.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Artykuł - Podboje Aleksandra Wielkiego:.
Wargaming Zone     
Wtorek godzina 11:44,
25 wrzesień 2018

Podboje Aleksandra Wielkiego
Data: Czw 29 Gru, 2005
Autor: Marcin Gaw?da
Recenzja nowej pozycji wydawnictwa Inforteditions

Opis
Tytu?: Podboje Aleksandra Wielkiego, Autor: Maciej Milczanowski, Miejsce i rok wydania: Zabrze 2005, Seria wydawnicza: Bitwy/Taktyka Ilo?? stron: 237, Oprawa: oprawa mi?kka kolorowa, ISBN: 83-89943-02-6, Format: 145x205 mm

Recenzja
Kiedy si?ga?em po t? ksi??k? mia?em za sob? przeczytane ju? inne pozycje wydane przez Inforteditions i przyznam, ?e jej lektura utwierdzi?a mnie tylko w przekonaniu, ?e to seria o znakomitych walorach. Ksi??ka Podboje Aleksandra Wielkiego przekona?a mnie, ?e mamy do czynienia z bardzo dobr? syntez? militarnych dziejw wyprawy Aleksandra na Wschd. Specyfika okresu i tematu powoduje, ?e u?ywam tutaj s?owa synteza, mimo, ?e ksi??ka pe?na jest szczeg?owych analiz. Nie znajdziemy tu dywagacji na temat polityki i innych zagadnie?, ale konkretne i rzeczowe dane dotycz?ce wszelakich aspektw militarnych tego okresu.

Wst?p oraz rozdzia? I to jakby wprowadzenie do tematyki. Maciej Milczanowski omawia sytuacj? przed wypraw? Aleksandra; wspomina naturalnie o osi?gni?ciach m?odego Aleksandra zanim zosta? w?adc? i krtko po tym. Rozdzia? II omawia organizacj? obu armii. Z oczywistych powodw informacje o armii perskiej s? znacznie bardziej ubogie, ale nawet ta gar?? informacji jest ciekawa (m. in. mamy tu opis rydwanw Dariusza III przytoczony za Rufusem). Prawdziwy cymes to naturalnie dok?adna analiza armii macedo?skiej. Autor nie opiera si? na powszechnych „prawdach objawionych”, ale stara si? dok?adnie zanalizowa? i scharakteryzowa? poszczeglne formacje. O dok?adno?ci z jak? traktuje zagadnienie mog? ?wiadczy? dywagacje nad terminami „lochos” i „dekados”, ktre chyba nie s? wcale tak oczywiste, jak to si? czasami przedstawia. Rozdzia? ten znakomicie uzupe?niaj? dane zawarte w aneksach, takie jak oglna organizacja armii w postaci schematu, dok?adne przedstawienia ustawie? piechoty i kawalerii oraz, bardzo ciekawe, sposoby ustawienia przez Aleksandra ca?ej armii. W tym ostatnim przedstawieniu widzimy wi?c szyk sko?ny (ze wzmocnionym skrzyd?em), szyk p?ksi??yca, klin itd. Ju? na pierwszy rzut oka wida?, jak bogate i niekonwencjonalne by? militarne koncepcje Aleksandra, co stara si? wykaza? w pracy autor.

