.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Warmaster Ancients:.
Wargaming Zone     
Niedziela godzina 04:24,
21 paĽdziernik 2018

Warmaster Ancients
Data: Czw 25 Maj, 2006
Autor: Rafa? Szwelicki
Warmaster Ancients to system firmy Games Workshop, wydany w serii Warhammer Historical, pozwalaj?cy na toczenie bitew od czasw Ramzesa II po Wilhelma Zdobywc?

Warmaster Ancients to system firmy Games Workshop, wydany w serii Warhammer Historical, pozwalaj?cy na toczenie bitew od czasw Ramzesa II po Wilhelma Zdobywc?. Listy armii obejmuj?ce m.in. Egipt, Imperium Hetyckie i Imperium Asyryjskie, Grecj?, Macedoni?, Persj? Achemenidzk?, Rzym (Republika?ski, wczesne i p?ne Cesarstwo), Kartagin?, Galw, Germanw, Dakw, Bizancjum, Partw, Sasanidw, Hunw, Wikingw, Sasw i Normanw, podzielono na 4 okresy: Chariot Era, Ancient Greece, Raise of Rome i Dark Ages. Trzeba jednak?e zaznaczy?, i? jest to podzia? umowny, maj?cy na celu umo?liwienie graczom, ktrzy nie s? znawcami historii antycznej i wczesno?redniowiecznej, wystawienie armii mniej wi?cej z tego samego okresu historycznego.Oglnie o systemie

Warmaster Ancients to system oparty o rzuty popularn? kostk? sze?cio?cienn? (k6). Mechanika walki jest prosta i szybka, system bowiem koncentruje si? na umiej?tnym dowodzeniu ca?? armi?, a nie koniecznie poszczeglnymi jednostkami czy modelami. Mechanika systemu zosta?a w ca?o?ci przej?ta z systemu Warmaster stworzonego przez GW do rozgrywania bitew w konwencji fantasy. Dodano jednak?e sporo nowych zdolno?ci specjalnych oraz kilka nowych zasad, ktre przyczyni?y si? do dostosowania systemu do historycznych realiw.Skala gry

Skala gry nie jest sztywno zdefiniowana. To ilu ?o?nierzy liczy jednostka zale?y g?wnie od graczy. Autor gry poleca aby jednostki w grze odpowiada?y historycznym – np. rzymskiej kohorcie, czy greckiej taxis. Podobnie jest ze skal? terenu i czasu. W tym ostatnim przypadku wa?ne jest jedynie, ?e ca?a bitwa trwa 6-8 tur (chyba, ?e gracze ustal? przed bitw? inny limit czasu).Opis oddzia?w

Warmaster Ancients, podobnie jak DBA (De Bellis Antiquitis), jest systemem gdzie nie licz? si? pojedyncze figurki tylko elementy (podstawki). Ka?da jednostka (za wyj?tkiem artylerii – skorpionw i onagerw) sk?ada si? z 3 podstawek. Ka?da z podstawek ma okre?lon? „?ywotno??” (zazwyczaj rwn? 3) i gdy „regiment” otrzyma tyle strat ile wynosi ?ywotno?? 1 podstawki, zostaje ona usuni?ta z gry. Je?eli w ci?gu jednej fazy (ostrza?u lub walki wr?cz) jednostka nie otrzyma ilo?ci strat wystarczaj?cej do usuni?cia podstawki to na koniec fazy jednostka si? reorganizuje (znaczniki strat s? usuwane). Oczywi?cie owe straty s? poj?ciem umownym i obejmuj? nie tylko straty w ludziach (zabitych i rannych), ale przede wszystkim efekty zwi?zane z morale ( np. dezerterw, je?cw), wyczerpanie walk?, zu?ycie amunicji itp. Jak ?atwo si? domy?li? jednostki, ktre ponios?y straty gorzej spisuj? si? w walce i niech?tnie s?uchaj? rozkazw (np. zmuszone do wycofania si? poza st?, maj? mniejsz? szans? na powrt).W Warmaster Ancients jednostki mo?na podzieli? na dwa podstawowe typy: dowdcw i jednostki bojowe.Dowdcy stanowi? serce i mzg ka?dej armii w tym systemie. To oni umo?liwiaj? jednostkom m.in. poruszanie si?. Jednostki same mog? jedynie strzela? i reagowa? na wroga w tzw. zasi?gu inicjatywy czyli 20 cm i to tylko szar?? lub wycofaniem. Tak wi?c jakakolwiek taktyka bardziej wysublimowana od czekania na nieprzyjaciela, a nast?pnie szar?y od czo?a wymaga u?ycia dowdcw. Dowdcy posiadaj? 2 (poza kosztem punktowym i ograniczeniami) cechy: atak (w przedziale od +0 do +3) i dowodzenie. Atak w tym przypadku to modyfikator dla walcz?cych jednostek, je?eli dowdca zdecyduje si? walczy? wraz z nimi. Modyfikator ten to raczej miara wp?ywu na determinacj? i morale jednostki, ktr? dowdca wspiera, a nie zdolno?ci szermiercze samego dowdcy. Dowodzenie z kolei to miara charyzmy i zdolno?ci taktycznych dowdcy. Zawiera si? ono w przedziale od 7 do 10. Aby wyda? rozkaz nale?y wykona? rzut dwiema kostkami (2k6) i je?eli suma oczek jest rwna lub ni?sza od cechy dowodzenie to rozkaz zosta? wydany pomy?lnie. Niepowodzenie w rzucie oznacza, ?e dowdca nie tylko nie wyda? rozkazu jednostce, ale rwnie? nie mo?e w tej turze wydawa? kolejnych rozkazw, a w przypadku genera?a armii oznacza to ?e ?aden inny dowdca nie mo?e wydawa? w danej turze rozkazw. Na rzut wp?ywaj? oczywi?cie r?ne modyfikatory – np. obecno?? wroga w pobli?u jednostki, obecno?? wroga na flance oddzia?u, odleg?o?? mi?dzy dowdc? a jednostk?, czy kolejny rozkaz dla jednostki w danej turze itp.(jednej jednostce mo?na w turze wyda? do 3 rozkazw, ale tak naprawd? z uwagi na wspomniane modyfikatory bardzo rzadko do tego dochodzi). System taki sprawia, ?e bitwa staje si? nieprzewidywalna i cz?sto trzeba na bie??co korygowa? przyj?t? taktyk? (notorycznie zdarzaj? si? jednostki ktrych ?aden genera? nie jest w stanie zmusi? do marszu w kierunku wroga, a ktre w decyduj?cym momencie w??czaj? si? do walki jako jak?e potrzebny odwd).Jednostki bojowe dziel? si? na piechot?, kawaleri?, rydwany, s?onie i artyleri?. Ka?d? z tych jednostek okre?la zestaw wsp?czynnikw:Atak – okre?la iloma kostkami walczy wr?cz jedna podstawka

