerii zale?e? b?dzie od scenariusza ktry zdecydowa?e? odtworzy? i zagra?. Dla scenariuszy wymagaj?cych ?rodowiska wiejskiego, kilka domostw, murkw oraz drzew b?dzie zupe?nie wystarczaj?cych, podczas gdy ?rodowisko miejskie wymaga? b?dzie znacznie wi?kszej ilo?ci budynkw. Generalnie pole bitwy powinno by? zbalansowane, i nie powinno faworyzowa? jednej z graj?cych stron. Dobrym pomys?em jest pozwolenie by jeden z graczy stworzy? pole bitwy, a drugi wybra? stron? z ktrej chce ustawi? swoje wojska. Mo?esz gra? na stole o wymiarach 120cm x 120cm, ale dla gier o punktacji 4000pkt, sugerujemy znacznie wi?ksze powierzchnie (przynajmniej 160cm x 120cm). Na stronie www.alzozero.it znajduj? si? do pobrania scenariusze, oparte na r?nych historycznych wydarzeniach, ktre u?atwi? rozpocz?cie zabawy.

Zapraszamy tak?e na nasze forum: www.operationoverlord.fora.pl

Napisa? Massimo Torriani

Z angielskiego przet?umaczy? Tomasz „Thomas” Rogowski

Zmian dokona? Franek „Dragon” Boja?czyk

Komentarze

Czw 14 Gru, 2006 Marcin G napisał:
Ups, komentarz znalaz? si? nie tam gdzie trzeba, bo chcia?em skomentowa? post w nowo?ciach grudniowych, pardon.

Czw 14 Gru, 2006 Marcin G napisał:
Skoro napisa?e? to pod artyku?em o nowo?ciach grudniowych to czy mog? za?o?y?, ?e jest to nowo??? Na jaki wiek po?o?ono najwi?kszy nacisk?

Pon 11 Gru, 2006 nEY napisał:
Bardzo dobra gra. Sam mi?o wspominam jak rozegra?em w niej kilka potyczek. Naprawde rozgrywki mia?y dynamiczny a zatem i interesujacy przebieg. Realizm odpowiada moim (skromnym zreszta) wyobra?eniom o II W?, w ka?dym razie kwiatkw jak mordercze przeciwpancerne ckm tam nie ma ;). Szczerze polecam!


Dodaj komentarz