Rozdzia?y III-V to w?a?ciwie trzon pracy, czyli zwarte i bardzo fachowe opisy poszczeglnych obl??e? (rozdzia? III), bitew (rozdzia? IV) i wreszcie r?nego rodzaju nietypowych dzia?a?, ktre autor nazwa? dzia?aniami specjalnymi (rozdzia? V). Opisy poszczeglnych bitew nie s? mo?e zbyt obszerne, ale „wyci?ni?te” w nich jest wszystko, co istotne dla wojskowego przebiegu bitwy, czy obl??enia (nie ma wi?c s?ynnych przemwie? wodzw, zajmuj?cych kilka akapitw i nie maj?cych nic wsplnego ani z historycznym wydarzeniem, ani z samym przebiegiem bitwy). Zalet? ksi??ki jest fakt, ?e autor opiera si? przede wszystkim na ?rd?ach, w razie potrzeby odwo?uj?c si? do ustale? wybitnych historykw. Cytaty ?rd?owe s? umiej?tnie wplatane w tekst autorski, znacznie go o?ywiaj?c. Te trzy rozdzia?y praktycznie wyczerpuj? tematyk? dzia?a? militarnych Aleksandra, gdy? zawieraj? wszystkie godne uwagi wydarzenia militarne, w tym tak?e te ma?o znane (np. forsowanie tzw. Wrt Perskich). Przyk?adowo w rozdziale IV przedstawione s? nie tylko trzy najwi?ksze i znane bitwy (Granik, Issos i Gaugamela), ale tak?e dwie inne – prawie nieznane – Jaxartes i Hydaspes. Rzeczowa analiza bitew, obl??e?, czy dzia?a? specjalnych (niekonwencjonalnych) wsparta zosta?a przez liczne mapki, ktre znacznie u?atwiaj? ich analiz? i pobudzaj? wyobra?ni?. Szczegln? uwag? warto po?wi?ci? rozdzia?owi V (dzia?ania specjalne), gdzie m. in. przeczytamy o zdobyciu ska?y w Sogdianie. Ten epizod szczeglnie mnie intrygowa?, gdy? ju? wcze?niej zna?em artyku? Stanis?awa Kality o wykorzystaniu „skrzydlatych” ?o?nierzy. Co prawda autor nie rozwodzi si? zbytnio nad tym zagadnieniem (czy byli to faktycznie „alpini?ci” specjalnie zorganizowani, szkoleni i przeznaczeni do tego typu zada?, czy te? nie), ale samo poruszenie tego drobnego w?a?ciwie epizodu wskazuje na szczeg?owo?? (i profesjonalizm) z jak? potraktowa? autor swoj? prac?.

Rozdzia? ostatni (VI) zatytu?owany Wyprawa Aleksandra to ju? swego rodzaju zako?czenie, w ktrym mamy odniesienie do postaci Aleksandra jako wodza, dowdcy i cz?owieka. Nawet pisz?c ksi??k? wy??cznie militarn? trudno si? nie odnie??, chocia?by w najszerszym sensie, do osobowo?ci Aleksandra, ktry wywar? takie pi?tno na wczesn? (i p?niejsz?) strategi? i taktyk?. W tym rozdziale interesuj?ce s? m. in. porwnania poczyna? Aleksandra w ?wietle nauk Clausewitza.

Znakomita jest tak?e sama baza ?rd?owa – przypisy oraz bibliografia. Szkoda tylko, ?e uk?ad przypisw pozosta? taki sam jak w poprzednich ksi??kach tej serii (przypisy w osobnym rozdziale), co nieco utrudnia czytanie. Na koniec nale?y doda?, ?e ksi??ka pe?na jest mapek (ka?da bitwa przedstawiona zosta?a w kilku fazach), schematw i czarno-bia?ych rysunkw ?o?nierzy z epoki, co czyni j? jeszcze bardziej interesuj?c?. Reasumuj?c: polecam wszystkim z czystym sumieniem, a dla zainteresowanych sztuk? wojenn? tego okresu pozycj? uwa?am za obowi?zkow?.

Komentarze

Nd 16 Kwi, 2006 Go?? napisał:
Przede wszystkim na uwag? zas?uguj? za??czniki , mankamentem pracy jest brak dat i pewien chaos , ale oglnie nale?y uzna? za niez?? prac?

Sob 14 Sty, 2006 Marcin G napisał:
To, ?e w ca?ej serii rysunki s? czarno-bia?e zapewne wynika z przyczyn ekonomicznych. I tak dobrze, ?e wydawcy chce si? chocia?by w ten sposb zilustrowa? seri?. Podobna uwaga dotyczy tak?e map - kolorowe by?yby lepsze, ale zapewne podnios?yby cen? ksi??ki, prawdopodobnie do?c znacznie.

Pi± 30 Gru, 2005 Go?? napisał:
Jako mi?osnik antycznej armii macedo?skiej z rado?ci? przyj??em pojawienie si? na rynku ksiazki o tej tematyce, tak?e z uwagi na to z znamy si? z Ma?kiem z forum internetowego historycy.org.
Ksi??ka bardzo dobrze napisana pod wzgl?dem merytorycznym, jej s?ab? stron? jest troch? niski poziom jej wydania, jest ma?o atrakcyjna graficznie, a rysunki sa czerno-bia?e


Dodaj komentarz