Zasi?g – okre?la na ile cm strzela podstawka

?ywotno?? (Hits) – okre?la ile trafie? mo?e otrzyma? jednostka nim straci podstawk?

Pancerz – okre?la czy i jaki jednostka ma pancerz; jest to przedstawione w postaci wyniku rzutu obronnego (od 4+ do 6+) i okre?la minimalny wynik na kostce potrzebny by zanegowa? ran?

Wielko?? jednostki – okre?la ile podstawek liczy jednostka (zazwyczaj 3)

Min/Max – okre?la minimaln? wymagan? liczb? jednostek na ka?de 1000 pkt. warto?ci armii oraz maksymaln? mo?liw? do wystawienia liczb? jednostek, na ka?de 1000 pkt. armii

Koszt – koszt punktowy jednostki (umo?liwia wystawienie armii o mniej wi?cej rwnej sile)

Notki (Notes) – zasady specjalne jednostek (np. Legion, Skirmish, Warband, Shieldwall itp.), oraz uwagi do kompozycji armii.Ruch wszystkich jednostek jest ze standaryzowany i wynosi 10 cm dla artylerii, 20 cm dla piechoty i s?oni oraz 30 cm dla jazdy i rydwanw. Cz??? jednostek posiada te? w?asne zasady specjalne (np. falanga, czy katafrakci), ktre wp?ywaj? na ich szybko?? przemieszczania.Przebieg rozgrywki

Gra podzielona jest na nast?puj?ce po sobie tury graczy. Gracz do ktrego nale?y inicjatywa wykonuje czynno?ci w kolejnych fazach tury:Faza I to Inicjatywa – w tej fazie jednostki ktre maj? wroga w 20 cm od siebie mog? na niego zaszar?owa? lub wycofa? si?.

Faza II to Rozkazy – w tej fazie dowdcy i genera? wydaj? rozkazy ruchu lub szar?y jednostkom lub ich grupom ( brygadom).

Faza III to Ostrza? – w tej fazie jednostki ktre maj? wroga w zasi?gu swojego ostrza?u mog? go ostrzela?.

Faza IV to Walka Wr?cz – w tej fazie jednostki ktre stykaj? si? z wrogiem musz? z nim walczy? wr?cz; po zadaniu sobie strat (walka jest rwnoczesna) przegrany wycofuje si?, a zwyci?zca mo?e go ?ciga?, pozosta? w miejscu lub wycofa? si?; po rozstrzygni?ciu 2 rund walka si? ko?czy i nale?y przej?? do rozstrzygni?cia kolejnego starcia. Po rozstrzygni?ciu wszystkich walk tura si? ko?czy.Po zako?czeniu tury pierwszego gracza, nast?puje tura drugiego gracza i to on wykonuje wszystkie fazy we wspomnianym powy?ej porz?dku.Zawarto?? podr?cznika

Podr?cznik zosta? wydany bardzo starannie – jest w pe?ni kolorowy i zawiera wszystkie informacje potrzebne w grze. Wszystkie zasady s? zilustrowane przyk?adami, zdj?ciami i schematami. Sprawia to, ?e jest on ?atwo przyswajalny, nawet dla m?odego czy te? nie obeznanego z innymi grami gracza. Zawarte w podr?czniku listy armii pozwalaj? na gr? znaczn? ilo?ci? armii frakcji/narodowo?ci, a dla graczy ktrzy chcieliby przygotowa? w?asne armie dodano list? typw jednostek (generic units), wraz z ich kosztami, oraz list? umiej?tno?ci cech specjalnych. Pozwala to na szybkie stworzenie nowej frakcji, b?d? w?asnor?czne uzupe?nienie istniej?cych list armii.Modele

Autorzy gry polecaj? u?ycie do gry modeli w skali 10 mm dla takiej skali ustalono wielko?ci podstawek do gry oraz zasi?gi ruchu i ostrza?u. Mo?liwe jest u?ycie modeli w innych skalach (w przypadku wi?kszych skali konieczne mo?e sta? si? przeliczenie zasi?gw oraz zwi?kszenie rozmiarw podstawek).W Polsce system jest dystrybuowany z modelami 10 mm firmy Old Glory. Spo?rd wielu firm, Old Glory zosta?a wybrana ze wzgl?du na najobszerniejszy asortyment i dobre wykonanie figurek, a stosowanie modeli jednej firmy sprawia, ?e wszystkie one s? w jednej stylistyce (co znacz?co wp?ywa na estetyk? samej rozgrywki). Opakowania modeli Old Glory zawieraj? 50 lub 100 piechurw, 30 je?d?cw albo 5 rydwanw lub s?oni. W ka?dym wypadku jest to ponad 1 regiment ( 3-4 w przypadku piechoty, 2-3 w przypadku jazdy i nie ca?e 2 w przypadku rydwanw i s?oni).Dodatkowo ju? wkrtce b?d? tak?e dost?pne modele firmy Magister Militum, ktra produkuje modele niedost?pne obecnie w ofercie Old Glory. Magister Militum produkuje zestawy modeli zawieraj?ce 30 modeli pieszych, 12 konnych, 3 rydwany lub 2 s?onie.Wi?kszo?? zdj?? jakie znajduj? si? w podr?czniku do Warmaster Ancients przedstawia modele do gry produkowane w?a?nie przez Old Glory i Magister Militum.Obszerniejszy tekst na temat polecanych metod montowania figurek na podstawkach, mo?na znale?? na stronie internetowej i forum Wargamera, tam te? b?d? ukazywa?y si? artyku?y opisuj?ce sk?adanie armii poszczeglnych frakcji.Modele i podr?czniki do gry s? ju? dost?pne na stronie Wargamera oraz we wsp?pracuj?cych z firm? sklepach.Co w Polsce?

Firma Wargamer b?dzie prowadzi? dystrybucj? gry i do?o?y wszelkich stara?, aby zaprezentowa? j? wsz?dzie tam gdzie to b?dzie mo?liwe. Z ca?? pewno?ci? b?dziecie mogli zobaczy? gr? na wszystkich wi?kszych konwentach gier, w czasie r?nego rodzaju targw modelarskich i innych tego typu imprez. Ponadto, gra b?dzie prezentowana we wsp?pracuj?cych z Wargamerem sklepach z grami. Oczywi?cie zawsze mo?na b?dzie zobaczy? Warmaster Ancients „w akcji” w Klubie Gier Strategicznych przy Domu Wojska Polskiego w Warszawie w czasie zaj?? klubowych (soboty w godz. 10 – 17).Gra jest w j?zyku angielskim, ale rozpocz??y si? prace nad t?umaczeniem zasad podstawowych do gry oraz tabel pomocniczych. Materia?y te zostan? jak zwykle opublikowane na stronie Wargamera w sekcji Download.Ilustracje:

Jazda norma?ska
Katafrakci
Kawaleria macedo?ska
Macedo?ska falanga
Norma?ska ciezka piechota
Rzymscy legioni?ci
S?onie bojowe
Wikingowie z toporami
Warmaster Ancients - bitwa w toku
Warmaster Ancients - podr?cznik

Komentarze

Pi± 26 Maj, 2006 Hubert napisał:
S?, s? 10mm. Ogl?da?em w "naturze"...

Pozdrawiam

Pi± 26 Maj, 2006 Go?? napisał:
Je?eli figury s? rzeczywi?cie 10mm, to robi? wra?enie...

Czw 25 Maj, 2006 sosna napisał:
Skrt zasad po polsku do systemu Warmaster Ancients jest do ?ci?gni?cia w sekcji Download strony Wargamera.

Mo?na tam tak?e znale?? plik do programu Army Builder umo?liwiaj?cy konfiguracj? armii.


Dodaj komentarz